دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Oct 2014 12:28:22 گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين(ع) http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين/ گفت‌وگو و حفظ آرامش جامعه؛ ويژگي بارز سيره امام حسين(ع) http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:37:32 چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود/ چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:35:09 سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود/ سبک زندگي ايراني و اسلامي بايد فرهنگ سازي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:34:09 چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود/ چه کار کنيم که خدا عاشقمان شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:22:16 عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود/ عدالت بايد به گفتمان نخبگاني تبديل شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:12:13 انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد/ انقلاب اسلامي به انحطاط ايران پايان داد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:41:26 برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند/ برخي تريبون داران مطالبي مي‌گويند که ضربه به دين مي زنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:39:54 خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد/ خلا ايده پردازي توليد علم در جامعه بيش از گذشته وجود دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:06:14 وضعيت دينداري در جامعه چگونه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/وضعيت دينداري در جامعه چگونه است/ وضعيت دينداري در جامعه چگونه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:04:29 چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم / چرا نيازمند فلسفه دين تطبيقي هستيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:18:02 انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد/ انقلاب ايران چگونه استقلال مبنايي خود را برابر سيطره غرب حفظ کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:16:41 جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است/ جلوگيري از گسترش خشونت وظيفه اصلي تمام اديان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 15:25:49 حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست/ حجاب واجب شرعي است ولي مسئله اصلي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 15:25:03 ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند/ ملت ايران، مردمي دشمن شناس و با بصيرتي هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:53:17 تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي/ تقليد متعصبانه عامل فرقه‌گرايي http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:52:32 ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است/ ظلم‌هايي که شيعيان مدعي آن هستند در کدام کتاب تاريخي آمده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 16:06:10 چرا قرآن قسم مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا قرآن قسم مي‌خورد/ چرا قرآن قسم مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 16:05:01 وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد/ وحدت در ايران اسلامي بايد دشمن شکن باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 16:04:40 نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي/ نقش تقواي سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:21:39 چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد/ چرا نسل جديد از روشنفکران ديني حرف شنوي ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:03:59 سيره حضرت زهرا(س) در قبال امام زمان خود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره حضرت زهرا در قبال امام زمان خود/ سيره حضرت زهرا(س) در قبال امام زمان خود http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:03:21 رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند/ رسانه‌ها در ميدان تبيين به صورت جهادي وارد شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:08:25 واقعا خداوند علت آفرينش است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/واقعا خداوند علت آفرينش است/ واقعا خداوند علت آفرينش است http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:08:03 آيا آزادي در برابر عدالت است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا آزادي در برابر عدالت است/ آيا آزادي در برابر عدالت است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:31:36 برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست/ برگ برنده متدينين در برابر سکولارها چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 13:41:24 تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب/ تفاوت عدالت در گفتمان انقلاب با عدالت در انديشه غرب http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 13:40:47 قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است / قشري‌گرايي در گفتمان ديني حاکم شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:05:27 از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد / از نظر اسلام، اخلاق با سياست چه نسبتي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 15:41:14 مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است/ مشارکت سياسي در نظام اسلامي چگونه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:41:56 مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد/ مهدويت با همه ابعاد اعتقادي و ديني ما گره خورده و ارتباط دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:41:17 قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني/ قانون حجاب؛ از فريضه تا حکم قانوني http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:36:36 لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت/ لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:35:56 هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند/ هدف انبيا اين بود که زمينه انتخاب و آزمايش انسان را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 13:56:39 اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود/ اهمیت وحدت در جوامع اسلامی به نسل جوان به درستی تبیین شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Oct 2022 13:16:54 آيا در بين ائمه (ع) فقط امام حسن(ع) بخشنده و کريم بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/ بخشنده و کريم بوده است / آيا در بين ائمه (ع) فقط امام حسن(ع) بخشنده و کريم بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:35:38 وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي/ وقف جمعي؛ نياز جامعه براي کاهش مشکلات اقتصادي http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:34:37 با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست/ با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:22:51 با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد سه راه پيش روست/ با قانون حجاب در ايران چه بايد کرد؟ سه راه پيش روست... http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:16:31 صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود/ صراط مستقيم چگونه نصيب ما مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Sep 2022 13:41:39 تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است/ تثبيت امنيت مرزي مهمترين مقدمه تردد زائران حسيني از مرز تمرچين است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:47:37 مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند/ مديران به موضوع راهيان نور توجه ويژه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:46:53 انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت/ انقلاب را بايد از روي خواص آن شناخت http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:46:15 اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است/ اصل کار مساجد تربيت نيروي انقلابي و اسلامي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:26:42 مرز هدايت و گمراهي در کربلا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرز هدايت و گمراهي در کربلا/ مرز هدايت و گمراهي در کربلا http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:26:16 چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند / چرا همه مردم با شنيدن آيات قرآن هدايت نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:09:54 بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل / بسيج،مساجد و کارکردهاي متقابل http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:09:04 ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد/ ۲۴۵ میلیارد تومان اعتبار به ۸ شهرستان در آذربایجان غربی پرداخت شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Aug 2022 12:19:44 قيام امام حسين (ع)؛ قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/قيام امام حسين عليه السلام قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي/ قيام امام حسين (ع)؛ قاعده يا استثنا يا قاعده استثنايي http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Aug 2022 12:14:12 انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است/ انقلاب اسلامي مروج سبک زندگي عاشورايي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Aug 2022 20:28:00 امام حسين (ع) چگونه از تمدن پاياني خبر دادند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام حسين چگونه از تمدن پاياني خبر دادند / امام حسين (ع) چگونه از تمدن پاياني خبر دادند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 13:00:44 25 موکب آذربايجان‌ غربي براي اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند/ 25 موکب آذربايجان‌ غربي براي اربعين حسيني مجوز فعاليت گرفتند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 13:00:13 مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار/ مبـاهـلـه ، يک يادگـار يک افتخـار http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jul 2022 20:31:55 مواجهه با بدحجابي، چگونه؟ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مواجهه با بدحجابي، چگونه؟/ مواجهه با بدحجابي، چگونه؟ http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jul 2022 20:31:18 طرح ملی تلاوت قرآن کریم شباب الرضا(ع) اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/برای نخستین بار در آذربایجان غربی؛/ طرح ملی تلاوت قرآن کریم شباب الرضا(ع) اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jul 2022 10:10:01 تهديد متاورس براي دينداري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تهديد متاورس براي دينداري/ تهديد متاورس براي دينداري http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 14:41:13 آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است/ آيين نماز جمعه ظرفيتي مغتنم براي بيان مطالبات مردمي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:29:26 دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند / دو نعمتي که شکر بر آنها ما را به مقام قرب مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:26:04 شرط قبول‌شدن حج و زيارت اهل‌بيت(ع) چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرط قبول‌شدن حج و زيارت اهل‌بيت چيست/ شرط قبول‌شدن حج و زيارت اهل‌بيت(ع) چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:25:21 طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود / طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:32:45 اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند/ اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jun 2022 10:01:19 مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان / مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jun 2022 13:21:30 از در و ديوار حرم امام رضا(ع) رأفت مي‌بارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/از در و ديوار حرم امام رضارأفت مي‌بارد/ از در و ديوار حرم امام رضا(ع) رأفت مي‌بارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:08:06 تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست/ تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:52:17 چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند/ چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:51:36 عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/ عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند/ عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 May 2022 16:13:09 آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه/ آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:46:47 انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت / انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:46:05 آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد / آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2022 14:56:38 چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم/ چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2022 14:55:28 فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي/ فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2022 13:43:28 آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود/ آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2022 13:42:54 جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست/ جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Apr 2022 11:37:47 خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد/ خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Apr 2022 12:31:44 رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي/ رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Apr 2022 12:31:17 انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور/ انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Mar 2022 12:42:10 نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است/ نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2022 12:28:11 مبعث در نگاه عترت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مبعث در نگاه عترت/ مبعث در نگاه عترت http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2022 12:27:37 عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد/ عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Feb 2022 11:32:55 آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است/ آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Feb 2022 11:32:11 انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر/ انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2022 13:41:04 آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد/ آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2022 03:20:48 بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري/ بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Jan 2022 12:05:40 کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي - ايراني در بحران کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي ايراني در بحران کرونا/ کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي - ايراني در بحران کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jan 2022 11:43:36 آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است/ آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jan 2022 11:43:01 بي‌خبري از "ذات‌گرايي جديد" و لطمات بسيار بالاي آن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/بي‌خبري از ذات‌گرايي جديد و لطمات بسيار بالاي آن/ بي‌خبري از "ذات‌گرايي جديد" و لطمات بسيار بالاي آن http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2022 13:41:08 دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد / دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2022 13:40:46 بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند/ بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jan 2022 12:57:29 حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها/ حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jan 2022 12:56:30 متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد/ متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jan 2022 12:56:03 پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود/ پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jan 2022 19:06:29 هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند/ هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2022 10:49:07 مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند/ مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2021 14:18:21 تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است/ تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2021 14:16:56 زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است/ زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2021 12:08:41 آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني / آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2021 12:32:49 نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است / نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2021 12:31:29 اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند/ اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Dec 2021 12:07:52 آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد/ آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Dec 2021 11:04:28 آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند / آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Nov 2021 12:21:55 چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است / چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Nov 2021 12:32:06 مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست/ مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Nov 2021 12:14:29 فناوری http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Aug 2014 13:26:35 اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است/ اطلاعات پيام‌رسان‌ها سري است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:40:16 اسرار ناگفته از هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اسرار ناگفته از هوش مصنوعي/ اسرار ناگفته از هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:38:49 تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت / تولد نوزاد انسان در کپسول هاي رحم مصنوعي دروغ يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:25:29 چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت/ چند راه‌حل کاربردي براي کم کردن مصرف اينترنت http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:23:48 راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله/ راز نهفته در نورهاي اسرارآميز پيش از وقوع زلزله http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:14:55 سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد / سرنوشت آخرين جويشگر ايراني چه شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:14:14 چرا استارلينک در ايران فراگير نشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا استارلينک در ايران فراگير نشد/ چرا استارلينک در ايران فراگير نشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:43:35 آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد/ آيا مي‌توان اينستاگرام و واتساپ را بيشتر از اين محدود کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:43:04 پاياني براي يک فريب سودآور http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/پاياني براي يک فريب سودآور/ پاياني براي يک فريب سودآور http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:13:03 طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته/ طبقاتي شدن اينترنت و ضرورت توجه به چند نکته http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:12:11 نگران تشعشعات موبايلي باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/نگران تشعشعات موبايلي باشيم/ نگران تشعشعات موبايلي باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:21:29 طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد/ طبقاتي شدن اينترنت چه تبعاتي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:20:43 تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي / تحقق يک روياي ملي با يکپارچه شدن پيام‌رسان‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 16:10:54 بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت/ بدون قطع اينترنت نمي‌توان جلوي تقلب در آزمون را گرفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 16:10:09 بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران/ بازار داغ کلاهبرداري تلفني و لزوم هوشياري کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:27:32 اپراتورها در گرداب فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اپراتورها در گرداب فيلترينگ/ اپراتورها در گرداب فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:26:19 حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود/ حمايت از فناوران موجب توسعه پايدار مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:50:48 شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي/ شرط استقبال مردم و کسب و کارها از پلتفرم‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:50:10 اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها/ اينترنت طبقاتي؛ اين‌بار براي فريلنسرها http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 14:59:20 تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي/ تشخيص دقيق‌تر عفونت خون با هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:19:10 اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است/ اينترنت اشيا تا چه حد بر امنيت سايبري تأثيرگذار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:18:27 استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد/ استفاده از فيلترشکن چه خطرهايي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 14:46:17 توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي/ توصيه‌هايي مهم براي امنيت در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 14:42:01 ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند/ ذخيره سازي ابري چطور به محيط زيست کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:08:07 چيزي به اسم اينترنت نداريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چيزي به اسم اينترنت نداريم/ چيزي به اسم اينترنت نداريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:07:34 چالش مهم امنيت سايبري در کشور http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چالش مهم امنيت سايبري در کشور/ چالش مهم امنيت سايبري در کشور http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 15:42:34 فيلتر نکنيد ! کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فيلتر نکنيد کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست/ فيلتر نکنيد ! کارکرد اينستاگرام فقط سياسي و معيشت نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 15:41:56 درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند/ درگاه خدمات عمومي دولت چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:35:48 اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست/ اولويت مهم کاربران براي کوچ به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:35:14 جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول/ جويشگرهاي بومي؛ زواياي پنهان آغاز يک تحول http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:43:53 اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند/ اينترنت رفتار چگونه به عملکرد بهتر کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:43:00 پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال / پشيماني کسب وکارها از ترويج اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 14:00:04 جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته/ جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي براي کسب و کارهاي اينترنتي و چند نکته http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 13:58:05 ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت/ ترفندهايي براي افزايش سرعت اينترنت http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:13:19 مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست/ مغز متفکري که متوجه خواسته‌هاي شماست http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:12:38 دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران/ دامي به‌نام استارلينک در انتظار کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:26:51 اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات/ اجراي آرام طرح صيانت به بهانه اعتراضات http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:25:50 رمزارزها امنيت تضمين شده دارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رمزارزها امنيت تضمين شده دارند/ رمزارزها امنيت تضمين شده دارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:29:47 اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران/ اينترنت ماهواره‌اي استارلينک در راه ايران http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:28:30 فناوري G5 مردمي نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فناوري G5 مردمي نيست / فناوري G5 مردمي نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:20:01 چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند/ چرا مردم به تصويب بخشي از طرح صيانت واکنشي نشان ندادند http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:11:38 آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند / آيا طوفان‌هاي خورشيدي مي‌توانند تهديدي براي زمين باشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:28:54 اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد/ اينترنت امن کودک و نوجوانان به کجا مي رسد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:28:33 دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد / دولت يکپارچه هوشمند چقدر محقق شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:14:36 افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي/ افزايش ضريب‌هاي حوزه ارتباطات در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:13:58 چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم / چگونه از ايمني پيام‌هاي خصوصي مطمئن شويم http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:12:57 مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد/ مالکيت حقوقي در متاورس معنا ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Aug 2022 12:04:03 رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند/ رمزپول ملي مي تواند تحريم ها را دور بزند http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Aug 2022 12:03:14 صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد/ صفر تا صد ماهواره ايراني خيام؛ چرا روسيه ماهواره را پرتاب کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Aug 2022 20:06:56 بايد براي انقلاب روبات آماده شويم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بايد براي انقلاب روبات آماده شويم/ بايد براي انقلاب روبات آماده شويم http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Aug 2022 20:06:14 مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد/ مراقب اتصال به واي‌فاي رايگان باشيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 13:08:42 چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد/ چرا استخراج رمزارز در ايران جذابيت اقتصادي بالايي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 13:08:18 نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا/ نگراني‌هاي امنيتي در صنعتي شدن اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 13:07:44 مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند/ مجرمان سايبري چگونه سر ما کلاه مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 14:43:08 بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري/ بشر بر لبه‌ پرتگاه کنترل افکار توسط صاحبان فناوري http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 14:42:24 بيشترين کاربران شبکه‌هاي اجتماعي چه سني دارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بيشترين کاربران شبکه‌هاي اجتماعي چه سني دارند/ بيشترين کاربران شبکه‌هاي اجتماعي چه سني دارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:38:43 توييتر؛ فيلتر براي مردم، تريبون براي مسوولان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/توييتر؛ فيلتر براي مردم، تريبون براي مسوولان/ توييتر؛ فيلتر براي مردم، تريبون براي مسوولان http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:37:09 طرح صيانت را دارند با کندکردن اينترنت اجرا مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت را دارند با کندکردن اينترنت اجرا مي‌کنند/ طرح صيانت را دارند با کندکردن اينترنت اجرا مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:36:34 پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند/ پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:24:54 هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد/ هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:23:49 200 کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود/ 200 کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:20:15 رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد / رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:28:39 چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند / چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:27:35 چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم / چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jun 2022 13:25:23 متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد / متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jun 2022 13:24:35 متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد / متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:14:53 "هميشه رايگان" از شعار تلگرام حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هميشه رايگان از شعار تلگرام حذف مي‌شود/ "هميشه رايگان" از شعار تلگرام حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:14:11 آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است/ آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:12:44 هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند/ هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:55:42 مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير / مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:54:59 آيا در اينترنت همه چيز رايگان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/آيا در اينترنت همه چيز رايگان است / آيا در اينترنت همه چيز رايگان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:53:12 آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است / آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 May 2022 16:14:49 مفهوم مالکيت در متاورس: يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مفهوم مالکيت در متاورس يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي/ مفهوم مالکيت در متاورس: يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2022 15:01:21 راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست / راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2022 15:00:33 صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم/ صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2022 13:49:05 رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند/ رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2022 13:47:57 سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت/ سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Apr 2022 12:46:45 ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است/ ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Apr 2022 12:45:43 سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري/ سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2022 12:29:23 مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند/ مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2022 12:28:52 روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت/ روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Feb 2022 12:36:03 سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد / سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Feb 2022 12:35:42 فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم/ فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2022 13:43:07 تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات/ تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2022 13:42:30 طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد/ طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2022 13:41:53 تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين / تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2022 03:24:52 صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند/ صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2022 03:24:29 محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود/ محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Jan 2022 12:07:13 تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد/ تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Jan 2022 12:06:44 بايد و نبايدهاي رمزارز ملي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بايد و نبايدهاي رمزارز ملي/ بايد و نبايدهاي رمزارز ملي http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jan 2022 11:38:41 اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند / اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jan 2022 11:28:48 رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند/ رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2022 13:42:58 دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود/ دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jan 2022 13:00:26 ايرادهاي طرح "صيانت" هنوز پابرجاست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ايرادهاي طرح صيانت هنوز پابرجاست / ايرادهاي طرح "صيانت" هنوز پابرجاست http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jan 2022 12:59:50 پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022 http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022/ پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022 http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Jan 2022 11:18:40 صيانت در پوسته جديد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/صيانت در پوسته جديد/ صيانت در پوسته جديد http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Jan 2022 11:18:01 فيلم_سازي را از بيان بصري دور نکنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فيلم سازي را از بيان بصري دور نکنيم / فيلم_سازي را از بيان بصري دور نکنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Jan 2022 11:14:33 رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند/ رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Jan 2022 11:02:48 مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند/ مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2021 14:33:00 شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند / شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2021 14:32:22 هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد / هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2021 12:35:18 تندرستی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Aug 2014 11:28:25 تقويت سيستم ايمني در فصل بهار http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تقويت سيستم ايمني در فصل بهار/ تقويت سيستم ايمني در فصل بهار http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2023 15:11:19 ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه / ورزش ايمني بدن را تقويت مي‌کند، اما نه هميشه http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2023 15:10:21 چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند/ چرا با تغيير فصل احساس افسردگي عود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:28:51 خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند/ خوراکي‌هايي که کلسترول را پايين مي‌آورند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:26:50 راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب/ راهکار هايي براي حفظ وزن مطلوب http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:17:23 اين سَم خوردني نيست، اما کشنده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/قدرت ويرانگر نفرت و روش‌هاي کنترل آن/ اين سَم خوردني نيست، اما کشنده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:16:16 پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند/ پيش‌ديابت با چه علائمي بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:09:08 9 خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد/ 9 خوراکي که نبايد صبح‌ها بخوريد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:08:47 سرما و فوايد فراواني که براي بدن انسان دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/سرما و فوايد فراواني که براي بدن انسان دارد / سرما و فوايد فراواني که براي بدن انسان دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:07:58 تاثير تغذيه نامناسب در ابتلا به افسردگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تاثير تغذيه نامناسب در ابتلا به افسردگي/ تاثير تغذيه نامناسب در ابتلا به افسردگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:37:17 معجزه ماساژ درماني براي سالمندان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/معجزه ماساژ درماني براي سالمندان/ معجزه ماساژ درماني براي سالمندان http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:36:00 هشدارهايي درباره سلامت شما http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/هشدارهايي درباره سلامت شما/ هشدارهايي درباره سلامت شما http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:35:17 چگونه زيبا از خواب بيدار شويم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چگونه زيبا از خواب بيدار شويم/ چگونه زيبا از خواب بيدار شويم http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:01:50 اگر کودکتان زياد موبايل بازي مي کند، حتما بخوانيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اگر کودکتان زياد موبايل بازي مي کند، حتما بخوانيد/ اگر کودکتان زياد موبايل بازي مي کند، حتما بخوانيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:01:13 مهرباني کردن مي تواند يک ضدافسردگي طبيعي باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مهرباني کردن مي تواند يک ضدافسردگي طبيعي باشد/ مهرباني کردن مي تواند يک ضدافسردگي طبيعي باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:25:29 چند پيشنهاد خوشمزه براي بيدار ماندن در شب امتحان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چند پيشنهاد خوشمزه براي بيدار ماندن در شب امتحان/ چند پيشنهاد خوشمزه براي بيدار ماندن در شب امتحان http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:24:50 اين باورها کار دست‌تان مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اين باورها کار دست‌تان مي‌دهد/ اين باورها کار دست‌تان مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:23:33 فرار از يخ‌زدن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/فرار از يخ‌زدن/ فرار از يخ‌زدن http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:14:54 مشکلات مربوط به اختلال شخصيت دو قطبي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مشکلات مربوط به اختلال شخصيت دو قطبي/ مشکلات مربوط به اختلال شخصيت دو قطبي http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:14:13 از گفتن اين جملات سمي به خودتان دست برداريد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/از گفتن اين جملات سمي به خودتان دست برداريد/ از گفتن اين جملات سمي به خودتان دست برداريد http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 15:23:18 بيماري که همه را بيچاره کرده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/بيماري که همه را بيچاره کرده است/ بيماري که همه را بيچاره کرده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 15:22:15 سکته قلبي چگونه اتفاق مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/سکته قلبي چگونه اتفاق مي‌افتد/ سکته قلبي چگونه اتفاق مي‌افتد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:51:46 افسردگي زمستاني را چطور درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي زمستاني را چطور درمان کنيم/ افسردگي زمستاني را چطور درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:50:54 10 نکته براي حفظ سلامت زنان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/نکته براي حفظ سلامت زنان/ 10 نکته براي حفظ سلامت زنان http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 16:02:49 اين ترس را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اين ترس را جدي بگيريد/ اين ترس را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 16:02:08 چه مدت بايد مديتيشن کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چه مدت بايد مديتيشن کرد/ چه مدت بايد مديتيشن کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:14:07 جشنواره صنايع دستي در اروميه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/جشنواره صنايع دستي در اروميه آغاز شد/ جشنواره صنايع دستي در اروميه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:02:41 مظلوميت بيشتر فرهنگ در عصر کنوني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مظلوميت بيشتر فرهنگ در عصر کنوني/ مظلوميت بيشتر فرهنگ در عصر کنوني http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:01:51 کودک آزاري مدرن در عصر ديجيتال http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کودک آزاري مدرن در عصر ديجيتال/ کودک آزاري مدرن در عصر ديجيتال http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:01:16 سرفه ها را نبايد سرکوب کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/سرفه ها را نبايد سرکوب کنيم/ سرفه ها را نبايد سرکوب کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 16:20:17 رژيم غذايي مخصوص روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي مخصوص روزهاي آلوده/ رژيم غذايي مخصوص روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 16:19:38 نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد/ نشانه هاي شگفت انگيزي که نشان مي دهد به اندازه کافي حرکت نمي کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:06:15 هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر/ هشت گام طلايي سلامت تا پايان‌ عمر http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:05:29 مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده/ مصرف سبزيجات خام بهتر است يا پخته شده http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:27:18 آيا سندرم فرزند وسط واقعي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آيا سندرم فرزند وسط واقعي است/ آيا سندرم فرزند وسط واقعي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:26:16 بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد / بهترين آنتي‌بيوتيک‌هاي طبيعي را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 13:37:47 تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله / تزريق حوصله به همسر بي‌حوصله http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 13:36:28 درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا/ درمان هاي طب سنتي براي آنفلوانزا http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:03:41 کاهش استرس به کمک رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کاهش استرس به کمک رژيم غذايي/ کاهش استرس به کمک رژيم غذايي http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:03:10 کليد مقابله با تنهايي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کليد مقابله با تنهايي/ کليد مقابله با تنهايي http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:02:32 خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي/ خوراکي هاي مفيد براي سرماخوردگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 15:01:29 هيچ دردي بي‌ درمان نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/هيچ دردي بي‌ درمان نيست/ هيچ دردي بي‌ درمان نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 15:00:50 20 دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم/ 20 دليل براي آنکه بدانيم چرا پرخوري مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:38:14 کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند/ کودکان کم خواب بيشتر ميان وعده هاي ناسالم مي خورند http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:37:28 اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند/ اختلالاتي که با اوتيسم اشتباه گرفته مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:36:40 بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن/ بهترين رژيم غذايي براي کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:16:42 زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند / زنان به اين نشانه‌هاحساس باشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:05:42 آرامش بنوشيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آرامش بنوشيد/ آرامش بنوشيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 13:54:23 نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل/ نسخه‌هاي ساده براي کاهش وزن با عسل http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 13:53:23 اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است/ اين بيماري‌هاي خاموش در کمين کارمندان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 13:52:02 اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد/ اختلال خواب در دانش‌آموزان را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:06:38 استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد/ استخوان‌هاي بدنتان را تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:06:11 مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد/ مواد غذايي که قبل از خواب نبايد بخوريد http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:30:56 نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت/ نشانه‌هاي افسردگي که نبايد ناديده گرفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:30:07 نبايدها براي بيماران آلزايمري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/نبايدها براي بيماران آلزايمري/ نبايدها براي بيماران آلزايمري http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:07:59 چرا بعد از ورزش احساس درد عضلاني شديد داريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا بعد از ورزش احساس درد عضلاني شديد داريم/ چرا بعد از ورزش احساس درد عضلاني شديد داريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:06:51 زمان غذا خوردن چقدر مهم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/زمان غذا خوردن چقدر مهم است/ زمان غذا خوردن چقدر مهم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Sep 2022 14:17:13 تهديدي که هوش همه را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تهديدي که هوش همه را نشانه گرفته است/ تهديدي که هوش همه را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Sep 2022 14:15:11 واکاوي مساله‌اي به نام قاچاقِ موبايل مسافري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/واکاوي مساله‌اي به نام قاچاقِ موبايل مسافري/ واکاوي مساله‌اي به نام قاچاقِ موبايل مسافري http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Sep 2022 14:11:27 بايدها و نبايدهاي اينترنت کودکان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهاي اينترنت کودکان/ بايدها و نبايدهاي اينترنت کودکان http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Sep 2022 14:08:39 مواد غذايي خطرناک براي بدن کدامند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مواد غذايي خطرناک براي بدن کدامند/ مواد غذايي خطرناک براي بدن کدامند http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:43:31 محبت نکردن به فرزند چه عواقبي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/محبت نکردن به فرزند چه عواقبي دارد/ محبت نکردن به فرزند چه عواقبي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:42:43 هفت علامت پنهان کم آبي بدن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/هفت علامت پنهان کم آبي بدن/ هفت علامت پنهان کم آبي بدن http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:24:05 چرا بازي‌ نکردن و بازيگوش‌ نبودن سلامت‌مان را به خطر مي‌اندازد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا بازي‌ نکردن و بازيگوش‌ نبودن سلامت‌مان را به خطر مي‌اندازد/ چرا بازي‌ نکردن و بازيگوش‌ نبودن سلامت‌مان را به خطر مي‌اندازد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:23:40 گياهي که ناجي بيماران ديابتي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/گياهي که ناجي بيماران ديابتي است/ گياهي که ناجي بيماران ديابتي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:06:26 گوشت بوقلمون؛ انتخابي سالم براي وعده هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/گوشت بوقلمون؛ انتخابي سالم براي وعده هاي غذايي/ گوشت بوقلمون؛ انتخابي سالم براي وعده هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:05:48 12راه آسان براي بهبود سلامتي در تابستان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آسان براي بهبود سلامتي در تابستان/ 12راه آسان براي بهبود سلامتي در تابستان http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:04:46 آيا چرت زدن واقعا براي شما خوب است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آيا چرت زدن واقعا براي شما خوب است/ آيا چرت زدن واقعا براي شما خوب است http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Aug 2022 12:10:32 والدين با تيک‌ عصبي در کودکان چگونه برخورد کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/والدين با تيک‌ عصبي در کودکان چگونه برخورد کنند/ والدين با تيک‌ عصبي در کودکان چگونه برخورد کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Aug 2022 12:07:48 مصرف خودسرانه گياهان دارويي عوارض کشنده اي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مصرف خودسرانه گياهان دارويي عوارض کشنده اي دارد/ مصرف خودسرانه گياهان دارويي عوارض کشنده اي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Aug 2022 20:18:59 اگر اين 8 عادت بد را داريد، زودتر پير مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اگر اين 8 عادت بد را داريد، زودتر پير مي‌شويد/ اگر اين 8 عادت بد را داريد، زودتر پير مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Aug 2022 20:16:04 چالش‌هاي قانوني در توسعه نشر الکترونيک http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چالش‌هاي قانوني در توسعه نشر الکترونيک/ چالش‌هاي قانوني در توسعه نشر الکترونيک http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 12:58:46 غذاهايي که به رشد قد بچه‌ها کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/غذاهايي که به رشد قد بچه‌ها کمک مي‌کنند/ غذاهايي که به رشد قد بچه‌ها کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 12:57:42 زياده‌روي‌هاي بيهوده در حفظ سلامتي را کنار بگذاريد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/زياده‌روي‌هاي بيهوده در حفظ سلامتي را کنار بگذاريد/ زياده‌روي‌هاي بيهوده در حفظ سلامتي را کنار بگذاريد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 12:56:46 چرا خواب‌هاي خود را فراموش مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا خواب‌هاي خود را فراموش مي‌کنيم/ چرا خواب‌هاي خود را فراموش مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Aug 2022 12:56:25 پشت پرده فعال سازي اينترنت کودکان براي همگان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/پشت پرده فعال سازي اينترنت کودکان براي همگان/ پشت پرده فعال سازي اينترنت کودکان براي همگان http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jul 2022 20:33:44 چالش‌هاي عمده نسخه‌نويسي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چالش‌هاي عمده نسخه‌نويسي الکترونيک/ چالش‌هاي عمده نسخه‌نويسي الکترونيک http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jul 2022 20:32:52 در زمان آلودگي هوا با گردوغبار، چه بخوريم تا کمتر آسيب ببينيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/در زمان آلودگي هوا با گردوغبار، چه بخوريم تا کمتر آسيب ببينيم/ در زمان آلودگي هوا با گردوغبار، چه بخوريم تا کمتر آسيب ببينيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 13:43:44 مشکلات رواني، نتيجه بهره کشي از کودکان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مشکلات رواني، نتيجه بهره کشي از کودکان در فضاي مجازي / مشکلات رواني، نتيجه بهره کشي از کودکان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 13:42:44 فاکتورهايي براي تشخيص نوع مزاج بدن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/فاکتورهايي براي تشخيص نوع مزاج بدن / فاکتورهايي براي تشخيص نوع مزاج بدن http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 13:41:38 راه هايي ساده ولي عالي براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/راه هايي ساده ولي عالي براي سلامتي/ راه هايي ساده ولي عالي براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:23:18 با اين ترفندها به راحتي به ديگران بگوييد نه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/با اين ترفندها به راحتي به ديگران بگوييد نه/ با اين ترفندها به راحتي به ديگران بگوييد نه http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:21:53 اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد/ اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد! http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:09:41 مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است/ مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:08:58 واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي/ واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:08:02 محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد/ محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:54:13 اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند/ اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:53:29 چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم/ چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:52:50 چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند / چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jun 2022 13:19:04 کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند / کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jun 2022 13:18:00 راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم/ راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:05:14 10 واقعيت درباره سالمندي و سلامت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/واقعيت درباره سالمندي و سلامت/ 10 واقعيت درباره سالمندي و سلامت http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:04:27 گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند/ گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:04:05 چرا هميشه عصباني هستم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا هميشه عصباني هستم/ چرا هميشه عصباني هستم http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:48:04 7 روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن / 7 روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:46:54 کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر / کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 May 2022 15:42:18 توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري/ توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 May 2022 15:39:46 چقدر هواي خودتان را داريد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چقدر هواي خودتان را داريد/ چقدر هواي خودتان را داريد http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2022 14:48:52 علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن/ علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2022 14:48:18 مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد/ مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2022 13:38:46 تکنيک ساده براي پياده‌روي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تکنيک ساده براي پياده‌روي / تکنيک ساده براي پياده‌روي http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2022 13:37:12 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2014 00:01:31 آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در صدور نشان حلال است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در صدور نشان حلال است/ آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در صدور نشان حلال است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Mar 2023 18:37:03 پيش بيني وضعيت بازار سرمايه در سال 1402 http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/پيش بيني وضعيت بازار سرمايه در سال 1402/ پيش بيني وضعيت بازار سرمايه در سال 1402 http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2023 15:09:14 امسال تردد مسافر از پایانه مرزی بازرگان ۳برابر شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/امسال تردد مسافر از پایانه مرزی بازرگان ۳برابر شد/ امسال تردد مسافر از پایانه مرزی بازرگان ۳برابر شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2023 20:11:36 تيم اقتصادي دولت اعلام کرد که توان اجراي کالابرگ را ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/تيم اقتصادي دولت اعلام کرد که توان اجراي کالابرگ را ندارد / تيم اقتصادي دولت اعلام کرد که توان اجراي کالابرگ را ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:22:08 کیفرخواست برای متهمان اختلاس ۱۴۰ میلیاردی شهرداری ارومیه صادر شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کیفرخواست برای متهمان اختلاس ۱۴۰ میلیاردی شهرداری ارومیه صادر شد/ کیفرخواست برای متهمان اختلاس ۱۴۰ میلیاردی شهرداری ارومیه صادر شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Feb 2023 20:25:01 هر سه ماه یک طرح‌ احیا افتتاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/هر سه ماه یک طرح‌ احیا افتتاح می‌شود/ هر سه ماه یک طرح‌ احیا افتتاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2023 20:16:36 نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود/ نقشه عملیاتی برای تولید سیب در آذربایجان غربی تدوین شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Feb 2023 12:28:38 چراغ سبز دولت به افزايش 40 درصدي حداقل دستمزد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ چراغ سبز دولت به افزايش 40 درصدي حداقل دستمزد/ چراغ سبز دولت به افزايش 40 درصدي حداقل دستمزد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 13:13:40 مجوز تبدیل رازی خوی به مرز تجاری دریافت می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/استاندار آذربایجان‌غربی/ مجوز تبدیل رازی خوی به مرز تجاری دریافت می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Feb 2023 20:13:39 آواربرداری در ۹ محور از شهر و روستاهای فیرورق خوی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/آواربرداری در ۹ محور از شهر و روستاهای فیرورق خوی آغاز شد/ آواربرداری در ۹ محور از شهر و روستاهای فیرورق خوی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:19:21 کار آواربرداری مناطق زلزله زده خوی باید تا ۱۵ روز آینده تمام شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کار آواربرداری مناطق زلزله زده خوی باید تا ۱۵ روز آینده تمام شود/ کار آواربرداری مناطق زلزله زده خوی باید تا ۱۵ روز آینده تمام شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2023 20:41:02 ۳۵هزار میلیارد ریال برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۳۵هزار میلیارد ریال برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اختصاص یافت/ ۳۵هزار میلیارد ریال برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Feb 2023 11:19:48 تعاونی های مسکن ارومیه تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/تعاونی های مسکن ارومیه تعیین تکلیف می شوند/ تعاونی های مسکن ارومیه تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:46:49 نزديک به 400 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان انبار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/نزديک به 400 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان انبار است/ نزديک به 400 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان انبار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:25:36 فاز دوم هوشمند سازی عرضه نان در ارومیه اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/فاز دوم هوشمند سازی عرضه نان در ارومیه اجرا می‌شود/ فاز دوم هوشمند سازی عرضه نان در ارومیه اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Jan 2023 14:38:41 چرخ صنعت نشر و کتاب نمي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/چرخ صنعت نشر و کتاب نمي‌چرخد / چرخ صنعت نشر و کتاب نمي‌چرخد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:27:05 مکتب عاشيقي اروميه نيازمند توجه مسئولان فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ مکتب عاشيقي اروميه نيازمند توجه مسئولان فرهنگي/ مکتب عاشيقي اروميه نيازمند توجه مسئولان فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:26:19 دردِ اصلي اقتصاد ايران چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/دردِ اصلي اقتصاد ايران چيست / دردِ اصلي اقتصاد ايران چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:17:05 پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در استان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مديريت شعب بانک مسکن آذربايجان غربي اعلام کرد/ پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در استان http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 17:56:44 مهار تورم و بهبود معيشت مردم در 1402 http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مهار تورم و بهبود معيشت مردم در 1402/ مهار تورم و بهبود معيشت مردم در 1402 http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:13:17 نيمي از جايگاه‌هاي CNG اروميه براي کمک به گازرساني تعطيل شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/نيمي از جايگاه‌هاي CNG اروميه براي کمک به گازرساني تعطيل شد/ نيمي از جايگاه‌هاي CNG اروميه براي کمک به گازرساني تعطيل شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:11:43 زيرساخت هاي فني و ارتباطي در آذربايجان غربي فراهم شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ زيرساخت هاي فني و ارتباطي در آذربايجان غربي فراهم شود/ زيرساخت هاي فني و ارتباطي در آذربايجان غربي فراهم شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:05:40 پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در آذربایجان غربی/ پرداخت678 ميليارد ريال تسهيلات بهسازي به 236 واحد فرسوده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Jan 2023 20:14:45 عملیات احداث ۵۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/عملیات احداث ۵۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه آغاز شد/ عملیات احداث ۵۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در ارومیه آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2023 19:45:09 ۳.۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه جا شده اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه جا شده اند/ ۳.۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه جا شده اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jan 2023 13:45:29 رشد نرخ بهره بانکي تورم ساز است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/رشد نرخ بهره بانکي تورم ساز است/ رشد نرخ بهره بانکي تورم ساز است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 15:19:05 478 هزار تن سيب در سردخانه هاي آذربايجان غربي انبار شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/هزار تن سيب در سردخانه هاي آذربايجان غربي انبار شده است/ 478 هزار تن سيب در سردخانه هاي آذربايجان غربي انبار شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 15:18:05 سند اشتغال با توجه به مزيت‌هاي هر منطقه تدوين شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ سند اشتغال با توجه به مزيت‌هاي هر منطقه تدوين شود/ سند اشتغال با توجه به مزيت‌هاي هر منطقه تدوين شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 15:16:25 سند اشتغال با توجه به مزیت‌های هر منطقه تدوین شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ سند اشتغال با توجه به مزیت‌های هر منطقه تدوین شود/ سند اشتغال با توجه به مزیت‌های هر منطقه تدوین شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jan 2023 20:26:32 ۴۵۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور زیر بارترافیکی رفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۴۵۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور زیر بارترافیکی رفت/ ۴۵۰ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور زیر بارترافیکی رفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Jan 2023 12:00:55 پیمانکار قطعه سوم آزاد راه ارومیه_تبریز تعیین تکلیف شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/پیمانکار قطعه سوم آزاد راه ارومیه تبریز تعیین تکلیف شد/ پیمانکار قطعه سوم آزاد راه ارومیه_تبریز تعیین تکلیف شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Jan 2023 14:04:47 بانک‌ها از سياست‌هاي دولت تبعيت نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بانک‌ها از سياست‌هاي دولت تبعيت نمي‌کنند/ بانک‌ها از سياست‌هاي دولت تبعيت نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:58:19 آرزوي توييتربازها براي نابودي توييتر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/آرزوي توييتربازها براي نابودي توييتر/ آرزوي توييتربازها براي نابودي توييتر http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:57:30 کاهش سرعت اينترنت؛ توهم يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کاهش سرعت اينترنت؛ توهم يا واقعيت/ کاهش سرعت اينترنت؛ توهم يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:56:47 زيرساخت‌هاي حمل و نقل باري ايستگاه راه آهن اروميه توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/زيرساخت‌هاي حمل و نقل باري ايستگاه راه آهن اروميه توسعه مي يابد/ زيرساخت‌هاي حمل و نقل باري ايستگاه راه آهن اروميه توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:49:57 مشکل بازار ارز کجاست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/گره‌اي اقتصادي که به دستان سياست گشوده مي‌شود/ مشکل بازار ارز کجاست http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:43:41 اجرای کنترل مبدا و حین سفرناوگان حمل و نقل عمومی درآذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای کنترل مبدا و حین سفرناوگان حمل و نقل عمومی درآذربایجان غربی/ اجرای کنترل مبدا و حین سفرناوگان حمل و نقل عمومی درآذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 12:45:23 ارتباط پایدار در ۸۰درصد روستاهای بالای بیست خانوار آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ ارتباط پایدار در ۸۰درصد روستاهای بالای بیست خانوار آذربایجان غربی/ ارتباط پایدار در ۸۰درصد روستاهای بالای بیست خانوار آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Dec 2022 10:17:10 اصناف متخلف آذربایجان غربی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/اصناف متخلف آذربایجان غربی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال جریمه شدند/ اصناف متخلف آذربایجان غربی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Dec 2022 22:27:27 اينترنت طبقاتي در انتظار کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/اينترنت طبقاتي در انتظار کاربران/ اينترنت طبقاتي در انتظار کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 15:59:07 اصلاح الگوي کشت در آذربايجان يک ضرورت اجتناب ناپذير است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/اصلاح الگوي کشت در آذربايجان يک ضرورت اجتناب ناپذير است/ اصلاح الگوي کشت در آذربايجان يک ضرورت اجتناب ناپذير است http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 15:33:09 چه بر سر قدرت خريد مردم آمده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/چه بر سر قدرت خريد مردم آمده است / چه بر سر قدرت خريد مردم آمده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 15:32:35 شبکه برق ۲۱۵ روستای آذربایجان‌غربی بهسازی شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/شبکه برق ۲۱۵ روستای آذربایجان‌غربی بهسازی شد/ شبکه برق ۲۱۵ روستای آذربایجان‌غربی بهسازی شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Dec 2022 12:41:49 عمر ناوگان اتوبوسی آذربایجان غربی از میانگین کشوری پایین‌تر است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/عمر ناوگان اتوبوسی آذربایجان غربی از میانگین کشوری پایین‌تر است / عمر ناوگان اتوبوسی آذربایجان غربی از میانگین کشوری پایین‌تر است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 12:35:09 روزانه در آذربایجان غربی تا ۲۲۰ تن مرغ مصرف می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/روزانه در آذربایجان غربی تا ۲۲۰ تن مرغ مصرف می شود/ روزانه در آذربایجان غربی تا ۲۲۰ تن مرغ مصرف می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Dec 2022 19:25:08 آذربایجان غربی ۴۰ درصد سهم صادرات سیب کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی ۴۰ درصد سهم صادرات سیب کشور را دارد/ آذربایجان غربی ۴۰ درصد سهم صادرات سیب کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Dec 2022 19:48:36 نمایشگاه شب یلدا در ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ نمایشگاه شب یلدا در ارومیه برگزار می‌شود/ نمایشگاه شب یلدا در ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Dec 2022 15:59:24 سالانه ۱۷ هزار تُن ماهی در منابع آبی آذربایجان غربی تولید می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/سالانه ۱۷ هزار تُن ماهی در منابع آبی آذربایجان غربی تولید می‌شود/ سالانه ۱۷ هزار تُن ماهی در منابع آبی آذربایجان غربی تولید می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Dec 2022 12:50:15 گاز رسانی به روستاهای بالای ۲۰خانوار آذربایجان غربی پایان می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/گاز رسانی به روستاهای بالای ۲۰خانوار آذربایجان غربی پایان می یابد/ گاز رسانی به روستاهای بالای ۲۰خانوار آذربایجان غربی پایان می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Dec 2022 12:56:22 ۷۲ واحد تولیدی آذربایجان غربی شناسه کالا اخذ کرده اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۷۲ واحد تولیدی آذربایجان غربی شناسه کالا اخذ کرده اند/ ۷۲ واحد تولیدی آذربایجان غربی شناسه کالا اخذ کرده اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Dec 2022 14:41:49 صنايع تکميلي و تبديلي آذربايجان غربي نيازمند نوسازي هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ صنايع تکميلي و تبديلي آذربايجان غربي نيازمند نوسازي هستند/ صنايع تکميلي و تبديلي آذربايجان غربي نيازمند نوسازي هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:04:42 رکورد 10 ساله چاپ پول شکست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/رکورد 10 ساله چاپ پول شکست / رکورد 10 ساله چاپ پول شکست http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:00:20 پروژه رمزريال از رقابت جهاني عقب مانده‌است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/پروژه رمزريال از رقابت جهاني عقب مانده‌است/ پروژه رمزريال از رقابت جهاني عقب مانده‌است http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 14:58:26 توافق‌نامه پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله زده خوی امضا شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/توافق‌نامه پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله زده خوی امضا شد/ توافق‌نامه پرداخت تسهیلات به مناطق زلزله زده خوی امضا شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:33:54 زير گذر تقاطع غير همسطح آذربايجان در اروميه افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/زير گذر تقاطع غير همسطح آذربايجان در اروميه افتتاح شد/ زير گذر تقاطع غير همسطح آذربايجان در اروميه افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:20:06 دولتمردان چه خوابي براي دلار مسافرتي ديده اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/دولتمردان چه خوابي براي دلار مسافرتي ديده اند/ دولتمردان چه خوابي براي دلار مسافرتي ديده اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:14:46 ۲.۳میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کردند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کردند/ ۲.۳میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کردند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Nov 2022 12:46:18 آزادراه ارومیه - تبریز در آذرماه تعیین تکلیف می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/آزادراه ارومیه تبریز در آذرماه تعیین تکلیف می‌شود/ آزادراه ارومیه - تبریز در آذرماه تعیین تکلیف می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Nov 2022 20:02:23 پایه های بذری از چالش های مهم افزایش تولید سیب زیر درختی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/پایه های بذری از چالش های مهم افزایش تولید سیب زیر درختی در آذربایجان غربی/ پایه های بذری از چالش های مهم افزایش تولید سیب زیر درختی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Nov 2022 11:43:57 تيم اقتصادي دولت راهکاري براي وضعيت نابسامان مسکن ارائه دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/نماينده مردم پيرانشهردر مجلس شوراي اسلامي/ تيم اقتصادي دولت راهکاري براي وضعيت نابسامان مسکن ارائه دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:09:40 احداث بزرگراه بين المللي اروميه - سرو خاتمه يافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/احداث بزرگراه بين المللي اروميه سرو خاتمه يافت/ احداث بزرگراه بين المللي اروميه - سرو خاتمه يافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 10:33:25 وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت می‌شود/ وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Nov 2022 20:23:43 تخصیص ١٢٠٠ میلیارد ریال برای بازآفرینی شهری آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/تخصیص ١٢٠٠ میلیارد ریال برای بازآفرینی شهری آذربایجان غربی/ تخصیص ١٢٠٠ میلیارد ریال برای بازآفرینی شهری آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Nov 2022 20:22:14 ماهانه بیش از ۳۱ هزارتن آرد در آذربایجان غربی توزیع می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ماهانه بیش از ۳۱ هزارتن آرد در آذربایجان غربی توزیع می شود/ ماهانه بیش از ۳۱ هزارتن آرد در آذربایجان غربی توزیع می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2022 14:52:15 نزدیک به ۳ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/نزدیک به ۳ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد/ نزدیک به ۳ میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2022 14:51:04 برداشت زعفران از مزارع آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/برداشت زعفران از مزارع آذربایجان غربی آغاز شد/ برداشت زعفران از مزارع آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Nov 2022 19:34:50 بانک های آذربایجان‌غربی تکالیف قانونی خود برای توسعه اشتغال را انجام دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بانک های آذربایجان‌غربی تکالیف قانونی خود برای توسعه اشتغال را انجام دهند/ بانک های آذربایجان‌غربی تکالیف قانونی خود برای توسعه اشتغال را انجام دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 15:43:31 دلار رئيسي بر قله تاريخي ايستاد! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/دلار رئيسي بر قله تاريخي ايستاد/ دلار رئيسي بر قله تاريخي ايستاد! http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 14:56:51 طرح جدید اصلاح الگوی کشت ضمانت قانونی برای اجرا دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/طرح جدید اصلاح الگوی کشت ضمانت قانونی برای اجرا دارد/ طرح جدید اصلاح الگوی کشت ضمانت قانونی برای اجرا دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Nov 2022 20:29:05 ۷۰۰هزار تن چغندرقند از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۷۰۰هزار تن چغندرقند از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری شد/ ۷۰۰هزار تن چغندرقند از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Nov 2022 12:19:22 مطالعات جامع 3 پايانه مهم مرزي آذربايجان غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مطالعات جامع 3 پايانه مهم مرزي آذربايجان غربي آغاز شد/ مطالعات جامع 3 پايانه مهم مرزي آذربايجان غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:30:29 بحران بدهي دولت؛ بدهکاري چه بر سر دولت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بحران بدهي دولت؛ بدهکاري چه بر سر دولت مي‌آورد/ بحران بدهي دولت؛ بدهکاري چه بر سر دولت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:00:53 ۲۵۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی آماده تحویل به متقاضیان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۲۵۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی آماده تحویل به متقاضیان است/ ۲۵۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی آماده تحویل به متقاضیان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Oct 2022 11:39:52 کمک به توسعه واحدهاي توليدي در چارچوب قانون ضروري است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ کمک به توسعه واحدهاي توليدي در چارچوب قانون ضروري است/ کمک به توسعه واحدهاي توليدي در چارچوب قانون ضروري است http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 13:49:47 کالابرگ نيامده، رفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کالابرگ نيامده، رفت/ کالابرگ نيامده، رفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 13:49:10 ۵۶ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۵۶ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشتند/ ۵۶ واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Oct 2022 13:38:24 خسارت ۳۵۹۴ میلیارد ریالی به جایگاه های دام و طیور در زلزله خوی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت ۳۵۹۴ میلیارد ریالی به جایگاه های دام و طیور در زلزله خوی/ خسارت ۳۵۹۴ میلیارد ریالی به جایگاه های دام و طیور در زلزله خوی http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Oct 2022 13:36:29 ایجاد زنجیره تولید راهکار ارزش بخشی به تولیدات کشاورزی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ایجاد زنجیره تولید راهکار ارزش بخشی به تولیدات کشاورزی است/ ایجاد زنجیره تولید راهکار ارزش بخشی به تولیدات کشاورزی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2022 18:45:07 همه ظرفيت‌ها براي توليد و توزيع درست نان درآذربايجان غربي به کارگيري شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/همه ظرفيت‌ها براي توليد و توزيع درست نان درآذربايجان غربي به کارگيري شود/ همه ظرفيت‌ها براي توليد و توزيع درست نان درآذربايجان غربي به کارگيري شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:14:16 ۴۰۰۰ واحد مسکونی در زمین لرزه خوی خسارت دید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۴۰۰۰ واحد مسکونی در زمین لرزه خوی خسارت دید/ ۴۰۰۰ واحد مسکونی در زمین لرزه خوی خسارت دید http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Oct 2022 14:38:20 پیش‌بینی تولید یک میلیون تن سیب در آذربایجان‌ غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/پیش‌بینی تولید یک میلیون تن سیب در آذربایجان‌ غربی / پیش‌بینی تولید یک میلیون تن سیب در آذربایجان‌ غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Oct 2022 14:30:18 ٣٣ هزار خانوار واجد شرایط نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ ٣٣ هزار خانوار واجد شرایط نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی/ ٣٣ هزار خانوار واجد شرایط نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Oct 2022 10:12:59 سوخت مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی تامین شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ سوخت مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی تامین شد/ سوخت مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی تامین شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Oct 2022 10:11:31 مشکلي در خصوص فروش و صادارت سيب درختي آذربايجان‌غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلي در خصوص فروش و صادارت سيب درختي آذربايجان‌غربي وجود ندارد/ مشکلي در خصوص فروش و صادارت سيب درختي آذربايجان‌غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:28:54 چه زماني منتظر پرواز بورس باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/سهامداران سرگردان شدند/ چه زماني منتظر پرواز بورس باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:28:02 رشد پروازها و جابجایی مسافرین خارجی از فرودگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/رشد پروازها و جابجایی مسافرین خارجی از فرودگاه ارومیه/ رشد پروازها و جابجایی مسافرین خارجی از فرودگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Oct 2022 09:49:28 احداث 32 پروژه راه روستایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/احداث 32 پروژه راه روستایی در آذربایجان غربی/ احداث 32 پروژه راه روستایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Sep 2022 09:44:56 خطر طوفان اقتصادي در نيمه دوم 1401 http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/خطر طوفان اقتصادي در نيمه دوم 1401/ خطر طوفان اقتصادي در نيمه دوم 1401 http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:30:42 حرکت به سمت فرآوري گياهان دارويي يک ضرورت است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ حرکت به سمت فرآوري گياهان دارويي يک ضرورت است/ حرکت به سمت فرآوري گياهان دارويي يک ضرورت است http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Sep 2022 14:13:52 چه کساني مشمول ماليات حساب تجاري مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/چه کساني مشمول ماليات حساب تجاري مي‌شوند / چه کساني مشمول ماليات حساب تجاري مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Sep 2022 14:12:26 ۵۸۰ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز برخوردار می شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۵۸۰ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز برخوردار می شوند/ ۵۸۰ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز برخوردار می شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Sep 2022 20:07:56 مرز تمرچین برای بازگشت زائران آمادگی کامل دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مرز تمرچین برای بازگشت زائران آمادگی کامل دارد/ مرز تمرچین برای بازگشت زائران آمادگی کامل دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2022 14:18:12 95 درصد واحدهاي نانوايي آذربايجان‌غربي هوشمندسازي شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/درصد واحدهاي نانوايي آذربايجان‌غربي هوشمندسازي / 95 درصد واحدهاي نانوايي آذربايجان‌غربي هوشمندسازي شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Sep 2022 20:35:19 رشد ۲ برابری تردد کامیون های باری در پایانه مرزی سرو http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/رشد ۲ برابری تردد کامیون های باری در پایانه مرزی سرو/ رشد ۲ برابری تردد کامیون های باری در پایانه مرزی سرو http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Sep 2022 10:38:59 «مرز تمرچین» تا اطلاع ثانوی بسته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/«مرز تمرچین» تا اطلاع ثانوی بسته است/ «مرز تمرچین» تا اطلاع ثانوی بسته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Sep 2022 14:39:27 نرخ بیکاری در آذربایجان‌غربی به ۷.۶ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بیکاری در آذربایجان‌غربی / نرخ بیکاری در آذربایجان‌غربی به ۷.۶ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2022 20:23:42 بهبود وضعيت شاخص‌هاي توسعه اي در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بهبود وضعيت شاخص‌هاي توسعه اي در آذربايجان‌غربي/ بهبود وضعيت شاخص‌هاي توسعه اي در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:22:55 سند تحول استان آذربایجان غربی تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/سند تحول استان آذربایجان غربی تدوین می‌شود / سند تحول استان آذربایجان غربی تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Sep 2022 12:41:06 مرز تمرچین برای فعالیت‌های تجاری با اقلیم کردستان باز است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مرز تمرچین برای فعالیت‌های تجاری با اقلیم کردستان باز است/ مرز تمرچین برای فعالیت‌های تجاری با اقلیم کردستان باز است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Aug 2022 13:27:53 نرخ رشد سرمایه گذاری در آذربایجان غربی به ۴.۵ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/استاندار/ نرخ رشد سرمایه گذاری در آذربایجان غربی به ۴.۵ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 14:40:10 آذربایجان غربی قطب صادرات سیست آرتمیای کشور می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی قطب صادرات سیست آرتمیای کشور می شود/ آذربایجان غربی قطب صادرات سیست آرتمیای کشور می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Aug 2022 13:46:18 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2014 00:00:45 رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است/ رسانه علمدار جهاد تبيين درجنگ ترکيبي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:19:57 ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد/ ادبيات داستاني کودک و نوجوان به جايزه‌اي جدا نياز دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:18:57 آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد/ آيا قانون بين‌المللي کپي‌رايت وجود دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:18:13 جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد/ جشنواره فرهنگي و بصيرتي فجر 44 در اروميه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:11:26 زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله/ زخم ناسور بي‌مهري بر موسيقي 6 هزارساله http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:10:00 سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب/ سينماها در يک‌قدمي بازگشت به حيات روزهاي خوب http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:38:42 جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند/ جشنواره‌ها تأثير محسوسي در تقويت جريان‌هاي ادبي ندارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:38:23 داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است/ داشتن تخصص و اشراف در حوزه کاري لازمه حرفه خبرنگاري است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:03:11 صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام/ صفي‌الدين نقطه عطف تاريخ موسيقي دنياي اسلام http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:02:32 روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند/ روحانيون اثر گذارترين قشر جامعه براي اجراي جهاد تبيين هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:40:39 شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا / شهر مقدس مسلمانان مکه است يا پترا http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:29:41 زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان/ زنگ خطر فقدان سواد رسانه‌اي مسئولان http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 16:03:31 توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد/ توسعه زیرساخت های فرهنگی در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Dec 2022 12:39:57 مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود/ مطالبه گري در دانشجويان تقويت شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:19:41 عصر تاريک روزنامه نگاري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/عصر تاريک روزنامه نگاري/ عصر تاريک روزنامه نگاري http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:17:57 در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است / در هشت ماه اخير از هر 100 صندلي سينما، فقط 5 صندلي پر شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:17:10 راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است/ راه‌اندازي دانشکده تئاتر نياز هنرجويان آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:07:08 دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد/ دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس در آذربايجان غربي تدوين شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:30:51 گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد/ گردشگري غذايي در آذربايجان غربي توسعه مي يابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:30:02 20 بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند/ 20 بناي تاريخي آذربايجان غربي در انتظار ثبت ملي هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:29:17 مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند/ مدیران دستگاه های اجرایی معنویت خود را تقویت کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Nov 2022 12:52:01 بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است/ بازار فروش توليدات ‌منبت بي رونق است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 13:39:29 گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است/ گراني مواد اوليه و ماليات مهمترين مشکل چاپخانه‌داران آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:04:33 کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد/ کرونا چگونه به خدمت جشنواره فيلم رشد درآمد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 15:03:08 کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است/ کسب آگاهي با کالاهاي جانشين کتاب راه رفتن روي لبه تيغ است http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Nov 2022 15:02:24 تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد/ تکمیل سند جامع فرهنگی در برش استانی سرعت یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Nov 2022 20:08:08 انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ/ انيميشن؛ دنيايي خيال‌انگيز و رنگارنگ http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:40:03 فضاي گفت و گو درجامعه عادي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي گفت¬و¬گو درجامعه عادي شود/ فضاي گفت و گو درجامعه عادي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Oct 2022 13:39:10 تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه/ تداوم ساماندهی محوطه مسجد جامع ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Oct 2022 14:00:52 فرهنگ چگونه به ما رسيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ چگونه به ما رسيد/ فرهنگ چگونه به ما رسيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:35:00 دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي/ دهگانه مواجهه مؤثر رسانه‌اي در بزنگاه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Oct 2022 13:34:15 چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست/ چرا فرهنگ رسمي نزد جوانان معترض جذاب نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Oct 2022 13:55:05 ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است/ ایجاد و ترویج شبهه ابزار دشمن برای مقابله با اسلام است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Oct 2022 20:29:45 واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند/ واقفان بر اساس نيازهاي روز جامعه اقدام به وقف کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:09:33 سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد / سياست سکولارها کثيف است براي همين مي‌گويند دين را وارد سياست نکنيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:08:54 اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني/ اجبار به دينداري؛ کاتاليزور رويگرداني از امر ديني http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:08:22 شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي/ شکل‎گيري گفتمان فرهنگي راه گذر از چالش‌هاي فعلي http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Oct 2022 20:07:40 ۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود/ ۶۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:44:57 رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است / رابطه شمس تبريزي و سنايي غزنوي چگونه بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Oct 2022 12:32:32 چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود/ چرا نبايد چراغ‌هاي کانون پرورش فکري کودکان خاموش شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:13:48 ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است/ ويترين ادبيات دفاع مقدس محدود است http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Sep 2022 01:10:07 خطر فراموشي در کمين صنايع دستي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/خطر فراموشي در کمين صنايع دستي/ خطر فراموشي در کمين صنايع دستي http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:44:21 نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد/ نخستين زن روزنامه‌نگار در ايران که بود و چه روزنامه‌اي منتشر کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:25:17 ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند/ ضربان قلب بازار کتاب چگونه مي‌زند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Sep 2022 08:24:55 جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد/ جاساز ۱۰ هزار دلار ارز قاچاق در هنگ مرزی ماکو کشف شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Sep 2022 12:21:45 آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد/ آذربایجان غربی تنها ۴ سینمای فعال دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Sep 2022 12:19:36 دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است/ دولتي و امنيتي شدن، آفات اصلي رسانه‌ است http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Aug 2022 12:12:52 اهميت رسانه در ايران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/اهميت رسانه در ايران/ اهميت رسانه در ايران http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Aug 2022 20:26:49 ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است/ ابتهاج از خوب و بد داوري‌ها برگذشته و سايه برآمده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Aug 2022 20:26:19 هنر درماني چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/هنر درماني چيست/ هنر درماني چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jul 2022 20:30:21 قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه / قلم و اهل قلم، شاخص مقايسه http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 14:40:20 پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است / پلي‌بک خواني؛ بودن يا نبودن مسئله اين است http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 14:09:33 سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود/ سايه سنگين سياست روي فرهنگ حس مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jul 2022 14:24:21 جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود / جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:15:26 برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد/ برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:13:00 هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس/ هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:11:58 چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند/ چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jun 2022 13:11:06 نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ / نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:31:17 رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد / رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:30:01 ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است/ ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است! http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jun 2022 13:20:24 خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ/ خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:35:48 فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود/ فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:50:42 کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند/ کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2022 12:49:51 لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی / لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 May 2022 10:19:10 ۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود / ۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 May 2022 12:30:20 چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم/ چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:44:36 طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس/ طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس! http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:43:49 تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است/ تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2022 14:54:23 داغي به نام نويسندگي! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/داغي به نام نويسندگي/ داغي به نام نويسندگي! http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2022 14:53:39 بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است/ بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Apr 2022 19:48:03 لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد/ لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد! http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2022 13:41:22 شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد/ شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2022 15:06:02 اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد/ اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Apr 2022 11:36:43 تيغ قيمت بر گلوي کتاب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تيغ قيمت بر گلوي کتاب/ تيغ قيمت بر گلوي کتاب http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Apr 2022 11:36:06 رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌/ رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌ http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Apr 2022 12:26:33 آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز / آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Mar 2022 10:47:00 آذربايجان ديلي،آناديليم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان ديلي،آناديليم/ آذربايجان ديلي،آناديليم http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Mar 2022 10:40:38 ايلين آخير چرشنبه لري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ايلين آخير چرشنبه لري/ ايلين آخير چرشنبه لري http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Mar 2022 10:40:08 انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد/ انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Mar 2022 12:40:27 اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي/ اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Mar 2022 12:38:36 دانشگاه رفتن مهم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/دانشگاه رفتن مهم است/ دانشگاه رفتن مهم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Feb 2022 11:30:43 مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است/ مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Feb 2022 11:30:18 برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است/ برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2022 13:38:26 چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم/ چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2022 13:37:19 دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي/ دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2022 03:16:34 مترجمي که وجود خارجي ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/مترجمي که وجود خارجي ندارد / مترجمي که وجود خارجي ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Jan 2022 11:49:03 ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است/ ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jan 2022 11:42:17 اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب/ اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jan 2022 11:41:27 بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است/ بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jan 2022 11:54:51 بايد به داد موسيقي و شعر رسيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بايد به داد موسيقي و شعر رسيد / بايد به داد موسيقي و شعر رسيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2022 13:39:59 ۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود/ ۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2022 10:47:34 سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است / سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jan 2022 13:06:23 آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد / آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jan 2022 11:55:10 حریم تپه «حسنلو» بعد از نیم قرن تعیین شد! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ابلاغ ضوابط حفاظت ۱۵ اثر به استاندار آذربایجان غربی/ حریم تپه «حسنلو» بعد از نیم قرن تعیین شد! http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jan 2022 19:08:25 گردشگري فرهنگي چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/گردشگري فرهنگي چيست/ گردشگري فرهنگي چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2021 14:15:30 سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود / سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2021 12:30:21 صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد / صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2021 12:29:09 اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه/ اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2021 10:55:57 بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند/ بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Dec 2021 11:03:33 بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است/ بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Dec 2021 11:02:33 عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود/ عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Nov 2021 12:52:30 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2014 00:00:31 حدود ۹۶ درصد برنامه اشتغال امسال ارومیه محقق شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ حدود ۹۶ درصد برنامه اشتغال امسال ارومیه محقق شده است/ حدود ۹۶ درصد برنامه اشتغال امسال ارومیه محقق شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Mar 2023 11:13:50 تصادف در گردنه قوشچی ارومیه ۳ فوتی برجای گذاشت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تصادف در گردنه قوشچی ارومیه ۳ فوتی برجای گذاشت/ تصادف در گردنه قوشچی ارومیه ۳ فوتی برجای گذاشت http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Mar 2023 11:12:06 تشکیل۲پرونده اقتصادی قاچاق ۶۰۰ میلیارد تومانی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تشکیل۲پرونده اقتصادی قاچاق ۶۰۰ میلیارد تومانی در آذربایجان غربی / تشکیل۲پرونده اقتصادی قاچاق ۶۰۰ میلیارد تومانی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2023 15:18:45 فولکولور سؤزو نه دئمکدير http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/فولکولور سؤزو نه دئمکدير/ فولکولور سؤزو نه دئمکدير http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2023 15:15:58 آخر چرشنبه و چرشنبه آخشامي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آخر چرشنبه و چرشنبه آخشامي/ آخر چرشنبه و چرشنبه آخشامي http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2023 15:14:35 بايرام حاقيندا ملاحظه لر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بايرام حاقيندا ملاحظه لر/ بايرام حاقيندا ملاحظه لر http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2023 15:13:10 نوروز بايرامي طبيعتين اويانماسي و يازين گلمه سي دير http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/نوروز بايرامي طبيعتين اويانماسي و يازين گلمه سي دير/ نوروز بايرامي طبيعتين اويانماسي و يازين گلمه سي دير http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2023 15:12:14 کمک بلاعوض معیشتی دولت به زلزله‌زدگان ۱۳ مهر خوی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کمک بلاعوض معیشتی دولت به زلزله‌زدگان ۱۳ مهر خوی اختصاص یافت/ کمک بلاعوض معیشتی دولت به زلزله‌زدگان ۱۳ مهر خوی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Mar 2023 19:43:24 تحریم‌ها علیه ایران هر کشور دیگری را متلاشی می‌کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تحریم‌ها علیه ایران هر کشور دیگری را متلاشی می‌کرد/ تحریم‌ها علیه ایران هر کشور دیگری را متلاشی می‌کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Mar 2023 19:41:42 کرونا در آذربایجان غربی/ چایپاره نارنجی شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا در آذربایجان غربی/ کرونا در آذربایجان غربی/ چایپاره نارنجی شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Mar 2023 20:32:00 مسمومیت ۲۸ دانش آموز در ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/مسمومیت ۲۸ دانش آموز در ارومیه/ مسمومیت ۲۸ دانش آموز در ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Mar 2023 19:27:50 کشف ۶۲ هزار عدد مواد محترقه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کشف ۶۲ هزار عدد مواد محترقه در آذربایجان غربی/ کشف ۶۲ هزار عدد مواد محترقه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2023 20:15:38 ۶۰۰میلیون ریال کمک دادگستری آذربایجان‌غربی به خوی ارسال شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۶۰۰میلیون ریال کمک دادگستری آذربایجان‌غربی به خوی ارسال شد/ ۶۰۰میلیون ریال کمک دادگستری آذربایجان‌غربی به خوی ارسال شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:42:49 ۱۳ تیم واکنش سریع آبفا در مناطق زلزله‌زده خوی فعالیت دارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۳ تیم واکنش سریع آبفا در مناطق زلزله‌زده خوی فعالیت دارند/ ۱۳ تیم واکنش سریع آبفا در مناطق زلزله‌زده خوی فعالیت دارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Feb 2023 20:29:36 ۱۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان غربی ایجاد شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان غربی ایجاد شد/ ۱۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان غربی ایجاد شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Feb 2023 20:27:54 ۷۸ نفر سارق و محکوم متواری در آذربایجان غربی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۷۸ نفر سارق و محکوم متواری در آذربایجان غربی دستگیر شدند/ ۷۸ نفر سارق و محکوم متواری در آذربایجان غربی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Feb 2023 12:32:40 مجلس دولت را ملزم به اجراي قوانين کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/مجلس دولت را ملزم به اجراي قوانين کند/ مجلس دولت را ملزم به اجراي قوانين کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2023 12:13:00 سپاه با همه توان در بازسازی مناطق زلزله‌زده خوی کنار مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ سپاه با همه توان در بازسازی مناطق زلزله‌زده خوی کنار مردم است/ سپاه با همه توان در بازسازی مناطق زلزله‌زده خوی کنار مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Feb 2023 19:58:31 آواربرداری مناطق زلزله‌زده خوی در ۹ محور با سرعت در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آواربرداری مناطق زلزله‌زده خوی در ۹ محور با سرعت در حال انجام است/ آواربرداری مناطق زلزله‌زده خوی در ۹ محور با سرعت در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Feb 2023 19:54:34 از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری شود/ از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2023 20:38:46 کاهش بیش از ۱۰۰۰ کیلومتری مساحت دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش بیش از ۱۰۰۰ کیلومتری مساحت دریاچه ارومیه/ کاهش بیش از ۱۰۰۰ کیلومتری مساحت دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Feb 2023 12:08:38 باند حفاران غیرمجاز در ارومیه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/باند حفاران غیرمجاز در ارومیه منهدم شد/ باند حفاران غیرمجاز در ارومیه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Feb 2023 11:46:43 ۱۲۰۰ نفر از شهروندان خویی در مساجد ارومیه اسکان یافته اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۲۰۰ نفر از شهروندان خویی در مساجد ارومیه اسکان یافته اند/ ۱۲۰۰ نفر از شهروندان خویی در مساجد ارومیه اسکان یافته اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Feb 2023 11:23:28 رهاسازی ۱۲۰ خودروی گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/رهاسازی ۱۲۰ خودروی گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته/ رهاسازی ۱۲۰ خودروی گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:44:42 رفع مشکلات زلزله زدگان خوي وظيفه دولت و مسئولان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/رييس جمهور در خوي/ رفع مشکلات زلزله زدگان خوي وظيفه دولت و مسئولان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:33:20 يک داستان تکراري؛ زلزله و غافلگيري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/يک داستان تکراري؛ زلزله و غافلگيري/ يک داستان تکراري؛ زلزله و غافلگيري http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Feb 2023 12:17:24 دولت در کنار مردم خوی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دولت در کنار مردم خوی است/ دولت در کنار مردم خوی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Feb 2023 12:42:50 گسل اصلی زلزله خوی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/گسل اصلی زلزله خوی شناسایی شد/ گسل اصلی زلزله خوی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Feb 2023 18:01:12 تمامی امکانات به منطقه زلزله زده خوی گسیل می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تمامی امکانات به منطقه زلزله زده خوی گسیل می شود/ تمامی امکانات به منطقه زلزله زده خوی گسیل می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Feb 2023 17:59:43 ۶۶ زمین لرزه در خوی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تداوم پس لرزه ها/ ۶۶ زمین لرزه در خوی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:25:28 بیش از ۲ هکتار از تالاب یوسف‌کند مهاباد طعمه حریق شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۲ هکتار از تالاب یوسف‌کند مهاباد طعمه حریق شد/ بیش از ۲ هکتار از تالاب یوسف‌کند مهاباد طعمه حریق شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:21:23 آمار مبتلايان به کرونا در کشور روندي کاهشي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آمار مبتلايان به کرونا در کشور روندي کاهشي دارد/ آمار مبتلايان به کرونا در کشور روندي کاهشي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:11:03 لايحه بودجه 1402 پشت داروياري خالي شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/لايحه بودجه 1402 پشت داروياري خالي شد / لايحه بودجه 1402 پشت داروياري خالي شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 11:09:50 آغاز سرشماری زمستانه پرندگان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز سرشماری زمستانه پرندگان در آذربایجان غربی/ آغاز سرشماری زمستانه پرندگان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Jan 2023 14:42:42 امداد رسانی به بیش از ۲۱ هزار نفر زلزله زده در خوی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/امداد رسانی به بیش از ۲۱ هزار نفر زلزله زده در خوی/ امداد رسانی به بیش از ۲۱ هزار نفر زلزله زده در خوی http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2023 20:13:20 ۳۰ کلاس درس در منطقه آزاد ماکو به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۳۰ کلاس درس در منطقه آزاد ماکو به بهره برداری می رسد/ ۳۰ کلاس درس در منطقه آزاد ماکو به بهره برداری می رسد http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2023 20:11:36 گذشته پنهان و پرافتخار اروميه بايد آشکار شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/گذشته پنهان و پرافتخار اروميه بايد آشکار شود/ گذشته پنهان و پرافتخار اروميه بايد آشکار شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:19:31 ضرب الاجل برای اتمام خط انتقال تصفیه خانه فاضلاب به دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ضرب الاجل برای اتمام خط انتقال تصفیه خانه فاضلاب به دریاچه ارومیه/ ضرب الاجل برای اتمام خط انتقال تصفیه خانه فاضلاب به دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jan 2023 20:19:20 نهادهای حاکمیتی برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اعلام آمادگی کردند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/نهادهای حاکمیتی برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اعلام آمادگی کردند/ نهادهای حاکمیتی برای بازسازی مناطق زلزله زده خوی اعلام آمادگی کردند http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jan 2023 19:46:56 خدمات امدادی حداکثری به زلزله زدگان در خوی ارائه می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/خدمات امدادی حداکثری به زلزله زدگان در خوی ارائه می‌شود/ خدمات امدادی حداکثری به زلزله زدگان در خوی ارائه می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2023 20:13:58 روند صعودی مراجعات سرپایی و بستری در بخشهای کرونایی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/روند صعودی مراجعات سرپایی و بستری در بخشهای کرونایی آذربایجان غربی/ روند صعودی مراجعات سرپایی و بستری در بخشهای کرونایی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jan 2023 12:24:11 آذربایجان غربی امسال تنها ۴۸ روز هوای پاک داشت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی امسال تنها ۴۸ روز هوای پاک داشت/ آذربایجان غربی امسال تنها ۴۸ روز هوای پاک داشت http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jan 2023 12:31:27 گاز تمام شهرستان‌های آذربایجان‌غربی پایدار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/گاز تمام شهرستان‌های آذربایجان‌غربی پایدار است/ گاز تمام شهرستان‌های آذربایجان‌غربی پایدار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jan 2023 12:28:32 رفع نقاط حادثه خیز کشور ۵۰۰۰میلیارد تومان نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/رفع نقاط حادثه خیز کشور ۵۰۰۰میلیارد تومان نیاز دارد/ رفع نقاط حادثه خیز کشور ۵۰۰۰میلیارد تومان نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2023 19:43:26 بیش از ۴۵ هزار داوطلب در آذربایجان غربی کنکور می دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۴۵ هزار داوطلب در آذربایجان غربی کنکور می دهند/ بیش از ۴۵ هزار داوطلب در آذربایجان غربی کنکور می دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jan 2023 13:48:09 ضرورت توجه به اقدامات پيشگيرانه در امر مبارزه با مواد مخدر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ضرورت توجه به اقدامات پيشگيرانه در امر مبارزه با مواد مخدر / ضرورت توجه به اقدامات پيشگيرانه در امر مبارزه با مواد مخدر http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 16:13:46 استقبال از واکسن کرونا در آذربايجان غربي کمتر از حد انتظار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/استقبال از واکسن کرونا در آذربايجان غربي کمتر از حد انتظار است/ استقبال از واکسن کرونا در آذربايجان غربي کمتر از حد انتظار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jan 2023 15:20:50 دشمنان از جایگاه حاج قاسم در میان مردم کشورمان در هراس هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دشمنان از جایگاه حاج قاسم در میان مردم کشورمان در هراس هستند/ دشمنان از جایگاه حاج قاسم در میان مردم کشورمان در هراس هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jan 2023 19:59:12 دستگیری سارق حرفه ای مطب های پزشکی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری سارق حرفه ای مطب های پزشکی در ارومیه/ دستگیری سارق حرفه ای مطب های پزشکی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jan 2023 19:57:05 قاتل خاموش جان چهار عضو یک خانوده میاندوآبی را گرفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/قاتل خاموش جان چهار عضو یک خانوده میاندوآبی را گرفت/ قاتل خاموش جان چهار عضو یک خانوده میاندوآبی را گرفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Jan 2023 11:39:10 سردار سلیمانی یک الگو برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/سردار سلیمانی یک الگو برای ملت ایران است/ سردار سلیمانی یک الگو برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Jan 2023 13:59:55 پروژه مجموعه تاریخی شمس تبریزی خوی ۳۰ درصد پیشرفت دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/پروژه مجموعه تاریخی شمس تبریزی خوی ۳۰ درصد پیشرفت دارد/ پروژه مجموعه تاریخی شمس تبریزی خوی ۳۰ درصد پیشرفت دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 22:10:03 پل شهيد کلانتري در خشک شدن درياچه اروميه بي‌تأثير نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/پل شهيد کلانتري در خشک شدن درياچه اروميه بي‌تأثير نيست/ پل شهيد کلانتري در خشک شدن درياچه اروميه بي‌تأثير نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:54:15 28 طرح بازآفريني شهري در آذربايجان غربي اجرا شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/طرح بازآفريني شهري در آذربايجان غربي اجرا شد/ 28 طرح بازآفريني شهري در آذربايجان غربي اجرا شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 21:49:04 ۱۶۵ هزار گردشگر از غار آبی تاریخی سهولان مهاباد بازدید کردند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۶۵ هزار گردشگر از غار آبی تاریخی سهولان مهاباد بازدید کردند / ۱۶۵ هزار گردشگر از غار آبی تاریخی سهولان مهاباد بازدید کردند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jan 2023 12:48:22 احتمال افزایش ابتلا به کرونا در موج هشتم بسیار بالاست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/احتمال افزایش ابتلا به کرونا در موج هشتم بسیار بالاست / احتمال افزایش ابتلا به کرونا در موج هشتم بسیار بالاست http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Dec 2022 10:19:08 ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای اتمام طرح انتقال آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه نیاز است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۶۰۰ میلیارد تومان برای اتمام طرح انتقال آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه نیاز است/ ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای اتمام طرح انتقال آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه نیاز است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2022 15:36:21 کشف انبار بزرگ احتکار لوازم خانگی در مهاباد به ارزش ۴۰۰ میلیارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کشف انبار بزرگ احتکار لوازم خانگی در مهاباد به ارزش ۴۰۰ میلیارد/ کشف انبار بزرگ احتکار لوازم خانگی در مهاباد به ارزش ۴۰۰ میلیارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2022 15:34:44 جمعیت حیات وحش آذربایجان غربی در وضعیت مطلوبی قرار دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/جمعیت حیات وحش آذربایجان غربی در وضعیت مطلوبی قرار دارد/ جمعیت حیات وحش آذربایجان غربی در وضعیت مطلوبی قرار دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 16:09:35 روند کرونا در آذربایجان غربی کاملا پایدار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/روند کرونا در آذربایجان غربی کاملا پایدار است / روند کرونا در آذربایجان غربی کاملا پایدار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2022 11:38:33 آذربایجان غربی میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام است/ آذربایجان غربی میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2022 11:35:25 آموزش مهمترین اقدام برای پیاده‌سازی آموزه‌های پدافند غیرعامل است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آموزش مهمترین اقدام برای پیاده‌سازی آموزه‌های پدافند غیرعامل است / آموزش مهمترین اقدام برای پیاده‌سازی آموزه‌های پدافند غیرعامل است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 12:32:01 آذربایجان غربی میزبان ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ آذربایجان غربی میزبان ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس/ آذربایجان غربی میزبان ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:32:55 بهبود کسب و کار در گرو جذب سرمايه گذار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بهبود کسب و کار در گرو جذب سرمايه گذار است/ بهبود کسب و کار در گرو جذب سرمايه گذار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:23:43 450 هزار تن سيب درختي در سردخانه‌هاي استان باقي مانده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/هزار تن سيب درختي در سردخانه‌هاي استان باقي مانده است/ 450 هزار تن سيب درختي در سردخانه‌هاي استان باقي مانده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Dec 2022 01:12:13 گردشگری آذربایجان غربی در حوزه ریلی تعطیل است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/گردشگری آذربایجان غربی در حوزه ریلی تعطیل است/ گردشگری آذربایجان غربی در حوزه ریلی تعطیل است http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Dec 2022 19:23:22 احتمال شیوع موج جدید کرونا در زمستان دور از انتظار نیست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/احتمال شیوع موج جدید کرونا در زمستان دور از انتظار نیست/ احتمال شیوع موج جدید کرونا در زمستان دور از انتظار نیست http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Dec 2022 19:37:09 قتل یک قاضی در ارومیه تکذیب شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/قتل یک قاضی در ارومیه تکذیب شد/ قتل یک قاضی در ارومیه تکذیب شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2022 15:39:25 16هزار نفر در طرح زمستانی آذربایجان‌غربی مشارکت دارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ طرح زمستانی آذربایجان‌غربی / 16هزار نفر در طرح زمستانی آذربایجان‌غربی مشارکت دارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2022 15:36:27 ضرورت آزادسازی زمین های ارتش http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه تاکید کرد/ ضرورت آزادسازی زمین های ارتش http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Dec 2022 15:57:24 باند سازمان یافته قاچاق سلاح و مهمات در شمالغرب کشورمنهدم شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/باند سازمان یافته قاچاق سلاح و مهمات در شمالغرب کشورمنهدم شد/ باند سازمان یافته قاچاق سلاح و مهمات در شمالغرب کشورمنهدم شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:51:46 طرح جمع آوري فاضلاب مناطق محروم اروميه اجرايي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/طرح جمع آوري فاضلاب مناطق محروم اروميه اجرايي مي شود/ طرح جمع آوري فاضلاب مناطق محروم اروميه اجرايي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2022 17:04:48 ضرورت مدیریت ترافیک ارومیه با اقدامات زودبازده و اثرگذار http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ضرورت مدیریت ترافیک ارومیه با اقدامات زودبازده و اثرگذار/ ضرورت مدیریت ترافیک ارومیه با اقدامات زودبازده و اثرگذار http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Dec 2022 12:52:08 کیفیت هوای ارومیه ناسالم برای گروه‌های حساس است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کیفیت هوای ارومیه ناسالم برای گروه‌های حساس است/ کیفیت هوای ارومیه ناسالم برای گروه‌های حساس است http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Dec 2022 13:46:29 دانشجویان گفتمان‌سازی انقلاب را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ دانشجویان گفتمان‌سازی انقلاب را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند/ دانشجویان گفتمان‌سازی انقلاب را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Dec 2022 13:00:49 روند شیوع آنفلوآنزا در آذربایجان غربی کاهشی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/روند شیوع آنفلوآنزا در آذربایجان غربی کاهشی است/ روند شیوع آنفلوآنزا در آذربایجان غربی کاهشی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Dec 2022 12:36:29 دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو/ دستگیری اعضای باند سرقت از منازل و خانه باغ ها در ماکو http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Dec 2022 14:44:23 حریم و بستر رودخانه گدار نقده آزادسازی شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/حریم و بستر رودخانه گدار نقده آزادسازی شد/ حریم و بستر رودخانه گدار نقده آزادسازی شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:09:37 کلاس‌هاي غير استاندارد آذربايجان‌غربي حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کلاس‌هاي غير استاندارد آذربايجان‌غربي حذف مي‌شود/ کلاس‌هاي غير استاندارد آذربايجان‌غربي حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:02:56 100درصد اعتبار مصوب احياي درياچه اروميه اختصاص يافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ اعتبار مصوب احياي درياچه اروميه اختصاص يافت/ 100درصد اعتبار مصوب احياي درياچه اروميه اختصاص يافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 15:01:25 روانشناسان، فروغ روان سالم در جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/روانشناسان، فروغ روان سالم در جامعه/ روانشناسان، فروغ روان سالم در جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Dec 2022 14:57:20 امنیت خط قرمز ما و مطالبه جدی مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/امنیت خط قرمز ما و مطالبه جدی مردم است/ امنیت خط قرمز ما و مطالبه جدی مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2022 20:14:44 روند بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي مطلوب است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ روند بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي مطلوب است/ روند بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي مطلوب است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:22:55 هزينه 35 ميليارد ريال براي نگهداري پل ميانگذر درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي خبر داد/ هزينه 35 ميليارد ريال براي نگهداري پل ميانگذر درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:13:37 تفکر بسيجي بايد در جامعه جاري باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي/ تفکر بسيجي بايد در جامعه جاري باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2022 14:12:29 ۸ مصدوم در پی انحراف اتوبوس از جاده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۸ مصدوم در پی انحراف اتوبوس از جاده در آذربایجان غربی/ ۸ مصدوم در پی انحراف اتوبوس از جاده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Nov 2022 20:11:27 گردشگری غذایی در آذربایجان غربی توسعه می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/گردشگری غذایی در آذربایجان غربی توسعه می یابد/ گردشگری غذایی در آذربایجان غربی توسعه می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Nov 2022 14:24:40 وضعیت آب شرب شهرستان شوط و شهر مرگنلر بهبود می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت آب شرب شهرستان شوط و شهر مرگنلر بهبود می یابد/ وضعیت آب شرب شهرستان شوط و شهر مرگنلر بهبود می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Nov 2022 14:22:35 زیر گذر تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/زیر گذر تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه افتتاح شد/ زیر گذر تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Nov 2022 14:40:01 حساب معترضان از اغتشاشگران جداست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/حساب معترضان از اغتشاشگران جداست/ حساب معترضان از اغتشاشگران جداست http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Nov 2022 14:22:48 ضرب الاجل برای اجرایی کردن سامانه جامع کنترل وپایش زمین های زراعی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ضرب الاجل برای اجرایی کردن سامانه جامع کنترل وپایش زمین های زراعی/ ضرب الاجل برای اجرایی کردن سامانه جامع کنترل وپایش زمین های زراعی http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 15:09:31 نانوايي‌هاي متخلف در آذربايجان غربي با قطع سهميه تنبيه مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/نانوايي‌هاي متخلف در آذربايجان غربي با قطع سهميه تنبيه مي‌شوند/ نانوايي‌هاي متخلف در آذربايجان غربي با قطع سهميه تنبيه مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 14:55:01 تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه تاپایان سال به بهره برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه تاپایان سال به بهره برداری می‌رسد/ تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه تاپایان سال به بهره برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Nov 2022 11:21:59 جزییات پرونده فساد در ارومیه/از اختلاس تا تبانی در انجام معامله http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دستگاه قضایی آذربایجان غربی اعلام کرد/ جزییات پرونده فساد در ارومیه/از اختلاس تا تبانی در انجام معامله http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Nov 2022 23:02:16 آنچه در جنوب آذربایجان غربی می‌گذرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آنچه در جنوب آذربایجان غربی می‌گذرد / آنچه در جنوب آذربایجان غربی می‌گذرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Nov 2022 22:58:12 دستگیری ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک های تروریستی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک های تروریستی / دستگیری ۱۰۰ نفر از عوامل گروهک های تروریستی http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2022 13:29:52 کمبود انسولین و قیمت داروها از مشکلات بیماران دیابتی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود انسولین و قیمت داروها از مشکلات بیماران دیابتی است/ کمبود انسولین و قیمت داروها از مشکلات بیماران دیابتی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2022 13:05:32 ۱۰ باند قاچاق کالا در خوی شناسایی و منهدم شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰ باند قاچاق کالا در خوی شناسایی و منهدم شد/ ۱۰ باند قاچاق کالا در خوی شناسایی و منهدم شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Nov 2022 14:22:54 ۵۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرز ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۵۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرز ارومیه کشف شد/ ۵۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری در مرز ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:17:16 جزئیات عملیات سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/جزئیات عملیات سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق/ جزئیات عملیات سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 14:13:24 اين همه تلاش براي نديدن سال‌ها اعتراض‌مدني حيرت‌آور نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ اين همه تلاش براي نديدن سال‌ها اعتراض‌مدني حيرت‌آور نيست/ اين همه تلاش براي نديدن سال‌ها اعتراض‌مدني حيرت‌آور نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Nov 2022 11:56:18 سیاسی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2014 00:00:16 تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است/ تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Mar 2023 19:32:23 ‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود / ‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:24:58 دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند/ دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:23:40 تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود/ تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2023 14:23:11 رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ افتتاح بزرگترین طرح زیست محیطی غرب آسیا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ افتتاح بزرگترین طرح زیست محیطی غرب آسیا http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Feb 2023 19:53:44 رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند/ رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Feb 2023 12:33:04 فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است/ فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Feb 2023 20:15:31 دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند/ دولت بلد است چگونه دست در جيب مردم کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:17:57 خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود / خسارت‌هاي زلزله زدگان در کمتر از يکسال جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:06:36 دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند / دولت و مجلس عزم خود را براي رفع مشکلات اقتصادي جزم کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2023 11:05:12 تا ۴۸ ساعت آینده مشکلات زلزله‌زدگان به حداقل می‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/معاون اول رییس‌جمهور/ تا ۴۸ ساعت آینده مشکلات زلزله‌زدگان به حداقل می‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Jan 2023 20:40:24 لزوم تجهيز اردوگاه هاي موقت اسکان اضطراري درخوي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشور تاکيد کرد/ لزوم تجهيز اردوگاه هاي موقت اسکان اضطراري درخوي http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Jan 2023 10:52:49 اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است/ اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه نشانگر اوج دشمنی با ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 13:38:57 شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا/ شرکت‌هاي دانش بنيان؛ ابزاري نوپا اما کارا http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:45:43 دردسرهاي يک تيک آبي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دردسرهاي يک تيک آبي/ دردسرهاي يک تيک آبي http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:43:41 فلسفه قيام دوم بهمن مردم اروميه تبيين شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي/ فلسفه قيام دوم بهمن مردم اروميه تبيين شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2023 12:20:42 حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود/ حماسه ۲ بهمن مردم ارومیه نباید فراموش شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jan 2023 19:48:59 اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند/ اهانت دشمنان به مقدسات اسلامی آوازه دین را خاموش نمی‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jan 2023 20:19:39 هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم/ هیچ خط و مرزی بین ادیان و اقوام در کشور نداریم http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2023 20:17:38 حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است/ حماسه ۹ دی مصداق بصیرت و هوشیاری ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Dec 2022 19:56:58 نمي‌توان همه مسائل و مشکلات را به خارج از کشور نسبت داد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم سردشت در مجلس شوراي اسلامي/ نمي‌توان همه مسائل و مشکلات را به خارج از کشور نسبت داد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2022 16:00:34 بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد/ بصیرت و آگاهی جامعه برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Dec 2022 20:26:25 درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند/ درخواست کنندگان حذف ایران از کمیسیون مقام زن، جایگاه زن را متزلزل می کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Dec 2022 20:06:16 کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد/ کارگزاران جمهوری آذربایجان حواس‌شان باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Nov 2022 20:22:24 تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است/ تکریم مردم بهترین سلاح برای حفظ امنیت و آرامش کشور است http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Nov 2022 19:33:57 اغتشاشگران متناسب با جرائم و با عدالت مجازات شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه ارومیه/ اغتشاشگران متناسب با جرائم و با عدالت مجازات شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Nov 2022 19:31:27 برجام مرد؟! دنياي پس از آن چه شکلي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/برجام مرد دنياي پس از آن چه شکلي است / برجام مرد؟! دنياي پس از آن چه شکلي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Nov 2022 13:33:31 بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند/ بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Nov 2022 20:23:45 مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند/ مدیران آذربایجان غربی ملزم به پیگیری مستقیم مشکلات مردم هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Nov 2022 20:09:51 اولویت مجلس حل مشکلات مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ اولویت مجلس حل مشکلات مردم است/ اولویت مجلس حل مشکلات مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2022 12:12:28 برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد/ برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات در دستور کار قوه قضائیه باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Sep 2022 17:12:44 اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند/ اقوام و ادیان آذربایجان غربی اجازه فتنه گری به دشمنان را نمی دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Sep 2022 22:28:31 نمایندگان مجلس در راستای بهبود امور کشور فعالتر عمل کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی/ نمایندگان مجلس در راستای بهبود امور کشور فعالتر عمل کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Sep 2022 20:10:49 چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد / چگونه مي‌توان مذاکرات احياي برجام‌ را از بن‌بست کنوني خارج کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Sep 2022 13:20:55 تردد زائران در مرزهای کشور عادی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تردد زائران در مرزهای کشور عادی است/ تردد زائران در مرزهای کشور عادی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Sep 2022 20:33:32 دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است/ دولت در مسير محروميت زدايي قدم برداشته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2022 12:11:11 کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود/ کالابرگ الکترونیک ماه های آتی در کشور اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Aug 2022 20:27:31 مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند/ مسئولان بايد به فکر حل مشکل سيب آذربايجان غربي باشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Aug 2022 12:05:55 تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است / تقویت روابط با همسایگان از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Aug 2022 13:38:58 مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد/ مبادلات مرزی سلیمانیه عراق و کیله سردشت گسترش می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Aug 2022 20:36:34 تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟/ تمرکز جهان بر ايران تهران چه زماني به پيشنهاد هماهنگ‌کننده پاسخ مي‌دهد؟ http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Aug 2022 20:07:37 برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود/ برنامه‌های سه‌گانه توسعه برای شهرستان‌ها تدوین می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Aug 2022 11:14:57 عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود/ عزاداری‌ محرم امسال باعظمت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jul 2022 19:56:28 رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است/ رئيس جمهور به طور ويژه پيگير شرايط درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jul 2022 20:21:43 اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود/ اجازه سو استفاده از مساله دریاچه ارومیه به دشمنان داده نشود http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jul 2022 20:27:26 اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد/ اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jul 2022 19:47:01 تحقق اهداف اقتصادي ايران-ترکيه در گرو فعال شدن بازارچه‌هاي مرزي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي/ تحقق اهداف اقتصادي ايران-ترکيه در گرو فعال شدن بازارچه‌هاي مرزي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jul 2022 13:33:52 دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است/ دشمن وحدت و معنویت ملت ایران را نشانه گرفته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jul 2022 19:53:06 تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است/ تکمیل زیرساخت‌ها مهمترین بخش مصوبات است http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jul 2022 20:06:29 امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است/ امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jun 2022 20:11:21 تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود/ تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jun 2022 19:46:15 عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد/ عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2022 11:39:41 مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است/ مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jun 2022 19:34:32 تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است/ تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jun 2022 19:32:48 دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند/ دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jun 2022 13:00:07 قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند/ قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 May 2022 20:46:03 حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است / حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 May 2022 12:48:45 از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت/ از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 May 2022 16:32:43 157طرح براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد/ 157طرح براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 May 2022 20:36:22 آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگی، تاریخی و تمدنی برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور در فرودگاه ارومیه/ آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگی، تاریخی و تمدنی برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 May 2022 19:26:03 مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است/ مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 May 2022 19:24:06 رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است/ رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 15:07:38 چرا مدام گوشم وز وز مي کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/چرا مدام گوشم وز وز مي کند/ چرا مدام گوشم وز وز مي کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:42:24 ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان/ ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:41:06 مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند/ مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:39:52 سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است/ سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:34:29 توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود/ توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2022 14:33:47 عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی/ عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 May 2022 19:44:08 بنا نبود با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی/ بنا نبود با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 May 2022 19:42:26 حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است / حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Apr 2022 17:51:04 روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است/ روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Apr 2022 18:59:21 بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است/ بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2022 18:54:20 ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی/ ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2022 10:59:21 روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد / روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Mar 2022 19:46:34 دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند/ دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2022 12:25:22 دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند/ دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Feb 2022 19:47:34 بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند/ بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Feb 2022 19:45:32 کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود/ کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2022 12:39:41 مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند/ مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Feb 2022 19:39:15 پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود/ پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Feb 2022 19:26:46 مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ / مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Feb 2022 19:25:15 کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است/ کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Feb 2022 19:23:07 با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود/ با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Feb 2022 19:09:35 تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد/ تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jan 2022 11:52:58 وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند/ وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2021 14:10:26 قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد/ قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2021 14:07:06 سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند/ سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Dec 2021 10:58:41 مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند/ مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Dec 2021 19:56:25 معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود/ معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Dec 2021 19:49:20 مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت/ مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Nov 2021 12:35:25 مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند/ مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Nov 2021 19:35:20 نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است/ نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Nov 2021 12:13:48 انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود/ انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Nov 2021 12:17:19 نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند/ نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Oct 2021 10:52:51 ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد/ ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Oct 2021 10:21:23 بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود / بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Oct 2021 10:17:50 استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد/ استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Oct 2021 17:51:28 استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد / استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Oct 2021 17:47:48 ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد/ ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Oct 2021 19:19:08 استاندار آذربایجان غربی تعیین شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ استاندار آذربایجان غربی تعیین شد/ استاندار آذربایجان غربی تعیین شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Oct 2021 11:24:02 وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود/ وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Oct 2021 18:49:08