در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

فناوری > نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود

گروه فناوري: نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود اپراتورهاي تلفن همراه اين سوال را به وجود آورده که ممکن است اپراتورها با استفاده از سياست مصرف منصفانه اينترنت، به نوعي در راستاي کم‌فروشي اقدام کرده‌ باشند؟

  گروه فناوري: نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود اپراتورهاي تلفن همراه اين سوال را به وجود آورده که ممکن است اپراتورها با استفاده از سياست مصرف منصفانه اينترنت، به نوعي در راستاي کم‌فروشي اقدام کرده‌ باشند؟ همزمـان بـا فراگيـر شـدن اينترنـت در ميـان مـردم، هزينـه اسـتفاده از ايـن بسـتر به‌عنـوان دغدغـه‌اي بـراي کاربـران مطرح شـد؛ از آنجا که، بر اسـاس قانون وظيفـه تعرفه‌گـذاري بـه رگولاتـوري محـول و از سـوي ديگـر، مشـخص کـردن چارچـوب ارائـه خدمـات بـه کاربـران بـراي اپراتورهـا به‌عنـوان وظيفـه ديگـر ايـن سـازمان درنظـر گرفتـه شـده بـود، رگولاتـوري همواره دغدغـه محاسـبه بهتريـن تعرفـه و قيمت‌گـذاري را داشـته اسـت.
  بنابراين از ابتداي تاسـيس سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، پيش‌نويس‌هاي گوناگوني بـراي تصويـب بهتريـن تعرفـه اسـتفاده از اينترنـت، در کميسـيون تنظيـم مقـررات ارتباطـات تدويـن شد که در اين ميان  يکـي از مصوباتـي کـه شـايد بتـوان آن را مهمتريـن مصوبـه دانسـت، مصوبـه 237 اسـت. براسـاس ايـن مصوبـه کـه در سـال 1395 بـه تصويـب رسـيد، تعرفـه خدمـات اينترنـت پرسـرعت از طريـق فنـاوري ADSL و اينترنـت مبتنـي بـر فنـاوري واي‌فاي براسـاس حجـم ترافيـک داخلـي و بين‌الملـل مطـرح شـد. در ايـن مصوبـه بـا کاهـش 20 درصـدي قيمـت هـر گيگابايـت گام مهمـي در راسـتاي حمايـت از مصرف‌کننـدگان نهايـي خدمـات اينترنـت ثابـت، برداشـته شـد.
  از سوي ديگر بـا ظهـور فناوري‌هـاي 3G و 4G، رقيبـي جـدي بـه نـام اينترنـت همـراه بـراي اينترنـت ثابـت به وجـود آمـد و سـرويس اينترنـت ثابـت بـه خاطـر سـرعت بيشـتر اينترنـت موبايـل و تعرفـه پاييـن آن، بـازارش را تـا حـدودي از دسـت داد. تعرفـه اينترنـت موبايـل از همـان ابتداي ورود به کشـور، به‌صورت حجمي محاسـبه مي‌شـد.  در اغلـب کشـورها سياسـت‌گـذاري به‌گونـه‌اي انجـام شـده کـه در اينترنـت ثابـت بسـته بـه نـوع مصـرف، کاربـر نگـران حجـم نباشـد، بنابرايـن در کشـورهاي پيشـرو اينترنـت ثابت بـه صـورت نامحـدود در اختيار کاربـر قـرار مي‌گيـرد.

  نحوه محاسبه اينترنت براساس حجم چگونه است؟
  در محاسـبه تعرفـه اينترنـت بـر اسـاس حجـم، ميـزان ترافيـک مـورد اسـتفاده کاربـر بـر بسـتر اينترنـت (مجمـوع دانلـود و آپلـود)  کـه واحـد محاسـبه آن کيلوبيـت‌بـرثانيـه اسـت، مدنظـر قـرار گرفتـه و سـرويس‌هايي کـه داراي حجـم مشـخص در مـدت زمـان معيـن هسـتند، سـرويس‌هاي حجمـي ناميـده مي‌شوند. بسـته حجمـي نيـز حـاوي مقـدار مشـخصي حجـم بـا درصـد تخفيـف معيـن هسـتند کـه در بازه‌هـاي زمانـي مختلـف از سـوي شـرکت‌هاي ارائـه‌دهنـده اينترنـت بـراي مشـترکان تعريـف مي‌شـوند و مـدت زمـان اسـتفاده از ايـن بسـته‌هـا بـه اعتبـار زماني سرويسـي کـه فعال شـده، بسـتگي دارد. بـا ايـن تعريف، در مصوبـه 237 مبناي محاسـبه تعرفـه اينترنت بر اسـاس حجم بوده اسـت.
  در همين رابطه  وعده اينترنت نامحدود، موضوعي بود که چند سالي است که درباره آن صحبت مي‌شود. پيش از اين هم اينترنت نامحدود، البته با سرعت‌هاي پايين 64 تا 512 کيلوبيت بر ثانيه، براي مشترکان ارائه مي‌شد. اما سرعت پايين، طي چند سال گذشته سازمان تنظيم مقررات ارتباطات را مجبور کرد مصوبه‌اي براي جايگزيني اينترنت حجمي ارائه دهد. بنابراين شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت از سال 1392 با مصوبه کميسيون تنظيم مقررات، قيمت‌هاي مختلفي بر اساس حجم و سرعت ارائه‌شده در نظر گرفتند.
  اين تغيير در آن زمان به سود کاربران بود اما در سال‌هاي اخير با سرعت‌هاي بالاي اينترنت و افزايش فايل‌هاي ويديويي، انتظار مشترکان به سمت اينترنت نامحدود با سرعت‌هاي بالا رفت. همچنين با اين توجيه که در ساير کشورهاي جهان اينترنت ثابت، بر مبناي سرعت ارائه مي‌شود و ديگر حجمي نيست، درخواست‌هايي مبني بر حذف اينترنت حجمي طي سالهاي گذشته از سوي وزير سابق حوزه ارتبطات و فناوري اطلاعات افزايش يافت.
  بنابراين مصوبه 266 در نظـر داشت بـا هـدف صيانت از بسـتر اينترنت ثابت به دليل رفـع خلاءهاي موجود، اين شرايط را در کشور کمي تعديل کند. همچنيـن، رگولاتوري با بررسي سياست‌هاي ساير کشورهاي دنيا در ارائه اينترنت بـه کاربران متوجه شـد کـه اغلب ايـن سياست‌ها بـا توجه بـه درآمـد، هزينه و شرايط خاص کاربـران، پيش‌بيني مي‌شود.  اما چندي است برخي کاربران از بسته‌هاي نامحدود اپراتورهاي تلفن همراه اعلام نارضايتي مي‌کنند. طبق گفته اين کاربران بسته هاي نامحدود اعلام شده از سوي اين اپراتورها مناسب نبوده و پس حدود 30 گيگ ديگر به کاربر اجازه مصرف از بسته را نمي‌دهد و براي عدم ايجاد نارضايتي به آن مصرف منصفانه مي‌گويند.
  کاربران بسياري معترض به »تعريف ترافيک نامحدود در بسته‌هاي اينترنت« بوده و بر اين عقيده اند که اينترنت نامحدود مفهومي ندارد وقتي براي آن آستانه مصرف بسته اي 30 گيگ تعريف شده و حتي قيمت آن گران‌تر از بسته حجمي است.
  يا اينکه گفته مي‌شود نحوه مصرف کاربر تغييري نکرده اما سرعت تمام شدن اينترنت وي حداقل 50 درصد افزايش پيدا کرده يا با تماس با پشتيباني اپراتورها متوجه شده که تماس تصويري از طريق پيام‌رسان هاي داخلي، در مصوبه نيم بها نمي‌گنجد و هزينه آن به صورت ترافيک خارجي محاسبه مي‌شود.
  در موارد ديگري گفته مي‌شود که در مورد وضعيت محاسبه حجم آپلود در بسته‌هاي اينترنت سالهاي گذشته ضوابطي وجود داشته اما ظاهرا حجم آپلود همانند حجم دانلود از حجم کل بسته اينترنت کم مي‌کند.
  به دنبال مسئله رخ داده و نارضايتي کاربران از موضوع گفته شده، پيگيري‌هاي لازم از اپراتورها درباره اين موضوع انجام شد. اپراتور اول تلفن همراه در وب‌سايت خود پيش از خريد و تهيه بسته نامحدود توضيحاتي را براي کاربران اعلام و تأکيد کرده است: به منظور بهبود تجربه کليه کاربران اينترنت و حفظ کيفيت شبکه، "سياست مصرف منصفانه" بر روي بسته اينترنت نامحدود اعمال مي شود.بدين ترتيب، سرعت اينترنت پس از عبور از آستانه مصرف منصفانه (100 گيگابايت) کاهش خواهد يافت. مشترکين همچنان مي توانند تا اتمام زماني بسته به صورت نامحدود از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است کاهش سرعت تنها در استفاده از بسته نامحدود اعمال شده و در ساير بسته ها تغييري ايجاد نخواهد شد.
  به گزارش امانت به نقل از ايسنا، همچنين پيگيري‌هاي لازم براي ارائه توضيح از سوي اپراتور دوم تلفن همراه در اين زمينه انجام شد اما تاکنون توضيحي از سوي اين اپراتور اعلام نشده است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی