دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Oct 2014 12:28:22 وحدت زير سايه جمهوريت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت زير سايه جمهوريت/ وحدت زير سايه جمهوريت http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:34:40 کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است/ کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:34:13 آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد/ آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jun 2021 13:46:54 پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني / پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 13:50:05 وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست/ وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 13:49:28 فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود/ فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 May 2021 20:26:07 بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود/ بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:10:22 میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد/ میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 May 2021 12:57:56 بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد/ بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:43:26 مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم/ مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:42:38 گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم/ گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 23:02:01 آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي/ آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 13:59:40 نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد/ نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:35:26 دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد/ دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Mar 2021 22:28:13 قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد/ قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:45:40 کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد/ کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:47:12 مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است/ مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2021 15:25:44 مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند/ مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:30:19 جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است/ جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:27:59 سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره فاطمي در زندگي علوي/ سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:53:13 هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است/ هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:52:26 سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است/ سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 03:49:14 جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست/ جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 03:48:06 منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد / منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2021 13:55:03 اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد/ اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2021 13:53:51 امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند/ امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 12:06:33 چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است/ چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 12:06:11 مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است/ مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:28:17 سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها/ سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:16:18 آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند/ آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:15:39 مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني/ مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:09:18 روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند/ روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2020 13:00:14 مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند/ مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:25:21 پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي/ پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:24:33 تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا/ تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:15:11 سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي / سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:49:20 آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند/ آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Nov 2020 13:34:34 شاخصه علوم انسان مدرن چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/ شاخصه علوم انسان مدرن چيست / شاخصه علوم انسان مدرن چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Nov 2020 13:34:12 کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست / کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Nov 2020 13:33:45 مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت / مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:51:04 دين‌شناسي علمي و کارکرد دين http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين‌شناسي علمي و کارکرد دين/ دين‌شناسي علمي و کارکرد دين http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:31:07 توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است/ توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Nov 2020 12:53:22 گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است/ گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2020 14:32:45 وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي / وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:12:54 دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي/ دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:11:45 حيثيت زن حريم خداوند است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/حيثيت زن حريم خداوند است/ حيثيت زن حريم خداوند است http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:10:58 نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ/ نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:10:37 چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود/ چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Oct 2020 14:01:50 آيا "اقتصاداسلامي" يک شوخي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا اقتصاداسلامي يک شوخي است/ آيا "اقتصاداسلامي" يک شوخي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:36:28 معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست/ معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:36:04 چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند/ چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 13:08:47 بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا/ بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Sep 2020 23:59:06 سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم/ سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Sep 2020 23:58:42 حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضوري در جنگ که از دل مردم بود/ حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Sep 2020 14:00:31 انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است/ انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:53:08 اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است/ اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:51:24 جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌/ جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:15:19 آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است/ آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:14:56 معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست/ معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:42:30 عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداري امام حسين محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است / عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:40:52 محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار(ع) جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار علیه السلام جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌/ محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار(ع) جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌ http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Aug 2020 16:56:53 دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند/ دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Aug 2020 15:04:58 آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند/ آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Aug 2020 15:01:51 چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا/ چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Aug 2020 15:01:06 شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران/ شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Aug 2020 14:58:50 مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود/ مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Aug 2020 13:26:10 در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد/ در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Aug 2020 14:54:27 وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند / وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Aug 2020 14:53:47 آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است/ آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Aug 2020 14:53:14 تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است/ تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Aug 2020 14:36:54 مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند/ مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Aug 2020 16:43:14 قرآن بروشور حيات انساني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن بروشور حيات انساني/ قرآن بروشور حيات انساني http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Aug 2020 00:36:54 شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی / شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Aug 2020 13:58:13 آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی/ آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Aug 2020 12:22:39 عزادارى محرم و کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزادارى محرم و کرونا/ عزادارى محرم و کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Aug 2020 14:30:56 آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد/ آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jul 2020 14:10:51 هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود/ هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jul 2020 14:10:24 اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است / اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jul 2020 14:05:29 تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟/ تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟ http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jul 2020 13:01:25 آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد/ آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jul 2020 13:00:56 مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود/ مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jul 2020 13:25:03 تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي/ تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jul 2020 13:15:04 حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/حقوق کدام بشر/ حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jul 2020 13:14:22 از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/از شريعتي تا انقلاب/ از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jun 2020 12:53:23 مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند/ مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jun 2020 12:52:50 دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست/ دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2020 11:18:47 حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي/ حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2020 11:17:28 بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد/ بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:09:04 تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود/ تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:07:52 عدالت‌خواهي جوکري... http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالت‌خواهي جوکري/ عدالت‌خواهي جوکري... http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jun 2020 14:15:36 انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي/ انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jun 2020 14:14:49 اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است/ اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jun 2020 12:23:51 مساجد آذربایجان غربی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/با رعایت پروتکل های بهداشتی؛/ مساجد آذربایجان غربی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jun 2020 12:20:12 سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم / سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jun 2020 11:39:36 مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر / مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 May 2020 13:01:19 حج تعليق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/حج تعليق مي‌شود/ حج تعليق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 May 2020 13:00:40 از خواندن نامه معشوق خسته نشويم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/از خواندن نامه معشوق خسته نشويم/ از خواندن نامه معشوق خسته نشويم http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 May 2020 11:54:16 رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي/ رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 May 2020 11:53:14 خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست/ خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Apr 2020 11:39:31 رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است/ رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Apr 2020 11:38:29 برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی/ برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Apr 2020 13:14:05 فناوری http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Aug 2014 13:26:35 نقش رمزارزها در مقابله با تحريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/نقش رمزارزها در مقابله با تحريم/ نقش رمزارزها در مقابله با تحريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:36:21 مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات/ مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:35:45 هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند / هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jun 2021 12:26:26 رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی / رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jun 2021 13:49:01 ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن/ ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jun 2021 13:43:04 نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي/ نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 14:07:31 دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند/ دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 14:06:25 هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند/ هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:13:40 اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور/ اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:09:29 چرا کلاب هاوس مخاطب دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا کلاب هاوس مخاطب دارد/ چرا کلاب هاوس مخاطب دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:08:31 شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد/ شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:45:05 شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز/ شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:44:34 چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است/ چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 23:06:47 چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد/ چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 23:06:02 از جويشگرهاي ايراني چه خبر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/از جويشگرهاي ايراني چه خبر/ از جويشگرهاي ايراني چه خبر http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Apr 2021 14:24:42 پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود / پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Apr 2021 14:24:04 کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس/ کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 13:45:49 وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است/ وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 13:45:02 ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد/ ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:39:25 توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد/ توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:38:26 هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي/ هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:38:05 اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود/ اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 12:02:30 فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد/ فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 12:01:45 ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها/ ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:48:37 شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست/ شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:48:00 وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام/ وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2021 15:22:00 آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است/ آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2021 15:21:35 هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران/ هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2021 14:36:23 هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت/ هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2021 14:35:44 هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد/ هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:12:35 بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم/ بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:12:05 فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار/ فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:55:28 رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران/ رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:54:53 نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي/ نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 03:55:29 گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي/ گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 03:54:43 چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند/ چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2021 13:58:35 توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است/ توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2021 13:57:58 بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود/ بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 12:48:24 امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است/ امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 12:47:40 براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد/ براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:08:44 فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند/ فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:12:09 کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد/ کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:11:28 فضاي مجازي تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي تهديد يا فرصت/ فضاي مجازي تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:26:35 بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند/ بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:16:43 چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا/ چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:16:13 لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال/ لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Dec 2020 14:48:11 دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است/ دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Dec 2020 14:47:48 تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها / تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:52:56 آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است/ آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:52:02 نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد/ نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:58:10 علم در خدمت مهار کوويد 19 http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/علم در خدمت مهار کوويد 19/ علم در خدمت مهار کوويد 19 http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:57:48 بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد/ بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:57:02 آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند/ آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2020 14:25:42 حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند/ حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2020 14:25:17 دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند/ دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:16:38 چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا/ چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:16:03 محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد/ محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:13:55 ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران/ ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:13:12 دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد/ دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:12:32 وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران/ وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Oct 2020 14:04:41 نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد/ نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Oct 2020 14:04:00 زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد/ زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:26:46 مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست/ مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 14:02:44 شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است/ شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 14:02:00 بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است/ بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Sep 2020 00:01:20 مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي/ مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Sep 2020 00:00:44 فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد/ فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Sep 2020 14:05:50 اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي/ اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Sep 2020 14:05:15 شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند/ شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:54:40 استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است/ استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:53:54 چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم/ چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:17:16 احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي/ احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:16:54 سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم/ سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:43:43 شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه/ شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:43:17 چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم/ چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Aug 2020 14:50:12 بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است/ بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Aug 2020 14:45:33 هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد/ هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Aug 2020 14:44:25 بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان/ بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Aug 2020 00:47:39 خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود/ خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Aug 2020 00:47:14 مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين/ مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Aug 2020 00:46:37 تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال/ تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Aug 2020 14:33:57 لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا/ لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Aug 2020 14:33:36 اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است/ اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Aug 2020 14:32:56 طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است/ طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jul 2020 13:57:53 وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است/ وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jul 2020 14:10:16 برنامه »کوتاه مدت«و»ميان مدت« براي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/برنامه «کوتاه مدت»و«ميان مدت» براي فضاي مجازي/ برنامه »کوتاه مدت«و»ميان مدت« براي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jul 2020 14:09:21 لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G/ لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jul 2020 13:02:48 بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي/ بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jul 2020 13:02:25 شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي/ شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jul 2020 13:18:09 5G بسترساز توسعه کسب‌وکارهاي جديد است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/توسعه کسب‌وکارهاي جديد / 5G بسترساز توسعه کسب‌وکارهاي جديد است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jul 2020 13:17:13 چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود/ چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jun 2020 11:53:04 ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است/ ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jun 2020 11:52:35 پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد/ پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد! http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jun 2020 11:52:05 خطر بازارِ بورس براي اقتصاد ايران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/نظام بانکي توان پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را ندارد/ خطر بازارِ بورس براي اقتصاد ايران http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2020 11:46:38 تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني/ تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2020 11:36:27 خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها/ خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2020 11:36:02 گشت مشترک کشف انبار خودروهاي احتکار شده در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان خبرداد/ گشت مشترک کشف انبار خودروهاي احتکار شده در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:20:11 حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد/ حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:19:21 با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/ با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند/ با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:18:51 گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست/ گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:18:01 هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد/ هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:16:18 تندرستی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Aug 2014 11:28:25 جوان‌سازي پوست با يخ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/جوان‌سازي پوست با يخ/ جوان‌سازي پوست با يخ http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:32:40 فوايد خاک بازي براي کودکان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/فوايد خاک بازي براي کودکان/ فوايد خاک بازي براي کودکان http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:32:07 فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه/ فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:31:46 همه چيز انديشه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/همه چيز انديشه است/ همه چيز انديشه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jun 2021 14:02:13 کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني/ کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jun 2021 13:42:26 مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي/ مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jun 2021 13:16:43 روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري/ روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jun 2021 13:45:17 مي‌توانيد شادتر باشيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مي‌توانيد شادتر باشيد/ مي‌توانيد شادتر باشيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jun 2021 13:44:56 توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده/ توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 13:43:07 غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند/ غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:08:16 10 راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي/ 10 راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:07:32 اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا/ اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:00:46 وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد/ وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:00:19 چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم/ چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:29:07 پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود/ پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:28:03 با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد/ با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 23:00:07 تناسب اندام بعد از 40 سالگي! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تناسب اندام بعد از 40 سالگي/ تناسب اندام بعد از 40 سالگي! http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 22:59:35 کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد/ کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 22:58:43 شما چه مزاجي هستيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/شما چه مزاجي هستيد/ شما چه مزاجي هستيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Apr 2021 14:22:15 کرونا يا حساسيت؟ مساله اين است! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کرونا يا حساسيت مساله اين است/ کرونا يا حساسيت؟ مساله اين است! http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Apr 2021 14:21:40 افسرده اي؟ مثبت انديش باش http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/افسرده اي؟ مثبت انديش باش/ افسرده اي؟ مثبت انديش باش http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 13:54:25 پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن/ پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 13:51:18 اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن/ اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 12:52:54 آوار چاقي بر سر سلامت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آوار چاقي بر سر سلامت/ آوار چاقي بر سر سلامت http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 12:52:31 راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات/ راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:40:57 چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم/ چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:40:26 بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه/ بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 12:11:49 ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن/ ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:45:13 خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي/ خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:44:46 ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد/ ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:44:23 چرا دست هايم مي لرزند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا دست هايم مي لرزند/ چرا دست هايم مي لرزند http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2021 15:24:54 گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود/ گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2021 15:24:30 ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن/ ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2021 14:42:25 از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم/ از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2021 14:41:56 بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني/ بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:20:45 عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند/ عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:20:08 چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم/ چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:49:26 شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد/ شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:48:42 يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان/ يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 03:45:30 انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند/ انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 03:44:18 اصول تغذيه در آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اصول تغذيه در آلودگي هوا/ اصول تغذيه در آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2021 13:51:15 خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود/ خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2021 13:50:52 در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم/ در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 12:03:45 با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد / با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 12:03:19 طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس/ طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:14:44 روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا/ روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:14:13 رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي/ رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:13:37 روان درماني کودکان با شن بازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/روان درماني کودکان با شن بازي/ روان درماني کودکان با شن بازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:05:41 بو نکشيد تا لاغر شويد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/بو نکشيد تا لاغر شويد/ بو نکشيد تا لاغر شويد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:04:44 تزريق اميدواري با تغيير زندگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تزريق اميدواري با تغيير زندگي/ تزريق اميدواري با تغيير زندگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:04:02 چرا خوابم نمي برد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا خوابم نمي برد/ چرا خوابم نمي برد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:12:36 نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي/ نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:12:13 چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم/ چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:11:42 کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد/ کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:08:12 رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود/ رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:07:42 اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين/ اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:01:19 نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا/ نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Dec 2020 14:41:59 راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون/ راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Dec 2020 14:41:25 با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد/ با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Dec 2020 14:40:17 اصول طلايي قرنطينه خانگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اصول طلايي قرنطينه خانگي/ اصول طلايي قرنطينه خانگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:46:56 اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود/ اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:46:22 تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر / تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:45:50 آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد/ آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Nov 2020 13:32:14 حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني/ حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Nov 2020 13:31:36 نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد/ نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:28:55 5 نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم / 5 نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:28:24 سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ/ سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:26:44 پانيک چيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/پانيک چيست/ پانيک چيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2020 14:29:39 آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد/ آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2020 14:29:12 ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند/ ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2020 14:28:38 بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد/ بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:20:58 چگونه بيمار نشويم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بيمار نشويم/ چگونه بيمار نشويم http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:20:19 شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا/ شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:19:35 روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار/ روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:07:58 زندگي با استرس را ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/زندگي با استرس را ياد بگيريم/ زندگي با استرس را ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:07:11 آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است/ آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:06:39 چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب/ چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Oct 2020 13:59:37 سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان/ سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Oct 2020 13:58:51 چند باور اشتباه درباره کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چند باور اشتباه درباره کاهش وزن/ چند باور اشتباه درباره کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Oct 2020 13:58:24 10 گياه که ويروس‌ها را تار و مار مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/ گياه که ويروس‌ها را تار و مار مي‌کنند/ 10 گياه که ويروس‌ها را تار و مار مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:31:12 چگونه اختلال وسواسي خود را درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چگونه اختلال وسواسي خود را درمان کنيم/ چگونه اختلال وسواسي خود را درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:30:30 اگر کودک‌تان کم غذاست اين نکات را رعايت کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اگر کودک‌تان کم غذاست اين نکات را رعايت کنيد/ اگر کودک‌تان کم غذاست اين نکات را رعايت کنيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:29:32 برخي باورهاي اشتباه در روزهاي کرونايي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/برخي باورهاي اشتباه در روزهاي کرونايي/ برخي باورهاي اشتباه در روزهاي کرونايي http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:28:43 توصيه هاي طب سنتي براي تقويت سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/توصيه هاي طب سنتي براي تقويت سيستم ايمني بدن / توصيه هاي طب سنتي براي تقويت سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 14:06:18 وقتي دلخوري چاشني روابط مجازي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/وقتي دلخوري چاشني روابط مجازي مي‌شود / وقتي دلخوري چاشني روابط مجازي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 14:04:57 چرا برخي در پاييز افسرده مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/چرا برخي در پاييز افسرده مي شوند / چرا برخي در پاييز افسرده مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 14:03:52 حواس‌تان به استخوان‌تان باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/حواس‌تان به استخوان‌تان باشد/ حواس‌تان به استخوان‌تان باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Sep 2020 23:48:33 پيري زودرس چگونه مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/پيري زودرس چگونه مي‌رسد/ پيري زودرس چگونه مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Sep 2020 23:47:57 مثلث چاقي، اضطراب و افسردگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مثلث چاقي، اضطراب و افسردگي/ مثلث چاقي، اضطراب و افسردگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Sep 2020 23:47:07 افراد سپاسگزار شادترند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/افراد سپاسگزار شادترند/ افراد سپاسگزار شادترند http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Sep 2020 13:57:39 اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا/ اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Sep 2020 13:57:12 کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه/ کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Sep 2020 13:56:35 پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند/ پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:48:17 واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است/ واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:47:57 با پوکي استخوان بجنگيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/با پوکي استخوان بجنگيم/ با پوکي استخوان بجنگيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:47:22 مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده/ مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:12:31 آب آشاميدني جايگزين ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/آب آشاميدني جايگزين ندارد/ آب آشاميدني جايگزين ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:10:58 غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد/ غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:10:36 يوگا سپر شما در برابر کروناست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/يوگا سپر شما در برابر کروناست/ يوگا سپر شما در برابر کروناست http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:37:52 زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است/ زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:37:20 تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/تندرستی/تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات/ تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:36:35 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2014 00:01:31 قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند/ قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:39:58 برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد/ برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Jun 2021 16:40:01 ۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد/ ۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Jun 2021 11:22:47 ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد/ ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jun 2021 16:22:57 پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Jun 2021 16:10:14 تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی / تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Jun 2021 12:22:27 صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد/ صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jun 2021 14:04:00 زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد/ زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jun 2021 15:38:40 بايد از فرصت هاي تجاري در مرزهاي کشور استفاده بهينه کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بايد از فرصت هاي تجاري در مرزهاي کشور استفاده بهينه کرد/ بايد از فرصت هاي تجاري در مرزهاي کشور استفاده بهينه کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 13:33:34 اشتغالزایی برای ۲۲۲۲ نفر با افتتاح ۴ طرح توسعه ای صنعتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/اشتغالزایی برای ۲۲۲۲ نفر با افتتاح ۴ طرح توسعه ای صنعتی در آذربایجان غربی/ اشتغالزایی برای ۲۲۲۲ نفر با افتتاح ۴ طرح توسعه ای صنعتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2021 11:15:02 ستاد اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي واحدهاي توليدي مشکل دار را شناسايي کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ستاد اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي واحدهاي توليدي مشکل دار را شناسايي کند/ ستاد اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي واحدهاي توليدي مشکل دار را شناسايي کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:06:33 گره کور هنر صنعت فرش‌بافي در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/گره کور هنر صنعت فرش‌بافي در آذربايجان‌غربي/ گره کور هنر صنعت فرش‌بافي در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:01:22 ۱۰۰ هزار تن علوفه و نهاده‌های دامی به زودی در سطح کشور توزیع می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ ۱۰۰ هزار تن علوفه و نهاده‌های دامی به زودی در سطح کشور توزیع می‌شود / ۱۰۰ هزار تن علوفه و نهاده‌های دامی به زودی در سطح کشور توزیع می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 May 2021 13:06:35 تمدید مهلت یک هفته ای اتوبوسرانی ارومیه نسبت به اعلام وضعیت فعالیت توسط رانندگان http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/تمدید مهلت یک هفته ای اتوبوسرانی ارومیه نسبت به اعلام وضعیت فعالیت توسط رانندگان/ تمدید مهلت یک هفته ای اتوبوسرانی ارومیه نسبت به اعلام وضعیت فعالیت توسط رانندگان http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 May 2021 11:35:07 عملیات راهسازی پروژه تکاب-شاهین‌دژ و میاندوآب در ۶ قطعه اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ عملیات راهسازی پروژه تکاب شاهین‌دژ و میاندوآب در ۶ قطعه اجرا می‌شود / عملیات راهسازی پروژه تکاب-شاهین‌دژ و میاندوآب در ۶ قطعه اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 May 2021 13:20:33 کمک ۶ میلیارد ریالی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به مراکز درمانی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کمک ۶ میلیارد ریالی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به مراکز درمانی آذربایجان غربی/ کمک ۶ میلیارد ریالی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به مراکز درمانی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:18:34 صنایع بسته بندی و سورتینگ در آذربایجان غربی بسیار کم رونق است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/صنایع بسته بندی و سورتینگ در آذربایجان غربی بسیار کم رونق است/ صنایع بسته بندی و سورتینگ در آذربایجان غربی بسیار کم رونق است http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2021 11:47:14 اجرای کامل قانون، مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد را رفع می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای کامل قانون، مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد را رفع می‌کند/ اجرای کامل قانون، مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد را رفع می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 May 2021 18:31:40 خلا 10 روزه جوجه‌ريزي باعث کمبود مرغ در آذربايجان‌غربي شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/خلا 10 روزه جوجه‌ريزي باعث کمبود مرغ در آذربايجان‌غربي شد/ خلا 10 روزه جوجه‌ريزي باعث کمبود مرغ در آذربايجان‌غربي شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:25:12 ريسک بازار سرمايه در آستانه انتخابات افزايش مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ريسک بازار سرمايه در آستانه انتخابات افزايش مي‌يابد/ ريسک بازار سرمايه در آستانه انتخابات افزايش مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:23:02 خلا ۱۰ روزه جوجه‌ریزی باعث کمبود مرغ در آذربایجان‌غربی شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/خلا ۱۰ روزه جوجه‌ریزی باعث کمبود مرغ در آذربایجان‌غربی شد/ خلا ۱۰ روزه جوجه‌ریزی باعث کمبود مرغ در آذربایجان‌غربی شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2021 11:03:17 مراحل نهایی تبدیل فرودگاه خوی به مرز هوایی بین المللی در دست اقدام است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مراحل نهایی تبدیل فرودگاه خوی به مرز هوایی بین المللی در دست اقدام است/ مراحل نهایی تبدیل فرودگاه خوی به مرز هوایی بین المللی در دست اقدام است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 May 2021 19:08:25 معدوم سازی بالغ بر ۳ تن انواع فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/معدوم سازی بالغ بر ۳ تن انواع فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی/ معدوم سازی بالغ بر ۳ تن انواع فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 May 2021 13:28:45 1500 واحد صنفي اروميه پروانه کسب خود را باطل کردند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/واحد صنفي اروميه پروانه کسب خود را باطل کردند/ 1500 واحد صنفي اروميه پروانه کسب خود را باطل کردند http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 22:54:39 معيشت کارگران در انتظار طرح و برنامه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/معيشت کارگران در انتظار طرح و برنامه/ معيشت کارگران در انتظار طرح و برنامه http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 22:50:08 ایمن‌سازی مسیر مرز بازرگان در دستور کار جدی سازمان راهداری است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ایمن‌سازی مسیر مرز بازرگان در دستور کار جدی سازمان راهداری است/ ایمن‌سازی مسیر مرز بازرگان در دستور کار جدی سازمان راهداری است http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 May 2021 11:45:46 23 هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ تن نهاده دامی در آذربایجان غربی توزیع شد/ 23 هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 May 2021 11:35:31 مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز مطلوب برخوردار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز مطلوب برخوردار است/ مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز مطلوب برخوردار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Apr 2021 20:18:01 ساماندهی پایانه مسافری ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ ساماندهی پایانه مسافری ارومیه ضروری است/ ساماندهی پایانه مسافری ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2021 13:02:33 افزایش قیمت خرید گندم بهترین مشوق برای گندم‌کاران است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش قیمت خرید گندم بهترین مشوق برای گندم‌کاران است/ افزایش قیمت خرید گندم بهترین مشوق برای گندم‌کاران است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Apr 2021 11:42:58 کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی بدون داشتن اعتبار در جغرافیای خاص نامزدهای انتخاباتی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی بدون داشتن اعتبار در جغرافیای خاص نامزدهای انتخاباتی ممنوع است / کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی بدون داشتن اعتبار در جغرافیای خاص نامزدهای انتخاباتی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Apr 2021 13:06:46 بوم‌گردي و احياي روستاها؛ اشتباه‌ها را تکرار نکنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بوم‌گردي و احياي روستاها؛ اشتباه‌ها را تکرار نکنيم/ بوم‌گردي و احياي روستاها؛ اشتباه‌ها را تکرار نکنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 13:58:05 عواملي که فاصله کتابخانه‌ها از جامعه را روزبه‌روز بيشتر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/عواملي که فاصله کتابخانه‌ها از جامعه را روزبه‌روز بيشتر مي‌کند/ عواملي که فاصله کتابخانه‌ها از جامعه را روزبه‌روز بيشتر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 13:57:42 صادرات بیش از ۲.۹ میلیارد دلاری کالا از گمرکات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات کالا از گمرکات آذربایجان غربی/ صادرات بیش از ۲.۹ میلیارد دلاری کالا از گمرکات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Apr 2021 11:28:20 ١٠٠ میلیارد ریال برای تکمیل بزرگراه ارومیه - سرو تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/١٠٠ میلیارد ریال برای تکمیل بزرگراه ارومیه سرو تخصیص یافت/ ١٠٠ میلیارد ریال برای تکمیل بزرگراه ارومیه - سرو تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Apr 2021 11:26:04 مسیرهای چالدران به خوی و چایپاره به جاده اصلی ارتقا یافتند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مسیرهای چالدران به خوی و چایپاره به جاده اصلی ارتقا یافتند/ مسیرهای چالدران به خوی و چایپاره به جاده اصلی ارتقا یافتند http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Apr 2021 10:46:08 مردم آذربایجان غربی نگران کمبود مرغ نباشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مردم آذربایجان غربی نگران کمبود مرغ نباشند/ مردم آذربایجان غربی نگران کمبود مرغ نباشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Apr 2021 19:50:19 وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد گاوداری ۵۰ هزار راسی ‌در ‌سلماس موافقت کرد‌ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد گاوداری ۵۰ هزار راسی ‌در ‌سلماس موافقت کرد‌/ وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد گاوداری ۵۰ هزار راسی ‌در ‌سلماس موافقت کرد‌ http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Apr 2021 11:02:50 مرجوع شدن 656 تن محصول کشاورزی وارداتی آلوده از آذربایجان‌غربی به کشور مبدا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مرجوع شدن 656 تن محصول کشاورزی وارداتی آلوده از آذربایجان‌غربی به کشور مبدا/ مرجوع شدن 656 تن محصول کشاورزی وارداتی آلوده از آذربایجان‌غربی به کشور مبدا http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Apr 2021 13:43:38 مدیریت نوین زنجیره تامین در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مدیریت نوین زنجیره تامین در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد شود/ مدیریت نوین زنجیره تامین در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:41:01 دولت بازار را رها کرده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/دولت بازار را رها کرده است/ دولت بازار را رها کرده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 12:40:13 وضعيت اقتصاد ايران در سال جديد بهتر از سال 99 نخواهد بود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/وضعيت اقتصاد ايران در سال جديد بهتر از سال 99 نخواهد بود/ وضعيت اقتصاد ايران در سال جديد بهتر از سال 99 نخواهد بود http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 12:37:53 محور میاندوآب- سرچم تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/محور میاندوآب سرچم تکمیل می شود/ محور میاندوآب- سرچم تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Apr 2021 11:58:09 ۱۵ هزار میلیارد ریال در شبکه های آبیاری آذربایجان غربی هزینه شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۱۵ هزار میلیارد ریال در شبکه های آبیاری آذربایجان غربی هزینه شده است/ ۱۵ هزار میلیارد ریال در شبکه های آبیاری آذربایجان غربی هزینه شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Apr 2021 15:07:49 بخشنامه های دست و پاگیر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بخشنامه های دست و پاگیر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است/ بخشنامه های دست و پاگیر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Apr 2021 11:20:12 تولید برق در نیروگاه سد مهاباد ۶ هزار مگاوات افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/تولید برق در نیروگاه سد مهاباد ۶ هزار مگاوات افزایش یافت/ تولید برق در نیروگاه سد مهاباد ۶ هزار مگاوات افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Apr 2021 13:32:01 ۳۹۱ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی به کشت گندم اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۳۹۱ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی به کشت گندم اختصاص یافت/ ۳۹۱ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی به کشت گندم اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Apr 2021 13:25:19 ۶۰ فقره پروانه با سرمایه ۵۵۳ میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۶۰ فقره پروانه با سرمایه ۵۵۳ میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی صادر شد/ ۶۰ فقره پروانه با سرمایه ۵۵۳ میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Apr 2021 10:04:59 نجات‌بخشی از خطر انقراض گیاهان خوراکی در آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/نجات‌بخشی از خطر انقراض گیاهان خوراکی در آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار گرفت/ نجات‌بخشی از خطر انقراض گیاهان خوراکی در آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Apr 2021 19:12:23 آذربایجان‌غربی آماده تقویت مراودات تجاری با اربیل عراق است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ آذربایجان‌غربی آماده تقویت مراودات تجاری با اربیل عراق است/ آذربایجان‌غربی آماده تقویت مراودات تجاری با اربیل عراق است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Apr 2021 19:04:52 خلع یدسرمایه گذاران فاقد اهلیت معادن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/خلع یدسرمایه گذاران فاقد اهلیت معادن آذربایجان غربی/ خلع یدسرمایه گذاران فاقد اهلیت معادن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Mar 2021 14:54:56 آذربایجان غربی جزو استانهای شاخص در صنعت طیور است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی جزو استانهای شاخص در صنعت طیور است/ آذربایجان غربی جزو استانهای شاخص در صنعت طیور است http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 12:16:53 بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت/ بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Mar 2021 14:05:51 نظارت ها در کشور مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت ها در کشور مغفول مانده است/ نظارت ها در کشور مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:53:26 صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است/ صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:41:58 ۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد/ ۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Feb 2021 13:14:54 انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر / انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Feb 2021 19:53:46 بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی / بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Feb 2021 13:19:13 تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد/ تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2021 15:23:25 آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد / آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Feb 2021 15:23:01 مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود/ مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2021 23:26:08 تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید/ تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Feb 2021 11:53:15 مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند/ مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:33:38 با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد/ با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:18:57 کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد/ کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 14:58:15 ۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید/ ۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Feb 2021 12:10:21 کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد/ کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Feb 2021 11:53:44 مجلس برای توسعه تجارت و ترانزیت در مرز رازی خوی تلاش می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مجلس برای توسعه تجارت و ترانزیت در مرز رازی خوی تلاش می‌کند/ مجلس برای توسعه تجارت و ترانزیت در مرز رازی خوی تلاش می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Feb 2021 16:13:37 ارزش دلاری کالاهای وارده از گمرکات آذربایجان ‌غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ارزش دلاری کالاهای وارده از گمرکات آذربایجان ‌غربی کاهش یافت/ ارزش دلاری کالاهای وارده از گمرکات آذربایجان ‌غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:58:49 2.2ميليون نفر در آذربايجان‌غربي مشمول سهام عدالت هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ميليون نفر در آذربايجان‌غربي مشمول سهام عدالت هستند/ 2.2ميليون نفر در آذربايجان‌غربي مشمول سهام عدالت هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:57:01 کارگران را با تورم به فلک مي‌بندند اما براي گروه‌هاي پردرآمد تسهيل‌گري مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کارگران را با تورم به فلک مي‌بندند اما براي گروه‌هاي پردرآمد تسهيل‌گري مي‌کنند / کارگران را با تورم به فلک مي‌بندند اما براي گروه‌هاي پردرآمد تسهيل‌گري مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:56:18 رونمایی از سند جاده‌های آذربایجان غربی برای نخستین بار http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/رونمایی از سند جاده‌های آذربایجان غربی برای نخستین بار/ رونمایی از سند جاده‌های آذربایجان غربی برای نخستین بار http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Jan 2021 11:16:46 فعالیت تعداد ۳۸۰ واحد گاوشیری صنعتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/فعالیت تعداد ۳۸۰ واحد گاوشیری صنعتی در آذربایجان غربی/ فعالیت تعداد ۳۸۰ واحد گاوشیری صنعتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 19:46:30 پارادوکس کاهش نرخ دلار و عدم تغيير قيمت کالاها http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/پارادوکس کاهش نرخ دلار و عدم تغيير قيمت کالاها/ پارادوکس کاهش نرخ دلار و عدم تغيير قيمت کالاها http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 03:43:25 ۲۴ هزار نفر در آذربایجان‌غربی برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۲۴ هزار نفر در آذربایجان‌غربی برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند/ ۲۴ هزار نفر در آذربایجان‌غربی برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jan 2021 14:09:51 حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود/ حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 15:15:00 شهرداري ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعي قرار گرفته اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/شهرداري ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعي قرار گرفته اند/ شهرداري ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعي قرار گرفته اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 11:57:32 حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود/ حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 11:56:52 امسال ۱.۲ میلیون تن کالا در مرز تمرچین پیرانشهر جابجا شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ میلیون تن کالا در مرز تمرچین پیرانشهر جابجا شده است/ امسال ۱.۲ میلیون تن کالا در مرز تمرچین پیرانشهر جابجا شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jan 2021 13:16:17 ۹ داروی درمانی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در آذربایجان‌غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۹ داروی درمانی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در آذربایجان‌غربی فراهم است/ ۹ داروی درمانی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در آذربایجان‌غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jan 2021 13:53:02 توزیع ۵۵ هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/توزیع ۵۵ هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی/ توزیع ۵۵ هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jan 2021 13:50:18 مشکل صادرات سیب برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ مشکل صادرات سیب برطرف می‌شود/ مشکل صادرات سیب برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Jan 2021 11:30:39 ۲۹ هکتار از زمین‌های الحاقی مهاباد جزو محدوده شهری می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۲۹ هکتار از زمین‌های الحاقی مهاباد جزو محدوده شهری می‌شود/ ۲۹ هکتار از زمین‌های الحاقی مهاباد جزو محدوده شهری می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:33:17 بازرسی کل آذربایجان‌غربی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید حمایت می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بازرسی کل آذربایجان‌غربی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید حمایت می‌کند/ بازرسی کل آذربایجان‌غربی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید حمایت می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:30:42 رانت خودرو بايد باقي بماند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/رانت خودرو بايد باقي بماند/ رانت خودرو بايد باقي بماند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:11:27 ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به تعاونی های کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به تعاونی های کشور اختصاص یافت/ ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به تعاونی های کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Jan 2021 11:47:22 در صورت ادامه وضع موجود تورم بيشتر خواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/در صورت ادامه وضع موجود تورم بيشتر خواهد شد/ در صورت ادامه وضع موجود تورم بيشتر خواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:33:58 واحد جدید پلی اتیلن در ارومیه کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/واحد جدید پلی اتیلن در ارومیه کلنگ زنی می شود/ واحد جدید پلی اتیلن در ارومیه کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Dec 2020 20:08:27 مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان ‌غربی بررسی شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان ‌غربی بررسی شد/ مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان ‌غربی بررسی شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Dec 2020 14:26:34 ممنوعیت صادرات سیب درختی منتفی شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/ ممنوعیت صادرات سیب درختی منتفی شد/ ممنوعیت صادرات سیب درختی منتفی شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:33:39 رشد اقتصادي در بهار 1400 شدني است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/رشد اقتصادي در بهار 1400 شدني است/ رشد اقتصادي در بهار 1400 شدني است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:04:08 صادرات از منطقه تمرچین رونق یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از منطقه تمرچین رونق یابد/ صادرات از منطقه تمرچین رونق یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Dec 2020 16:48:08 عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در ٩ شهر آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در ٩ شهر آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود / عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در ٩ شهر آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Dec 2020 12:31:29 رشد 60 درصدی اعتبار عمرانی آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/رشد 60 درصدی اعتبار عمرانی آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری/ رشد 60 درصدی اعتبار عمرانی آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Dec 2020 12:29:16 راه برون رفت از بحران فعلی ناوگان عمومی سرمایه گذاری بخش خصوصی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/راه برون رفت از بحران فعلی ناوگان عمومی سرمایه گذاری بخش خصوصی است/ راه برون رفت از بحران فعلی ناوگان عمومی سرمایه گذاری بخش خصوصی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:33:11 آيا اتفاق بودجه 99، در 1400 نيز تکرار خواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/احتمال رد کليات بودجه در مجلس بالا است/ آيا اتفاق بودجه 99، در 1400 نيز تکرار خواهد شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:17:58 اقدامات دولت در آذربایجان‌غربی بی‌نظیر بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/اقدامات دولت در آذربایجان‌غربی بی‌نظیر بوده است / اقدامات دولت در آذربایجان‌غربی بی‌نظیر بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Dec 2020 13:13:31 مرکز شبانه روزی رفع موانع تولید در آذربایجان غربی دایر شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/مرکز شبانه روزی رفع موانع تولید در آذربایجان غربی دایر شد / مرکز شبانه روزی رفع موانع تولید در آذربایجان غربی دایر شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Dec 2020 13:10:49 بازرسی از اصناف در آذربایجان‌غربی به ۱۸۷ هزار مورد رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/بازرسی از اصناف در آذربایجان‌غربی به ۱۸۷ هزار مورد رسید/ بازرسی از اصناف در آذربایجان‌غربی به ۱۸۷ هزار مورد رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Dec 2020 14:57:40 کسب و کارهای خانگی راهگشای مشکل اشتغال در کشور است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/کسب و کارهای خانگی راهگشای مشکل اشتغال در کشور است/ کسب و کارهای خانگی راهگشای مشکل اشتغال در کشور است http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Dec 2020 12:42:36 یارانه نقدی برای جبران تورم باید افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اقتصادی/یارانه نقدی برای جبران تورم باید افزایش یابد/ یارانه نقدی برای جبران تورم باید افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:56:36 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2014 00:00:45 "پول پرقدرت" اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ پول پرقدرت اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد/ "پول پرقدرت" اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:33:28 سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد/ سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jun 2021 13:43:08 زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه/ زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jun 2021 13:46:13 فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند/ فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 13:48:39 کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند/ کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 13:44:01 کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند/ کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:09:20 برخي از شفافيت "طرح جواني جمعيت" هراس دارند! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/برخي از شفافيت طرح جواني جمعيت هراس دارند/ برخي از شفافيت "طرح جواني جمعيت" هراس دارند! http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:06:42 خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي / خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:06:17 گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است / گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:03:41 آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند/ آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:03:19 کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا/ کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا! http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:02:54 رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات/ رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:32:36 کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه/ کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 23:01:00 افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ/ افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Apr 2021 14:23:12 100 هزار نفر از نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ / 100 هزار نفر از نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:34:36 ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است/ ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:33:11 فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است / فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:32:41 مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند/ مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 12:12:37 طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود/ طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:46:10 خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات/ خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2021 14:45:16 نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي/ نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2021 15:26:21 تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب/ تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Feb 2021 22:51:36 نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه/ نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Jan 2021 03:46:19 هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود/ هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 12:05:23 سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده/ سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Jan 2021 12:04:37 آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است/ آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:06:50 موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها/ موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:06:23 احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود/ احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Dec 2020 14:23:44 تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم/ تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Dec 2020 13:09:13 بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟/ بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟ http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Dec 2020 13:19:16 ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است/ ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:48:09 تنديس"رسانه برتر" "نصيب آرازآذربايجان شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تنديس سانه برتر نصيب آرازآذربايجان شد/ تنديس"رسانه برتر" "نصيب آرازآذربايجان شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Nov 2020 13:25:00 اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم/ اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:30:11 سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند/ سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2020 13:29:46 فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم/ فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Nov 2020 14:30:36 اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم/ اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:12:07 شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند/ شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:11:29 کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است/ کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Nov 2020 19:11:06 چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد/ چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:09:10 حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ/ حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Oct 2020 11:08:46 کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي/ کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Oct 2020 14:01:05 کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت/ کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Oct 2020 14:00:27 موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود/ موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:33:55 فضاي مجازي، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي، تهديد يا فرصت/ فضاي مجازي، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:24:32 ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی / ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 14:10:57 شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني- اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني اسلامي / شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني- اسلامي http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 14:09:00 در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم / در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 14:07:38 نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم/ نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Sep 2020 23:53:51 غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي/ غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Sep 2020 23:53:08 تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است/ تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Sep 2020 14:04:34 نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي/ نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Sep 2020 13:58:29 سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي جنگ سينمايي براي صلح است/ سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:50:27 کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند/ کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:49:46 سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود/ سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:11:35 داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد/ داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:14:14 شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود / شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Sep 2020 14:13:38 موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود/ موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Sep 2020 16:04:07 بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد/ بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Sep 2020 15:17:40 فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است/ فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:39:42 تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است/ تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Aug 2020 14:38:43 بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟/ بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟ http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Aug 2020 14:57:36 سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا / سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Aug 2020 14:52:24 مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند/ مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Aug 2020 14:30:13 حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات/ حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Aug 2020 14:29:47 ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما/ ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jul 2020 14:09:35 مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند / مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jul 2020 14:03:16 پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود/ پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jul 2020 13:00:03 ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم/ ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jul 2020 12:58:28 براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند/ براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jul 2020 13:12:31 کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق/ کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Jul 2020 12:50:31 کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت / کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jun 2020 12:51:45 پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور / پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Jun 2020 12:00:54 موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است/ موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Jun 2020 11:08:22 سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف / سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2020 11:15:25 بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست / بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2020 11:14:12 فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي/ فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:06:19 سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر/ سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2020 11:05:49 فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ دروغ‌گويي / فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jun 2020 14:13:22 شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند/ شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Jun 2020 14:12:29 پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت/ پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jun 2020 11:38:39 کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق/ کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Jun 2020 11:38:12 کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا خير است يا شر/ کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 May 2020 13:11:51 آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر/ آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 May 2020 13:10:45 کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب / کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 May 2020 13:10:07 رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد/ رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 May 2020 13:09:15 معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه/ معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 May 2020 11:45:10 آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد/ آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد! http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 May 2020 12:59:47 آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند/ آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 May 2020 12:58:57 موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود/ موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2020 12:40:36 دزداني نگران رونق کتابخواني http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ دزداني نگران رونق کتابخواني / دزداني نگران رونق کتابخواني http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 May 2020 11:50:49 آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است/ آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 May 2020 11:48:35 تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست/ تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 May 2020 12:25:31 شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار/ شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Apr 2020 11:37:31 در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد/ در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Apr 2020 11:36:17 سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم/ سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم! http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Apr 2020 13:42:28 نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است/ نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Apr 2020 13:41:33 آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا/ آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Apr 2020 13:27:09 سياست‌هاي نادرست؛ تيشه به ريشه ي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/نگاهي به توقف چاپ روزنامه‌هاي کاغذي/ سياست‌هاي نادرست؛ تيشه به ريشه ي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Apr 2020 13:26:14 نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Mar 2020 12:10:40 سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع/ سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Feb 2020 13:50:06 تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/فرهنگی/تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود/ تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 Feb 2020 13:49:19 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2014 00:00:31 دمای ارومیه به ۳۷ درجه سانتی گراد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دمای ارومیه به ۳۷ درجه سانتی گراد افزایش می یابد/ دمای ارومیه به ۳۷ درجه سانتی گراد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2021 14:23:24 خشکسالی، تولید گندم را در آذربایجان غربی کاهش داد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/خشکسالی، تولید گندم را در آذربایجان غربی کاهش داد/ خشکسالی، تولید گندم را در آذربایجان غربی کاهش داد http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Jun 2021 14:18:18 پرونده شهرداری ارومیه در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/پرونده شهرداری ارومیه در دست بررسی است/ پرونده شهرداری ارومیه در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:38:48 تراز دریاچه ارومیه ۵۵ سانتیمتر کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تراز دریاچه ارومیه ۵۵ سانتیمتر کاهش یافت/ تراز دریاچه ارومیه ۵۵ سانتیمتر کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Jun 2021 13:23:30 دمای آذربایجان غربی چهار درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دمای آذربایجان غربی چهار درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد/ دمای آذربایجان غربی چهار درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Jun 2021 13:52:40 منتخبان دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ منتخبان دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه معرفی شدند/ منتخبان دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Jun 2021 13:47:48 اعطای ۶ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بافنده فرش در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/اعطای ۶ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بافنده فرش در آذربایجان غربی/ اعطای ۶ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بافنده فرش در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2021 13:57:08 سرانه فضای سبز در شهر ارومیه افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه فضای سبز در شهر ارومیه افزایش یابد/ سرانه فضای سبز در شهر ارومیه افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jun 2021 13:49:56 ۲۱ باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۲۱ باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد/ ۲۱ باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jun 2021 14:11:25 کوچ عشاير آذربايجان‌غربي به مناطق ييلاقي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کوچ عشاير آذربايجان‌غربي به مناطق ييلاقي آغاز شد/ کوچ عشاير آذربايجان‌غربي به مناطق ييلاقي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jun 2021 13:15:45 وضعيت کرونا در آذربايجان غربي بسيار شکننده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/وضعيت کرونا در آذربايجان غربي بسيار شکننده است/ وضعيت کرونا در آذربايجان غربي بسيار شکننده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jun 2021 13:15:05 حدود 30 درصد ايراني‌ها زير خط فقر مطلق هستند! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/حدود 30 درصد ايراني‌ها زير خط فقر مطلق هستند/ حدود 30 درصد ايراني‌ها زير خط فقر مطلق هستند! http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jun 2021 13:13:53 منابع و امکانات شهرداری ارومیه باید به صورت بهینه استفاده شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/منابع و امکانات شهرداری ارومیه باید به صورت بهینه استفاده شود/ منابع و امکانات شهرداری ارومیه باید به صورت بهینه استفاده شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jun 2021 12:27:36 بستری شدگان کرونا در آذربایجان‌غربی پس از ۲.۵ ماه همچنان سه رقمی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بستری شدگان کرونا در آذربایجان‌غربی همچنان سه رقمی است/ بستری شدگان کرونا در آذربایجان‌غربی پس از ۲.۵ ماه همچنان سه رقمی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Jun 2021 11:19:26 نقش خشونت در قتل‌هاي خانوادگي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/نقش خشونت در قتل‌هاي خانوادگي/ نقش خشونت در قتل‌هاي خانوادگي http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jun 2021 13:47:39 آذربایجان‌غربی آماده برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه‌های جهان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان‌غربی آماده برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه‌های جهان است/ آذربایجان‌غربی آماده برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه‌های جهان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Jun 2021 14:36:49 تنش آبی تابستان امسال در آذربایجان غربی دور از انتظار نیست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تنش آبی تابستان امسال در آذربایجان غربی دور از انتظار نیست/ تنش آبی تابستان امسال در آذربایجان غربی دور از انتظار نیست http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 15:13:23 189 مرکز، واکسيناسيون عليه کرونا را در آذربايجان غربي انجام مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ واکسيناسيون عليه کرونا را در آذربايجان غربي انجام مي‌دهند/ 189 مرکز، واکسيناسيون عليه کرونا را در آذربايجان غربي انجام مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 13:31:10 نقش خيزش انقلابي پانزده خرداد در تحولات سياسي ايران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/نقش خيزش انقلابي پانزده خرداد در تحولات سياسي ايران/ نقش خيزش انقلابي پانزده خرداد در تحولات سياسي ايران http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 May 2021 13:27:10 آتش بخشی از جنگل‌های سردشت در آذربایجان‌غربی را فراگرفت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آتش بخشی از جنگل‌های سردشت در آذربایجان‌غربی را فراگرفت/ آتش بخشی از جنگل‌های سردشت در آذربایجان‌غربی را فراگرفت http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 May 2021 11:18:16 ۲۶۵هکتار از مراتع و جنگل های آذربایجان غربی در آتش سوخت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۲۶۵هکتار از مراتع و جنگل های آذربایجان غربی در آتش سوخت/ ۲۶۵هکتار از مراتع و جنگل های آذربایجان غربی در آتش سوخت http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 May 2021 12:02:36 روزانه ۵۰۰ تن سیب از آذربایجان غربی صادر می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/روزانه ۵۰۰ تن سیب از آذربایجان غربی صادر می‌شود/ روزانه ۵۰۰ تن سیب از آذربایجان غربی صادر می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 May 2021 20:23:51 آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در آذربایجان غربی/ آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 May 2021 13:40:48 ۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان ارومیه آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان ارومیه آزاد شدند/ ۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان ارومیه آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 May 2021 11:53:32 طرح سحاب در آذربایجان‌غربی آغاز به کار کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/طرح سحاب در آذربایجان‌غربی آغاز به کار کرد/ طرح سحاب در آذربایجان‌غربی آغاز به کار کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 May 2021 11:40:23 ۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند/ ۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:34:03 چرا درياچه اروميه به درستي احياء نشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ چرا درياچه اروميه به درستي احياء نشد/ چرا درياچه اروميه به درستي احياء نشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:11:37 آذربایجان غربی شهر قرمز ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی شهر قرمز ندارد/ آذربایجان غربی شهر قرمز ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 May 2021 13:03:31 اجازه جولان به اراذل و اوباش را نخواهیم داد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/اجازه جولان به اراذل و اوباش را نخواهیم داد/ اجازه جولان به اراذل و اوباش را نخواهیم داد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 May 2021 19:19:53 برنامه های اختصاص آب به نگین آبی آذربایجان درهفته‌های آتی نهایی می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/برنامه های اختصاص آب به نگین آبی آذربایجان درهفته‌های آتی نهایی می‌شود/ برنامه های اختصاص آب به نگین آبی آذربایجان درهفته‌های آتی نهایی می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 May 2021 11:38:18 آغاز اجرای طرح تفکیک از مبدا در ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز اجرای طرح تفکیک از مبدا در ارومیه/ آغاز اجرای طرح تفکیک از مبدا در ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 May 2021 13:16:53 تصویب ۶ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای احیای بناها، طرح حصار و سردرد دانشگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تصویب ۶ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای احیای بناها، طرح حصار و سردرد دانشگاه ارومیه/ تصویب ۶ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای احیای بناها، طرح حصار و سردرد دانشگاه ارومیه http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 13:21:14 صادرات سيب با مشکل مواجه شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/صادرات سيب با مشکل مواجه شده است/ صادرات سيب با مشکل مواجه شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 May 2021 12:48:39 کمبود تخت بستری برای بیماران کرونایی در آذربایجان غربی نداریم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود تخت بستری برای بیماران کرونایی در آذربایجان غربی نداریم/ کمبود تخت بستری برای بیماران کرونایی در آذربایجان غربی نداریم http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 May 2021 11:54:45 وسعت دریاچه ارومیه ۱۹۰ کیلومترمربع کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/وسعت دریاچه ارومیه ۱۹۰ کیلومترمربع کاهش یافت / وسعت دریاچه ارومیه ۱۹۰ کیلومترمربع کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 May 2021 12:06:41 ثبت ۴۹۶ کرونایی جدید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ثبت ۴۹۶ کرونایی جدید در آذربایجان غربی/ ثبت ۴۹۶ کرونایی جدید در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 May 2021 11:58:12 پیکر پاک بسیجیان شهید در سلماس تشییع شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/پیکر پاک بسیجیان شهید در سلماس تشییع شد/ پیکر پاک بسیجیان شهید در سلماس تشییع شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 May 2021 18:29:12 طرح جهادی بهارستان در ۲۲ روستای آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/طرح جهادی بهارستان در ۲۲ روستای آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود / طرح جهادی بهارستان در ۲۲ روستای آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 May 2021 13:00:40 کانال کشي براي آبرساني به درياچه اروميه يک اقدام تبليغاتي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کانال کشي براي آبرساني به درياچه اروميه يک اقدام تبليغاتي است/ کانال کشي براي آبرساني به درياچه اروميه يک اقدام تبليغاتي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 May 2021 12:22:03 ۷۶۰ هزار بسته معیشتی بین محرومان در آذربایجان‌غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۷۶۰ هزار بسته معیشتی بین محرومان در آذربایجان‌غربی توزیع شد/ ۷۶۰ هزار بسته معیشتی بین محرومان در آذربایجان‌غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 May 2021 11:28:25 سهم بستری شدگان از مبتلایان روزانه در آذربایجان غربی به ۵۲ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/سهم بستری شدگان از مبتلایان روزانه در آذربایجان غربی به ۵۲ درصد رسید/ سهم بستری شدگان از مبتلایان روزانه در آذربایجان غربی به ۵۲ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 May 2021 11:25:18 شناسایی۱۰بیمار کرونایی هیبرید هندی- کالیفرنیایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بیمار کرونایی هیبرید هندی کالیفرنیایی در آذربایجان غربی/ شناسایی۱۰بیمار کرونایی هیبرید هندی- کالیفرنیایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 May 2021 19:13:55 توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی در آذربایجان‌غربی آغاز ‌شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی در آذربایجان‌غربی آغاز ‌شد/ توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی در آذربایجان‌غربی آغاز ‌شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 May 2021 13:31:34 تلاش گمنام کارگران شهرداری ارومیه در ایام شیوع کرونا ستودنی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تلاش گمنام کارگران شهرداری ارومیه در ایام شیوع کرونا ستودنی است/ تلاش گمنام کارگران شهرداری ارومیه در ایام شیوع کرونا ستودنی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 23:26:39 ثبت نام در مدارس راهیان کوثر استان آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ثبت نام در مدارس راهیان کوثر استان آذربایجان غربی آغاز شد/ ثبت نام در مدارس راهیان کوثر استان آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 May 2021 23:11:38 ۷ کارگر کارخانه ای در شوط به خاطر ابتلا به نوع جدید کرونا قرنطینه شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۷ کارگر کارخانه ای در شوط به خاطر ابتلا به نوع جدید کرونا قرنطینه شدند/ ۷ کارگر کارخانه ای در شوط به خاطر ابتلا به نوع جدید کرونا قرنطینه شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 May 2021 14:03:17 هلال احمر آذربایجان‌غربی به ۱۳ روستای درگیر با سیل امدادرسانی کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/هلال احمر آذربایجان‌غربی به ۱۳ روستای درگیر با سیل امدادرسانی کرد/ هلال احمر آذربایجان‌غربی به ۱۳ روستای درگیر با سیل امدادرسانی کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 May 2021 13:52:55 آموزش و پرورش ملزومات پیشگیرانه کرونا در ایام امتحانات را فراهم کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آموزش و پرورش ملزومات پیشگیرانه کرونا در ایام امتحانات را فراهم کند/ آموزش و پرورش ملزومات پیشگیرانه کرونا در ایام امتحانات را فراهم کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Apr 2021 20:21:42 راه حل مشکلات کشور انتخاب مدیران لایق و انقلابی در انتخابات پیش رو است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/راه حل مشکلات کشور انتخاب مدیران لایق و انقلابی در انتخابات پیش رو است / راه حل مشکلات کشور انتخاب مدیران لایق و انقلابی در انتخابات پیش رو است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Apr 2021 13:09:00 ۲۲ هزار میلیارد ریال در حوزه گردشگری آذربایجان‌غربی هزینه می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۲۲ هزار میلیارد ریال در حوزه گردشگری آذربایجان‌غربی هزینه می‌شود/ ۲۲ هزار میلیارد ریال در حوزه گردشگری آذربایجان‌غربی هزینه می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Apr 2021 13:05:56 بیش از ۱۲۰۰ راس قوچ و میش ارمنی در پارک ملی دریاچه ارومیه زندگی می کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۱۲۰۰ راس قوچ و میش ارمنی در پارک ملی دریاچه ارومیه زندگی می کنند/ بیش از ۱۲۰۰ راس قوچ و میش ارمنی در پارک ملی دریاچه ارومیه زندگی می کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Apr 2021 14:35:05 سرگرد پاسدار وحید زرافشان در اشنویه به شهادت رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/سرگرد پاسدار وحید زرافشان در اشنویه به شهادت رسید/ سرگرد پاسدار وحید زرافشان در اشنویه به شهادت رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Apr 2021 13:59:07 جسد مردی در منطقه "گردکاشان" اشنویه پیدا شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/جسد مردی در منطقه گردکاشان اشنویه پیدا شد/ جسد مردی در منطقه "گردکاشان" اشنویه پیدا شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Apr 2021 14:30:38 ۱۳ هزار تبعه خارجی در مرزهای آذربایجان غربی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۳ هزار تبعه خارجی در مرزهای آذربایجان غربی دستگیر شدند/ ۱۳ هزار تبعه خارجی در مرزهای آذربایجان غربی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Apr 2021 14:28:59 ۱۵۰ هزار تن سیب آذربایجان غربی در سردخانه ها باقی مانده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۵۰ هزار تن سیب آذربایجان غربی در سردخانه ها باقی مانده است/ ۱۵۰ هزار تن سیب آذربایجان غربی در سردخانه ها باقی مانده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Apr 2021 13:04:52 کم‌آبی در روستاهای آذربایجان‌غربی باعث مهاجرت کشاورزان شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کم‌آبی در روستاهای آذربایجان‌غربی باعث مهاجرت کشاورزان شده است / کم‌آبی در روستاهای آذربایجان‌غربی باعث مهاجرت کشاورزان شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Apr 2021 12:43:51 بسیج دانشجویی باید دغدغه حل مسئله داشته باشد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بسیج دانشجویی باید دغدغه حل مسئله داشته باشد/ بسیج دانشجویی باید دغدغه حل مسئله داشته باشد http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Apr 2021 12:41:00 ۱۰ میلیارد ریال داروی کرونایی قاچاق در سردشت کشف شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰ میلیارد ریال داروی کرونایی قاچاق در سردشت کشف شد/ ۱۰ میلیارد ریال داروی کرونایی قاچاق در سردشت کشف شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Apr 2021 11:38:45 باید برای کاهش زندانیان مهریه در آذربایجان غربی چاره ای اندیشید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/باید برای کاهش زندانیان مهریه در آذربایجان غربی چاره ای اندیشید/ باید برای کاهش زندانیان مهریه در آذربایجان غربی چاره ای اندیشید http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Apr 2021 12:44:57 تست کرونای استاندار آذربایجان غربی مثبت شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تست کرونای استاندار آذربایجان غربی مثبت شد/ تست کرونای استاندار آذربایجان غربی مثبت شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 14:03:00 ۱۰۰ تخت جدید به بیمارستان مطهری ارومیه اضافه می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰۰ تخت جدید به بیمارستان مطهری ارومیه اضافه می شود/ ۱۰۰ تخت جدید به بیمارستان مطهری ارومیه اضافه می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 14:01:16 کرونا جان مي‌گيرد؛ مسئولان دنبال مقصر هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا جان مي‌گيرد؛ مسئولان دنبال مقصر هستند/ کرونا جان مي‌گيرد؛ مسئولان دنبال مقصر هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Apr 2021 13:34:00 بستری شدگان سندرم حاد تنفسی در آذربایجان غربی به حدود ۱۳۰۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بستری شدگان سندرم حاد تنفسی در آذربایجان غربی به حدود ۱۳۰۰ نفر رسید/ بستری شدگان سندرم حاد تنفسی در آذربایجان غربی به حدود ۱۳۰۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Apr 2021 10:42:01 ۱۲۷۵ واحد پلاسما در آذربایجان غربی اهدا شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۲۷۵ واحد پلاسما در آذربایجان غربی اهدا شد/ ۱۲۷۵ واحد پلاسما در آذربایجان غربی اهدا شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Apr 2021 19:54:39 میزان رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه حدود یک‌دهم سال گذشته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/میزان رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه حدود یک‌دهم سال گذشته است/ میزان رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه حدود یک‌دهم سال گذشته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Apr 2021 11:00:22 هواشناسی آذربایجان غربی نسبت به وزش باد هشدار داد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/هواشناسی آذربایجان غربی نسبت به وزش باد هشدار داد/ هواشناسی آذربایجان غربی نسبت به وزش باد هشدار داد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Apr 2021 13:40:36 کمبود فضاي آموزشي در آذربايجان غربي جدي است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ کمبود فضاي آموزشي در آذربايجان غربي جدي است/ کمبود فضاي آموزشي در آذربايجان غربي جدي است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 13:37:16 وزارت نيرو رهاسازي آب به سمت درياچه اروميه ‌را متوقف کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/وزارت نيرو رهاسازي آب به سمت درياچه اروميه ‌را متوقف کرد / وزارت نيرو رهاسازي آب به سمت درياچه اروميه ‌را متوقف کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Apr 2021 12:36:21 ۱۱۷۹ دانش آموز ابتدایی در آذربایجان غربی امسال از تحصیل بازماندند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱۷۹ دانش آموز ابتدایی در آذربایجان غربی امسال از تحصیل بازماندند/ ۱۱۷۹ دانش آموز ابتدایی در آذربایجان غربی امسال از تحصیل بازماندند http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Apr 2021 11:55:24 پدر محیط زیست مهاباد و قهرمان تالاب‌های ایران درگذشت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/پدر محیط زیست مهاباد و قهرمان تالاب‌های ایران درگذشت/ پدر محیط زیست مهاباد و قهرمان تالاب‌های ایران درگذشت http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Apr 2021 11:11:34 وزارت آموزش و پرورش پیگیر مشکل معلمان فارغ التحصیل دانشسراهاست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/وزارت آموزش و پرورش پیگیر مشکل معلمان فارغ التحصیل دانشسراهاست/ وزارت آموزش و پرورش پیگیر مشکل معلمان فارغ التحصیل دانشسراهاست http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Apr 2021 20:46:24 مراسم عروسی ۴۰ نفر در میاندوآب را به کرونا مبتلا کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/مراسم عروسی ۴۰ نفر در میاندوآب را به کرونا مبتلا کرد/ مراسم عروسی ۴۰ نفر در میاندوآب را به کرونا مبتلا کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Apr 2021 15:02:14 بیشترین آمار ابتلا به کرونا پس از خیز سوم در آذربایجان‌غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بیشترین آمار ابتلا به کرونا پس از خیز سوم در آذربایجان‌غربی ثبت شد/ بیشترین آمار ابتلا به کرونا پس از خیز سوم در آذربایجان‌غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Mar 2021 22:31:57 ۴ شهرستان استان آذربایجان‌غربی در وضعیت نارنجی کرونا است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۴ شهرستان استان آذربایجان‌غربی در وضعیت نارنجی کرونا است/ ۴ شهرستان استان آذربایجان‌غربی در وضعیت نارنجی کرونا است http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Mar 2021 11:55:34 صرفه جویی بیش از ۵۵۸ میلیون متر مکعب آب بخش کشاورزی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/صرفه جویی بیش از ۵۵۸ میلیون متر مکعب آب بخش کشاورزی در آذربایجان غربی/ صرفه جویی بیش از ۵۵۸ میلیون متر مکعب آب بخش کشاورزی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:53:41 شناسایی ۸ مورد جدید کرونای جهش یافته انگلیسی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/شناسایی ۸ مورد جدید کرونای جهش یافته انگلیسی در آذربایجان غربی/ شناسایی ۸ مورد جدید کرونای جهش یافته انگلیسی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:47:14 تکم‌چي بايرام موشتولوغون وئرير http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تکم‌چي بايرام موشتولوغون وئرير/ تکم‌چي بايرام موشتولوغون وئرير http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:42:26 تجليل از مسئولين و خيرين نيکوکار موسسه خيريه عاشقان کربلاي اروميه http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/تجليل از مسئولين و خيرين نيکوکار موسسه خيريه عاشقان کربلاي اروميه/ تجليل از مسئولين و خيرين نيکوکار موسسه خيريه عاشقان کربلاي اروميه http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:38:26 بايرام توزو http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بايرام توزو/ بايرام توزو http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:37:31 اود چرشنبه‌سي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/اود چرشنبه‌سي/ اود چرشنبه‌سي http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:36:54 مساله کولبري در آذربايجان غربي هر چه زودتر حل و فصل شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/مساله کولبري در آذربايجان غربي هر چه زودتر حل و فصل شود/ مساله کولبري در آذربايجان غربي هر چه زودتر حل و فصل شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:35:57 یادواره شهدای غواص در سال ۱۴۰۰ به صورت ملی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/یادواره شهدای غواص در سال ۱۴۰۰ به صورت ملی برگزار می شود/ یادواره شهدای غواص در سال ۱۴۰۰ به صورت ملی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Mar 2021 13:22:05 حدود ٢ هزار دادرسی الکترونیک در آذربایجان‌غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/حدود ٢ هزار دادرسی الکترونیک در آذربایجان‌غربی اجرا شد/ حدود ٢ هزار دادرسی الکترونیک در آذربایجان‌غربی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Mar 2021 13:19:23 ۱۶ میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در چالدران هزینه شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۱۶ میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در چالدران هزینه شد/ ۱۶ میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در چالدران هزینه شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Mar 2021 12:21:36 ۴۷۶ زندانی در آذربایجان‌غربی از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۴۷۶ زندانی در آذربایجان‌غربی از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند/ ۴۷۶ زندانی در آذربایجان‌غربی از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 Mar 2021 12:18:31 ۵۸۴ هکتار گززار طبیعی در حوضه دریاچه ارومیه پرورش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/۵۸۴ هکتار گززار طبیعی در حوضه دریاچه ارومیه پرورش یافت / ۵۸۴ هکتار گززار طبیعی در حوضه دریاچه ارومیه پرورش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 12:14:19 ذائقه نظام اسلامي با فساد سازگار نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ ذائقه نظام اسلامي با فساد سازگار نيست/ ذائقه نظام اسلامي با فساد سازگار نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 12:00:40 قرآن نااميدها را گمراه مي‌داند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/قرآن نااميدها را گمراه مي‌داند/ قرآن نااميدها را گمراه مي‌داند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 11:59:53 کمک مومنانه؛ تجلي ايمان در بحران کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/کمک مومنانه؛ تجلي ايمان در بحران کرونا/ کمک مومنانه؛ تجلي ايمان در بحران کرونا http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 11:56:34 رسيدگي به معيشت مرزنشينان تضمين امنيت منطقه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/رسيدگي به معيشت مرزنشينان تضمين امنيت منطقه است/ رسيدگي به معيشت مرزنشينان تضمين امنيت منطقه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 11:52:12 درياچه اروميه تا سال 1406به تراز اکولوژيک مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ درياچه اروميه تا سال 1406به تراز اکولوژيک مي‌رسد / درياچه اروميه تا سال 1406به تراز اکولوژيک مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 11:50:57 دولت بعدي اگر عاقل باشد سياست‌هاي احياي درياچه اروميه را ادامه مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/دولت بعدي اگر عاقل باشد سياست‌هاي احياي درياچه اروميه را ادامه مي‌دهد/ دولت بعدي اگر عاقل باشد سياست‌هاي احياي درياچه اروميه را ادامه مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Mar 2021 11:49:10 متوسط فرسایش خاک در آذربایجان غربی ۱۵ تن در هکتار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/متوسط فرسایش خاک در آذربایجان غربی ۱۵ تن در هکتار است/ متوسط فرسایش خاک در آذربایجان غربی ۱۵ تن در هکتار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Mar 2021 13:20:51 نظارت بر بازار مرغ در آذربایجان غربی باید تشدید شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/نظارت بر بازار مرغ در آذربایجان غربی باید تشدید شود/ نظارت بر بازار مرغ در آذربایجان غربی باید تشدید شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Mar 2021 13:18:38 مسئله ذخیره آب از چالش های اصلی حوزه منابع طبیعی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/مسئله ذخیره آب از چالش های اصلی حوزه منابع طبیعی است/ مسئله ذخیره آب از چالش های اصلی حوزه منابع طبیعی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Mar 2021 20:02:29 بازارچه‌های حمایت از بانوان سرپرست خانوار در ارومیه ایجاد می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/بازارچه‌های حمایت از بانوان سرپرست خانوار در ارومیه ایجاد می‌شود/ بازارچه‌های حمایت از بانوان سرپرست خانوار در ارومیه ایجاد می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Mar 2021 19:59:41 رئیس دستگاه قضا، فردا میهمان آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس دستگاه قضا، فردا میهمان آذربایجان غربی است/ رئیس دستگاه قضا، فردا میهمان آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Mar 2021 14:07:58 آتش‌سوزی عرصه‌های ملی آذربایجان‌غربی را تهدید می‌کند‌ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/آتش‌سوزی عرصه‌های ملی آذربایجان‌غربی را تهدید می‌کند‌ / آتش‌سوزی عرصه‌های ملی آذربایجان‌غربی را تهدید می‌کند‌ http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Mar 2021 19:57:49 یک مراسم عروسی ۲۸ نفر از روستاییان ارومیه را به کرونا مبتلا کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/یک مراسم عروسی ۲۸ نفر از روستاییان ارومیه را به کرونا مبتلا کرد/ یک مراسم عروسی ۲۸ نفر از روستاییان ارومیه را به کرونا مبتلا کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:50:03 شهر هاي نارنجي آذربايجان‌غربي ورود ممنوع شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/شهر هاي نارنجي آذربايجان‌غربي ورود ممنوع شدند/ شهر هاي نارنجي آذربايجان‌غربي ورود ممنوع شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Mar 2021 19:43:15 بيش از 85 درصد جمعيت بيمه سلامت آذربايجان غربي خدمات رايگان دريافت مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/اجتماعی/ بيش از 85 درصد جمعيت بيمه سلامت آذربايجان غربي خدمات رايگان دريافت مي‌کنند / بيش از 85 درصد جمعيت بيمه سلامت آذربايجان غربي خدمات رايگان دريافت مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Feb 2021 20:17:13 سیاسی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2014 00:00:16 منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت/ منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:30:10 رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رئيس دولت آينده کيست/ رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jun 2021 20:29:44 شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی/ شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Jun 2021 16:23:21 رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند/ رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jun 2021 13:52:31 حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند / حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jun 2021 15:36:51 بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود / بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:36:24 نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي/ نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/ 24 May 2021 12:15:05 وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است/ وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 May 2021 19:16:50 شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است/ شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 09 May 2021 11:06:56 ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Apr 2021 12:13:53 ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Apr 2021 20:40:02 ۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند/ ۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Apr 2021 11:17:04 تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد/ تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Apr 2021 10:01:03 داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید/ داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Mar 2021 11:50:46 آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر / آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Mar 2021 14:04:26 ۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند/ ۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Mar 2021 20:17:37 جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد/ جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Jan 2021 13:54:47 مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند/ مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2021 13:44:23 درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد / درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2021 13:43:40 وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است/ وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jan 2021 16:42:17 چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/چرا ايراني‌ها سياست را بدون «عدد و رقم» درک مي‌کنند/ چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2021 15:10:08 مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند/ مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Dec 2020 13:22:18 دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است/ دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Dec 2020 13:42:38 ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است/ ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Dec 2020 12:11:07 ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است/ ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Nov 2020 13:54:48 ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد/ ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Nov 2020 13:49:22 شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است / شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Nov 2020 10:53:30 آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/آخرين سال تحصيلي قرن/ آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:23:39 بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند/ بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:20:57 فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي/ فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Oct 2020 01:13:49 قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/قره‌باغ متعلق به آذربايجان است/ قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 12:56:04 مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران/ مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com:443/ 05 Oct 2020 12:51:10 دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد/ دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Oct 2020 12:52:23 قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است/ قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Sep 2020 13:58:31 تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند/ تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Sep 2020 14:44:11 آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد/ آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Aug 2020 14:38:29 چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/آيا اسرائيل پشت پرده حادثه نطنز است/ چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jul 2020 12:53:06 وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است/ وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Mar 2020 12:17:26 گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود/ گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Mar 2020 12:16:10 تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی/ تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 Feb 2020 14:19:29 ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد/ ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Feb 2020 14:18:38 دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است/ دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com:443/ 17 Feb 2020 07:42:23 ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است/ ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Feb 2020 14:05:47 اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد/ اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Feb 2020 14:24:22 داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید/ داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Feb 2020 12:40:02 قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست/ قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 10 Feb 2020 16:16:18 جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است/ جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Feb 2020 16:14:31 بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است / بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com:443/ 03 Feb 2020 16:04:50 مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است/ مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Jan 2020 14:32:12 وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است/ وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com:443/ 23 Jan 2020 11:34:05 تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی / تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Jan 2020 11:19:54 جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است/ جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jan 2020 14:03:03 نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند/ نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Jan 2020 11:43:23 صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟/ صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jan 2020 13:03:36 انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست/ انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Jan 2020 14:12:33 صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد/ صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Jan 2020 12:53:21 ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود/ ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jan 2020 12:37:24 مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مسیر مقاومت سد نمی شود/ مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Jan 2020 11:54:24 ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است/ ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Dec 2019 13:50:38 عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا/ عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com:443/ 30 Dec 2019 13:45:22 ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است/ ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Dec 2019 10:35:50 مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند/ مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Dec 2019 11:40:10 تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است/ تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com:443/ 25 Dec 2019 11:31:37 صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد / صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Dec 2019 11:10:07 اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند/ اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Nov 2019 12:19:06 مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند/ مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Nov 2019 15:25:47 استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است/ استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com:443/ 04 Nov 2019 16:22:48 فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند/ فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 Oct 2019 15:36:39 داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند/ داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Sep 2019 14:45:12 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com:443/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Aug 2019 10:34:29 بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 29 Jul 2019 16:11:11 اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت/ اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com:443/ 18 Jul 2019 10:28:35 رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان خبرداد/ رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/ 15 Jul 2019 14:48:20 رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی/ رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jul 2019 14:08:20 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com:443/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com:443/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com:443/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com:443/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com:443/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com:443/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com:443/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com:443/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com:443/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com:443/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com:443/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com:443/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com:443/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com:443/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com:443/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com:443/ 14 Jun 2018 12:12:05