دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 بي‌خبري از "ذات‌گرايي جديد" و لطمات بسيار بالاي آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بي‌خبري از ذات‌گرايي جديد و لطمات بسيار بالاي آن/ بي‌خبري از "ذات‌گرايي جديد" و لطمات بسيار بالاي آن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:41:08 دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد / دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:40:46 بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند/ بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:57:29 حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها/ حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:56:30 متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد/ متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:56:03 پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود/ پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2022 19:06:29 هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند/ هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2022 10:49:07 مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند/ مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:18:21 تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است/ تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:16:56 زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است/ زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2021 12:08:41 آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني / آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:32:49 نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است / نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:31:29 اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند/ اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:07:52 آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد/ آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:04:28 آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند / آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:21:55 چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است / چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:32:06 مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست/ مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:14:29 خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است/ خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:13:46 چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند/ چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:57:20 اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است/ اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:21:11 تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف/ تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:08:17 مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند/ مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2021 10:13:00 چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است / چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:33:30 هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست/ هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:32:31 عزاداری مردم آذربایجان‌غربی درسوگ رحلت رسول اکرم(ص) وامام حسن (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همزماه با ۲۸ صفر برگزار شد؛/ عزاداری مردم آذربایجان‌غربی درسوگ رحلت رسول اکرم(ص) وامام حسن (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:27:40 آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند/ آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:25:18 جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم/ جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:01:59 درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت/ درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:33:19 اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم/ اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:33:00 آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت/ آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:44:42 ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي/ ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:24:36 تکاپوي ايرانيان براي مشروطه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تکاپوي ايرانيان براي مشروطه/ تکاپوي ايرانيان براي مشروطه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:32:02 فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا / فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:30:29 احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است/ احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2021 14:18:43 کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين/ کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:31:30 حجاب و امنيت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب و امنيت اجتماعي/ حجاب و امنيت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:53:25 مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود/ مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:47:02 تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند / تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:45:51 توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان/ توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:42:16 دو خطري که حاکميت يکدست را_تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دو خطري که حاکميت يکدست را تهديد مي‌کند/ دو خطري که حاکميت يکدست را_تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:47:14 دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند/ دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:45:51 وحدت زير سايه جمهوريت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت زير سايه جمهوريت/ وحدت زير سايه جمهوريت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:34:40 کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است/ کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:34:13 آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد/ آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:46:54 پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني / پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:50:05 وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست/ وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:49:28 فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود/ فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2021 20:26:07 بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود/ بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:10:22 میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد/ میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2021 12:57:56 بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد/ بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:43:26 مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم/ مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:42:38 گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم/ گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:02:01 آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي/ آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:59:40 نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد/ نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:35:26 دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد/ دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Mar 2021 22:28:13 قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد/ قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:45:40 کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد/ کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:47:12 مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است/ مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:25:44 مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند/ مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:30:19 جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است/ جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:27:59 سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره فاطمي در زندگي علوي/ سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:53:13 هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است/ هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:52:26 سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است/ سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:49:14 جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست/ جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:48:06 منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد / منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:55:03 اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد/ اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:53:51 امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند/ امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:06:33 چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است/ چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:06:11 مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است/ مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:28:17 سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها/ سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:16:18 آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند/ آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:15:39 مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني/ مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:09:18 روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند/ روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2020 13:00:14 مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند/ مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:25:21 پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي/ پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:24:33 تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا/ تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:15:11 سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي / سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:49:20 آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند/ آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:34:34 شاخصه علوم انسان مدرن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ شاخصه علوم انسان مدرن چيست / شاخصه علوم انسان مدرن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:34:12 کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست / کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:33:45 مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت / مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:51:04 دين‌شناسي علمي و کارکرد دين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين‌شناسي علمي و کارکرد دين/ دين‌شناسي علمي و کارکرد دين http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:31:07 توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است/ توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2020 12:53:22 گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است/ گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:32:45 وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي / وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:12:54 دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي/ دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:11:45 حيثيت زن حريم خداوند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حيثيت زن حريم خداوند است/ حيثيت زن حريم خداوند است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:10:58 نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ/ نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:10:37 چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود/ چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:01:50 آيا "اقتصاداسلامي" يک شوخي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا اقتصاداسلامي يک شوخي است/ آيا "اقتصاداسلامي" يک شوخي است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:36:28 معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست/ معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:36:04 چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند/ چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 13:08:47 بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا/ بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:59:06 سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم/ سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:58:42 حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضوري در جنگ که از دل مردم بود/ حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:00:31 انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است/ انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:53:08 اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است/ اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:51:24 جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌/ جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:15:19 آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است/ آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:14:56 معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست/ معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:42:30 عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداري امام حسين محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است / عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:40:52 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند/ رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:42:58 دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود/ دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:00:26 ايرادهاي طرح "صيانت" هنوز پابرجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايرادهاي طرح صيانت هنوز پابرجاست / ايرادهاي طرح "صيانت" هنوز پابرجاست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:59:50 پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022/ پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022 http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:18:40 صيانت در پوسته جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صيانت در پوسته جديد/ صيانت در پوسته جديد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:18:01 فيلم_سازي را از بيان بصري دور نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلم سازي را از بيان بصري دور نکنيم / فيلم_سازي را از بيان بصري دور نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:14:33 رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند/ رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:02:48 مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند/ مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:33:00 شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند / شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:32:22 هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد / هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:35:18 ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد / ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:34:29 متاورس چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/متاورس چيست/ متاورس چيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:06:45 سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي/ سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:05:59 وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود/ وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:06:14 ملک ديجيتالي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ملک ديجيتالي چيست/ ملک ديجيتالي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:05:34 احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال / احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 13:01:42 طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند/ طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 13:00:59 حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست/ حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:57:28 تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات/ تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:05:22 مخابرات ايران انحصاري ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مخابرات ايران انحصاري ندارد / مخابرات ايران انحصاري ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:35:35 ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود/ ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:34:51 طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد/ طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:34:27 چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد/ چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:05:21 دسترسي طبقاتي به اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دسترسي طبقاتي به اينترنت / دسترسي طبقاتي به اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:04:59 شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست/ شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:59:37 مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت/ مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:58:45 پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود/ پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:31:31 اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد/ اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:29:20 شبکه ملي اطلاعات، اينترنت را محدود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات، اينترنت را محدود مي‌کند/ شبکه ملي اطلاعات، اينترنت را محدود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:28:36 نقش دولت تدبير و اميد در عقب ماندگي اينترنت ثابت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش دولت تدبير و اميد در عقب ماندگي اينترنت ثابت/ نقش دولت تدبير و اميد در عقب ماندگي اينترنت ثابت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:22:51 زندگي بشر غرق در هوش مصنوعي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زندگي بشر غرق در هوش مصنوعي مي‌شود/ زندگي بشر غرق در هوش مصنوعي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:22:04 کميسيون مشترک طرح صيانت نگراني کاربران را رفع مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کميسيون مشترک طرح صيانت نگراني کاربران را رفع مي کند/ کميسيون مشترک طرح صيانت نگراني کاربران را رفع مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:39:26 آلبوم‌هاي عکس خانوادگي به اينستاگرام کوچ کرده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آلبوم‌هاي عکس خانوادگي به اينستاگرام کوچ کرده‌اند/ آلبوم‌هاي عکس خانوادگي به اينستاگرام کوچ کرده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:38:39 شبکه ملي اطلاعات و دولت سيزدهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات و دولت سيزدهم/ شبکه ملي اطلاعات و دولت سيزدهم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:26:12 شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت/ شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:04:40 ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي/ ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:04:14 وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني/ وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:36:07 اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست/ اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:35:45 طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني/ طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:45:40 تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است/ تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:26:07 راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا/ راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:25:37 طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود/ طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:43:30 ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند/ ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:33:29 بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد/ بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:12:31 طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد/ طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:11:50 تکليف اينترنت نامحدود چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکليف اينترنت نامحدود چه شد/ تکليف اينترنت نامحدود چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:50:29 ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند/ ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 15:21:41 نگراني از حملات سايبري آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگراني از حملات سايبري آينده/ نگراني از حملات سايبري آينده http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 15:21:12 ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي/ ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 15:20:42 راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين/ راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:45:08 در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم / در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:43:23 اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان/ اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 14:27:03 تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند/ تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:48:15 نقش رمزارزها در مقابله با تحريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش رمزارزها در مقابله با تحريم/ نقش رمزارزها در مقابله با تحريم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:36:21 مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات/ مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:35:45 هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند / هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2021 12:26:26 رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی / رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:49:01 ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن/ ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:43:04 نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي/ نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 14:07:31 دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند/ دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 14:06:25 هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند/ هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:13:40 اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور/ اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:09:29 چرا کلاب هاوس مخاطب دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا کلاب هاوس مخاطب دارد/ چرا کلاب هاوس مخاطب دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:08:31 شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد/ شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:45:05 شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز/ شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:44:34 چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است/ چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:06:47 چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد/ چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:06:02 از جويشگرهاي ايراني چه خبر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از جويشگرهاي ايراني چه خبر/ از جويشگرهاي ايراني چه خبر http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:24:42 پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود / پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:24:04 کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس/ کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:45:49 وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است/ وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:45:02 ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد/ ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:39:25 توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد/ توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:38:26 هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي/ هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:38:05 اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود/ اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:02:30 فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد/ فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:01:45 ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها/ ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:48:37 شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست/ شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:48:00 وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام/ وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:22:00 آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است/ آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:21:35 هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران/ هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:36:23 هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت/ هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:35:44 هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد/ هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:12:35 بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم/ بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:12:05 فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار/ فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:55:28 رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران/ رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:54:53 نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي/ نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:55:29 گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي/ گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:54:43 چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند/ چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:58:35 توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است/ توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:57:58 بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود/ بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:48:24 امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است/ امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:47:40 براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد/ براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:08:44 فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند/ فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:12:09 کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد/ کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:11:28 فضاي مجازي تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي تهديد يا فرصت/ فضاي مجازي تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:26:35 بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند/ بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:16:43 چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا/ چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:16:13 لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال/ لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:48:11 دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است/ دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:47:48 تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها / تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:52:56 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد/ براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:33:51 چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد/ چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:33:26 خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند/ خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:05:14 خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد/ خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:04:51 اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد/ اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:03:43 حضرت زهرا(س) در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حضرت زهراس در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند/ حضرت زهرا(س) در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:16:24 هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني/ هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:15:48 راه‌هايي براي سم زدايي ميوه و سبزيجات آلوده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي سم زدايي ميوه و سبزيجات آلوده/ راه‌هايي براي سم زدايي ميوه و سبزيجات آلوده http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:01:48 گروه‌درماني چه کمکي به ما مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گروه‌درماني چه کمکي به ما مي کند/ گروه‌درماني چه کمکي به ما مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:01:17 بهترين نوشيدني‌هاي گياهي براي روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين نوشيدني‌هاي گياهي براي روزهاي آلوده / بهترين نوشيدني‌هاي گياهي براي روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:14:08 راهکارهايي که سلامت روان را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي که سلامت روان را تضمين مي‌کند / راهکارهايي که سلامت روان را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:13:14 با خوردن اين خوراکي‌ها گرسنه‌تر مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با خوردن اين خوراکي‌ها گرسنه‌تر مي‌شويد/ با خوردن اين خوراکي‌ها گرسنه‌تر مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:41:29 خطر مسموميت با ويتامين دي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خطر مسموميت با ويتامين دي را جدي بگيريد / خطر مسموميت با ويتامين دي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:39:59 چگونه بر خجالتي‎‌ بودن غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر خجالتي‎‌ بودن غلبه کنيم / چگونه بر خجالتي‎‌ بودن غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:38:41 کسلي و اضطراب پاييز را با دمنوش‌ها برطرف کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ کسلي و اضطراب پاييز را با دمنوش‌ها برطرف کنيد/ کسلي و اضطراب پاييز را با دمنوش‌ها برطرف کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:03:58 کمک به ديگران روشي ساده براي سلامتي و افزايش طول عمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کمک به ديگران روشي ساده براي سلامتي و افزايش طول عمر/ کمک به ديگران روشي ساده براي سلامتي و افزايش طول عمر http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:03:24 شش روش طبيعي تقويت سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شش روش طبيعي تقويت سيستم ايمني بدن/ شش روش طبيعي تقويت سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:00:20 راهکارهايي ساده براي داشتن خواب راحت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي ساده براي داشتن خواب راحت/ راهکارهايي ساده براي داشتن خواب راحت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:59:33 چگونه از آدم‌هاي با انرژي منفي دور بمانيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه از آدم‌هاي با انرژي منفي دور بمانيم/ چگونه از آدم‌هاي با انرژي منفي دور بمانيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:58:38 تاثير کتابخواني بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير کتابخواني بر سلامت روان/ تاثير کتابخواني بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:39:31 بحران ‌خاموش در بين مردان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بحران ‌خاموش در بين مردان/ بحران ‌خاموش در بين مردان http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:38:44 وجود اضطراب در کودکان که والدين متوجه آن نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وجود اضطراب در کودکان که والدين متوجه آن نمي‌شوند / وجود اضطراب در کودکان که والدين متوجه آن نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:37:23 ورزش تاثير به سزايي در کاهش اضطراب دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش تاثير به سزايي در کاهش اضطراب دارد/ ورزش تاثير به سزايي در کاهش اضطراب دارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:10:01 چند اشتباه رايج در رژيم هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند اشتباه رايج در رژيم هاي غذايي/ چند اشتباه رايج در رژيم هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:09:00 نسخه‌اي براي صبح‌هاي پاييزي پر اضطراب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نسخه‌اي براي صبح‌هاي پاييزي پر اضطراب/ نسخه‌اي براي صبح‌هاي پاييزي پر اضطراب http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:08:31 هفت ماده غذايي مفيد براي سلامت قلب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هفت ماده غذايي مفيد براي سلامت قلب/ هفت ماده غذايي مفيد براي سلامت قلب http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:26:03 علت پرخوري افراد هنگام بروز خشم و استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت پرخوري افراد هنگام بروز خشم و استرس/ علت پرخوري افراد هنگام بروز خشم و استرس http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:25:37 با چه راهکارهايي از استرس و اضطراب غروب پاييز بکاهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با چه راهکارهايي از استرس و اضطراب غروب پاييز بکاهيم/ با چه راهکارهايي از استرس و اضطراب غروب پاييز بکاهيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:24:59 زنجبيل در کاهش خطر فشارخون بالا موثر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زنجبيل در کاهش خطر فشارخون بالا موثر است/ زنجبيل در کاهش خطر فشارخون بالا موثر است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:11:00 اين عادات ساده و سالم شما را باهوش‌تر مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين عادات ساده و سالم شما را باهوش‌تر مي کنند/ اين عادات ساده و سالم شما را باهوش‌تر مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:10:33 افسردگي و اضطراب؛ دروازه ورود به بيماري‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي و اضطراب؛ دروازه ورود به بيماري‌ها/ افسردگي و اضطراب؛ دروازه ورود به بيماري‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:10:07 ورزش هميشه باعث لاغري نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش هميشه باعث لاغري نمي‌شود/ ورزش هميشه باعث لاغري نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:55:59 چرا با تغيير فصل بيمار مي شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا با تغيير فصل بيمار مي شويم/ چرا با تغيير فصل بيمار مي شويم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:55:27 تاثير سرکه سيب در کنترل قند خون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير سرکه سيب در کنترل قند خون/ تاثير سرکه سيب در کنترل قند خون http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:37:36 غذاهايي که شما را گرسنه‌تر مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غذاهايي که شما را گرسنه‌تر مي‌کنند/ غذاهايي که شما را گرسنه‌تر مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:36:34 ارتباط بين سلامت روان و آلرژي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط بين سلامت روان و آلرژي چيست/ ارتباط بين سلامت روان و آلرژي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:35:51 لخته شدن خون را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/لخته شدن خون را جدي بگيريد/ لخته شدن خون را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:01:36 نوشيدني‌هاي رژيمي مغز را وادار به احساس گرسنگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نوشيدني‌هاي رژيمي مغز را وادار به احساس گرسنگي مي‌کنند/ نوشيدني‌هاي رژيمي مغز را وادار به احساس گرسنگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 10:59:48 هشدار؛ اين ترکيبات سمي را هرگز نخوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار؛ اين ترکيبات سمي را هرگز نخوريد/ هشدار؛ اين ترکيبات سمي را هرگز نخوريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 10:59:03 چگونه با اختلالات خُلقي ناشي از تغيير فصل کنار بياييم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه با اختلالات خُلقي ناشي از تغيير فصل کنار بياييم/ چگونه با اختلالات خُلقي ناشي از تغيير فصل کنار بياييم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 10:58:38 درمان سرماخوردگي با5 راهکار خانگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان سرماخوردگي با5 راهکار خانگي/ درمان سرماخوردگي با5 راهکار خانگي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:27:00 هنگام استرس از افراد با موج منفي دوري کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هنگام استرس از افراد با موج منفي دوري کنيد/ هنگام استرس از افراد با موج منفي دوري کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:25:35 رهايي از سردردهاي ميگرني با اين سه ماده غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رهايي از سردردهاي ميگرني با اين سه ماده غذايي/ رهايي از سردردهاي ميگرني با اين سه ماده غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:23:23 چکار کنيم دچار آلزايمر نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چکار کنيم دچار آلزايمر نشويم/ چکار کنيم دچار آلزايمر نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:22:59 مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد/ مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 11:59:06 کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند/ کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 11:58:39 اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد/ اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:31:30 آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد/ آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:28:51 آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد/ آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:42:06 ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس/ ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:41:32 آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود/ آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:15:27 چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم/ چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:15:02 تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست/ تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:46:23 افسردگي با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي با بدنتان چه مي‌کند/ افسردگي با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:45:52 آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند/ آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:26:22 وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد/ وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:25:31 براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد/ براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:53:44 سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار/ سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:53:23 رژيم غذايي گياهي در مقابله با بيماري ام اس موثر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي گياهي در مقابله با بيماري ام اس موثر است/ رژيم غذايي گياهي در مقابله با بيماري ام اس موثر است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:52:36 تاثيرات ترسناک بيماري رواني بر جسم انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثيرات ترسناک بيماري رواني بر جسم انسان/ تاثيرات ترسناک بيماري رواني بر جسم انسان http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:52:12 مهارت هاي تاب آوري قابل يادگيري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهارت هاي تاب آوري قابل يادگيري است/ مهارت هاي تاب آوري قابل يادگيري است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:42:47 کرونا زنگ کم تحرکي را به صدا در آورده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا زنگ کم تحرکي را به صدا در آورده است/ کرونا زنگ کم تحرکي را به صدا در آورده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:42:23 نگراني‌هاي تغذيه‌اي در افراد مبتلا به آلزايمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نگراني‌هاي تغذيه‌اي در افراد مبتلا به آلزايمر/ نگراني‌هاي تغذيه‌اي در افراد مبتلا به آلزايمر http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:39:28 طبيعت گردي در دوران کرونا براي سلامت روان مفيد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طبيعت گردي در دوران کرونا براي سلامت روان مفيد است/ طبيعت گردي در دوران کرونا براي سلامت روان مفيد است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:39:09 سالمندان هرگز نبايد اين کارها را انجام دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سالمندان هرگز نبايد اين کارها را انجام دهند/ سالمندان هرگز نبايد اين کارها را انجام دهند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:38:41 راه‌هاي کاهش استرس و بهبود کيفيت زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هاي کاهش استرس و بهبود کيفيت زندگي/ راه‌هاي کاهش استرس و بهبود کيفيت زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:43:21 چطور خشم خود را کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور خشم خود را کنترل کنيم/ چطور خشم خود را کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:42:51 جوان‌سازي پوست با يخ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جوان‌سازي پوست با يخ/ جوان‌سازي پوست با يخ http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:32:40 فوايد خاک بازي براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد خاک بازي براي کودکان/ فوايد خاک بازي براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:32:07 فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه/ فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:31:46 همه چيز انديشه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه چيز انديشه است/ همه چيز انديشه است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 14:02:13 کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني/ کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 13:42:26 مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي/ مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 13:16:43 روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري/ روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:45:17 مي‌توانيد شادتر باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مي‌توانيد شادتر باشيد/ مي‌توانيد شادتر باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:44:56 توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده/ توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:43:07 غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند/ غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:08:16 10 راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي/ 10 راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:07:32 اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا/ اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:00:46 وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد/ وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:00:19 چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم/ چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:29:07 پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود/ پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:28:03 با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد/ با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:00:07 تناسب اندام بعد از 40 سالگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تناسب اندام بعد از 40 سالگي/ تناسب اندام بعد از 40 سالگي! http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 22:59:35 کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد/ کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 22:58:43 شما چه مزاجي هستيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شما چه مزاجي هستيد/ شما چه مزاجي هستيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:22:15 کرونا يا حساسيت؟ مساله اين است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا يا حساسيت مساله اين است/ کرونا يا حساسيت؟ مساله اين است! http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:21:40 افسرده اي؟ مثبت انديش باش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسرده اي؟ مثبت انديش باش/ افسرده اي؟ مثبت انديش باش http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:54:25 پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن/ پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:51:18 اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن/ اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 12:52:54 آوار چاقي بر سر سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آوار چاقي بر سر سلامت/ آوار چاقي بر سر سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 12:52:31 راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات/ راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:40:57 چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم/ چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:40:26 بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه/ بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:11:49 ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن/ ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:45:13 خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي/ خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:44:46 ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد/ ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:44:23 چرا دست هايم مي لرزند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دست هايم مي لرزند/ چرا دست هايم مي لرزند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:24:54 گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود/ گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:24:30 ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن/ ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:42:25 از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم/ از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:41:56 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 زمینه سرمایه گذاری شستا در آذربایجان غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زمینه سرمایه گذاری شستا در آذربایجان غربی فراهم است / زمینه سرمایه گذاری شستا در آذربایجان غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2022 11:27:18 آذربایجان غربی برای جذب گردشگر ایرلاین بومی نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی برای جذب گردشگر ایرلاین بومی نیاز دارد/ آذربایجان غربی برای جذب گردشگر ایرلاین بومی نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2022 12:20:38 پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه ارومیه در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه ارومیه در حال انجام است/ پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه ارومیه در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2022 11:43:34 تردد۴۸هزاردستگاه ناوگان ترانزیتی ازپایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تردد۴۸هزاردستگاه ناوگان ترانزیتی ازپایانه های مرزی آذربایجان غربی / تردد۴۸هزاردستگاه ناوگان ترانزیتی ازپایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2022 11:41:19 کمبود اعتبارات علت کندی اجرای پروژه آزاد راه ارومیه _تبریز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود اعتبارات علت کندی اجرای پروژه آزاد راه ارومیه تبریز است / کمبود اعتبارات علت کندی اجرای پروژه آزاد راه ارومیه _تبریز است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2022 10:12:08 سیب آذربایجان غربی تا چند روز آینده به صورت هوایی صادر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیب آذربایجان غربی تا چند روز آینده به صورت هوایی صادر می شود/ سیب آذربایجان غربی تا چند روز آینده به صورت هوایی صادر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2022 11:16:02 واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بروسلوز گاوی در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بروسلوز گاوی در آذربایجان غربی آغاز شد/ واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بروسلوز گاوی در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2022 10:50:53 تشکل های صنفی برای توسعه آذربایجان غربی فعال تر شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تشکل های صنفی برای توسعه آذربایجان غربی فعال تر شوند/ تشکل های صنفی برای توسعه آذربایجان غربی فعال تر شوند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:10:51 کشاورزان تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزان تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند / کشاورزان تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2022 10:21:31 ۶۰ هزار خانوار آذربایجان غربی در طرح مسکن ملی ثبت‌ نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۰ هزار خانوار آذربایجان غربی در طرح مسکن ملی ثبت‌ نام کردند / ۶۰ هزار خانوار آذربایجان غربی در طرح مسکن ملی ثبت‌ نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2022 10:19:14 ۵۲۰ هزار مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۲۰ هزار مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند / ۵۲۰ هزار مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2022 11:52:49 صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت / صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2021 14:11:19 تداوم سايه پوپوليسم بر هدفمندي يارانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تداوم سايه پوپوليسم بر هدفمندي يارانه‌ها / تداوم سايه پوپوليسم بر هدفمندي يارانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:09:26 بنزین و نفتگاز توزیعی در ارومیه دارای استاندارد یورو ۴ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بنزین و نفتگاز توزیعی در ارومیه دارای استاندارد یورو ۴ است/ بنزین و نفتگاز توزیعی در ارومیه دارای استاندارد یورو ۴ است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2021 12:10:35 هزارمیلیاردریال برای تبدیل شبکه مسی برق درآذربایجان‌غربی هزینه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هزارمیلیاردریال برای تبدیل شبکه مسی برق درآذربایجان‌غربی هزینه می‌شود / هزارمیلیاردریال برای تبدیل شبکه مسی برق درآذربایجان‌غربی هزینه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2021 10:46:21 صادرات ۱.۸ میلیون تنی از مرزهای آذربایجان غرب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات میلیون تنی از مرزهای آذربایجان غرب/ صادرات ۱.۸ میلیون تنی از مرزهای آذربایجان غرب http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2021 10:29:47 اجرای کامل طرح کاداستر اراضی کلی کشور تا پایان سال آینده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای کامل طرح کاداستر اراضی کلی کشور تا پایان سال آینده / اجرای کامل طرح کاداستر اراضی کلی کشور تا پایان سال آینده http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:42:33 از عيدي عجيب تا رکورد در برداشت‌هاي ارزي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/از عيدي عجيب تا رکورد در برداشت‌هاي ارزي/ از عيدي عجيب تا رکورد در برداشت‌هاي ارزي! http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:37:17 فعاليت هاي گمرکي در منطقه آزاد ماکو روان سازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ فعاليت هاي گمرکي در منطقه آزاد ماکو روان سازي شود/ فعاليت هاي گمرکي در منطقه آزاد ماکو روان سازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:27:16 قطب سیب ایران در برزخ صادرات؛ خطر فاسد شدن بیخ گوش سیب‌ درختی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ قطب سیب ایران در برزخ صادرات؛ خطر فاسد شدن بیخ گوش سیب‌ درختی آذربایجان‌غربی / قطب سیب ایران در برزخ صادرات؛ خطر فاسد شدن بیخ گوش سیب‌ درختی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2021 13:08:57 بانک مهرايران به خانوارهاي درگير کرونا در استان وام پرداخت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بانک مهرايران به خانوارهاي درگير کرونا در استان وام پرداخت مي‌کند / بانک مهرايران به خانوارهاي درگير کرونا در استان وام پرداخت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:23:57 مشکل کمبود گوشت مرغ آذربایجان‌غربی رفع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکل کمبود گوشت مرغ آذربایجان‌غربی رفع شد / مشکل کمبود گوشت مرغ آذربایجان‌غربی رفع شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:12:16 بودجه 1401 ‌در راستاي حل مشکل دهک‌هاي پايين جامعه تنظيم مي‌شود‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بودجه 1401 ‌در راستاي حل مشکل دهک‌هاي پايين جامعه تنظيم مي‌شود‌/ بودجه 1401 ‌در راستاي حل مشکل دهک‌هاي پايين جامعه تنظيم مي‌شود‌ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:00:29 پروانه اکتشاف ۳۲ محدوده معدنی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پروانه اکتشاف ۳۲ محدوده معدنی در آذربایجان غربی صادر شد/ پروانه اکتشاف ۳۲ محدوده معدنی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2021 13:32:28 آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به بندر خشک در منطقه را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به بندر خشک در منطقه را دارد / آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به بندر خشک در منطقه را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2021 13:28:08 نابرابري دريافتي لايه‌هاي بالاي مزدبگيران با کارگران و بازنشستگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ نابرابري دريافتي لايه‌هاي بالاي مزدبگيران با کارگران و بازنشستگان / نابرابري دريافتي لايه‌هاي بالاي مزدبگيران با کارگران و بازنشستگان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:49:30 همه بايد از مزاياي منطقه آزاد ماکو بهره‌مند شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همه بايد از مزاياي منطقه آزاد ماکو بهره‌مند شوند/ همه بايد از مزاياي منطقه آزاد ماکو بهره‌مند شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:45:15 بازارهای جدید صادراتی برای تولیدات آذربایجان غربی شناسایی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازارهای-جدید-صادراتی-برای-تولیدات-آذربایجان-غربی-شناسایی-شود/ بازارهای جدید صادراتی برای تولیدات آذربایجان غربی شناسایی شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2021 12:16:45 ۳۹۸ پرونده تخلف در بخش حمل و نقل آذربایجان غربی رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۹۸ پرونده تخلف در بخش حمل و نقل آذربایجان غربی رسیدگی شد/ ۳۹۸ پرونده تخلف در بخش حمل و نقل آذربایجان غربی رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2021 12:14:45 خدمات دهی به بیش از ۳۵۰۰ نفر از اموات کرونایی در باغ رضوان ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خدمات دهی به بیش از ۳۵۰۰ نفر از اموات کرونایی در باغ رضوان ارومیه/ خدمات دهی به بیش از ۳۵۰۰ نفر از اموات کرونایی در باغ رضوان ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2021 11:17:04 سد حسنلو اواخر آذرماه آبگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سد حسنلو اواخر آذرماه آبگیری می شود/ سد حسنلو اواخر آذرماه آبگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2021 11:01:00 بورس بر سر يک دو راهي بزرگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بورس بر سر يک دو راهي بزرگ/ بورس بر سر يک دو راهي بزرگ http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:07:21 بانک ها اعتبارات آذربايجان غربي را در خود استان هزينه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بانک ها اعتبارات آذربايجان غربي را در خود استان هزينه کنند / بانک ها اعتبارات آذربايجان غربي را در خود استان هزينه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 11:48:22 بیش از ۲ هزار واحد صنعتی دارای پروانه در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۲ هزار واحد صنعتی دارای پروانه در آذربایجان‌غربی فعال است/ بیش از ۲ هزار واحد صنعتی دارای پروانه در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2021 10:27:18 آيا با سونامي افزايش قيمت‌ها روبرو خواهيم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ آيا با سونامي افزايش قيمت‌ها روبرو خواهيم شد/ آيا با سونامي افزايش قيمت‌ها روبرو خواهيم شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:06:39 یک میلیون چغندر قند از زارعان آذربایجان غربی خریداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/یک میلیون چغندر قند از زارعان آذربایجان غربی خریداری شد/ یک میلیون چغندر قند از زارعان آذربایجان غربی خریداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2021 11:14:45 پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ ارومیه به ۷۵ درصد رسیده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ ارومیه به ۷۵ درصد رسیده است/ پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ ارومیه به ۷۵ درصد رسیده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2021 10:43:31 اداره فرار مالیاتی در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اداره فرار مالیاتی در آذربایجان غربی تشکیل شد/ اداره فرار مالیاتی در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2021 10:40:40 پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی پایانه مرزی رازی خوی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی پایانه مرزی رازی خوی / پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی پایانه مرزی رازی خوی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:18:36 مقابله با گراني‌ها نيازمند اقدام ضربتي دولت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مقابله با گراني‌ها نيازمند اقدام ضربتي دولت است/ مقابله با گراني‌ها نيازمند اقدام ضربتي دولت است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:08:24 صف‌هاي طولاني کاميون‌ها در مرز سرو جمع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صف‌هاي طولاني کاميون‌ها در مرز سرو جمع مي‌شود / صف‌هاي طولاني کاميون‌ها در مرز سرو جمع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:06:53 برق رسانی به ۲۸۱۸ روستای آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برق رسانی به ۲۸۱۸ روستای آذربایجان‌غربی/ برق رسانی به ۲۸۱۸ روستای آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2021 13:24:30 ۳۰۹۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی آذربایجان غربی رفع تصرف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۰۹۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی آذربایجان غربی رفع تصرف شد / ۳۰۹۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی آذربایجان غربی رفع تصرف شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2021 11:03:02 ديپلماسي منطقه اي در آذربايجان غربي فعال تر شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ديپلماسي منطقه اي در آذربايجان غربي فعال تر شود/ ديپلماسي منطقه اي در آذربايجان غربي فعال تر شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 11:03:05 چرا بازار سهام برخلاف انتظارات همچنان نزولي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا بازار سهام برخلاف انتظارات همچنان نزولي است/ چرا بازار سهام برخلاف انتظارات همچنان نزولي است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 11:00:35 کمربندي دوم اروميه در رديف پروژه هاي ملي گنجانده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ کمربندي دوم اروميه در رديف پروژه هاي ملي گنجانده شود/ کمربندي دوم اروميه در رديف پروژه هاي ملي گنجانده شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:48:06 تمام جایگاه های بنزین آذربایجان غربی وارد مدار شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تمام جایگاه های بنزین آذربایجان غربی وارد مدار شدند/ تمام جایگاه های بنزین آذربایجان غربی وارد مدار شدند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2021 13:53:08 ۹۸ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان غربی وارد مدار شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۹۸ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان غربی وارد مدار شدند / ۹۸ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان غربی وارد مدار شدند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Oct 2021 10:23:05 ۹۸ واحد صنعتی در آذربایجان غربی وارد چرخه تولید شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۹۸ واحد صنعتی در آذربایجان غربی وارد چرخه تولید شدند/ ۹۸ واحد صنعتی در آذربایجان غربی وارد چرخه تولید شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2021 10:19:42 محور سرچم – میاندوآب ۳۳ ساله شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محور سرچم – میاندوآب ۳۳ ساله شد/ محور سرچم – میاندوآب ۳۳ ساله شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2021 10:17:38 پیش بینی صید ۶۷۰۰ تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی صید ۶۷۰۰ تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی/ پیش بینی صید ۶۷۰۰ تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Oct 2021 10:59:13 ۱۶۴صندوق خرد زنان روستایی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۱۶۴صندوق خرد زنان روستایی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند/ ۱۶۴صندوق خرد زنان روستایی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2021 10:37:00 خرید تضمینی سیب صنعتی اجرایی نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خرید تضمینی سیب صنعتی اجرایی نشد/ خرید تضمینی سیب صنعتی اجرایی نشد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:28:02 جنجال محرمانه بودن ليست اموال مقامات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نمايندگان مجلس مي‌گويند مصوبه ليست اموال مسئولان به اين مجلس ربطي ندارد/ جنجال محرمانه بودن ليست اموال مقامات http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 10:57:06 کارخانه‌های آذربایجان‌غربی از خرید سیب صنعتی امتناع می‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کارخانه‌های آذربایجان‌غربی از خرید سیب صنعتی امتناع می‌کنند/ کارخانه‌های آذربایجان‌غربی از خرید سیب صنعتی امتناع می‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2021 16:39:42 چرا ايرانيان روز به روز فقيرتر مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا ايرانيان روز به روز فقيرتر مي‌شوند/ چرا ايرانيان روز به روز فقيرتر مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:20:11 رشد بالغ بر ۱۸۷ درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد بالغ بر ۱۸۷ درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی / رشد بالغ بر ۱۸۷ درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2021 13:02:30 ۳ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در آذربایجان‌غربی احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در آذربایجان‌غربی احداث می‌شود/ ۳ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در آذربایجان‌غربی احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2021 14:17:27 بهسازی ۲۳ کیلومتر از محور ارومیه جارچیلو آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهسازی ۲۳ کیلومتر از محور ارومیه جارچیلو آغاز شد / بهسازی ۲۳ کیلومتر از محور ارومیه جارچیلو آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2021 11:53:17 تناوب دوره کشت در مزارع آذربایجان غربی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تناوب دوره کشت در مزارع آذربایجان غربی رعایت شود/ تناوب دوره کشت در مزارع آذربایجان غربی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2021 11:47:54 تولیدکنندگان سیمان باید کد بورسی داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولیدکنندگان سیمان باید کد بورسی داشته باشند/ تولیدکنندگان سیمان باید کد بورسی داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2021 11:02:46 آذربایجان‌غربی همچنان استان نخست کشور درسامانه‌های حمل ونقل هوشمند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان‌غربی همچنان استان نخست کشور درسامانه‌های حمل ونقل هوشمند است/ آذربایجان‌غربی همچنان استان نخست کشور درسامانه‌های حمل ونقل هوشمند است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2021 11:35:05 طرح سایبان برای باغات سیب آذربایجان غربی اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح سایبان برای باغات سیب آذربایجان غربی اجرایی می شود/ طرح سایبان برای باغات سیب آذربایجان غربی اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2021 13:23:31 تعریض محورهای مهم بین‌المللی استان آذربایجان‌غربی لازم و ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعریض محورهای مهم بین‌المللی استان آذربایجان‌غربی لازم و ضروری است / تعریض محورهای مهم بین‌المللی استان آذربایجان‌غربی لازم و ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2021 12:17:25 ارزش معاملات بورسی آذربایجان‌غربی در یک هفته به ۶۷۲ میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارزش معاملات بورسی آذربایجان‌غربی در یک هفته به ۶۷۲ میلیارد ریال رسید / ارزش معاملات بورسی آذربایجان‌غربی در یک هفته به ۶۷۲ میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2021 11:45:07 بعد از حذف ارز 4200 توماني نمي‌توان جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بعد از حذف ارز 4200 توماني نمي‌توان جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت/ بعد از حذف ارز 4200 توماني نمي‌توان جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:50:27 شرايط کنترل نشود، تورم چند درصدي در پيش خواهيم داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شرايط کنترل نشود، تورم چند درصدي در پيش خواهيم داشت / شرايط کنترل نشود، تورم چند درصدي در پيش خواهيم داشت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:12:48 صادرات یکساله کنسرسیوم‌های آذربایجان‌غربی به ۵۵۹ هزار یورو رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات یکساله کنسرسیوم‌های آذربایجان‌غربی به ۵۵۹ هزار یورو رسید/ صادرات یکساله کنسرسیوم‌های آذربایجان‌غربی به ۵۵۹ هزار یورو رسید http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2021 13:11:44 ۱.۴ میلیارد ریال برای بهسازی جاده خوی به مرز رازی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میلیارد ریال برای بهسازی جاده خوی به مرز رازی اختصاص یافت/ ۱.۴ میلیارد ریال برای بهسازی جاده خوی به مرز رازی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2021 13:11:36 نشا کاری چغندر قند مصرف آب در کشور را کاهش می دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نشا کاری چغندر قند مصرف آب در کشور را کاهش می دهد / نشا کاری چغندر قند مصرف آب در کشور را کاهش می دهد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:36:26 کدام عوامل مسبب شکاف بين مردم و مسئولان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کدام عوامل مسبب شکاف بين مردم و مسئولان است / کدام عوامل مسبب شکاف بين مردم و مسئولان است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 12:40:29 عده ای از کارخانه طلای زرشوران تکاب حقوق نجومی می گیرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عده ای از کارخانه طلای زرشوران تکاب حقوق نجومی می گیرند/ عده ای از کارخانه طلای زرشوران تکاب حقوق نجومی می گیرند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2021 12:30:32 ۳۰۰۰ هکتار از پایاب سد کرم آباد پلدشت در مرحله بهره‌برداری قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۰۰۰ هکتار از پایاب سد کرم آباد پلدشت در مرحله بهره‌برداری قرار دارد / ۳۰۰۰ هکتار از پایاب سد کرم آباد پلدشت در مرحله بهره‌برداری قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2021 12:52:51 نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت/ نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2021 09:52:05 ۴۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۴۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی شد/ ۴۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2021 11:12:07 بیش از ۶۲ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۶۲ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی در آذربایجان‌غربی انجام شد/ بیش از ۶۲ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2021 11:08:20 پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار هندوانه از اراضی پلدشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار هندوانه از اراضی پلدشت/ پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار هندوانه از اراضی پلدشت http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2021 12:06:22 پارادوکس آمار‌هاي مثبت اقتصادي و خالي‌تر شدن جيب مردم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پارادوکس آمار‌هاي مثبت اقتصادي و خالي‌تر شدن جيب مردم/ پارادوکس آمار‌هاي مثبت اقتصادي و خالي‌تر شدن جيب مردم! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:49:42 دریافت پروانه کسب، الزام قانونی برای فعالیت صنفی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دریافت پروانه کسب، الزام قانونی برای فعالیت صنفی است/ دریافت پروانه کسب، الزام قانونی برای فعالیت صنفی است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2021 11:47:59 حذف نقطه حادثه خیز سه راهی آبگرم محور ارومیه - سلماس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حذف نقطه حادثه خیز سه راهی آبگرم محور ارومیه سلماس / حذف نقطه حادثه خیز سه راهی آبگرم محور ارومیه - سلماس http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2021 12:11:13 مشکل متقاضیان زمین‌های کوثر ارومیه پیگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکل متقاضیان زمین‌های کوثر ارومیه پیگیری می شود/ مشکل متقاضیان زمین‌های کوثر ارومیه پیگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 15:27:59 تغيير يک قانون بعد از 50 سال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا دست دولت براي خلق پول و افزايش تورم بسته خواهد شد/ تغيير يک قانون بعد از 50 سال http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:36:01 اتاق اصناف کشاورزی در آذربایجان غربی راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتاق اصناف کشاورزی در آذربایجان غربی راه‌اندازی می‌شود/ اتاق اصناف کشاورزی در آذربایجان غربی راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2021 12:10:31 مشکلي در توليد برق در نيروگاه هاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مشکلي در توليد برق در نيروگاه هاي آذربايجان غربي وجود ندارد/ مشکلي در توليد برق در نيروگاه هاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:35:23 صرفه جویی بیش از ۱۵۳ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صرفه جویی بیش از ۱۵۳ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی/ صرفه جویی بیش از ۱۵۳ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2021 10:46:29 بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ تن کالا از مرز بازرگان وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ تن کالا از مرز بازرگان وارد کشور شد/ بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ تن کالا از مرز بازرگان وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2021 10:43:00 ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت تنش آبی در کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت تنش آبی در کشور اختصاص یافت/ ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت تنش آبی در کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2021 12:30:23 بیش از ۱۲۹ میلیون دلار کالا از مرز بازرگان صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۱۲۹ میلیون دلار کالا از مرز بازرگان صادر شد/ بیش از ۱۲۹ میلیون دلار کالا از مرز بازرگان صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2021 14:20:41 ۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های آذربایجان غربی تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های آذربایجان غربی تخصیص یافت / ۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های آذربایجان غربی تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2021 13:48:34 بیش از ۵۲۸ هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۵۲۸ هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود / بیش از ۵۲۸ هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 14:33:12 نظارت جدي بر روند توزيع شرط اصلي ايجاد ثبات در بازار مرغ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت جدي بر روند توزيع شرط اصلي ايجاد ثبات در بازار مرغ است/ نظارت جدي بر روند توزيع شرط اصلي ايجاد ثبات در بازار مرغ است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:36:22 ثبت‌نام بیش از ۴۵۰۰ نفر در طرح ملی مسکن آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت‌نام بیش از ۴۵۰۰ نفر در طرح ملی مسکن آذربایجان‌غربی انجام شد/ ثبت‌نام بیش از ۴۵۰۰ نفر در طرح ملی مسکن آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2021 12:18:25 ۳۱۲ طرح اقتصادی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی درآذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۱۲ طرح اقتصادی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی درآذربایجان غربی وجود دارد/ ۳۱۲ طرح اقتصادی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی درآذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2021 16:01:29 قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند/ قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:39:58 برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد/ برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2021 16:40:01 ۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد/ ۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2021 11:22:47 ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد/ ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2021 16:22:57 پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2021 16:10:14 تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی / تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2021 12:22:27 صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد/ صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2021 14:04:00 زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد/ زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jun 2021 15:38:40 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است/ بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2022 11:54:51 بايد به داد موسيقي و شعر رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بايد به داد موسيقي و شعر رسيد / بايد به داد موسيقي و شعر رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:39:59 ۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود/ ۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2022 10:47:34 سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است / سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:06:23 آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد / آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2022 11:55:10 حریم تپه «حسنلو» بعد از نیم قرن تعیین شد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ابلاغ ضوابط حفاظت ۱۵ اثر به استاندار آذربایجان غربی/ حریم تپه «حسنلو» بعد از نیم قرن تعیین شد! http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2022 19:08:25 گردشگري فرهنگي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گردشگري فرهنگي چيست/ گردشگري فرهنگي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:15:30 سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود / سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:30:21 صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد / صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:29:09 اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه/ اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2021 10:55:57 بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند/ بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:03:33 بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است/ بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:02:33 عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود/ عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:52:30 ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار/ ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:51:18 صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است/ صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:50:02 جوان‌مرگي در طنز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جوان‌مرگي در طنز/ جوان‌مرگي در طنز http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:31:14 ۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود/ ۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2021 12:01:50 صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند/ صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:12:41 چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد/ چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:38:50 پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد/ پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:30:08 رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد/ رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:28:50 آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد/ آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2021 13:05:14 حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند / حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:24:18 پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست/ پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:01:10 جايي که ادبيات و سينما به هم مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جريان‌شناسي اقتباس در سينماي ايران/ جايي که ادبيات و سينما به هم مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:00:15 خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند/ خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:32:13 دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است/ دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:43:46 صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است/ صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:43:09 نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز/ نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:16:40 گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود/ گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:16:18 ۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است / ۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2021 12:51:23 زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد/ زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:27:51 رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند/ رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:16:42 پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2021 12:21:31 آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب¬‌زدايي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب زدايي مي‌شود/ آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب¬‌زدايي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:29:03 طرحي که ايران را حذف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرحي که ايران را حذف مي‌کند/ طرحي که ايران را حذف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:27:49 دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است/ دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:44:21 آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا/ آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:41:04 چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است/ چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:40:42 بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد/ بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 14:29:55 مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است/ مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:44:36 "پول پرقدرت" اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ پول پرقدرت اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد/ "پول پرقدرت" اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:33:28 سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد/ سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2021 13:43:08 زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه/ زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:46:13 فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند/ فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:48:39 کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند/ کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:44:01 کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند/ کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:09:20 برخي از شفافيت "طرح جواني جمعيت" هراس دارند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برخي از شفافيت طرح جواني جمعيت هراس دارند/ برخي از شفافيت "طرح جواني جمعيت" هراس دارند! http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:06:42 خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي / خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:06:17 گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است / گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:03:41 آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند/ آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:03:19 کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا/ کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا! http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:02:54 رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات/ رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:32:36 کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه/ کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:01:00 افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ/ افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:23:12 100 هزار نفر از نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ / 100 هزار نفر از نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:34:36 ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است/ ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:33:11 فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است / فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:32:41 مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند/ مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:12:37 طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود/ طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:46:10 خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات/ خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:45:16 نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي/ نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:26:21 تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب/ تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:51:36 نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه/ نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:46:19 هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود/ هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:05:23 سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده/ سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:04:37 آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است/ آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:06:50 موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها/ موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:06:23 احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود/ احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:23:44 تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم/ تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:09:13 بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟/ بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2020 13:19:16 ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است/ ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:48:09 تنديس"رسانه برتر" "نصيب آرازآذربايجان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تنديس سانه برتر نصيب آرازآذربايجان شد/ تنديس"رسانه برتر" "نصيب آرازآذربايجان شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:25:00 اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم/ اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:30:11 سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند/ سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:29:46 فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم/ فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:30:36 اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم/ اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:12:07 شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند/ شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:11:29 کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است/ کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:11:06 چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد/ چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:09:10 حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ/ حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:08:46 کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي/ کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:01:05 کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت/ کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:00:27 موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود/ موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:33:55 فضاي مجازي، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي، تهديد يا فرصت/ فضاي مجازي، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:24:32 ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی / ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:10:57 شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني- اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني اسلامي / شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني- اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:09:00 در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم / در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:07:38 نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم/ نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:53:51 غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي/ غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:53:08 تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است/ تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Sep 2020 14:04:34 نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي/ نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:58:29 سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي جنگ سينمايي براي صلح است/ سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:50:27 کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند/ کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:49:46 سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود/ سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:11:35 داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد/ داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:14:14 شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود / شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:13:38 موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود/ موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2020 16:04:07 بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد/ بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2020 15:17:40 فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است/ فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:39:42 تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است/ تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:38:43 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 کشف و ضبط ۲۰ تن داروی احتکارشده در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف و ضبط ۲۰ تن داروی احتکارشده در ارومیه / کشف و ضبط ۲۰ تن داروی احتکارشده در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2022 11:23:49 ۵ مادر باردار در آذربایجان‌غربی امدادرسانی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵ مادر باردار در آذربایجان‌غربی امدادرسانی شدند/ ۵ مادر باردار در آذربایجان‌غربی امدادرسانی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2022 12:35:21 برف راه ارتباطی ۳۷۴ روستای آذربایجان غربی را مسدود کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برف راه ارتباطی ۳۷۴ روستای آذربایجان غربی را مسدود کرد/ برف راه ارتباطی ۳۷۴ روستای آذربایجان غربی را مسدود کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:51:40 مطالعات احداث مترو در اروميه آغاز شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مطالعات احداث مترو در اروميه آغاز شود/ مطالعات احداث مترو در اروميه آغاز شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:31:21 کاهش ۳۱ درصدی حجم آب در مخازن سدهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش ۳۱ درصدی حجم آب در مخازن سدهای آذربایجان غربی / کاهش ۳۱ درصدی حجم آب در مخازن سدهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2022 10:09:26 پروتکل های ورزشی وان و آذربایجان غربی احیا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پروتکل های ورزشی وان و آذربایجان غربی احیا می شود/ پروتکل های ورزشی وان و آذربایجان غربی احیا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2022 11:14:03 مسئله وحدت در آذربایجان غربی را بدور از تعصبات بی‌جا عملی کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسئله وحدت در آذربایجان غربی را بدور از تعصبات بی‌جا عملی کرد / مسئله وحدت در آذربایجان غربی را بدور از تعصبات بی‌جا عملی کرد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:08:40 با مظاهر ناامني برخورد قاطع خواهيم داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با مظاهر ناامني برخورد قاطع خواهيم داشت/ با مظاهر ناامني برخورد قاطع خواهيم داشت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:01:40 خوي در اولويت اول تبديل شدن به منطقه آزادتجاري -صنعتي کشور قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ خوي در اولويت اول تبديل شدن به منطقه آزادتجاري صنعتي کشور قرار دارد/ خوي در اولويت اول تبديل شدن به منطقه آزادتجاري -صنعتي کشور قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:58:32 اهدا ۴هزار واحد خون طی ۹ امسال در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اهدا ۴هزار واحد خون طی ۹ امسال در آذربایجان‌غربی/ اهدا ۴هزار واحد خون طی ۹ امسال در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2022 10:54:39 شهید سلیمانی بدون توجه به "قومیت، مذهب و ملیت"‌ به داد مظلومان می‌رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهید سلیمانی بدون توجه به قومیت، مذهب و ملیت به داد مظلومان می‌رسید/ شهید سلیمانی بدون توجه به "قومیت، مذهب و ملیت"‌ به داد مظلومان می‌رسید http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:23:02 پروازهای فرودگاه اورمیه در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پروازهای فرودگاه اورمیه در حال انجام است/ پروازهای فرودگاه اورمیه در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:20:28 ترکمنچاي جديد براي سازمانِ 44 ميليوني تامين اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ترکمنچاي جديد براي سازمانِ 44 ميليوني تامين اجتماعي/ ترکمنچاي جديد براي سازمانِ 44 ميليوني تامين اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 10:57:15 گسترش محلات حاشيه نشين در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گسترش محلات حاشيه نشين در اروميه/ گسترش محلات حاشيه نشين در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 10:55:52 اتوبوس هايي جهت شب خوابي افراد بي سرپناه در اروميه تخصيص يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اتوبوس هايي جهت شب خوابي افراد بي سرپناه در اروميه تخصيص يابد/ اتوبوس هايي جهت شب خوابي افراد بي سرپناه در اروميه تخصيص يابد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 10:47:10 زمینه صادرات ۶۰۰ هزارتن سیب در آذربایجان غربی فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زمینه صادرات ۶۰۰ هزارتن سیب در آذربایجان غربی فراهم شود/ زمینه صادرات ۶۰۰ هزارتن سیب در آذربایجان غربی فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2022 11:43:34 سردار سلیمانی عصاره مردانگی مردان هشت سال دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سردار سلیمانی عصاره مردانگی مردان هشت سال دفاع مقدس است/ سردار سلیمانی عصاره مردانگی مردان هشت سال دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2022 11:36:38 شهادت سردار سلیمانی عامل تقویت وحدت جهان اسلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهادت سردار سلیمانی عامل تقویت وحدت جهان اسلام شد/ شهادت سردار سلیمانی عامل تقویت وحدت جهان اسلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2022 12:54:18 ۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در ارومیه کشف شد/ ۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2022 12:52:36 ۳۲ درصد حق آبه دریاچه ارومیه محقق شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۲ درصد حق آبه دریاچه ارومیه محقق شده است/ ۳۲ درصد حق آبه دریاچه ارومیه محقق شده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2021 13:14:23 سردار سلیمانی تهدید را تبدیل به فرصت می کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سردار سلیمانی تهدید را تبدیل به فرصت می کرد/ سردار سلیمانی تهدید را تبدیل به فرصت می کرد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2021 13:12:09 اولین بیمار مبتلا به امیکرون در آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اولین بیمار مبتلا به امیکرون در آذربایجان‌غربی تایید شد/ اولین بیمار مبتلا به امیکرون در آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2021 14:08:17 مرمت ۵۰ بنای تاریخی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرمت ۵۰ بنای تاریخی در آذربایجان غربی/ مرمت ۵۰ بنای تاریخی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:39:04 ۱۵ هزار فقره پرونده در تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۵ هزار فقره پرونده در تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تشکیل شد/ ۱۵ هزار فقره پرونده در تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:37:03 امداد رسانی نجاتگران جمعیت هلال احمرآذربایجان‌غربی به ۷ تصادف جاده‌ای http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امداد رسانی نجاتگران جمعیت هلال احمرآذربایجان‌غربی به ۷ تصادف جاده‌ای/ امداد رسانی نجاتگران جمعیت هلال احمرآذربایجان‌غربی به ۷ تصادف جاده‌ای http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2021 13:36:56 درياچه اروميه دستاويزي سياسي براي دولت ها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ درياچه اروميه دستاويزي سياسي براي دولت ها است/ درياچه اروميه دستاويزي سياسي براي دولت ها است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:11:12 کلاهبردار میلیاردی در خوی دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلاهبردار میلیاردی در خوی دستگیر شد / کلاهبردار میلیاردی در خوی دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2021 13:00:20 ۸ شهرستان آذربایجان‌غربی آبی کرونایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۸ شهرستان آذربایجان‌غربی آبی کرونایی شد/ ۸ شهرستان آذربایجان‌غربی آبی کرونایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2021 10:57:31 تردد در محورهای آذربایجان غربی جریان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تردد در محورهای آذربایجان غربی جریان دارد/ تردد در محورهای آذربایجان غربی جریان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2021 10:50:40 ۶ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی اهدا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۶ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی اهدا شد/ ۶ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی اهدا شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2021 13:06:24 کد "کیو آر" بر روی همه صندوق صدقات کشور نصب می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کدکیو آر بر روی همه صندوق صدقات کشور نصب می شود/ کد "کیو آر" بر روی همه صندوق صدقات کشور نصب می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2021 10:58:49 رونمايي از سامانه پرداخت الکترونيکي صدقه در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رونمايي از سامانه پرداخت الکترونيکي صدقه در آذربايجان غربي/ رونمايي از سامانه پرداخت الکترونيکي صدقه در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:21:42 کاهش 1625کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش 1625کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه/ کاهش 1625کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:09:58 ممانعت از ‌پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار متخلف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ممانعت از ‌پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار متخلف/ ممانعت از ‌پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار متخلف http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2021 12:24:06 ۱۷.۵ کیلومتر از جاده شهید کلانتری ارومیه فاقد شبکه برق رسانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کیلومتر از جاده شهید کلانتری ارومیه فاقد شبکه برق رسانی است/ ۱۷.۵ کیلومتر از جاده شهید کلانتری ارومیه فاقد شبکه برق رسانی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2021 12:21:21 بازسازی ۱۶۳۰ واحد مسکونی زلزله زده قطور خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازسازی ۱۶۳۰ واحد مسکونی زلزله زده قطور خوی پایان یافت/ بازسازی ۱۶۳۰ واحد مسکونی زلزله زده قطور خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2021 10:43:43 اتمام پروژه های احیای دریاچه‌ارومیه در دستور کار جدی دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اتمام پروژه های احیای دریاچه‌ارومیه در دستور کار جدی دولت سیزدهم است/ اتمام پروژه های احیای دریاچه‌ارومیه در دستور کار جدی دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:14:18 زلزله ۴.۶ ریشتری ترکیه؛ آذربایجان غربی را هم لرزاند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زلزله آذربایجان غربی را هم لرزاند/ زلزله ۴.۶ ریشتری ترکیه؛ آذربایجان غربی را هم لرزاند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:07:49 بيکاري کارگران ساختماني از علل گسترش سدمعبر در اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بيکاري کارگران ساختماني از علل گسترش سدمعبر در اروميه است/ بيکاري کارگران ساختماني از علل گسترش سدمعبر در اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:50:48 طرح مدیریت سکوی هوشمند کرونا در آذربایجان غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح مدیریت سکوی هوشمند کرونا در آذربایجان غربی اجرا می‌شود/ طرح مدیریت سکوی هوشمند کرونا در آذربایجان غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2021 10:58:06 پرداخت ۱.۴ میلیارد تومان به ۲۴ نفر از دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی/ پرداخت ۱.۴ میلیارد تومان به ۲۴ نفر از دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2021 10:55:16 اقدامات بهداشتی درمرزهای آذربایجان غربی تشدیدشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اقدامات بهداشتی درمرزهای آذربایجان غربی تشدیدشد/ اقدامات بهداشتی درمرزهای آذربایجان غربی تشدیدشد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2021 10:56:47 بستری های کرونایی در آذربایجان غربی به ۶۲۳ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بستری های کرونایی در آذربایجان غربی به ۶۲۳ نفر رسید/ بستری های کرونایی در آذربایجان غربی به ۶۲۳ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2021 10:18:47 ۷۹ درصد دانش‌آموزان استثنایی آذربایجان غربی در شاد عضو هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷۹ درصد دانش‌آموزان استثنایی آذربایجان غربی در شاد عضو هستند / ۷۹ درصد دانش‌آموزان استثنایی آذربایجان غربی در شاد عضو هستند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2021 10:43:14 ۲۰ بهمن روز قیام مردم خوی در تقویم ثبت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۰ بهمن روز قیام مردم خوی در تقویم ثبت می‌شود/ ۲۰ بهمن روز قیام مردم خوی در تقویم ثبت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2021 10:38:37 نزدیک به ۱۳۰ واحد مسکونی تحویل مددجویان بهزیستی شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نزدیک به ۱۳۰ واحد مسکونی تحویل مددجویان بهزیستی شده است/ نزدیک به ۱۳۰ واحد مسکونی تحویل مددجویان بهزیستی شده است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2021 19:21:11 بیش از ۵ هزار عدد داروی قاچاق در سردشت کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۵ هزار عدد داروی قاچاق در سردشت کشف شد / بیش از ۵ هزار عدد داروی قاچاق در سردشت کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 13:21:49 انتقال نمک درياچه اروميه به خارج از آذربايجان غربي بي‌تدبيري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انتقال نمک درياچه اروميه به خارج از آذربايجان غربي بي‌تدبيري است/ انتقال نمک درياچه اروميه به خارج از آذربايجان غربي بي‌تدبيري است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:32:32 اجازه خروج قرارگاه شمال غرب ارتش از اروميه را نمي‌دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اجازه خروج قرارگاه شمال غرب ارتش از اروميه را نمي‌دهيم/ اجازه خروج قرارگاه شمال غرب ارتش از اروميه را نمي‌دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:31:06 انباشت آلاینده های جوی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انباشت آلاینده های جوی در آذربایجان غربی / انباشت آلاینده های جوی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2021 12:55:14 کمبود پزشکان متخصص در شهرستاهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود پزشکان متخصص در شهرستاهای آذربایجان غربی/ کمبود پزشکان متخصص در شهرستاهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:37:54 مدارس آذربایجان غربی با ظرفیت محدود بازگشایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدارس آذربایجان غربی با ظرفیت محدود بازگشایی شدند/ مدارس آذربایجان غربی با ظرفیت محدود بازگشایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:25:02 شهرداري اروميه از خام فروشي زمين ها جلوگيري کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهرداري اروميه از خام فروشي زمين ها جلوگيري کند/ شهرداري اروميه از خام فروشي زمين ها جلوگيري کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:06:22 برخي نمايندگان مجلس در صدد بي اعتبار کردن قانون کار هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برخي نمايندگان مجلس در صدد بي اعتبار کردن قانون کار هستند/ برخي نمايندگان مجلس در صدد بي اعتبار کردن قانون کار هستند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 11:36:05 غاز پیشانی سفید پرنده در حال انقراض در تالاب نقده مشاهده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/غاز پیشانی سفید پرنده در حال انقراض در تالاب نقده مشاهده شد/ غاز پیشانی سفید پرنده در حال انقراض در تالاب نقده مشاهده شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2021 12:52:29 واکسیناسیون علیه کرونا در آذربایجان غربی از متوسط کشوری بالاتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/واکسیناسیون علیه کرونا در آذربایجان غربی از متوسط کشوری بالاتر است/ واکسیناسیون علیه کرونا در آذربایجان غربی از متوسط کشوری بالاتر است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Nov 2021 12:50:13 فرونشست در دشت سلماس فوق بحرانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرونشست در دشت سلماس فوق بحرانی است/ فرونشست در دشت سلماس فوق بحرانی است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2021 10:23:32 یک شبکه کلاهبرداری در ارومیه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/یک شبکه کلاهبرداری در ارومیه منهدم شد/ یک شبکه کلاهبرداری در ارومیه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2021 19:37:57 ذخیره ۷۵۰ تُن سیب در سردخانه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ذخیره ۷۵۰ تُن سیب در سردخانه های آذربایجان غربی / ذخیره ۷۵۰ تُن سیب در سردخانه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2021 10:56:28 ۳۱۹ نفر در اثر تصادفات در آذربایجان غربی فوت کرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۱۹ نفر در اثر تصادفات در آذربایجان غربی فوت کرده اند / ۳۱۹ نفر در اثر تصادفات در آذربایجان غربی فوت کرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2021 10:52:51 روند محرومیت زدایی در آذربایجان غربی شتاب می گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روند محرومیت زدایی در آذربایجان غربی شتاب می گیرد / روند محرومیت زدایی در آذربایجان غربی شتاب می گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:53:06 بارشها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۱۰ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بارشها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۱۰ درصد افزایش یافت/ بارشها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۱۰ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:50:52 لايروبي رود مرزي نازلو بين ايران و ترکيه ضروري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/لايروبي رود مرزي نازلو بين ايران و ترکيه ضروري است/ لايروبي رود مرزي نازلو بين ايران و ترکيه ضروري است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:32:58 احتمال قطعي گاز در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/احتمال قطعي گاز در آذربايجان غربي/ احتمال قطعي گاز در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:27:25 ۵ شهرستان آذربایجان غربی دچار خشکسالی شدید است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵ شهرستان آذربایجان غربی دچار خشکسالی شدید است/ ۵ شهرستان آذربایجان غربی دچار خشکسالی شدید است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2021 12:07:39 ذخیره سازی بیش از ۱۳ هزار تن نمک و ماسه در راهدارخانه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ذخیره سازی بیش از ۱۳ هزار تن نمک و ماسه در راهدارخانه های آذربایجان غربی/ ذخیره سازی بیش از ۱۳ هزار تن نمک و ماسه در راهدارخانه های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2021 11:09:11 سارق زن هزار چهره در میاندوآب دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سارق زن هزار چهره در میاندوآب دستگیر شد / سارق زن هزار چهره در میاندوآب دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Nov 2021 12:11:00 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه منصوب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با حکم وزیر بهداشت؛/ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه منصوب شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2021 13:20:54 ۸۵۰۰هکتار اراضی چایپاره از آب سد "آغ‌چای" بهره‌مند می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ۸۵۰۰هکتار اراضی چایپاره از آب سدآغ‌چای بهره‌مند می‌شوند / ۸۵۰۰هکتار اراضی چایپاره از آب سد "آغ‌چای" بهره‌مند می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2021 10:47:51 تدابیرلازم برای جلوگیری از وقوع سیل در مهاباد اندیشیده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تدابیرلازم برای جلوگیری از وقوع سیل در مهاباد اندیشیده شود/ تدابیرلازم برای جلوگیری از وقوع سیل در مهاباد اندیشیده شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2021 10:41:59 ۴هزار تن نمک برای راهداری زمستانی در آذربایجان غربی دپو شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴هزار تن نمک برای راهداری زمستانی در آذربایجان غربی دپو شد / ۴هزار تن نمک برای راهداری زمستانی در آذربایجان غربی دپو شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2021 10:52:55 مصرف گاز در آذربایجان‌غربی ۱۸ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصرف گاز در آذربایجان‌غربی ۱۸ درصد افزایش یافت/ مصرف گاز در آذربایجان‌غربی ۱۸ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Nov 2021 11:44:27 شعبه رسیدگی به امور شهرداری در دادگستری آذربایجان غربی ایجاد شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شعبه رسیدگی به امور شهرداری در دادگستری آذربایجان غربی ایجاد شود/ شعبه رسیدگی به امور شهرداری در دادگستری آذربایجان غربی ایجاد شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Nov 2021 11:42:26 کشف ۹ میلیارد ریالی کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف ۹ میلیارد ریالی کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی/ کشف ۹ میلیارد ریالی کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 11:12:29 آذربایجان‌غربی برخوردار ازنعمت‌های الهی ومحروم ازتوجه ملی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان‌غربی برخوردار ازنعمت‌های الهی ومحروم ازتوجه ملی است/ آذربایجان‌غربی برخوردار ازنعمت‌های الهی ومحروم ازتوجه ملی است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 11:11:31 گرفتاري پرندگان مهاجر در درياچه اروميه به علت افزايش شوري آب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گرفتاري پرندگان مهاجر در درياچه اروميه به علت افزايش شوري آب/ گرفتاري پرندگان مهاجر در درياچه اروميه به علت افزايش شوري آب http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:54:17 برنامه جايگزين احياي درياچه اروميه به زودي ارائه مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برنامه جايگزين احياي درياچه اروميه به زودي ارائه مي‌شود/ برنامه جايگزين احياي درياچه اروميه به زودي ارائه مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:39:28 ۴۵۶ روستای آذربایجان‌غربی به اینترنت پرسرعت متصل می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴۵۶ روستای آذربایجان‌غربی به اینترنت پرسرعت متصل می‌شود/ ۴۵۶ روستای آذربایجان‌غربی به اینترنت پرسرعت متصل می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2021 12:31:09 دستگیری سارقان حرفه ای میلیاردی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری سارقان حرفه ای میلیاردی در ارومیه/ دستگیری سارقان حرفه ای میلیاردی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2021 12:28:46 ۵۰ درصد از جایگاه های بنزین آذربایجان غربی به روال عادی بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۰ درصد از جایگاه های بنزین آذربایجان غربی به روال عادی بازگشتند/ ۵۰ درصد از جایگاه های بنزین آذربایجان غربی به روال عادی بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2021 11:14:58 هوای آذربایجان غربی برفی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هوای آذربایجان غربی برفی می شود/ هوای آذربایجان غربی برفی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2021 13:49:49 رفع مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان دغدغه مسئولان کشوری باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رفع مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان دغدغه مسئولان کشوری باشد/ رفع مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان دغدغه مسئولان کشوری باشد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Oct 2021 10:25:43 ۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در سردشت کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در سردشت کشف شد/ ۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در سردشت کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:48:43 ۲۲۳۳ نفر در آذربایجان غربی دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۲۳۳ نفر در آذربایجان غربی دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند/ ۲۲۳۳ نفر در آذربایجان غربی دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:41:09 طرح های احیای دریاچه ارومیه غلط بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح های احیای دریاچه ارومیه غلط بود/ طرح های احیای دریاچه ارومیه غلط بود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Oct 2021 10:54:42 فوت تاکنون ۶۶۷۶ کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فوت تاکنون ۶۶۷۶ کرونایی در آذربایجان غربی/ فوت تاکنون ۶۶۷۶ کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2021 10:44:21 طرح‌های نیمه تمام احیای دریاچه ارومیه تا پایان امسال تکمیل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ طرح‌های نیمه تمام احیای دریاچه ارومیه تا پایان امسال تکمیل شود / طرح‌های نیمه تمام احیای دریاچه ارومیه تا پایان امسال تکمیل شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2021 17:17:14 جزایر دریاچه ارومیه بواسطه کاهش آب بهم چسبیده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جزایر دریاچه ارومیه بواسطه کاهش آب بهم چسبیده اند/ جزایر دریاچه ارومیه بواسطه کاهش آب بهم چسبیده اند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2021 10:16:02 فوتی های روزانه کرونا در آذربایجان غربی بالاخره یک رقمی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فوتی های روزانه کرونا در آذربایجان غربی بالاخره یک رقمی شد/ فوتی های روزانه کرونا در آذربایجان غربی بالاخره یک رقمی شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2021 18:51:48 خشکسالی عشایر آذربایجان غربی را با مشکل علوفه مواجه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خشکسالی عشایر آذربایجان غربی را با مشکل علوفه مواجه کرد / خشکسالی عشایر آذربایجان غربی را با مشکل علوفه مواجه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2021 13:10:44 ۵۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی وجود دارد / ۵۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2021 13:06:50 ردی از طاعون نشخوارکنندگان کوچک در آذربایجان غربی مشاهده نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ردی از طاعون نشخوارکنندگان کوچک در آذربایجان غربی مشاهده نشد/ ردی از طاعون نشخوارکنندگان کوچک در آذربایجان غربی مشاهده نشد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:43:12 ذخایر خونی در آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ذخایر خونی در آذربایجان غربی کاهش یافت / ذخایر خونی در آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:41:32 برخورد جدي با اراذل در دستور کار دستگاه قضايي استان قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برخورد جدي با اراذل در دستور کار دستگاه قضايي استان قرار دارد / برخورد جدي با اراذل در دستور کار دستگاه قضايي استان قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:35:21 کاهش آب درياچه اروميه زندگي "گوزن زرد" را به مخاطره انداخته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش آب درياچه اروميه زندگي گوزن زرد را به مخاطره انداخته است / کاهش آب درياچه اروميه زندگي "گوزن زرد" را به مخاطره انداخته است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:03:34 مردم اروميه در تهيه نان دچار مشکل شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم اروميه در تهيه نان دچار مشکل شدند/ مردم اروميه در تهيه نان دچار مشکل شدند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:18:17 رزمايش فاتحان خيبر اقدامي هوشمندانه و بجا بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ رزمايش فاتحان خيبر اقدامي هوشمندانه و بجا بود/ رزمايش فاتحان خيبر اقدامي هوشمندانه و بجا بود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:09:25 قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۲۱ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۲۱ میلیارد ریال جریمه شدند/ قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۲۱ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2021 14:01:43 باید مفاهیم ایثار و شهادت را به نسل آینده انتقال دهیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/باید مفاهیم ایثار و شهادت را به نسل آینده انتقال دهیم/ باید مفاهیم ایثار و شهادت را به نسل آینده انتقال دهیم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2021 11:57:17 ۷۰ درصد جامعه هدف در آذربایجان‌غربی واکسینه می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷۰ درصد جامعه هدف در آذربایجان‌غربی واکسینه می‌شوند / ۷۰ درصد جامعه هدف در آذربایجان‌غربی واکسینه می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2021 16:04:22 ۶۴۶ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را در آذربایجان غربی آغاز کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۶۴۶ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را در آذربایجان غربی آغاز کردند/ ۶۴۶ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را در آذربایجان غربی آغاز کردند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2021 11:16:29 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد/ تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2022 11:52:58 وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند/ وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:10:26 قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد/ قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:07:06 سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند/ سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2021 10:58:41 مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند/ مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2021 19:56:25 معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود/ معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2021 19:49:20 مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت/ مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:35:25 مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند/ مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2021 19:35:20 نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است/ نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Nov 2021 12:13:48 انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود/ انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:17:19 نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند/ نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2021 10:52:51 ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد/ ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:21:23 بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود / بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:17:50 استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد/ استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2021 17:51:28 استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد / استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2021 17:47:48 ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد/ ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2021 19:19:08 استاندار آذربایجان غربی تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ استاندار آذربایجان غربی تعیین شد/ استاندار آذربایجان غربی تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:24:02 وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود/ وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2021 18:49:08 شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد/ شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:29:35 رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان/ رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:22:03 اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد/ اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2021 13:34:57 رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت/ رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2021 13:32:59 احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است/ احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2021 14:15:34 پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود / پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2021 18:46:41 به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود/ به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2021 18:45:01 وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد/ وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2021 23:26:24 شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است/ شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2021 15:21:02 دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد/ دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:15:55 نمره مردودي دولت روحاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آمار دقيق صادرات ايران در سال 1399 براي اولين بار منتشر شد/ نمره مردودي دولت روحاني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 09:54:00 مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود/ مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:34:11 منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت/ منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:30:10 رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس دولت آينده کيست/ رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:29:44 شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی/ شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2021 16:23:21 رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند/ رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:52:31 حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند / حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jun 2021 15:36:51 بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود / بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:36:24 نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي/ نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:15:05 وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است/ وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2021 19:16:50 شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است/ شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2021 11:06:56 ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2021 12:13:53 ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2021 20:40:02 ۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند/ ۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2021 11:17:04 تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد/ تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2021 10:01:03 داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید/ داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Mar 2021 11:50:46 آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر / آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:04:26 ۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند/ ۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2021 20:17:37 جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد/ جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2021 13:54:47 مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند/ مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:44:23 درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد / درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:43:40 وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است/ وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2021 16:42:17 چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا ايراني‌ها سياست را بدون «عدد و رقم» درک مي‌کنند/ چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:10:08 مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند/ مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2020 13:22:18 دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است/ دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:42:38 ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است/ ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2020 12:11:07 ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است/ ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:54:48 ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد/ ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2020 13:49:22 شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است / شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2020 10:53:30 آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آخرين سال تحصيلي قرن/ آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:23:39 بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند/ بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:20:57 فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي/ فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:13:49 قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قره‌باغ متعلق به آذربايجان است/ قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 12:56:04 مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران/ مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 12:51:10 دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد/ دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2020 12:52:23 قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است/ قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2020 13:58:31 تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند/ تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:44:11 آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد/ آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2020 14:38:29 چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آيا اسرائيل پشت پرده حادثه نطنز است/ چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:53:06 وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است/ وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:17:26 گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود/ گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:16:10 تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی/ تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2020 14:19:29 ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد/ ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2020 14:18:38 دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است/ دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:42:23 ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است/ ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2020 14:05:47 اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد/ اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2020 14:24:22 داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید/ داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2020 12:40:02 قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست/ قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:16:18 جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است/ جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2020 16:14:31 بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است / بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:04:50 مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است/ مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:32:12 وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است/ وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2020 11:34:05 تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی / تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2020 11:19:54 جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است/ جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2020 14:03:03 نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند/ نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2020 11:43:23 صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟/ صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2020 13:03:36 انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست/ انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:12:33 صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد/ صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2020 12:53:21 ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود/ ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2020 12:37:24 مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسیر مقاومت سد نمی شود/ مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2020 11:54:24 ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است/ ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:50:38 عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا/ عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:45:22 ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است/ ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2019 10:35:50 مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند/ مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2019 11:40:10 تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است/ تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2019 11:31:37 صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد / صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2019 11:10:07 اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند/ اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2019 12:19:06 مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند/ مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2019 15:25:47 استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است/ استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:22:48 فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند/ فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:36:39 داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند/ داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:45:12 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:34:29