دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود/ مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:25:03 تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي/ تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:15:04 حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حقوق کدام بشر/ حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:14:22 از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از شريعتي تا انقلاب/ از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:53:23 مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند/ مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:52:50 دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست/ دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:18:47 حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي/ حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:17:28 بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد/ بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:09:04 تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود/ تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:07:52 عدالت‌خواهي جوکري... http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالت‌خواهي جوکري/ عدالت‌خواهي جوکري... http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:15:36 انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي/ انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:14:49 اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است/ اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 12:23:51 مساجد آذربایجان غربی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با رعایت پروتکل های بهداشتی؛/ مساجد آذربایجان غربی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 12:20:12 سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم / سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:39:36 مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر / مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:01:19 حج تعليق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حج تعليق مي‌شود/ حج تعليق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:00:40 از خواندن نامه معشوق خسته نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از خواندن نامه معشوق خسته نشويم/ از خواندن نامه معشوق خسته نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:54:16 رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي/ رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:53:14 خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست/ خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:39:31 رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است/ رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:38:29 برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی/ برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2020 13:14:05 آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟/ آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:44:35 کرونا و تکثرگرايي معرفتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا و تکثرگرايي معرفتي/ کرونا و تکثرگرايي معرفتي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:43:45 طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود/ طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2020 13:07:22 امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟/ امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:30:01 قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي/ قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:27:51 وقف به سبکِ مدافعان سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف به سبکِ مدافعان سلامت/ وقف به سبکِ مدافعان سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:22:03 کرونا سنگ محک انسانيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا سنگ محک انسانيت/ کرونا سنگ محک انسانيت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:21:26 مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود/ مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:12:18 نااميد نيستيم، بحران اميد داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نااميد نيستيم، بحران اميد داريم/ نااميد نيستيم، بحران اميد داريم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:11:51 چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است/ چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:51:59 مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست/ مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:50:58 تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است/ تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:55:59 معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم/ معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:55:18 جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است/ جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:15:31 جمهوريت در بطن احکام اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوريت در بطن احکام اسلام است/ جمهوريت در بطن احکام اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:14:53 چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد/ چگونگي ورود انقلاب اسلامي به عصر جديد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:02:41 اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت/ اقتصاد اسلامي؛ نقشه‌راه رشد اقتصادي توأم با عدالت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:52:29 تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است/ تحکيم وحدت از اهداف متعالي فعاليت‌هاي قرآني در آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:51:20 امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید/ امسال اعتبارات بخش قرآن و عترت آذربایجان غربی ۵۱۰ میلیون تومان رسید http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2020 12:35:42 کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟/ کاهش تمايل به تربيت ديني فرزندان؛ چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:59:06 71 درصد جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند/ 71 درصد جمعيت آذربايجان‌غربي واجد شرايط راي دادن هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:06:01 75درصد از رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند/ 75درصد از رقبات شهرستان اروميه داراي سند مالکيت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:04:35 فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند/ فقر و تقوا در جامعه اسلامي جمع نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:50:37 فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است/ فرهنگ ايثار و شهادت جزو افتخارات نظام اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:49:40 مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست/ مرگ‌انديشي به معناي نفي تفکر براي دنيا نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:29:18 مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند / مسؤولان صداقت را در دستور کار قرار بدهند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:28:27 حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان/ حفظ فرهنگ مهم‌ترين راهکار مقابله با جنگ افروزان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:27:18 تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست/ تلاش براي کسب روزي حلال مجاهدت در راه خداست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:06:54 شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت/ شهادت؛ اوج بندگي و سلوک در عالم معنويت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:06:11 هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد/ هيأت ها نقشي در اعتراض هاي بحق مردم ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:17:53 منشا حقوق انسان الهي است يا بشري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منشا حقوق انسان الهي است يا بشري / منشا حقوق انسان الهي است يا بشري http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:42:26 نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند/ نمايندگان مجلس خواسته هاي مردم را به گوش مسئولان برسانند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:50:55 چگونه مي توان خدا را درک کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه مي توان خدا را درک کرد/ چگونه مي توان خدا را درک کرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:48:01 تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند/ تنها اقليت ناچيزي در جوامع بشري اهل استدلال هاي منطقي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:24:43 فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است / فهم حکمي وحي بزرگترين سرمايه فرهنگي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:16:45 مردم آذربایجان‌غربی ۷.۵ میلیارد ریال به عمران عتبات کمک کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم آذربایجان‌غربی / مردم آذربایجان‌غربی ۷.۵ میلیارد ریال به عمران عتبات کمک کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:58:48 شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن/ شرايط نقض عهد دولت اسلامي با کفار و مشرکان از نگاه قرآن http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:00:27 تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است/ تفرقه بزرگترين آفت در ميان جهان اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:59:33 سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي/ سيره نبوي؛ بهترين الگوي سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:02:40 امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان/ امامت انکارناپذير موعود آخرالزمان http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 15:56:57 وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود/ وقف سبب ایجاد عزت در جامعه اسلامی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2019 12:45:16 بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی/ بیش از ۲ هزار میلیارد ریال مطالبه اوقاف آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2019 15:46:36 اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود/ اولين کنگره ملي شعر جوان عاشورايي در اروميه برگزار مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:26:17 همه نذرها خوردني نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همه نذرها خوردني نيستند/ همه نذرها خوردني نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:24:01 زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت/ زائران ثبت‌نامی اربعین آذربایجان‌غربی از مرز ۴۹ هزار نفر گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2019 12:14:11 تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه/ تربيت ديني کودک؛ زمينه‌ساز مهارت تصميم‌گيري آزادانه http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:30:17 تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد/ تمدن اسلامي از گذرگاه اربعين مي‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:29:28 زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند/ زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2019 13:34:57 راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است/ راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:59:05 اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي/ اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:57:18 تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند/ تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:48:03 حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي/ حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:37:48 تقليل دينداري به عزاداري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقليل دينداري به عزاداري/ تقليل دينداري به عزاداري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:36:51 خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین / خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2019 13:26:13 آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است/ آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2019 13:51:42 ثبت ۲ وقف جدید در سردشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ثبت ۲ وقف جدید در سردشت/ ثبت ۲ وقف جدید در سردشت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2019 12:54:48 روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند/ روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 15:03:53 امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است/ امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:54:54 تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها/ تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:54:18 برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی / برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2019 13:36:02 دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند/ دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:49:05 معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي/ معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:48:02 چرا عزاداري امام حسين(ع) از روز اول محرم شروع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا عزاداري امام حسين از روز اول محرم شروع مي‌شود/ چرا عزاداري امام حسين(ع) از روز اول محرم شروع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:47:20 دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند/ دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2019 11:39:38 مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد/ مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:54:52 خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي/ خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:53:59 ۱۰۰ خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی ساخته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی/ ۱۰۰ خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی ساخته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2019 13:06:39 تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است/ تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:36:47 ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن/ ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:36:04 غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت/ غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:35:19 اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند/ اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:48:03 تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي / تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:46:22 امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند/ امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2019 13:58:24 جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست/ جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:21:47 به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است / به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است؟! http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:20:35 مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود/ مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:08:30 دشمنان از اختلاف شيعه و سني به نفع خود استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي درمهاباد/ دشمنان از اختلاف شيعه و سني به نفع خود استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:56:16 نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی / نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 14:06:21 وضعیت "حجاب و عفاف" با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وضعیت حجاب و عفاف با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود/ وضعیت "حجاب و عفاف" با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 13:07:48 چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم/ چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:04:54 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي/ شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:18:09 5G بسترساز توسعه کسب‌وکارهاي جديد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توسعه کسب‌وکارهاي جديد / 5G بسترساز توسعه کسب‌وکارهاي جديد است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:17:13 چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود/ چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:53:04 ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است/ ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:52:35 پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد/ پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد! http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:52:05 خطر بازارِ بورس براي اقتصاد ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نظام بانکي توان پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را ندارد/ خطر بازارِ بورس براي اقتصاد ايران http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:46:38 تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني/ تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:36:27 خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها/ خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:36:02 گشت مشترک کشف انبار خودروهاي احتکار شده در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان خبرداد/ گشت مشترک کشف انبار خودروهاي احتکار شده در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:20:11 حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد/ حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:19:21 با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند/ با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:18:51 گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست/ گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:18:01 هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد/ هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:16:18 مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد/ مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:56:29 دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست/ دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:39:07 هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران / هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:45:13 شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا/ شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:41:19 هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات/ هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:36:32 چرا بايد به سمت اينترنت ثابت برويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/منابع فرکانسي به حد اشباع رسيده است/ چرا بايد به سمت اينترنت ثابت برويم http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:14:36 مشکل بازار موبايل کمبود کالاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشکل بازار موبايل کمبود کالاست/ مشکل بازار موبايل کمبود کالاست http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:09:41 فضا-زمان صاف و هموار است يا گسسته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضا زمان صاف و هموار است يا گسسته/ فضا-زمان صاف و هموار است يا گسسته http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:08:00 ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌/ ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:06:30 کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت/ کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:56:20 نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است/ نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:55:15 کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي/ کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:44:18 چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد/ چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:43:30 راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است/ راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:38:23 کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند/ کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:37:31 سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي/ سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:31:14 نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا/ نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:30:50 کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند/ کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:15:19 مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند/ مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:14:52 بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است/ بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:14:12 وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است/ وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 14:13:10 نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد/ نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:53:57 کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است/ کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:53:34 پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري/ پيچيدگي سيستم‌هاي بوروکراسي کشور، چوب لاي چرخ پيشرفت نوآوري http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:52:51 حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد/ حجم‌خوري اينترنت توسط اپراتورها مساله اي که نياز به بررسي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:57:19 دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري/ دستاوردهاي انقلاب اسلامي تبديل ايران از وارد کننده به توليد کننده فناوري http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:56:47 ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود/ ايستگاه فضايي در آذربايجان غربي ايجاد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:02:33 شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود/ شبکه ملي اطلاعات نيازي که برآورده نمي شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:01:46 کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي/ کمک زيست‌بوم استارتاپي به توانمندسازي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:12:55 تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند/ تکنولوژي‌هايي که به تاريخ مي‌پيوندند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:11:13 پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند/ پيام‌رسان‌ و جويشگر ملي رقيب مي‌طلبند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:10:21 فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم/ فيلتر سايت‌ها را چطور رفع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:03:21 حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم/ حکمراني هوش مصنوعي بر دنياي کوانتوم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:02:35 مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي/ مقابله با سانسور با ارائه سرويس بومي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:01:56 هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020/ هکرها، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:52:56 دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند/ دگرگوني جامعه بشري با گوشي‌هاي هوشمند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:52:05 جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي/ جلوگيري از ويروسي شدن گوشي اندرويدي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:24:18 راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند/ راهي که شبکه‌هاي اجتماعي در سال 2020 پيش مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:23:41 ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان/ ايمن‌سازي فضاي اينترنت براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:19:06 چابکي در پياده‌سازي بلاکچين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چابکي در پياده‌سازي بلاکچين/ چابکي در پياده‌سازي بلاکچين http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:18:21 آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده / آلودگي نوري و تاثيرآن بر زندگي موجودات زنده http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:22:22 چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري/ چالش‌هاي پيش‌روي امنيت سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:19:01 تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي/ تکميل زنجيره توليد محتواي بومي با بخش خصوصي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:44:27 رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي/ رقابت غول‌هاي فناوري در هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:43:49 اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها/ اينترنت ملي؛ بزرگ‌ترين غلط رايج اين روزها http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:43:02 رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد/ رجيستري هنوز هم قرباني مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:32:17 ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت/ ناکارآمدي موتورهاي جست‌وجوي بومي در زمان قطع اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:30:59 کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد/ کم فروشي اينترنت توسط اپراتورها ثابت نشد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:29:58 موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند/ موبايل‌هاي هوشمند ما را مي‌شناسند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 11:59:22 شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟/ شبکه ملي اطلاعات از آزمايش سربلند بيرون آمد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 11:58:31 اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند / اينترنت ملي چيست و چرا نتوانست رضايت همه کاربران را جلب کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:30:20 تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات/ تحقق حاکميت سايبري با افزايش تاب‌آوري شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:21:22 نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها/ نفوذ ويروس‌ها به سيستم کاربران، به نام فيلترشکن‌ها! http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:20:37 خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند/ خدمات ارزش افزوده با جيب مردم چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 15:11:38 شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا/ شکل‌گيري ماهواره پيام؛ روايت يک رويا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:05:19 دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم/ دنياي ديجيتال امن‌تري بسازيم http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:04:51 تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است/ تهديدات سايبري امنيت شهروندان را به خطر انداخته‌است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:03:58 در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد/ در دام اينترنت ارزان‌‌قيمت نيفتيد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:43:37 شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند/ شبکه‌هاي اجتماعي چگونه زندگي انسان‌ها را نابود مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:42:45 هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز/ هشدار درباره مخاطرات يک فناوري دولت گريز http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:17:42 »با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/»با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري/ »با تمام شرايط و مقررات موافق هستم«؛ بزرگ‌ترين دروغ فناوري http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:33:59 واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست/ واقعيت پيش رفتن يا نرفتن شبکه ملي اطلاعات چيست؟! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:33:13 ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن/ ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:02:44 غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت/ غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:02:03 شبکه 5G براي خودنمايي است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه/ شبکه 5G براي خودنمايي است! http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:38:02 طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند/ طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:36:37 سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند/ سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:51:49 اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست/ اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:50:16 در باب انحصاري که نشان قدرت شد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در باب انحصاري که نشان قدرت شد/ در باب انحصاري که نشان قدرت شد! http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:49:08 هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است/ هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:56:39 براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد/ براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:56:00 هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟/ هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟ http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:56:12 هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند/ هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:55:28 معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست/ معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:54:22 هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود/ هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:57:19 جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر / جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر! http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:55:40 حقايقي از دنياي اندرويد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حقايقي از دنياي اندرويد/ حقايقي از دنياي اندرويد! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:28:53 آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري/ آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:28:06 هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد/ هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:51:04 واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد/ واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:49:21 آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد / آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:23:59 راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال/ راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:01:35 جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست/ جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:51:59 بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن/ بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:51:27 بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان/ بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:08:26 مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق/ مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:07:34 درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است/ درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:33:31 تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست/ تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:32:39 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن / تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:46:46 استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن/ استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:45:42 عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع / عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:49:32 کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند / کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:12:29 بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد / بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:11:23 تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است/ تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:05:02 عبارت هايي که خبر از افسردگي مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عبارت هايي که خبر از افسردگي مي‌دهند/ عبارت هايي که خبر از افسردگي مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:04:12 خوراکي هايي براي کاهش وزن همراه با تقويت سيستم ايمني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي هايي براي کاهش وزن همراه با تقويت سيستم ايمني/ خوراکي هايي براي کاهش وزن همراه با تقويت سيستم ايمني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:06:16 عادات روزمره اي که شما را پير مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادات روزمره اي که شما را پير مي‌کند/ عادات روزمره اي که شما را پير مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:05:19 وابستگي عاطفي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وابستگي عاطفي خوب يا بد/ وابستگي عاطفي خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:04:55 علت درد زانو هنگام خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت درد زانو هنگام خواب چيست/ علت درد زانو هنگام خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:37:04 راهکارهايي براي حفظ آرامش در برابر انتقاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي حفظ آرامش در برابر انتقاد/ راهکارهايي براي حفظ آرامش در برابر انتقاد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:36:44 سايه شوم افسردگي کرونايي بر سر سالمندان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سايه شوم افسردگي کرونايي بر سر سالمندان/ سايه شوم افسردگي کرونايي بر سر سالمندان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:36:09 آيا افزايش سن شخصيت را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا افزايش سن شخصيت را تغيير مي‌دهد/ آيا افزايش سن شخصيت را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:58:04 50درصد از بهبوديافتگان کرونا از مشکلات روحي رواني شکايت دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهبوديافتگان کرونا از مشکلات روحي رواني شکايت دارند/ 50درصد از بهبوديافتگان کرونا از مشکلات روحي رواني شکايت دارند http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:56:25 با مدارا زندگي کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با مدارا زندگي کنيد/ با مدارا زندگي کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:47:39 مثبت انديشي راهکار خروج از استرس کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مثبت انديشي راهکار خروج از استرس کرونا/ مثبت انديشي راهکار خروج از استرس کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:47:00 غصه خوردن شما را مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غصه خوردن شما را مي‌کشد/ غصه خوردن شما را مي‌کشد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:46:04 انزواي سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ انزواي سالمندي و سلامت روان/ انزواي سالمندي و سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:34:33 کرونا مي رود وسواس مي ماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا مي رود وسواس مي ماند/ کرونا مي رود وسواس مي ماند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:33:33 چرا افسردگي موجب احساس خستگي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا افسردگي موجب احساس خستگي مي‌شود/ چرا افسردگي موجب احساس خستگي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:40:49 آستانه تحمل خود را در روزهاي کرونايي افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آستانه تحمل خود را در روزهاي کرونايي افزايش دهيم/ آستانه تحمل خود را در روزهاي کرونايي افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:40:11 مراقبت از سالمندان در قرنطينه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقبت از سالمندان در قرنطينه/ مراقبت از سالمندان در قرنطينه http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:25:27 نقش استرس در شيوع بيماري کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش استرس در شيوع بيماري کرونا/ نقش استرس در شيوع بيماري کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:24:27 »ناغيل، حيکايه… کمپين«ي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/»ناغيل، حيکايه… کمپين«ي/ »ناغيل، حيکايه… کمپين«ي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:13:40 آذربايجاندا بايرام هاواسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آذربايجاندا بايرام هاواسي/ آذربايجاندا بايرام هاواسي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:12:18 دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم/ دچار بي‌خيالي ملي شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:11:35 مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند/ مردم سهم خود را در مبارزه با کرونا ايفا کنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:10:40 ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري/ ايلاخير چرشنبه‌لرين ميفولوژي قايناقلاري http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:09:49 رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم/ رنجي که از اضطراب کرونا مي‌کشيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:09:02 سال جديد را با شادي شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سال جديد را با شادي شروع کنيم/ سال جديد را با شادي شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:08:33 بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند/ بيمارستانهاي آذربايجان غربي موظف به پذيرش بيماران مشکوک به کرونا هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:09:11 سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو/ سم‌زدايي بدن؛ بدترين راه براي شروع سال نو http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:08:48 زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا/ زندگي آگاهانه‌ در عصر ويروس کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:07:54 مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند/ مردان ايراني وقت و پول دکتر رفتن ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:48:28 مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد / مورد مشکوکي از کرونا در استان وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:48:04 بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي/ بهترين زمان استراحت از نگاه طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:46:07 ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند/ ورزش کدام دسته از بيماري‌هاي خلقي را درمان مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:45:39 نقش عشق بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش عشق بر سلامت روان/ نقش عشق بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:45:03 پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي/ پيشگيري از کرونا در گرو ارتقاي سطح آگاهي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:10:12 افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها/ افسردگي خندان در پشت نقاب خنده‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:09:41 وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد/ وقتي آرتريت روماتوئيد را جدي نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:47:53 طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز/ طب سنتي؛ واقعيت امروز يا افسانه ديروز http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:46:29 ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020/ ويروس کورونا، ويروس نوپديد سال 2020 http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:08:08 حمله مجازي عليه مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حمله مجازي عليه مواد غذايي/ حمله مجازي عليه مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:07:24 رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود/ رژيم‌هاي غذايي که تا مرز اختلال رواني پيش مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:44:58 وقتي روان، جسم را مي‌آزارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي روان، جسم را مي‌آزارد/ وقتي روان، جسم را مي‌آزارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:43:30 تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات/ تکنيک‌هاي کاهش اضطراب در ايام امتحانات http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:26:23 سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد / سلامت رواني خود را با داشتن روابط اجتماعي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:25:30 چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟/ چرا عمر زندگي مشترک آب رفته است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:02:55 سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد/ سيستم ايمني بدنتان را با مثبت‌انديشي تقويت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:02:06 سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند/ سرزنش با فرد افسرده چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:31:19 زندگي تان را غرق در آرامش کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زندگي تان را غرق در آرامش کنيد/ زندگي تان را غرق در آرامش کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:30:28 در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد / در روزهاي آلوده هواي مغزتان را داشته باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:13:45 با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد/ با داشتن ديد مثبت به زندگي تندرست بمانيد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:12:27 مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد/ مدام خودخوري مي‌کنيد؟ به‌سمت افسردگي مي‌رويد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:06:16 تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه/ تمام علت هاي تعجب آور کاهش حافظه http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:04:28 شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد/ شخصيت ناسالم را از سالم بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:03:52 آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام/ آنفلوانزا بيماري نه‌چندان سخت با خودمراقبتي و پيشگيري زودهنگام http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:40:22 تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست / تفاوت بين فرد افسرده و غمگين چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:39:09 مشابه سرماخوردگي اما کشنده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشابه سرماخوردگي اما کشنده/ مشابه سرماخوردگي اما کشنده http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:16:42 کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند/ کنترل نکردن خشم مغز را کوچک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:16:03 با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم / با اضطراب اين روزهاي مان چه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:07:40 گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد / گام‌هاي کوچکي که زندگي‌تان را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:04:08 حفظ سلامت روان در محيط کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حفظ سلامت روان در محيط کار/ حفظ سلامت روان در محيط کار http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:55:32 طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان/ طب سنتي؛ راه حلي براي درمان يا کاهش عوارض سرطان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:54:49 رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد/ رفتاري‌که نبايد تحمل‌کرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:53:02 افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان/ افسردگي اختلال جدي اما قابل درمان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:47:16 از هر 4 ايراني يک نفر بي‌اعصاب است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/از هر 4 ايراني يک نفر بي‌اعصاب است/ از هر 4 ايراني يک نفر بي‌اعصاب است! http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:46:02 تغذيه سالم براي جهاني بدون گرسنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغذيه سالم براي جهاني بدون گرسنگي/ تغذيه سالم براي جهاني بدون گرسنگي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:21:42 کدام افراد بيشتر در معرض بيماري هاي روان تني قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کدام افراد بيشتر در معرض بيماري هاي روان تني قرار دارند/ کدام افراد بيشتر در معرض بيماري هاي روان تني قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:20:34 بيماري‌هاي رواني قابل درمان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري‌هاي رواني قابل درمان است/ بيماري‌هاي رواني قابل درمان است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:19:55 چطور دچار شش تله افسردگي نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور دچار شش تله افسردگي نشويم/ چطور دچار شش تله افسردگي نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:27:07 سلامت روان خود را تضمين کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلامت روان خود را تضمين کنيد/ سلامت روان خود را تضمين کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:26:21 مراقب نبض زندگي باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب نبض زندگي باشيم/ مراقب نبض زندگي باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:53:56 سلامت رواني جامعه در معرض خطر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلامت رواني جامعه در معرض خطر است/ سلامت رواني جامعه در معرض خطر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:53:19 سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است/ سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:54:56 هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است/ هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:47:42 ارتباط پاييز و سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط پاييز و سلامت انسان/ ارتباط پاييز و سلامت انسان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:46:37 درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو/ درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو http://amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:45:57 سمت تاريک غذا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سمت تاريک غذا/ سمت تاريک غذا! http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:33:35 ايدز كسي را نمي‌كشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ايدز كسي را نمي‌كشد/ ايدز كسي را نمي‌كشد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:32:02 هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد/ هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:53:00 وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد/ وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:52:14 عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند/ عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند! http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:51:02 تنهايي هميشه هم بد نيست! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/برون‌گراها هم گاهي مايلند تنها باشند/ تنهايي هميشه هم بد نيست! http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:49:51 سلفي بگيران خودخواه اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلفي بگيران خودخواه اند/ سلفي بگيران خودخواه اند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:46:14 30 درصد دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند/ 30 درصد دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:45:15 چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم/ چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:44:28 شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ/ شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:52:00 نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد/ نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:51:32 هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي/ هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:50:51 آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟/ آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟ http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:33:25 مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند/ مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:32:14 فوايد ورزش در شب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد ورزش در شب/ فوايد ورزش در شب http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:45:11 چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ / چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:44:42 افسرده‌ايد يا فرسوده؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسرده‌ايد يا فرسوده / افسرده‌ايد يا فرسوده؟ http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:43:57 مشورت نمي‌خواهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کاهش مراجعه مردم به مراکز مشاوره/ مشورت نمي‌خواهم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:17:07 استرس واقعا نمک زندگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس واقعا نمک زندگي است/ استرس واقعا نمک زندگي است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:15:40 مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد/ مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:14:56 پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است/ پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:54:59 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 ورودی‌های باغ رضوان ارومیه مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ورودی‌های باغ رضوان ارومیه مسدود شد/ ورودی‌های باغ رضوان ارومیه مسدود شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2020 11:23:54 واحدهای کشاورزی آسیب‌دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت‌نام کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحدهای کشاورزی آسیب‌دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت‌نام کنند/ واحدهای کشاورزی آسیب‌دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت‌نام کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2020 11:18:43 تاخت‌وتاز گراني در بازار مسکن و مصالح ساختماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تاخت‌وتاز گراني در بازار مسکن و مصالح ساختماني/ تاخت‌وتاز گراني در بازار مسکن و مصالح ساختماني http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:23:20 آيا اقتصاد ايران به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا اقتصاد ايران به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود/ آيا اقتصاد ايران به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:22:54 برداشت ۶۳۰ هزارتن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برداشت ۶۳۰ هزارتن گندم در آذربایجان غربی/ برداشت ۶۳۰ هزارتن گندم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2020 14:22:06 سطح زیر کشت چعندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سطح زیر کشت چعندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش یافته است/ سطح زیر کشت چعندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2020 14:06:00 مدیریت بدون پول راهکار بسیاری از مشکلات اقتصادی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مدیریت بدون پول راهکار بسیاری از مشکلات اقتصادی است/ مدیریت بدون پول راهکار بسیاری از مشکلات اقتصادی است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2020 11:23:23 رفع تداخل ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رفع تداخل ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی/ رفع تداخل ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2020 11:05:23 برخورد با بانک هايي که مانع روند توسعه آذربايجان غربي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/استاندار هشدار داد/ برخورد با بانک هايي که مانع روند توسعه آذربايجان غربي مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:48:46 آغاز طرح عمرانی جدید بدون تامین حداقل اعتبار در آذربایجان‌غربی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آغاز طرح عمرانی جدید بدون تامین حداقل اعتبار در آذربایجان‌غربی ممنوع است/ آغاز طرح عمرانی جدید بدون تامین حداقل اعتبار در آذربایجان‌غربی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2020 11:30:33 میزان تولید آب در ارومیه ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میزان تولید آب در ارومیه ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت/ میزان تولید آب در ارومیه ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2020 12:17:26 تاثير کرونا بر افزايش اضطراب اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تاثير کرونا بر افزايش اضطراب اجتماعي/ تاثير کرونا بر افزايش اضطراب اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:02:24 مديران پيگير جذب اعتبارات ملي باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديران پيگير جذب اعتبارات ملي باشند/ مديران پيگير جذب اعتبارات ملي باشند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:00:28 بیش از ۹۳۰۰ تن محصولات گلخانه ای در آذربایجان غربی تولید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۹۳۰۰ تن محصولات گلخانه ای در آذربایجان غربی تولید شد/ بیش از ۹۳۰۰ تن محصولات گلخانه ای در آذربایجان غربی تولید شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2020 12:02:13 سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پایانه-مرزی-سرو/ سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2020 13:36:12 مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا شهریورماه امسال تمدید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا شهریورماه امسال تمدید شد/ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا شهریورماه امسال تمدید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2020 11:42:27 برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ارومیه تشدید می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ارومیه تشدید می‌شود/ برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ارومیه تشدید می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2020 11:39:09 سهم نفت از بودجه کشور به کمتر از 10 درصد رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون رييس جمهوري در اروميه/ سهم نفت از بودجه کشور به کمتر از 10 درصد رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2020 12:02:42 چگونه بايد به جنگ تورم رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چگونه بايد به جنگ تورم رفت/ چگونه بايد به جنگ تورم رفت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:03:34 توزيع رانت در شرايط به ظاهر عادلانه با قرعه‌کشي خودرو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توزيع رانت در شرايط به ظاهر عادلانه با قرعه‌کشي خودرو/ توزيع رانت در شرايط به ظاهر عادلانه با قرعه‌کشي خودرو http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:01:48 تجارت دوباره کشور با بازگشايي بزرگترين مرز زميني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تجارت دوباره کشور با بازگشايي بزرگترين مرز زميني/ تجارت دوباره کشور با بازگشايي بزرگترين مرز زميني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:01:09 معافيت هاي گمرکي براي رونق اقتصادي مرزها درنظر گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معافيت هاي گمرکي براي رونق اقتصادي مرزها درنظر گرفته شود/ معافيت هاي گمرکي براي رونق اقتصادي مرزها درنظر گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:00:04 پیش‌بینی ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت‌زدایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش‌بینی ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت‌زدایی در آذربایجان‌غربی/ پیش‌بینی ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت‌زدایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2020 13:33:28 و اين گونه فساد زاده شد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/و اين گونه فساد زاده شد/ و اين گونه فساد زاده شد! http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:34:46 ۸۹ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۹ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد/ ۸۹ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2020 13:11:31 روند تولید محصولات سلامت محور در آذربایجان غربی به ثبات نسبی رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/روند تولید محصولات سلامت محور در آذربایجان غربی به ثبات نسبی رسید/ روند تولید محصولات سلامت محور در آذربایجان غربی به ثبات نسبی رسید http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2020 13:08:09 فاز دوم تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فاز دوم تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه به بهره برداری رسید/ فاز دوم تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2020 11:28:20 مطالعات تمام پهنه های آذربایجان غربی تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مطالعات تمام پهنه های آذربایجان غربی تکمیل می شود/ مطالعات تمام پهنه های آذربایجان غربی تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2020 13:35:15 آذربایجان غربی بزرگترین ظرفیت سردخانه ای کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی بزرگترین ظرفیت سردخانه ای کشور را دارد/ آذربایجان غربی بزرگترین ظرفیت سردخانه ای کشور را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2020 12:56:45 توسعه کشت گلخانه راه برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه کشت گلخانه راه برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه است/ توسعه کشت گلخانه راه برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:51:28 دولت با کسري بودجه شديدي دست به گريبان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ از داخل دولت سيگنال دلار 25 هزار توماني صادر مي‌کنند/ دولت با کسري بودجه شديدي دست به گريبان است http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:39:27 ۵۹۰ هزار تن گندم از زراعان آذربایجان غربی خریداری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۹۰ هزار تن گندم از زراعان آذربایجان غربی خریداری می شود/ ۵۹۰ هزار تن گندم از زراعان آذربایجان غربی خریداری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:22:15 حذف چهار صفر از پول ملي؛ چه اتفاقي خواهد افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حذف چهار صفر از پول ملي؛ چه اتفاقي خواهد افتاد/ حذف چهار صفر از پول ملي؛ چه اتفاقي خواهد افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:11:19 بالا بودن تقاضا قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بالا بودن تقاضا قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد/ بالا بودن تقاضا قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2020 11:36:54 نباید کمبود کالاهای اساسی در بازار احساس شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نباید کمبود کالاهای اساسی در بازار احساس شود/ نباید کمبود کالاهای اساسی در بازار احساس شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2020 12:00:48 طرح های نیمه تمام شهرداری ارومیه خاتمه می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح های نیمه تمام شهرداری ارومیه خاتمه می یابد/ طرح های نیمه تمام شهرداری ارومیه خاتمه می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 May 2020 12:34:12 تگرگ ۸۷۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تگرگ ۸۷۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد/ تگرگ ۸۷۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 12:14:29 سالن تجاری و مسافری مرز کیله سردشت به صورت موقت فعال می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالن تجاری و مسافری مرز کیله سردشت به صورت موقت فعال می‌شود/ سالن تجاری و مسافری مرز کیله سردشت به صورت موقت فعال می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 12:11:31 کارنامه آذربايجان‌غربي در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قابل توجه بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کارنامه آذربايجان‌غربي در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قابل توجه بوده است/ کارنامه آذربايجان‌غربي در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قابل توجه بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:42:32 سنگيني سايه دغدغه‌هاي معيشتي بر سر قشر کارگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سنگيني سايه دغدغه‌هاي معيشتي بر سر قشر کارگر/ سنگيني سايه دغدغه‌هاي معيشتي بر سر قشر کارگر http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:41:51 ۱۰۰ اکیپ بازرسی بازار آذربایجان غربی را رصد و پایش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۰۰ اکیپ بازرسی بازار آذربایجان غربی را رصد و پایش می کنند/ ۱۰۰ اکیپ بازرسی بازار آذربایجان غربی را رصد و پایش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2020 11:01:58 سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد/ سالن مسافری پایانه مرزی سرو آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 May 2020 11:50:13 خسارت ۲۶۳ میلیارد ریالی سرما و تگرگ به کشاورزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت ۲۶۳ میلیارد ریالی سرما و تگرگ به کشاورزی آذربایجان‌غربی/ خسارت ۲۶۳ میلیارد ریالی سرما و تگرگ به کشاورزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 02 May 2020 11:47:33 کشاورزی یکی از بخش‌های هدف جهش تولید در کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزی یکی از بخش‌های هدف جهش تولید در کشور است/ کشاورزی یکی از بخش‌های هدف جهش تولید در کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2020 12:21:12 اقدامات جبرانی برای واحدهای آسیب دیده از کرونا به سرعت برنامه ریزی و اجرایی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اقدامات جبرانی برای واحدهای آسیب دیده از کرونا به سرعت برنامه ریزی و اجرایی شود/ اقدامات جبرانی برای واحدهای آسیب دیده از کرونا به سرعت برنامه ریزی و اجرایی شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2020 11:16:13 دستگاه های نظارتی با گران فروشان برخورد کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دستگاه های نظارتی با گران فروشان برخورد کنند/ دستگاه های نظارتی با گران فروشان برخورد کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2020 12:28:37 صدا و سیما مسئولان را برای رسیدن به وحدت درمبانی توسعه ترغیب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صدا و سیما مسئولان را برای رسیدن به وحدت درمبانی توسعه ترغیب کند/ صدا و سیما مسئولان را برای رسیدن به وحدت درمبانی توسعه ترغیب کند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2020 13:10:08 آيا سونامي افزايش نرخ تورم در راه است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا سونامي افزايش نرخ تورم در راه است؟ / آيا سونامي افزايش نرخ تورم در راه است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:32:43 دولت دست دلالان را از مزارع گندم کوتاه کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت دست دلالان را از مزارع گندم کوتاه کند/ دولت دست دلالان را از مزارع گندم کوتاه کند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:32:06 ۴۰۰ هزار تن کالا توسط ناوگان باری آذربایجان‌غربی حمل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ناوگان باری آذربایجان‌غربی / ۴۰۰ هزار تن کالا توسط ناوگان باری آذربایجان‌غربی حمل شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2020 11:09:02 ممانعت از خروج غیرقانونی ۲۰۳۶ نفر از مرز بازرگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ممانعت از خروج غیرقانونی ۲۰۳۶ نفر از مرز بازرگان/ ممانعت از خروج غیرقانونی ۲۰۳۶ نفر از مرز بازرگان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2020 11:05:34 خطرناک تر از کرونا مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از آن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خطرناک تر از کرونا مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از آن است/ خطرناک تر از کرونا مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از آن است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2020 12:08:27 صادرات از آذربايجان غربي به بيش از 1.4 ميليارد دلار رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از آذربايجان غربي به بيش از 1 ميليارد دلار رسيد/ صادرات از آذربايجان غربي به بيش از 1.4 ميليارد دلار رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2020 10:51:53 سرمایه گذاری ۴۴۰ میلیارد ریالی در حوزه معادن منطقه آزاد ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمایه گذاری ۴۴۰ میلیارد ریالی در حوزه معادن منطقه آزاد ماکو/ سرمایه گذاری ۴۴۰ میلیارد ریالی در حوزه معادن منطقه آزاد ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2020 14:16:13 سیستم بانکی آذربایجان‌غربی در حمایت از اصناف فعال‌تر باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیستم بانکی آذربایجان‌غربی در حمایت از اصناف فعال‌تر باشد/ سیستم بانکی آذربایجان‌غربی در حمایت از اصناف فعال‌تر باشد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2020 13:31:56 مصرف بنزین در منطقه ارومیه ۴۷ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مصرف بنزین در منطقه ارومیه ۴۷ درصد کاهش یافت/ مصرف بنزین در منطقه ارومیه ۴۷ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2020 15:35:27 به دنبال احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل در آذربایجان غربی هستیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/به دنبال احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل در آذربایجان غربی هستیم/ به دنبال احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل در آذربایجان غربی هستیم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Mar 2020 12:16:26 چرا تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 کشيده مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 کشيده مي شود/ چرا تعيين دستمزد کارگران به دقيقه 90 کشيده مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:18:49 ميوه شب عيد به اندازه کافي در استان ذخيره‌سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ميوه شب عيد به اندازه کافي در استان ذخيره‌سازي شده است/ ميوه شب عيد به اندازه کافي در استان ذخيره‌سازي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:16:47 فعاليت ناوگان اتوبوسراني اروميه از امروز تعطيل مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعاليت ناوگان اتوبوسراني اروميه از امروز تعطيل مي شود/ فعاليت ناوگان اتوبوسراني اروميه از امروز تعطيل مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:15:03 میوه شب عید به اندازه کافی در آذربایجان‌غربی ذخیره‌سازی شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میوه شب عید به اندازه کافی در آذربایجان‌غربی ذخیره‌سازی شده است/ میوه شب عید به اندازه کافی در آذربایجان‌غربی ذخیره‌سازی شده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 10:49:19 ۸۰ مبتلا به ویروس کرونا در آذربایجان غربی بهبود یافته اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۰ مبتلا به ویروس کرونا در آذربایجان غربی بهبود یافته اند / ۸۰ مبتلا به ویروس کرونا در آذربایجان غربی بهبود یافته اند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 10:45:33 کمبود کالای اساسی در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود کالای اساسی در آذربایجان غربی وجود ندارد/ کمبود کالای اساسی در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2020 12:37:48 سالم‌سازي نظام بانکي راهي براي مهار نقدينگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالم‌سازي نظام بانکي راهي براي مهار نقدينگي/ سالم‌سازي نظام بانکي راهي براي مهار نقدينگي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:18:42 مجلس يازدهم در بُعد نظارتي بايد تلاش بيشتري کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مجلس يازدهم در بُعد نظارتي بايد تلاش بيشتري کند/ مجلس يازدهم در بُعد نظارتي بايد تلاش بيشتري کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:46:51 کتمان فعالیت اقتصادی موجب حضور مودیان مالیاتی در فهرست «پرریسک‌»هاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کتمان فعالیت اقتصادی موجب حضور مودیان مالیاتی در فهرست «پرریسک‌»هاست / کتمان فعالیت اقتصادی موجب حضور مودیان مالیاتی در فهرست «پرریسک‌»هاست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2020 12:40:25 خبر خوب برای صادرکنندگان؛ مصوبه برقراری عوارض برای صادرات سیب درختی لغو شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خبر خوب برای صادرکنندگان؛ مصوبه برقراری عوارض برای صادرات سیب درختی لغو شد/ خبر خوب برای صادرکنندگان؛ مصوبه برقراری عوارض برای صادرات سیب درختی لغو شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 08:00:02 روند صادرات سيب به بازارهايي چون اوراسيا و روسيه بسيار مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ روند صادرات سيب به بازارهايي چون اوراسيا و روسيه بسيار مطلوب است/ روند صادرات سيب به بازارهايي چون اوراسيا و روسيه بسيار مطلوب است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:44:14 انباشت کاميون‌ها پشت مرز بازرگان به دليل ممنوعيت ورود کالا بدون ثبت سفارش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رئيس هيات‌مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ايران عنوان کرد/ انباشت کاميون‌ها پشت مرز بازرگان به دليل ممنوعيت ورود کالا بدون ثبت سفارش http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:43:16 لزوم نظارت های اصولی بر ساخت و سازها در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/لزوم نظارت های اصولی بر ساخت و سازها در آذربایجان غربی/ لزوم نظارت های اصولی بر ساخت و سازها در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2020 10:48:13 سرمایه‌گذاری اتباع ۶ کشور آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمایه‌گذاری اتباع ۶ کشور آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی/ سرمایه‌گذاری اتباع ۶ کشور آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2020 12:44:26 يک قدم تا ليست سياه FATF http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/يک قدم تا ليست سياه FATF / يک قدم تا ليست سياه FATF http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:08:09 فساد و تورم 2 مانع جدي اقتصاد قوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فساد و تورم 2 مانع جدي اقتصاد قوي/ فساد و تورم 2 مانع جدي اقتصاد قوي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:06:47 تولید بیش از 6 میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید بیش از 6 میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان غربی/ تولید بیش از 6 میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:29:26 جزيره‌اي شدن اقتصاد در اثر تحريم ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جزيره‌اي شدن اقتصاد در اثر تحريم ها/ جزيره‌اي شدن اقتصاد در اثر تحريم ها http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:20:13 پرداخت يارانه 72 هزار توماني، به 78 ميليون نفر چقدر منطقي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت يارانه 72 هزار توماني، به 78 ميليون نفر چقدر منطقي است/ پرداخت يارانه 72 هزار توماني، به 78 ميليون نفر چقدر منطقي است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:14:07 داستان پر پيچ و خم ايران و "توسعه" چرا هنوز اندر خم يک کوچه‌ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/داستان پر پيچ و خم ايران و توسعه چرا هنوز اندر خم يک کوچه‌ايم؟/ داستان پر پيچ و خم ايران و "توسعه" چرا هنوز اندر خم يک کوچه‌ايم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:03:14 پرداخت ۶ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی به معادن تکاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت ۶ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی به معادن تکاب/ پرداخت ۶ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی به معادن تکاب http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2020 10:04:53 بیکاری پاییزی در آذربایجان‌غربی ۲.۷ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بیکاری پاییزی در آذربایجان‌غربی حدود3درصد کاهش یافت/ بیکاری پاییزی در آذربایجان‌غربی ۲.۷ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2020 11:37:08 مسوولان در آذربایجان‌غربی بیش‌ازپیش به کیفیت نان نظارت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مسوولان در آذربایجان‌غربی بیش‌ازپیش به کیفیت نان نظارت کنند/ مسوولان در آذربایجان‌غربی بیش‌ازپیش به کیفیت نان نظارت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2020 12:24:42 راه دسترسی ۱۶۴ روستای آذربایجان‌غربی بسته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه دسترسی ۱۶۴ روستای آذربایجان‌غربی بسته است/ راه دسترسی ۱۶۴ روستای آذربایجان‌غربی بسته است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:54:20 معامله 93 میلیون سهم در بورس آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معامله 93 میلیون سهم در بورس آذربایجان‌غربی/ معامله 93 میلیون سهم در بورس آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2020 11:20:07 پیشتازی آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های آبخیزداری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیشتازی آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های آبخیزداری/ پیشتازی آذربایجان‌غربی در اجرای طرح‌های آبخیزداری http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2020 14:28:52 بازگشت ۸۶ واحد صنعتی در آذربایجان غربی به چرخه تولید طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازگشت ۸۶ واحد صنعتی در آذربایجان غربی به چرخه تولید طی سالجاری/ بازگشت ۸۶ واحد صنعتی در آذربایجان غربی به چرخه تولید طی سالجاری http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2020 14:25:25 متضرر شدن 11 واحد صنعتی در ارومیه بدنبال شایعه وجود قرص در کیک های خوراکی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/متضرر شدن 11 واحد صنعتی در ارومیه بدنبال شایعه وجود قرص در کیک های خوراکی/ متضرر شدن 11 واحد صنعتی در ارومیه بدنبال شایعه وجود قرص در کیک های خوراکی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:36:41 صادرات 40 هزار تن سيب درختي از گمرکات آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات 40 هزار تن سيب درختي از گمرکات آذربايجان‌غربي/ صادرات 40 هزار تن سيب درختي از گمرکات آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 13:04:31 صدور اولین جواز استخراج رمز ارزها در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صدور اولین جواز استخراج رمز ارزها در آذربایجان غربی/ صدور اولین جواز استخراج رمز ارزها در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2020 12:56:23 بزرگترین انبار نفت شمال‌غرب کشور به نام سردار شهید سلیمانی نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بزرگترین انبار نفت شمال‌غرب کشور به نام سردار شهید سلیمانی نامگذاری شد/ بزرگترین انبار نفت شمال‌غرب کشور به نام سردار شهید سلیمانی نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2020 14:06:40 امسال واحدهای صنفی آذربایجان غربی بیش از ۷۵۲ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال واحدهای صنفی آذربایجان غربی بیش از ۷۵۲ میلیارد ریال جریمه شدند/ امسال واحدهای صنفی آذربایجان غربی بیش از ۷۵۲ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2020 14:04:04 مبارزه با آفت سن غلات در ۹۲ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مبارزه با آفت سن غلات در ۹۲ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی/ مبارزه با آفت سن غلات در ۹۲ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2020 12:35:25 تامین نیاز مردم استان به کالاهای اساسی اولویت اقتصادی آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تامین نیاز مردم استان به کالاهای اساسی اولویت اقتصادی آذربایجان‌غربی است/ تامین نیاز مردم استان به کالاهای اساسی اولویت اقتصادی آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2020 11:53:32 کاهش 22 درصدی مصرف بنزین در منطقه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاهش 22 درصدی مصرف بنزین در منطقه ارومیه/ کاهش 22 درصدی مصرف بنزین در منطقه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2019 13:24:50 قالی‌باف‌ها هم به جمع مشمولان بیمه اجتماعی روستاییان اضافه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قالی‌باف‌ها هم به جمع مشمولان بیمه اجتماعی روستاییان اضافه شدند/ قالی‌باف‌ها هم به جمع مشمولان بیمه اجتماعی روستاییان اضافه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2019 09:56:41 اعلام بیکاری طی کمتر از یک ماه، شرط اصلی برقراری بیمه بیکاری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اعلام بیکاری طی کمتر از یک ماه، شرط اصلی برقراری بیمه بیکاری است/ اعلام بیکاری طی کمتر از یک ماه، شرط اصلی برقراری بیمه بیکاری است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2019 14:04:18 کشف بیش از ۲۳ میلیارد ریال طلای قاچاق در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف بیش از ۲۳ میلیارد ریال طلای قاچاق در ارومیه / کشف بیش از ۲۳ میلیارد ریال طلای قاچاق در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2019 11:06:55 پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بدون کارمزد بانک مهر ايران براي اولين بار در شبکه بانکي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بدون کارمزد بانک مهر ايران براي اولين بار در شبکه بانکي/ پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بدون کارمزد بانک مهر ايران براي اولين بار در شبکه بانکي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 14:14:37 ۲۱ هزار واحد مسکونی در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحد مسکونی در آذربایجان غربی / ۲۱ هزار واحد مسکونی در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:59:57 کشف بیش از 6 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف بیش از 6 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی/ کشف بیش از 6 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:54:51 امسال ۶۰ واحد صنعتی در آذربایجان‌غربی احیا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۶۰ واحد صنعتی در آذربایجان‌غربی احیا می‌شود/ امسال ۶۰ واحد صنعتی در آذربایجان‌غربی احیا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2019 12:37:24 محکومیت قاچاقچیان آذربایجان‌غربی از هزار میلیارد ریال فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محکومیت قاچاقچیان آذربایجان‌غربی از هزار میلیارد ریال فراتر رفت/ محکومیت قاچاقچیان آذربایجان‌غربی از هزار میلیارد ریال فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2019 14:27:38 نظارت بر بازار آذربایجان غربی توسط دستگاههای متولی جدی تر اعمال شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت بر بازار آذربایجان غربی توسط دستگاههای متولی جدی تر اعمال شود/ نظارت بر بازار آذربایجان غربی توسط دستگاههای متولی جدی تر اعمال شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2019 12:55:17 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند/ براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:12:31 کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق/ کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:50:31 کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت / کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:51:45 پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور / پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2020 12:00:54 موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است/ موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2020 11:08:22 سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف / سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:15:25 بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست / بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:14:12 فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي/ فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:06:19 سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر/ سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:05:49 فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ دروغ‌گويي / فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:13:22 شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند/ شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:12:29 پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت/ پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:38:39 کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق/ کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:38:12 کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا خير است يا شر/ کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:11:51 آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر/ آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:10:45 کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب / کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:10:07 رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد/ رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:09:15 معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه/ معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2020 11:45:10 آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد/ آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد! http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:59:47 آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند/ آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:58:57 موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود/ موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2020 12:40:36 دزداني نگران رونق کتابخواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دزداني نگران رونق کتابخواني / دزداني نگران رونق کتابخواني http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:50:49 آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است/ آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:48:35 تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست/ تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2020 12:25:31 شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار/ شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:37:31 در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد/ در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:36:17 سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم/ سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم! http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:42:28 نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است/ نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:41:33 آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا/ آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:27:09 سياست‌هاي نادرست؛ تيشه به ريشه ي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگاهي به توقف چاپ روزنامه‌هاي کاغذي/ سياست‌هاي نادرست؛ تيشه به ريشه ي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:26:14 نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:10:40 سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع/ سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:50:06 تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود/ تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:49:19 بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند/ بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:53:52 مرز غنا و موسيقي کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرز غنا و موسيقي کجاست/ مرز غنا و موسيقي کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:50:38 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند/ 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:11:46 سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي/ سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:11:02 تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه/ تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:50:08 رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند/ رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:49:11 عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است/ عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:11:01 صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟/ صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:10:36 کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت/ کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:09:40 دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي/ دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:45:51 انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي_کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي کند/ انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي_کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:05:02 مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست/ مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:03:47 مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول/ مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:34:11 تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست/ تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:33:50 چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟/ چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:33:03 مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند/ مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:32:12 جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند/ جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:15:39 ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي/ ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:14:49 ۲ بهمن بعنوان روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد/ ۲ بهمن بعنوان روز فرهنگی ارومیه نامگذاری شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2019 12:41:22 اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي/ اعتقاد به منجي؛ الهامي فطري و اعتقادي عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:29:40 فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات/ فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:20:46 آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است/ آذربايجان‌غربي چهارراه تمدن و فرهنگ است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2019 13:20:02 رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد/ رنجي که رسانه از فقدان خود آگاهي انتقادي مي برد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2019 14:41:26 واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است/ واردات ادبيات کودک در ايران نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:47:16 اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم/ اعتبار از دست رفته رسانه‌ها را بازيابي کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2019 12:46:07 قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است/ قصه‌هاي بومي هرمنطقه مظهر فرهنگ آن منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:11:39 رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند/ رسانه‌هاي داخل از همراهي با مردم جا مانده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2019 14:10:55 حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي/ حوزه فرهنگ و رسانه، فاقد مسند اعتبارسنجي و اعتباربخشي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:57:50 چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است/ چرا ايرانِ امروز فاقد فرهنگِ صنعتي است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2019 14:56:26 صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما/ صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 15:55:30 پرواز در آسمان زيباي وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پرواز در آسمان زيباي وقف/ پرواز در آسمان زيباي وقف http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:50:41 نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور/ نقش جهاني شدن در توسعه معنويت‌هاي نوظهور http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:49:47 ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني/ ادبيات مستقل، روياي دست نيافتني؟! http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:48:44 توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است/ توليد محتواي آموزشي در رسانه‌ها نياز اصلي براي ساماندهي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2019 17:48:17 چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان / چالش روزنامه‌نگاري امروز عدم حمايت از آزادي بيان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:23:09 باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است/ باورکردن فرهنگ ملي از ظرفيت‌هاي مهم پدافند غيرعامل فرهنگي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:22:32 شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد/ شبکه خرید و فروش اشیای عتیقه در نقده متلاشی شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2019 12:06:00 حافظ و انقلابي در عرفان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حافظ و انقلابي در عرفان/ حافظ و انقلابي در عرفان http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:28:23 کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن/ کودکاني براي نمايش؛ از تبليغ کالا تا ترويج کالايي‌شدن http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2019 15:27:52 راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان/ راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:57:17 رستگاري در مه غيرت الهي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رستگاري در مه غيرت الهي/ رستگاري در مه غيرت الهي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:56:32 دو روي سکه بازي هاي رايانه اي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دو روي سکه بازي هاي رايانه اي/ دو روي سکه بازي هاي رايانه اي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:55:44 بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات/ بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:55:02 بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است/ بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2019 11:12:19 روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان/ روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:35:45 598 هزار دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي/ 598 هزار دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:34:56 آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است/ آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:34:29 تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش/ تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:59:35 صنعتي که فرهنگش »بي‌معنايي« را قبول دارد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنعتي که فرهنگش بي‌معنايي را قبول دارد/ صنعتي که فرهنگش »بي‌معنايي« را قبول دارد! http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:58:26 پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه / پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 11:44:21 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند / وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2019 12:38:06 انحصارگرايي در رسانه ملي و_فرصت‌هايي که مي‌سوزند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انحصارگرايي در رسانه ملي و فرصت‌هايي که مي‌سوزند/ انحصارگرايي در رسانه ملي و_فرصت‌هايي که مي‌سوزند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:52:44 سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي/ سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:34:27 مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود/ مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2019 14:05:46 جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است / جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:19:40 موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود / موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:19:07 تصور مجازي تا تاخر فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تصور مجازي تا تاخر فرهنگي/ تصور مجازي تا تاخر فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:18:22 کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد/ کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 11:31:03 روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست/ روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:59:13 روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم/ روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:01:08 فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد/ فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:00:31 پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود / پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2019 12:59:14 سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي / سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:37:59 عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است/ عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:36:56 باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم/ باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:20:08 تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير/ تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:45 رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:05 تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند/ تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:02:12 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 نماینده مردم ارومیه در مجلس به کرونا مبتلا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نماینده مردم ارومیه در مجلس به کرونا مبتلا شد / نماینده مردم ارومیه در مجلس به کرونا مبتلا شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2020 11:38:05 برداشت غیرقانونی سیست آرتمیا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برداشت غیرقانونی سیست آرتمیا/ برداشت غیرقانونی سیست آرتمیا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2020 11:55:12 شهرک گلمان ارومیه به عنوان شهر جدید به تصویب رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهرک گلمان ارومیه به عنوان شهر جدید به تصویب رسید/ شهرک گلمان ارومیه به عنوان شهر جدید به تصویب رسید http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:31:55 خود آگاهي معنوي سلاحي عليه اعتياد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خود آگاهي معنوي سلاحي عليه اعتياد/ خود آگاهي معنوي سلاحي عليه اعتياد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:16:01 قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی ۲۸۶ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی ۲۸۶ میلیارد ریال جریمه شدند/ قاچاقچیان در آذربایجان‌غربی ۲۸۶ میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2020 14:01:47 سواد‌آموزی در استان آذربایجان‌غربی نهادینه شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سواد‌آموزی در استان آذربایجان‌غربی نهادینه شده است/ سواد‌آموزی در استان آذربایجان‌غربی نهادینه شده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2020 12:04:55 احتمال برپایی بیمارستان صحرایی ویژه بیماران کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با افزایش تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در استان مطرح است/ احتمال برپایی بیمارستان صحرایی ویژه بیماران کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2020 12:38:42 تلاش دشمنان برای تفرقه بین اقوام و پیروان ادیان مختلف در ایران ابتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تلاش دشمنان برای تفرقه بین اقوام و پیروان ادیان مختلف در ایران ابتر است/ تلاش دشمنان برای تفرقه بین اقوام و پیروان ادیان مختلف در ایران ابتر است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2020 12:32:25 ثبت اقامت ۷۰۰۰ مسافر در مراکز اقامتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ثبت اقامت ۷۰۰۰ مسافر در مراکز اقامتی آذربایجان غربی/ ثبت اقامت ۷۰۰۰ مسافر در مراکز اقامتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2020 11:26:13 کم‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی عامل مهم شیوع مجدد کرونا است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ کم‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی عامل مهم شیوع مجدد کرونا است/ کم‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی عامل مهم شیوع مجدد کرونا است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 13:04:44 مشکل کمبود فضای آموزشی آذربایجان غربی باطرح «آجربه آجر»رفع می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکل کمبود فضای آموزشی آذربایجان غربی باطرح «آجربه آجر»رفع می شود/ مشکل کمبود فضای آموزشی آذربایجان غربی باطرح «آجربه آجر»رفع می شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:55:10 آتش گراني بر خرمن مسکن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آتش گراني بر خرمن مسکن/ آتش گراني بر خرمن مسکن http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:55:25 استفاده از ماسک از هفته آينده اجباري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ استفاده از ماسک از هفته آينده اجباري مي‌شود/ استفاده از ماسک از هفته آينده اجباري مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:54:10 سبقت موانع ازدواج از وعده‌هاي مسئولين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سبقت موانع ازدواج از وعده‌هاي مسئولين/ سبقت موانع ازدواج از وعده‌هاي مسئولين http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:47:24 باران نبارد درياچه اروميه خشک مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/باران نبارد درياچه اروميه خشک مي‌شود/ باران نبارد درياچه اروميه خشک مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:38:47 مردم نکات بهداشتی را بطور جدی رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مردم نکات بهداشتی را بطور جدی رعایت کنند/ مردم نکات بهداشتی را بطور جدی رعایت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2020 11:23:47 طرح های توسعه ارتباطی آذربایجان‌غربی تسریع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح های توسعه ارتباطی آذربایجان‌غربی تسریع می‌شود/ طرح های توسعه ارتباطی آذربایجان‌غربی تسریع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2020 11:22:11 کشف ۲.۶ تن انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی/ کشف ۲.۶ تن انواع مواد مخدر در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 12:04:22 کاهش حجم آب ذخيره شده در پشت سدهاي آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش حجم آب ذخيره شده در پشت سدهاي آذربايجان‌غربي/ کاهش حجم آب ذخيره شده در پشت سدهاي آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:47:39 کاهش 85 درصدي گرد و غبار با بوته‌کاري در حاشيه درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش 85 درصدي گرد و غبار با بوته‌کاري در حاشيه درياچه اروميه/ کاهش 85 درصدي گرد و غبار با بوته‌کاري در حاشيه درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:22:53 موج دوم بيماري کرونادر راه آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/موج دوم بيماري کرونادر راه آذربايجان غربي/ موج دوم بيماري کرونادر راه آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:22:18 ۱۶ پایگاه بهداشتی در مناطق عشایری آذربایجان غربی دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا/ ۱۶ پایگاه بهداشتی در مناطق عشایری آذربایجان غربی دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2020 11:28:04 آمار شیوع کرونا درآذربایجان غربی نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آمار شیوع کرونا درآذربایجان غربی نگران کننده است/ آمار شیوع کرونا درآذربایجان غربی نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2020 12:14:39 تداوم سیرصعودی کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تداوم سیرصعودی کرونا در آذربایجان غربی/ تداوم سیرصعودی کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:39:34 پروژه‌های زیست‌محیطی برای کاهش آلایندگی در کشور فعال می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پروژه‌های زیست‌محیطی برای کاهش آلایندگی در کشور فعال می‌شود/ پروژه‌های زیست‌محیطی برای کاهش آلایندگی در کشور فعال می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:23:12 نرخ رشد جمعيت کشور به زير يک‌درصد رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نرخ رشد جمعيت کشور به زير يک‌درصد رسيد/ نرخ رشد جمعيت کشور به زير يک‌درصد رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:13:38 مصائب نان‌آوران کوچک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصائب نان‌آوران کوچک/ مصائب نان‌آوران کوچک http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:12:04 سن متوفیان کرونا در آذربایجان‌غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سن متوفیان کرونا در آذربایجان‌غربی کاهش یافت/ سن متوفیان کرونا در آذربایجان‌غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2020 11:58:01 آغاز برداشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز برداشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه/ آغاز برداشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2020 13:22:36 استقرار یک قلاده سگ مواد یاب در گمرک تمرچین http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استقرار یک قلاده سگ مواد یاب در گمرک تمرچین/ استقرار یک قلاده سگ مواد یاب در گمرک تمرچین http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2020 13:39:45 تداوم تشویق مشترکان آذربایجان‌غربی برای کاهش مصرف برق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تداوم تشویق مشترکان آذربایجان‌غربی برای کاهش مصرف برق/ تداوم تشویق مشترکان آذربایجان‌غربی برای کاهش مصرف برق http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2020 13:30:54 بی‌توجهی‌ مردم عامل اصلی ‌شیوع بیشتر کرونا در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاندار تاکید کرد/ بی‌توجهی‌ مردم عامل اصلی ‌شیوع بیشتر کرونا در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2020 12:08:04 بخش عمده طرح‌های احیای دریاچه ارومیه امسال پایان می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بخش عمده طرح‌های احیای دریاچه ارومیه امسال پایان می‌یابد/ بخش عمده طرح‌های احیای دریاچه ارومیه امسال پایان می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:24:57 روند نگران کننده شيوع بيماري کرونا در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روند نگران کننده شيوع بيماري کرونا در آذربايجان‌غربي/ روند نگران کننده شيوع بيماري کرونا در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:57:32 قدرت خريد افراد نسبت به سال 90 به يک سوم کاهش يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قدرت خريد افراد نسبت به سال 90 به يک سوم کاهش يافت/ قدرت خريد افراد نسبت به سال 90 به يک سوم کاهش يافت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:30:20 پشت پرده آتش‌سوزي‌هاي سريالي در کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پشت پرده آتش‌سوزي‌هاي سريالي در کشور / پشت پرده آتش‌سوزي‌هاي سريالي در کشور http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:08:24 تعلل شرکت‌های بیمه سبب کندی روند بازسازی مناطق زلزله‌زده قطور خوی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعلل شرکت‌های بیمه سبب کندی روند بازسازی مناطق زلزله‌زده قطور خوی شد / تعلل شرکت‌های بیمه سبب کندی روند بازسازی مناطق زلزله‌زده قطور خوی شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2020 14:39:37 نخستین مسافر خارجی در مسجد جامع ارومیه حضور یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پس از رفع محدودیت‌ها؛/ نخستین مسافر خارجی در مسجد جامع ارومیه حضور یافت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2020 14:33:50 روند ساماندهی سواحل دریاچه ارومیه سرعت می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روند ساماندهی سواحل دریاچه ارومیه سرعت می‌یابد/ روند ساماندهی سواحل دریاچه ارومیه سرعت می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2020 13:36:20 زنگ خطر پيک دوم کرونا در آذربايجان‌غربي به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رييس دانشگاه علوم پزشکي استان/ زنگ خطر پيک دوم کرونا در آذربايجان‌غربي به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:33:39 مشاوره هاي پيش از ازدواج يا سر کيسه کردن جوانان! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشاوره هاي پيش از ازدواج يا سر کيسه کردن جوانان/ مشاوره هاي پيش از ازدواج يا سر کيسه کردن جوانان! http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:29:13 کُشتيم که کُشتيم، دختر خودمان را کُشتيم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کُشتيم که کُشتيم، دختر خودمان را کُشتيم/ کُشتيم که کُشتيم، دختر خودمان را کُشتيم! http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:24:42 زنگ خطر پیک دوم کرونا در آذربایجان‌غربی به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زنگ خطر پیک دوم کرونا در آذربایجان‌غربی به صدا درآمد/ زنگ خطر پیک دوم کرونا در آذربایجان‌غربی به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2020 13:38:06 اخلالگران امنیت در مرزهای کشور به سزای عمل خود می‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اخلالگران امنیت در مرزهای کشور به سزای عمل خود می‌رسند/ اخلالگران امنیت در مرزهای کشور به سزای عمل خود می‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2020 14:17:39 انسداد خلاءهای مرزی در آذربایجان‌غربی انجام می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انسداد خلاءهای مرزی در آذربایجان‌غربی انجام می‌شود/ انسداد خلاءهای مرزی در آذربایجان‌غربی انجام می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2020 13:13:51 دسترسی حدود ٢۵٠٠ روستای آذربایجان‌غربی به شبکه پهن‌باند اینترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دسترسی حدود ٢۵٠٠ روستای آذربایجان‌غربی به شبکه پهن‌باند اینترنت/ دسترسی حدود ٢۵٠٠ روستای آذربایجان‌غربی به شبکه پهن‌باند اینترنت http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2020 13:12:34 افزایش روند مبتلا به کرونا درآذربایجان غربی/زنگ خطر به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زنگ خطر به صدا درآمد/ افزایش روند مبتلا به کرونا درآذربایجان غربی/زنگ خطر به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2020 10:48:47 وسعت دریاچه ارومیه با بیش از سه هزار کیلومترمربع تثبیت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وسعت دریاچه ارومیه با بیش از سه هزار کیلومترمربع تثبیت شد/ وسعت دریاچه ارومیه با بیش از سه هزار کیلومترمربع تثبیت شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2020 10:34:09 نقاط ضعف موکبان آذربایجان‌غربی برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نقاط ضعف موکبان آذربایجان‌غربی برطرف می‌شود/ نقاط ضعف موکبان آذربایجان‌غربی برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2020 10:31:08 تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی پس از عید فطر بازگشایی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی پس از عید فطر بازگشایی می‌شود/ تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی پس از عید فطر بازگشایی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2020 11:25:16 سیستم‌ گرمایشی ۱۲۵۹ کلاس درس آذربایجان غربی نیازمند استانداردسازی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سیستم‌ گرمایشی ۱۲۵۹ کلاس درس آذربایجان غربی نیازمند استانداردسازی است/ سیستم‌ گرمایشی ۱۲۵۹ کلاس درس آذربایجان غربی نیازمند استانداردسازی است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2020 13:38:38 بازسازی مناطق زلزله زده خوی روند مناسبی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازسازی مناطق زلزله زده خوی روند مناسبی دارد/ بازسازی مناطق زلزله زده خوی روند مناسبی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2020 12:26:52 خسارت ۴۲۰ میلیارد ریالی کرونا به بخش گردشگری آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خسارت ۴۲۰ میلیارد ریالی کرونا به بخش گردشگری آذربایجان‌غربی/ خسارت ۴۲۰ میلیارد ریالی کرونا به بخش گردشگری آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 14:04:57 فعاليت دلالان اصلي‌ترين مانع توسعه گردشگري سلامت در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون گردشگري اداره ‌کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اعلام کرد/ فعاليت دلالان اصلي‌ترين مانع توسعه گردشگري سلامت در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:37:29 لزوم توجه جدي دولت به جبران خسارتهاي پساکرونا در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاندار خواستار شد/ لزوم توجه جدي دولت به جبران خسارتهاي پساکرونا در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:13:25 افزايش نزاع زير سقف خانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزايش نزاع زير سقف خانه‌ها/ افزايش نزاع زير سقف خانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:12:43 چطور در دام روان‌شناس‌هاي زرد نيفتيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چطور در دام روان‌شناس‌هاي زرد نيفتيم/ چطور در دام روان‌شناس‌هاي زرد نيفتيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:06:02 تأثير خانه‌نشيني بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تأثير خانه‌نشيني بر سلامت روان/ تأثير خانه‌نشيني بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:05:22 مقابله با افسردگي در روزهاي کرونايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مقابله با افسردگي در روزهاي کرونايي / مقابله با افسردگي در روزهاي کرونايي http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:04:45 قاچاقچی سوخت در آذربایجان‌غربی بیش از ۴ میلیارد ریال جریمه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچی سوخت در آذربایجان‌غربی بیش از ۴ میلیارد ریال جریمه شد/ قاچاقچی سوخت در آذربایجان‌غربی بیش از ۴ میلیارد ریال جریمه شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2020 11:28:35 دومین سالگرد عروج مجاهد نستوه آذربایجان در ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دومین سالگرد عروج مجاهد نستوه آذربایجان در ارومیه برگزار می‌شود/ دومین سالگرد عروج مجاهد نستوه آذربایجان در ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2020 11:23:40 ۱۱ روستای زیر ۱۰ خانوار آذربایجان‌غربی برق‌رسانی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱ روستای زیر ۱۰ خانوار آذربایجان‌غربی برق‌رسانی می‌شود/ ۱۱ روستای زیر ۱۰ خانوار آذربایجان‌غربی برق‌رسانی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2020 13:30:48 شهرستان سفید در آذربایجان غربی نداریم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی/ شهرستان سفید در آذربایجان غربی نداریم http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2020 13:26:28 1206میلیون لیتر آب سدها به دریاچه ارومیه رهاسازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رهاسازی-آب-سدها-به-دریاچه-ارومیه/ 1206میلیون لیتر آب سدها به دریاچه ارومیه رهاسازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2020 11:55:36 توصیف فضایل امام علی (ع) هم مایه بخشش و غفران الهی برای بندگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توصیف فضایل امام علی علیه السلام هم مایه بخشش و غفران الهی برای بندگان است / توصیف فضایل امام علی (ع) هم مایه بخشش و غفران الهی برای بندگان است http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2020 11:52:32 ضرب الاجل معاون استاندار برای آواربرداری مناطق زلزله زده آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضرب الاجل معاون استاندار برای آواربرداری مناطق زلزله زده آذربایجان غربی/ ضرب الاجل معاون استاندار برای آواربرداری مناطق زلزله زده آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2020 13:11:00 میزبانی ارومیه در جام باشگاه‌های کشتی جهان قطعی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/میزبانی ارومیه در جام باشگاه‌های کشتی جهان قطعی شد/ میزبانی ارومیه در جام باشگاه‌های کشتی جهان قطعی شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2020 13:09:11 بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی در آذربایجان غربی معدوم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی در آذربایجان غربی معدوم شد/ بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی در آذربایجان غربی معدوم شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2020 11:48:35 قاچاقچی ارز در آذربایجان‌غربی بیش از ۴.۷ میلیارد ریال جریمه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچی ارز در آذربایجان‌غربی / قاچاقچی ارز در آذربایجان‌غربی بیش از ۴.۷ میلیارد ریال جریمه شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:23:59 قطع زنجيره انتقال ويروس کرونا نيازمند همکاري مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قطع زنجيره انتقال ويروس کرونا نيازمند همکاري مردم است/ قطع زنجيره انتقال ويروس کرونا نيازمند همکاري مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:12:58 پاسخ‌هاي يک طرفه و_بي‌اعتمادي مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پاسخ‌هاي يک طرفه و بي‌اعتمادي مردم/ پاسخ‌هاي يک طرفه و_بي‌اعتمادي مردم http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:12:30 کودکان، قربانيان فراموش شده کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کودکان، قربانيان فراموش شده کرونا/ کودکان، قربانيان فراموش شده کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:05:22 قوانين خلق‌الساعه دست‌وپاگيرتر از هميشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قوانين خلق‌الساعه دست‌وپاگيرتر از هميشه/ قوانين خلق‌الساعه دست‌وپاگيرتر از هميشه http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:04:27 ثبت‌نام ۱۴۶ هزار شهروند آذربایجان‌غربی در بیمه اجباری سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ثبت‌نام ۱۴۶ هزار شهروند آذربایجان‌غربی در بیمه اجباری سلامت/ ثبت‌نام ۱۴۶ هزار شهروند آذربایجان‌غربی در بیمه اجباری سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2020 12:38:30 بیمارستان ۹۶ تختخوابی مهاباد در سه فاز احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیمارستان ۹۶ تختخوابی مهاباد در سه فاز احداث می‌شود/ بیمارستان ۹۶ تختخوابی مهاباد در سه فاز احداث می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2020 11:40:40 طرح جامع گردشگری نیاز مهم وضعیت امروز دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح جامع گردشگری نیاز مهم وضعیت امروز دریاچه ارومیه است/ طرح جامع گردشگری نیاز مهم وضعیت امروز دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 05 May 2020 12:22:38 شبح مرگ در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شبح مرگ در دوران کرونا/ شبح مرگ در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:40:25 دست طبيعت به داد درياچه اروميه رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مديرکل سنجش از دور سازمان فضايي ايران/ دست طبيعت به داد درياچه اروميه رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:34:42 مقدمات پلاسمادرمانی در آذربایجان‌غربی فراهم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مقدمات-پلاسمادرمانی-در-آذربایجان‌غربی-فراهم-شد/ مقدمات پلاسمادرمانی در آذربایجان‌غربی فراهم شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2020 11:00:04 بمباران ارتش ترکیه در خاک عراق صورت گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بمباران ارتش ترکیه در خاک عراق صورت گرفته است/ بمباران ارتش ترکیه در خاک عراق صورت گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2020 12:15:10 شهرداری ارزروم ترکیه آماده ارسال اقلام پیشگیری از کرونا به ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهرداری ارزروم ترکیه آماده ارسال اقلام پیشگیری از کرونا به ارومیه است/ شهرداری ارزروم ترکیه آماده ارسال اقلام پیشگیری از کرونا به ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2020 12:09:56 توزیع بسته‌های معیشتی بین کارکنان مهدهای کودک ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توزیع بسته‌های معیشتی بین کارکنان مهدهای کودک ارومیه/ توزیع بسته‌های معیشتی بین کارکنان مهدهای کودک ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2020 11:18:47 موزه تخصصی لباس و ادوات نظامی در لشکر ۶۴ ارومیه راه اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/موزه تخصصی لباس و ادوات نظامی در لشکر ۶۴ ارومیه راه اندازی می شود/ موزه تخصصی لباس و ادوات نظامی در لشکر ۶۴ ارومیه راه اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:48:55 حجم آب دریاچه ارومیه به ۵ میلیارد مترمکعب رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجم آب دریاچه ارومیه به ۵ میلیارد مترمکعب رسید/ حجم آب دریاچه ارومیه به ۵ میلیارد مترمکعب رسید http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:47:41 رهاسازي آب به درياچه اروميه تا پايان ارديبهشت ادامه دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دبير کارگروه ملي طرح نجات درياچه اروميه/ رهاسازي آب به درياچه اروميه تا پايان ارديبهشت ادامه دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:46:02 فرصت‌هايي که بحران کرونا فراهم کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرصت‌هايي که بحران کرونا فراهم کرد / فرصت‌هايي که بحران کرونا فراهم کرد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:45:09 خودشناسي راهکار عبور از سختي خانه‌نشيني کرونايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خودشناسي راهکار عبور از سختي خانه‌نشيني کرونايي/ خودشناسي راهکار عبور از سختي خانه‌نشيني کرونايي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:41:53 100 ميليون مترمکعب آب تا سال 1401 به درياچه اروميه رهاسازي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه اروميه / 100 ميليون مترمکعب آب تا سال 1401 به درياچه اروميه رهاسازي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:40:52 تغییر نام اشتراک در شرکت توزیع برق آذربایجان غربی غیر حضوری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تغییر نام اشتراک در شرکت توزیع برق آذربایجان غربی غیر حضوری شد/ تغییر نام اشتراک در شرکت توزیع برق آذربایجان غربی غیر حضوری شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2020 13:07:46 تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۵۰ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۵۰ درصد کاهش یافت/ تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی ۵۰ درصد کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2020 13:04:34 تلاش‌ رسانه‌های آذربایجان‌غربی در کنترل بیماری کرونا موثر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تلاش‌ رسانه‌های آذربایجان‌غربی در کنترل بیماری کرونا موثر است/ تلاش‌ رسانه‌های آذربایجان‌غربی در کنترل بیماری کرونا موثر است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2020 12:59:24 ایثار فعالان عرصه سلامت در مقابله با بیماری کرونا فراموش‌نشدنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ایثار فعالان عرصه سلامت در مقابله با بیماری کرونا فراموش‌نشدنی است/ ایثار فعالان عرصه سلامت در مقابله با بیماری کرونا فراموش‌نشدنی است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2020 12:56:54 جمعیت قابل توجهی از فلامینگوها به دریاچه ارومیه مهاجرت کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جمعیت قابل توجهی از فلامینگوها به دریاچه ارومیه مهاجرت کردند/ جمعیت قابل توجهی از فلامینگوها به دریاچه ارومیه مهاجرت کردند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2020 12:26:32 پلاسما درمانی بیماران کرونایی در آذربایجان غربی آغاز نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پلاسما درمانی بیماران کرونایی در آذربایجان غربی آغاز نشده است/ پلاسما درمانی بیماران کرونایی در آذربایجان غربی آغاز نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:53:37 مصوبه حضور دو سوم کارکنان ادارات در آذربایجان‌غربی همچنان برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصوبه حضور دو سوم کارکنان ادارات در آذربایجان‌غربی همچنان برقرار است/ مصوبه حضور دو سوم کارکنان ادارات در آذربایجان‌غربی همچنان برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:48:09 مهار ريزگرد‌هاي نمکي در حوضه آبريز درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مهار ريزگرد‌هاي نمکي در حوضه آبريز درياچه اروميه/ مهار ريزگرد‌هاي نمکي در حوضه آبريز درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:39:16 درياچه اروميه در بهترين وضعيت نسبت به يک دهه گذشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/درياچه اروميه در بهترين وضعيت نسبت به يک دهه گذشته است/ درياچه اروميه در بهترين وضعيت نسبت به يک دهه گذشته است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:34:38 افزايش روند بيماريابي مبتلايان به کرونا در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزايش روند بيماريابي مبتلايان به کرونا در آذربايجان غربي/ افزايش روند بيماريابي مبتلايان به کرونا در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:33:56 برخورد با رانندگان تاکسی در صورت سوار کردن ۳ سرنشین در صندلی عقب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برخورد با رانندگان تاکسی در صورت سوار کردن ۳ سرنشین در صندلی عقب/ برخورد با رانندگان تاکسی در صورت سوار کردن ۳ سرنشین در صندلی عقب http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2020 13:51:15 ارتش تجلی روشن رشادت و مردمداری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ارتش تجلی روشن رشادت و مردمداری است/ ارتش تجلی روشن رشادت و مردمداری است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2020 13:05:33 توزیع ۳۰۰ بسته حمایتی - بهداشتی بین کودکان کار و خیابانی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توزیع ۳۰۰ بسته حمایتی هداشتی بین کودکان کار و خیابانی آذربایجان غربی/ توزیع ۳۰۰ بسته حمایتی - بهداشتی بین کودکان کار و خیابانی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:33:07 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است/ وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:17:26 گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود/ گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:16:10 تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی/ تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2020 14:19:29 ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد/ ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2020 14:18:38 دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است/ دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:42:23 ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است/ ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2020 14:05:47 اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد/ اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2020 14:24:22 داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید/ داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2020 12:40:02 قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست/ قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:16:18 جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است/ جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2020 16:14:31 بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است / بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:04:50 مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است/ مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:32:12 وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است/ وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2020 11:34:05 تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی / تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2020 11:19:54 جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است/ جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2020 14:03:03 نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند/ نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2020 11:43:23 صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟/ صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2020 13:03:36 انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست/ انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:12:33 صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد/ صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2020 12:53:21 ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود/ ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2020 12:37:24 مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسیر مقاومت سد نمی شود/ مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2020 11:54:24 ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است/ ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:50:38 عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا/ عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:45:22 ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است/ ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2019 10:35:50 مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند/ مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2019 11:40:10 تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است/ تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2019 11:31:37 صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد / صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2019 11:10:07 اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند/ اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2019 12:19:06 مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند/ مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2019 15:25:47 استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است/ استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:22:48 فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند/ فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:36:39 داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند/ داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:45:12 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:34:29 بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:11:11 اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت/ اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 10:28:35 رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان خبرداد/ رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:48:20 رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی/ رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:08:20 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 12:57:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:44:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:04:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:01:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 12:37:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 14:53:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 17:23:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 09:25:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 12:11:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 11:55:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 12:47:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 12:28:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:14:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:13:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 23:45:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 12:48:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 13:17:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:19:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:11:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 23:16:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 19:53:43