دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد/ کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:47:12 مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است/ مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:25:44 مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند/ مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:30:19 جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است/ جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:27:59 سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره فاطمي در زندگي علوي/ سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:53:13 هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است/ هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:52:26 سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است/ سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:49:14 جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست/ جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:48:06 منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد / منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:55:03 اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد/ اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:53:51 امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند/ امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:06:33 چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است/ چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:06:11 مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است/ مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:28:17 سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها/ سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:16:18 آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند/ آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:15:39 مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني/ مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:09:18 روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند/ روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2020 13:00:14 مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند/ مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:25:21 پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي/ پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:24:33 تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا/ تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:15:11 سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي / سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:49:20 آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند/ آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:34:34 شاخصه علوم انسان مدرن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ شاخصه علوم انسان مدرن چيست / شاخصه علوم انسان مدرن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:34:12 کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست / کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:33:45 مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت / مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:51:04 دين‌شناسي علمي و کارکرد دين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين‌شناسي علمي و کارکرد دين/ دين‌شناسي علمي و کارکرد دين http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:31:07 توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است/ توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2020 12:53:22 گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است/ گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:32:45 وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي / وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:12:54 دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي/ دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:11:45 حيثيت زن حريم خداوند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حيثيت زن حريم خداوند است/ حيثيت زن حريم خداوند است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:10:58 نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ/ نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:10:37 چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود/ چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:01:50 آيا "اقتصاداسلامي" يک شوخي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا اقتصاداسلامي يک شوخي است/ آيا "اقتصاداسلامي" يک شوخي است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:36:28 معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست/ معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:36:04 چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند/ چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 13:08:47 بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا/ بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:59:06 سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم/ سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:58:42 حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضوري در جنگ که از دل مردم بود/ حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:00:31 انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است/ انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:53:08 اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است/ اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:51:24 جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌/ جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:15:19 آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است/ آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:14:56 معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست/ معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:42:30 عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداري امام حسين محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است / عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:40:52 محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار(ع) جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار علیه السلام جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌/ محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار(ع) جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2020 16:56:53 دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند/ دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:04:58 آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند/ آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:01:51 چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا/ چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:01:06 شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران/ شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:58:50 مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود/ مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2020 13:26:10 در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد/ در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:54:27 وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند / وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:53:47 آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است/ آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:53:14 تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است/ تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2020 14:36:54 مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند/ مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2020 16:43:14 قرآن بروشور حيات انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن بروشور حيات انساني/ قرآن بروشور حيات انساني http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:36:54 شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی / شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2020 13:58:13 آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی/ آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2020 12:22:39 عزادارى محرم و کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزادارى محرم و کرونا/ عزادارى محرم و کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:30:56 آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد/ آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:10:51 هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود/ هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:10:24 اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است / اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:05:29 تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟/ تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:01:25 آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد/ آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:00:56 مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود/ مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:25:03 تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي/ تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:15:04 حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حقوق کدام بشر/ حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:14:22 از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از شريعتي تا انقلاب/ از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:53:23 مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند/ مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:52:50 دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست/ دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:18:47 حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي/ حجاب مانعي بر سر راه نفوذ فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:17:28 بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد/ بشري آينده دارد که آرمان داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:09:04 تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود/ تشکيل تمدن نوين اسلامي با وجود کثرت چگونه ممکن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:07:52 عدالت‌خواهي جوکري... http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالت‌خواهي جوکري/ عدالت‌خواهي جوکري... http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:15:36 انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي/ انقلاب اسلامي و تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:14:49 اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است/ اماکن متبرکه آذربایجان غربی همچنان بسته است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 12:23:51 مساجد آذربایجان غربی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/با رعایت پروتکل های بهداشتی؛/ مساجد آذربایجان غربی بازگشایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 12:20:12 سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم / سبک زندگي رمضاني را در طول سال تداوم دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:39:36 مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر / مداحان و رقابت براي گرفتن اشک بيشتر http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:01:19 حج تعليق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حج تعليق مي‌شود/ حج تعليق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:00:40 از خواندن نامه معشوق خسته نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از خواندن نامه معشوق خسته نشويم/ از خواندن نامه معشوق خسته نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:54:16 رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي/ رمضان بخشي از شکوه مهندسي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:53:14 خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست/ خلقت جهنم براي انتقام الهي از بندگان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:39:31 رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است/ رمضان امسال فرصتي براي شناخت خويشتن است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:38:29 برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی/ برگزاری جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان بدون مشارکت مردم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2020 13:14:05 آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟/ آيا جهان شاهد آغاز يک نظم نوين جهاني است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:44:35 کرونا و تکثرگرايي معرفتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا و تکثرگرايي معرفتي/ کرونا و تکثرگرايي معرفتي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:43:45 طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود/ طرح ضیافت همدلی در ۵ امامزاده و بقعه متبرکه آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2020 13:07:22 امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟/ امر ظهور را قريب بدانيم يا بعيد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:30:01 قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي/ قرنطينه ترجيح فردگرايي و تکريم جمع‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:27:51 وقف به سبکِ مدافعان سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف به سبکِ مدافعان سلامت/ وقف به سبکِ مدافعان سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:22:03 کرونا سنگ محک انسانيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا سنگ محک انسانيت/ کرونا سنگ محک انسانيت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2020 20:21:26 مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود/ مواظب باشيم کرونا باعث رنسانس ديني نشود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:12:18 نااميد نيستيم، بحران اميد داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نااميد نيستيم، بحران اميد داريم/ نااميد نيستيم، بحران اميد داريم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:11:51 چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است/ چه جملاتي روي درب‌هاي بهشت و جهنم نوشته شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:51:59 مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست/ مردم سالاري ديني ابزاري براي پذيرفته شدن دين در عصر حاضر نيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:50:58 تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است/ تحول معنوي و اخلاقي منوط به اصلاح وضعيت اجتماعي است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:55:59 معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم/ معنوي نيستيم فقط ادعاي معنويت داريم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:55:18 جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است/ جدايي دين از سياست از هجمه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:15:31 جمهوريت در بطن احکام اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوريت در بطن احکام اسلام است/ جمهوريت در بطن احکام اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:14:53 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها/ ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:48:37 شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست/ شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:48:00 وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام/ وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:22:00 آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است/ آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:21:35 هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران/ هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:36:23 هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت/ هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:35:44 هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد/ هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:12:35 بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم/ بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:12:05 فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار/ فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:55:28 رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران/ رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:54:53 نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي/ نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:55:29 گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي/ گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:54:43 چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند/ چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:58:35 توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است/ توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:57:58 بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود/ بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:48:24 امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است/ امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:47:40 براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد/ براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:08:44 فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند/ فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:12:09 کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد/ کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:11:28 فضاي مجازي تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي تهديد يا فرصت/ فضاي مجازي تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:26:35 بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند/ بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:16:43 چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا/ چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:16:13 لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال/ لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:48:11 دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است/ دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:47:48 تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها / تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:52:56 آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است/ آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:52:02 نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد/ نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:58:10 علم در خدمت مهار کوويد 19 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/علم در خدمت مهار کوويد 19/ علم در خدمت مهار کوويد 19 http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:57:48 بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد/ بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:57:02 آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند/ آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:25:42 حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند/ حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:25:17 دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند/ دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:16:38 چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا/ چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:16:03 محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد/ محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:13:55 ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران/ ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:13:12 دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد/ دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:12:32 وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران/ وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:04:41 نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد/ نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:04:00 زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد/ زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:26:46 مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست/ مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:02:44 شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است/ شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:02:00 بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است/ بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2020 00:01:20 مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي/ مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2020 00:00:44 فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد/ فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:05:50 اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي/ اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:05:15 شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند/ شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:54:40 استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است/ استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:53:54 چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم/ چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:17:16 احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي/ احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:16:54 سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم/ سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:43:43 شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه/ شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:43:17 چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم/ چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:50:12 بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است/ بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:45:33 هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد/ هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:44:25 بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان/ بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:47:39 خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود/ خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:47:14 مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين/ مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:46:37 تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال/ تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:33:57 لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا/ لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:33:36 اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است/ اختلالي در شبکه اينترنتي وجود نداشته است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:32:56 طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است/ طراحي انتقال اطلاعات در کشور ضعيف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 13:57:53 وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است/ وضعيت ايران در امنيت سايبري ضعيف است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:10:16 برنامه »کوتاه مدت«و»ميان مدت« براي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/برنامه «کوتاه مدت»و«ميان مدت» براي فضاي مجازي/ برنامه »کوتاه مدت«و»ميان مدت« براي فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:09:21 لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G/ لزوم توجه به حريم خصوصي با توسعه اينترنت5G http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:02:48 بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي/ بلاکچين سدي براي سانسور در شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:02:25 شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي/ شبکه‌هاي اجتماعي جولانگاه قرعه‌کشي‌هاي تبليغاتي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:18:09 5G بسترساز توسعه کسب‌وکارهاي جديد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توسعه کسب‌وکارهاي جديد / 5G بسترساز توسعه کسب‌وکارهاي جديد است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:17:13 چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود/ چرا يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا بايد به خارج برود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:53:04 ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است/ ايران در رتبه 67 سرعت اينترنت جهان است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:52:35 پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد/ پنجم جهان بوديم تا اين‌که جهرمي آمد! http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 11:52:05 خطر بازارِ بورس براي اقتصاد ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نظام بانکي توان پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را ندارد/ خطر بازارِ بورس براي اقتصاد ايران http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:46:38 تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني/ تبليغات ويديويي آنلاين يا تلويزيوني http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:36:27 خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها/ خدشه به اعتماد مردم جريمه سنگين اپراتورها http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:36:02 گشت مشترک کشف انبار خودروهاي احتکار شده در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان خبرداد/ گشت مشترک کشف انبار خودروهاي احتکار شده در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:20:11 حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد/ حقوق کارگران را افزايش ندهيد تورم را کم کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:19:21 با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند/ با شيوع کرونا واحد‌هاي توليدي آذربايجان‌غربي دچار بحران شدند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:18:51 گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست/ گاهي زيرساخت‌ها براي توليد يک محصول فراهم نيست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:18:01 هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد/ هوش مصنوعي خطرناک يا قابل اعتماد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:16:18 مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد/ مراقب اين هفت تهديد در امنيت سايبري باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:56:29 دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست/ دورکاري بدون زيرساخت آي‌تي امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 13:39:07 هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران / هفت راز مخوف درباره بازار گوشي موبايل ايران http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:45:13 شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا/ شبکه ملي اطلاعات روي ريل ارتقاي محتوا http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:41:19 هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات/ هزينه 19 هزار ميليارد توماني دولت براي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:36:32 چرا بايد به سمت اينترنت ثابت برويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/منابع فرکانسي به حد اشباع رسيده است/ چرا بايد به سمت اينترنت ثابت برويم http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:14:36 مشکل بازار موبايل کمبود کالاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشکل بازار موبايل کمبود کالاست/ مشکل بازار موبايل کمبود کالاست http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:09:41 فضا-زمان صاف و هموار است يا گسسته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضا زمان صاف و هموار است يا گسسته/ فضا-زمان صاف و هموار است يا گسسته http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:08:00 ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌/ ذخيره داده‌هاي ملي بر روي اينترنت غير قانوني است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 13:06:30 کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت/ کم فروشي اپراتورها در کنار کيفيت نامناسب اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:56:20 نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است/ نگاه غيرواقع‌بينانه به امنيت يکي از موانع به‌کارگيري توليدات بومي است http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:55:15 کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي/ کلاهبرداري با پوشش کسب‌وکار اينترنتي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:44:18 چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد/ چه بر سر بازار فناوري کشور مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:43:30 راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است/ راهکار پذيرش راهکارهاي امنيتي بومي ايجاد اعتماد است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:38:23 کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند/ کرونا، نظام کاري و آموزشي جهان را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:37:31 سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي/ سريال ادامه‌دار بي‌اعتمادي به اپليکيشن‌هاي داخلي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:31:14 نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا/ نقش مهم فناوري در دوران شيوع کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:30:50 کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند/ کسب‌وکارهايي که با دورکاري به نتيجه مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:15:19 مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند/ مشترکان اينترنت از چه سرعتي استفاده مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:14:52 بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است/ بيشتر ترافيک فضاي مجازي مربوط به داخل کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:14:12 وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است/ وضعیت تالاب‌های آذربایجان‌غربی مناسب است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 14:13:10 نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد/ نتايج نهايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس در آذربايجان غربي اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:53:57 کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است/ کيفيت اينترنت تحت تاثير حمله سايبري به زيرساخت‌هاي کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:53:34 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن/ ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:45:13 خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي/ خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:44:46 ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد/ ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:44:23 چرا دست هايم مي لرزند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دست هايم مي لرزند/ چرا دست هايم مي لرزند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:24:54 گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود/ گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:24:30 ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن/ ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:42:25 از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم/ از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:41:56 بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني/ بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:20:45 عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند/ عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:20:08 چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم/ چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:49:26 شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد/ شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:48:42 يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان/ يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:45:30 انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند/ انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:44:18 اصول تغذيه در آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اصول تغذيه در آلودگي هوا/ اصول تغذيه در آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:51:15 خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود/ خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:50:52 در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم/ در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:03:45 با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد / با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:03:19 طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس/ طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:14:44 روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا/ روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:14:13 رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي/ رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:13:37 روان درماني کودکان با شن بازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روان درماني کودکان با شن بازي/ روان درماني کودکان با شن بازي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:05:41 بو نکشيد تا لاغر شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بو نکشيد تا لاغر شويد/ بو نکشيد تا لاغر شويد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:04:44 تزريق اميدواري با تغيير زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تزريق اميدواري با تغيير زندگي/ تزريق اميدواري با تغيير زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:04:02 چرا خوابم نمي برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا خوابم نمي برد/ چرا خوابم نمي برد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:12:36 نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي/ نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:12:13 چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم/ چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:11:42 کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد/ کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:08:12 رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود/ رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:07:42 اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين/ اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:01:19 نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا/ نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:41:59 راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون/ راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:41:25 با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد/ با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:40:17 اصول طلايي قرنطينه خانگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اصول طلايي قرنطينه خانگي/ اصول طلايي قرنطينه خانگي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:46:56 اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود/ اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:46:22 تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر / تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:45:50 آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد/ آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:32:14 حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني/ حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:31:36 نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد/ نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:28:55 5 نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم / 5 نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:28:24 سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ/ سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:26:44 پانيک چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پانيک چيست/ پانيک چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:29:39 آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد/ آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:29:12 ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند/ ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:28:38 بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد/ بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:20:58 چگونه بيمار نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بيمار نشويم/ چگونه بيمار نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:20:19 شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا/ شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:19:35 روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار/ روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:07:58 زندگي با استرس را ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زندگي با استرس را ياد بگيريم/ زندگي با استرس را ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:07:11 آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است/ آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:06:39 چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب/ چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 13:59:37 سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان/ سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 13:58:51 چند باور اشتباه درباره کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند باور اشتباه درباره کاهش وزن/ چند باور اشتباه درباره کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 13:58:24 10 گياه که ويروس‌ها را تار و مار مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ گياه که ويروس‌ها را تار و مار مي‌کنند/ 10 گياه که ويروس‌ها را تار و مار مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:31:12 چگونه اختلال وسواسي خود را درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه اختلال وسواسي خود را درمان کنيم/ چگونه اختلال وسواسي خود را درمان کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:30:30 اگر کودک‌تان کم غذاست اين نکات را رعايت کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اگر کودک‌تان کم غذاست اين نکات را رعايت کنيد/ اگر کودک‌تان کم غذاست اين نکات را رعايت کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:29:32 برخي باورهاي اشتباه در روزهاي کرونايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/برخي باورهاي اشتباه در روزهاي کرونايي/ برخي باورهاي اشتباه در روزهاي کرونايي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:28:43 توصيه هاي طب سنتي براي تقويت سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه هاي طب سنتي براي تقويت سيستم ايمني بدن / توصيه هاي طب سنتي براي تقويت سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:06:18 وقتي دلخوري چاشني روابط مجازي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي دلخوري چاشني روابط مجازي مي‌شود / وقتي دلخوري چاشني روابط مجازي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:04:57 چرا برخي در پاييز افسرده مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا برخي در پاييز افسرده مي شوند / چرا برخي در پاييز افسرده مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:03:52 حواس‌تان به استخوان‌تان باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حواس‌تان به استخوان‌تان باشد/ حواس‌تان به استخوان‌تان باشد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:48:33 پيري زودرس چگونه مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيري زودرس چگونه مي‌رسد/ پيري زودرس چگونه مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:47:57 مثلث چاقي، اضطراب و افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مثلث چاقي، اضطراب و افسردگي/ مثلث چاقي، اضطراب و افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:47:07 افراد سپاسگزار شادترند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد سپاسگزار شادترند/ افراد سپاسگزار شادترند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:57:39 اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا/ اختلالات رواني گسترده در بهبود يافتگان از کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:57:12 کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه/ کرونا بهانه اي براي افزايش افسردگي در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:56:35 پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند/ پدر و مادر سمي حد و مرزهاي سالم را ناديده مي گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:48:17 واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است/ واکسن آنفلوانزا براي چه کساني ضروري است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:47:57 با پوکي استخوان بجنگيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با پوکي استخوان بجنگيم/ با پوکي استخوان بجنگيم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:47:22 مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده/ مخرب‌ترين آسيب‌هاي رواني ويروس کرونا بر پيکر خانواده http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:12:31 آب آشاميدني جايگزين ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آب آشاميدني جايگزين ندارد/ آب آشاميدني جايگزين ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:10:58 غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد/ غلظت خون چگونه مي‌تواند تهديدي براي سلامت باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:10:36 يوگا سپر شما در برابر کروناست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/يوگا سپر شما در برابر کروناست/ يوگا سپر شما در برابر کروناست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:37:52 زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است/ زمان طلايي براي خواب چه ساعتي است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:37:20 تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات/ تاثير تنفس بر حافظه و بازيابي خاطرات http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:36:35 تاثير گرما بر پرخاشگري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير گرما بر پرخاشگري/ تاثير گرما بر پرخاشگري http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:56:32 زبان مشترک موجب حل مشکلات خانواده‌ها در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زبان مشترک موجب حل مشکلات خانواده‌ها در دوران کرونا / زبان مشترک موجب حل مشکلات خانواده‌ها در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:54:40 عصبانيت را با حفظ تعادل رواني از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عصبانيت را با حفظ تعادل رواني از خود دور کنيد/ عصبانيت را با حفظ تعادل رواني از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:54:15 توصيه‌هاي ضدکرونايي براي داوطلبان کنکور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هاي ضدکرونايي براي داوطلبان کنکور/ توصيه‌هاي ضدکرونايي براي داوطلبان کنکور http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:51:37 نحوه رفتار والدين با کودکي که بيشتر از سنش مي‌داند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نحوه رفتار والدين با کودکي که بيشتر از سنش مي‌داند / نحوه رفتار والدين با کودکي که بيشتر از سنش مي‌داند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:51:13 كرونا اختلالات رواني را تشديد كرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/كرونا اختلالات رواني را تشديد كرد/ كرونا اختلالات رواني را تشديد كرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:50:51 جست و جوي يک لقمه نان در قله قاف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جست و جوي يک لقمه نان در قله قاف/ جست و جوي يک لقمه نان در قله قاف http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:45:50 سينما هم شفاف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سينما هم شفاف مي‌شود/ سينما هم شفاف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:35:36 نقش رسانه‌ها در هدايت فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش رسانه‌ها در هدايت فرهنگ عمومي/ نقش رسانه‌ها در هدايت فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:34:44 برونگرايي بهتر است يا درونگرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/برونگرايي بهتر است يا درونگرايي/ برونگرايي بهتر است يا درونگرايي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:30:11 اختلال نگراني با سلامت رواني افراد چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال نگراني با سلامت رواني افراد چه مي‌کند/ اختلال نگراني با سلامت رواني افراد چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:29:42 اعتماد به نفس با خود بزرگ بيني تفاوت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اعتماد به نفس با خود بزرگ بيني تفاوت دارد/ اعتماد به نفس با خود بزرگ بيني تفاوت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:24:45 روش‌هاي رهايي از خستگي هميشگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روش‌هاي رهايي از خستگي هميشگي/ روش‌هاي رهايي از خستگي هميشگي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:29:05 افراد بدبين همواره افکار منفي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ افراد بدبين همواره افکار منفي دارند/ افراد بدبين همواره افکار منفي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:28:36 چه ميزان استرس را در مواجهه با بلاي جهاني تحمل مي‌کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه ميزان استرس را در مواجهه با بلاي جهاني تحمل مي‌کنيد/ چه ميزان استرس را در مواجهه با بلاي جهاني تحمل مي‌کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:08:48 آسيب وسواس کرونا خطرناک‌تر از خود بيماري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آسيب وسواس کرونا خطرناک‌تر از خود بيماري است / آسيب وسواس کرونا خطرناک‌تر از خود بيماري است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:02:04 از طرد شدن مي‌ترسم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/از طرد شدن مي‌ترسم/ از طرد شدن مي‌ترسم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 13:58:22 چه کنيم قضاوت ديگران براي ما مهم نباشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کنيم قضاوت ديگران براي ما مهم نباشد/ چه کنيم قضاوت ديگران براي ما مهم نباشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 13:57:44 اين ميوه‌ها شما را لاغر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين ميوه‌ها شما را لاغر مي‌کند/ اين ميوه‌ها شما را لاغر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:57:44 تابستان كرونايي خود را چگونه سپري کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تابستان كرونايي خود را چگونه سپري کنيم/ تابستان كرونايي خود را چگونه سپري کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:57:11 متاهل‌ها نسبت به مجرد‌ها از سلامت رواني بيشتري برخوردارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/متاهل‌ها نسبت به مجرد‌ها از سلامت رواني بيشتري برخوردارند/ متاهل‌ها نسبت به مجرد‌ها از سلامت رواني بيشتري برخوردارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:56:36 تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن / تدابير طب‌سنتي براي بهبود سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:46:46 استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن/ استرس متهم رديف اول ضعف سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:45:42 عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع / عجله کردن براي مديريت زمان ممنوع http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:49:32 کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند / کم‌آبي در تابستان با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:12:29 بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد / بلايي که طلاق عاطفي بر سر زندگي مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:11:23 تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است/ تفکر مداوم منفي با خطر زوال عقل مرتبط است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:05:02 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت/ بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2021 14:05:51 نظارت ها در کشور مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت ها در کشور مغفول مانده است/ نظارت ها در کشور مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:53:26 صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است/ صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:41:58 ۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد/ ۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2021 13:14:54 انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر / انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2021 19:53:46 بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی / بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2021 13:19:13 تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد/ تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:23:25 آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد / آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:23:01 مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود/ مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2021 23:26:08 تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید/ تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2021 11:53:15 مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند/ مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:33:38 با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد/ با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:18:57 کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد/ کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 14:58:15 ۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید/ ۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2021 12:10:21 کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد/ کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2021 11:53:44 مجلس برای توسعه تجارت و ترانزیت در مرز رازی خوی تلاش می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مجلس برای توسعه تجارت و ترانزیت در مرز رازی خوی تلاش می‌کند/ مجلس برای توسعه تجارت و ترانزیت در مرز رازی خوی تلاش می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2021 16:13:37 ارزش دلاری کالاهای وارده از گمرکات آذربایجان ‌غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارزش دلاری کالاهای وارده از گمرکات آذربایجان ‌غربی کاهش یافت/ ارزش دلاری کالاهای وارده از گمرکات آذربایجان ‌غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:58:49 2.2ميليون نفر در آذربايجان‌غربي مشمول سهام عدالت هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ميليون نفر در آذربايجان‌غربي مشمول سهام عدالت هستند/ 2.2ميليون نفر در آذربايجان‌غربي مشمول سهام عدالت هستند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:57:01 کارگران را با تورم به فلک مي‌بندند اما براي گروه‌هاي پردرآمد تسهيل‌گري مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کارگران را با تورم به فلک مي‌بندند اما براي گروه‌هاي پردرآمد تسهيل‌گري مي‌کنند / کارگران را با تورم به فلک مي‌بندند اما براي گروه‌هاي پردرآمد تسهيل‌گري مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:56:18 رونمایی از سند جاده‌های آذربایجان غربی برای نخستین بار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونمایی از سند جاده‌های آذربایجان غربی برای نخستین بار/ رونمایی از سند جاده‌های آذربایجان غربی برای نخستین بار http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2021 11:16:46 فعالیت تعداد ۳۸۰ واحد گاوشیری صنعتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعالیت تعداد ۳۸۰ واحد گاوشیری صنعتی در آذربایجان غربی/ فعالیت تعداد ۳۸۰ واحد گاوشیری صنعتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 19:46:30 پارادوکس کاهش نرخ دلار و عدم تغيير قيمت کالاها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پارادوکس کاهش نرخ دلار و عدم تغيير قيمت کالاها/ پارادوکس کاهش نرخ دلار و عدم تغيير قيمت کالاها http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:43:25 ۲۴ هزار نفر در آذربایجان‌غربی برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۴ هزار نفر در آذربایجان‌غربی برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند/ ۲۴ هزار نفر در آذربایجان‌غربی برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2021 14:09:51 حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود/ حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 15:15:00 شهرداري ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعي قرار گرفته اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شهرداري ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعي قرار گرفته اند/ شهرداري ها در احقاق حقوق خود در حالت تدافعي قرار گرفته اند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 11:57:32 حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود/ حق آبه بخش کشاورزي آذربايجان غربي بازنگري شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 11:56:52 امسال ۱.۲ میلیون تن کالا در مرز تمرچین پیرانشهر جابجا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ میلیون تن کالا در مرز تمرچین پیرانشهر جابجا شده است/ امسال ۱.۲ میلیون تن کالا در مرز تمرچین پیرانشهر جابجا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2021 13:16:17 ۹ داروی درمانی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در آذربایجان‌غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۹ داروی درمانی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در آذربایجان‌غربی فراهم است/ ۹ داروی درمانی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در آذربایجان‌غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2021 13:53:02 توزیع ۵۵ هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توزیع ۵۵ هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی/ توزیع ۵۵ هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2021 13:50:18 مشکل صادرات سیب برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مشکل صادرات سیب برطرف می‌شود/ مشکل صادرات سیب برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2021 11:30:39 ۲۹ هکتار از زمین‌های الحاقی مهاباد جزو محدوده شهری می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۹ هکتار از زمین‌های الحاقی مهاباد جزو محدوده شهری می‌شود/ ۲۹ هکتار از زمین‌های الحاقی مهاباد جزو محدوده شهری می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:33:17 بازرسی کل آذربایجان‌غربی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید حمایت می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازرسی کل آذربایجان‌غربی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید حمایت می‌کند/ بازرسی کل آذربایجان‌غربی از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید حمایت می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:30:42 رانت خودرو بايد باقي بماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رانت خودرو بايد باقي بماند/ رانت خودرو بايد باقي بماند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:11:27 ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به تعاونی های کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به تعاونی های کشور اختصاص یافت/ ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به تعاونی های کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2021 11:47:22 در صورت ادامه وضع موجود تورم بيشتر خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/در صورت ادامه وضع موجود تورم بيشتر خواهد شد/ در صورت ادامه وضع موجود تورم بيشتر خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:33:58 واحد جدید پلی اتیلن در ارومیه کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحد جدید پلی اتیلن در ارومیه کلنگ زنی می شود/ واحد جدید پلی اتیلن در ارومیه کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2020 20:08:27 مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان ‌غربی بررسی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان ‌غربی بررسی شد/ مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان ‌غربی بررسی شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2020 14:26:34 ممنوعیت صادرات سیب درختی منتفی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ممنوعیت صادرات سیب درختی منتفی شد/ ممنوعیت صادرات سیب درختی منتفی شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:33:39 رشد اقتصادي در بهار 1400 شدني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد اقتصادي در بهار 1400 شدني است/ رشد اقتصادي در بهار 1400 شدني است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:04:08 صادرات از منطقه تمرچین رونق یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از منطقه تمرچین رونق یابد/ صادرات از منطقه تمرچین رونق یابد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2020 16:48:08 عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در ٩ شهر آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در ٩ شهر آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود / عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در ٩ شهر آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2020 12:31:29 رشد 60 درصدی اعتبار عمرانی آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد 60 درصدی اعتبار عمرانی آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری/ رشد 60 درصدی اعتبار عمرانی آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری http://amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2020 12:29:16 راه برون رفت از بحران فعلی ناوگان عمومی سرمایه گذاری بخش خصوصی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه برون رفت از بحران فعلی ناوگان عمومی سرمایه گذاری بخش خصوصی است/ راه برون رفت از بحران فعلی ناوگان عمومی سرمایه گذاری بخش خصوصی است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:33:11 آيا اتفاق بودجه 99، در 1400 نيز تکرار خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/احتمال رد کليات بودجه در مجلس بالا است/ آيا اتفاق بودجه 99، در 1400 نيز تکرار خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:17:58 اقدامات دولت در آذربایجان‌غربی بی‌نظیر بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اقدامات دولت در آذربایجان‌غربی بی‌نظیر بوده است / اقدامات دولت در آذربایجان‌غربی بی‌نظیر بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2020 13:13:31 مرکز شبانه روزی رفع موانع تولید در آذربایجان غربی دایر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرکز شبانه روزی رفع موانع تولید در آذربایجان غربی دایر شد / مرکز شبانه روزی رفع موانع تولید در آذربایجان غربی دایر شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2020 13:10:49 بازرسی از اصناف در آذربایجان‌غربی به ۱۸۷ هزار مورد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازرسی از اصناف در آذربایجان‌غربی به ۱۸۷ هزار مورد رسید/ بازرسی از اصناف در آذربایجان‌غربی به ۱۸۷ هزار مورد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:57:40 کسب و کارهای خانگی راهگشای مشکل اشتغال در کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کسب و کارهای خانگی راهگشای مشکل اشتغال در کشور است/ کسب و کارهای خانگی راهگشای مشکل اشتغال در کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2020 12:42:36 یارانه نقدی برای جبران تورم باید افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/یارانه نقدی برای جبران تورم باید افزایش یابد/ یارانه نقدی برای جبران تورم باید افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:56:36 اتصال مسير ريلي ايران به ترکيه اجرايي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتصال مسير ريلي ايران به ترکيه اجرايي مي شود/ اتصال مسير ريلي ايران به ترکيه اجرايي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:50:20 حق کارگران است که دستمزدشان متناسب سازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حق کارگران است که دستمزدشان متناسب سازي شود/ حق کارگران است که دستمزدشان متناسب سازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:42:18 ۱۵۱ پرونده ارزی آذربایجان غربی تعیین تکلیف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۵۱ پرونده ارزی آذربایجان غربی تعیین تکلیف شد/ ۱۵۱ پرونده ارزی آذربایجان غربی تعیین تکلیف شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2020 11:26:10 بیش از ۹۵ درصد اصناف ارومیه محدودیت ها را رعایت می‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۹۵ درصد اصناف ارومیه محدودیت ها را رعایت می‌کنند/ بیش از ۹۵ درصد اصناف ارومیه محدودیت ها را رعایت می‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2020 12:34:39 مردم آذربایجان‌غربی در صورت گران‌فروشی مرغ آن را اطلاع دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مردم آذربایجان‌غربی در صورت گران‌فروشی مرغ آن را اطلاع دهند/ مردم آذربایجان‌غربی در صورت گران‌فروشی مرغ آن را اطلاع دهند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2020 12:29:09 خروج مرغ زنده از آذربایجان غربی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خروج مرغ زنده از آذربایجان غربی ممنوع است/ خروج مرغ زنده از آذربایجان غربی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2020 12:22:34 بخش کشاورزی در آذربایجان‌غربی باید به سمت درآمد پایدار حرکت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بخش کشاورزی در آذربایجان‌غربی باید به سمت درآمد پایدار حرکت کند/ بخش کشاورزی در آذربایجان‌غربی باید به سمت درآمد پایدار حرکت کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Nov 2020 13:22:24 ۳۰ درصد اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۰ درصد اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی تخصیص یافت/ ۳۰ درصد اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 14:19:08 حداقل حقوق يک بازنشسته بايد 9 ميليون تومان باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حداقل حقوق يک بازنشسته بايد 9 ميليون تومان باشد/ حداقل حقوق يک بازنشسته بايد 9 ميليون تومان باشد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:25:45 ۱۳۳ فقره پرونده قاچاق کالا در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳۳ فقره پرونده قاچاق کالا در آذربایجان غربی تشکیل شد/ ۱۳۳ فقره پرونده قاچاق کالا در آذربایجان غربی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2020 12:57:01 تحویل ۸۶۵ هزار تن چغندر به کارخانه های قند آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحویل ۸۶۵ هزار تن چغندر به کارخانه های قند آذربایجان غربی/ تحویل ۸۶۵ هزار تن چغندر به کارخانه های قند آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:36:08 نمايندگان آذربايجان غربي در مجلس براي جذب سرمايه گذار اهتمام جدي داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نمايندگان آذربايجان غربي در مجلس براي جذب سرمايه گذار اهتمام جدي داشته باشند/ نمايندگان آذربايجان غربي در مجلس براي جذب سرمايه گذار اهتمام جدي داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:27:40 تقويت وحدت بين نمايندگان مجلس مسير توسعه را هموار مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تقويت وحدت بين نمايندگان مجلس مسير توسعه را هموار مي کند/ تقويت وحدت بين نمايندگان مجلس مسير توسعه را هموار مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:27:21 تقویت وحدت بین نمایندگان مجلس مسیر توسعه را هموار می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تقویت وحدت بین نمایندگان مجلس مسیر توسعه را هموار می کند/ تقویت وحدت بین نمایندگان مجلس مسیر توسعه را هموار می کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2020 10:37:31 حجم سرمایه‌گذاری در معادن استان آذربایجان‌غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حجم سرمایه‌گذاری در معادن استان آذربایجان‌غربی افزایش یافت/ حجم سرمایه‌گذاری در معادن استان آذربایجان‌غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2020 11:20:26 اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانوار آذربایجان‌ غربی مهمترین هدف انجمن کارآفرینان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانوار آذربایجان‌ غربی مهمترین هدف انجمن کارآفرینان است/ اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانوار آذربایجان‌ غربی مهمترین هدف انجمن کارآفرینان است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2020 10:06:02 يارانه 120 هزار توماني؛ گريز ناگزير دولت؟! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/يارانه 120 هزار توماني؛ گريز ناگزير دولت؟/ يارانه 120 هزار توماني؛ گريز ناگزير دولت؟! http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:18:36 تکالیف مالیاتی فعالین اقتصادی در آذربایجان غربی تسهیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تکالیف مالیاتی فعالین اقتصادی در آذربایجان غربی تسهیل می شود/ تکالیف مالیاتی فعالین اقتصادی در آذربایجان غربی تسهیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2020 14:45:00 ۱۸۶ معدن غیرفعال آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۸۶ معدن غیرفعال آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند/ ۱۸۶ معدن غیرفعال آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2020 12:16:18 رفع مشکلات کشاورزی ارومیه در دستور کار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رفع مشکلات کشاورزی ارومیه در دستور کار است/ رفع مشکلات کشاورزی ارومیه در دستور کار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Oct 2020 10:44:33 نظارت بر قیمت کالاها در آذربایجان غربی افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت بر قیمت کالاها در آذربایجان غربی افزایش یابد / نظارت بر قیمت کالاها در آذربایجان غربی افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Oct 2020 13:49:05 چرا بورس به کوره پول‌سوزي تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا بورس به کوره پول‌سوزي تبديل شد/ چرا بورس به کوره پول‌سوزي تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:14:57 ماجرای شایعاتی که مسکن ملی در ماکو را تهدید می کنند چیست؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ماجرای شایعاتی که مسکن ملی در ماکو را تهدید می کنند چیست؟/ ماجرای شایعاتی که مسکن ملی در ماکو را تهدید می کنند چیست؟ http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2020 11:44:22 ۱۴ روستا برای اجرای طرح‌های کارآفرینی در آذربایجان‌غربی شناسایی ‌شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۴ روستا برای اجرای طرح‌های کارآفرینی در آذربایجان‌غربی شناسایی ‌شد/ ۱۴ روستا برای اجرای طرح‌های کارآفرینی در آذربایجان‌غربی شناسایی ‌شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:06:55 دولت آينده يک شبه ثروتمند مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت آينده يک شبه ثروتمند مي‌شود / دولت آينده يک شبه ثروتمند مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 13:56:03 ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری هزینه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری هزینه شد/ ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری هزینه شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2020 12:47:15 دورريختن ميوه بهشتي درجاده‌هاي اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دورريختن ميوه بهشتي درجاده‌هاي اروميه/ دورريختن ميوه بهشتي درجاده‌هاي اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:09:38 افزایش سهمیه نانوایی ها برای رفع مشکل کمبود نان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش سهمیه نانوایی ها برای رفع مشکل کمبود نان در آذربایجان غربی/ افزایش سهمیه نانوایی ها برای رفع مشکل کمبود نان در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:45:13 حواله‌ نفتی و ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران نیروگاهی قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حواله‌ نفتی و ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران نیروگاهی قرار می‌گیرد / حواله‌ نفتی و ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران نیروگاهی قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2020 19:46:09 طرح منطقه ويژه اقتصادي مهاباد به تصويب نهايي مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ طرح منطقه ويژه اقتصادي مهاباد به تصويب نهايي مي‌رسد/ طرح منطقه ويژه اقتصادي مهاباد به تصويب نهايي مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:42:40 آيا روياي ترکيه‌اي-ايراني به پايان رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا روياي ترکيه‌اي ايراني به پايان رسيده است/ آيا روياي ترکيه‌اي-ايراني به پايان رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:41:44 تردد مسافر با شرایط ویژه و محدود از ۳ پایانه مرزی آذربایجان‌غربی انجام می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تردد مسافر با شرایط ویژه و محدود از ۳ پایانه مرزی آذربایجان‌غربی انجام می‌شود/ تردد مسافر با شرایط ویژه و محدود از ۳ پایانه مرزی آذربایجان‌غربی انجام می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2020 12:24:51 اوضاع اقتصاد ايران خوب نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اوضاع اقتصاد ايران خوب نيست/ اوضاع اقتصاد ايران خوب نيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:06:39 باغداران آذربایجان‌غربی از فروش سیب به واسطه‌ها خودداری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ باغداران آذربایجان‌غربی از فروش سیب به واسطه‌ها خودداری کنند/ باغداران آذربایجان‌غربی از فروش سیب به واسطه‌ها خودداری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2020 16:46:30 کاشت پسته در ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاشت پسته در ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی/ کاشت پسته در ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:56:17 دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود/ دپارتمان ملي مهارت زنان در اروميه راه اندازي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:46:27 آيا واقعا دولت در بازار بورس دخالتي نداشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا واقعا دولت در بازار بورس دخالتي نداشته است / آيا واقعا دولت در بازار بورس دخالتي نداشته است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:46:06 رونمایی از سامانه شفافیت سبب مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونمایی از سامانه شفافیت سبب مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی می‌شود/ رونمایی از سامانه شفافیت سبب مبارزه با فساد و تقویت اعتماد عمومی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2020 12:30:41 مشکلی در تامین کپسول گاز خانواده‌ها در آذربایجان‌ غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلی در تامین کپسول گاز خانواده‌ها در آذربایجان‌ غربی وجود ندارد / مشکلی در تامین کپسول گاز خانواده‌ها در آذربایجان‌ غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2020 11:42:51 دخالت دولت درکنترل بازار نتيجه عکس دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دخالت دولت درکنترل بازار نتيجه عکس دارد / دخالت دولت درکنترل بازار نتيجه عکس دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:19:05 تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه راه‌گشاي مشکلات است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه راه‌گشاي مشکلات است/ تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه راه‌گشاي مشکلات است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:09:45 ۳ شرکت ایرانی در تولید واکسن کرونا دستاوردهای قابل توجهی دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳ شرکت ایرانی در تولید واکسن کرونا دستاوردهای قابل توجهی دارند / ۳ شرکت ایرانی در تولید واکسن کرونا دستاوردهای قابل توجهی دارند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Sep 2020 16:00:42 ۶.۳ میلیون تن گوجه فرنگی امسال در کشور تولید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ گوجه فرنگی امسال در کشور تولید شد/ ۶.۳ میلیون تن گوجه فرنگی امسال در کشور تولید شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2020 12:18:58 تخریب خانه باغ ها به گسترش زمینهای کشاورزی کمکی نمی کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تخریب خانه باغ ها به گسترش زمینهای کشاورزی کمکی نمی کند/ تخریب خانه باغ ها به گسترش زمینهای کشاورزی کمکی نمی کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2020 14:28:06 امسال تردد از مسیر محور سرچم- میاندوآب انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال تردد از مسیر محور سرچم میاندوآب انجام می شود/ امسال تردد از مسیر محور سرچم- میاندوآب انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2020 14:22:57 پادزهر تورم افسار گسيخته http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پادزهر تورم افسار گسيخته/ پادزهر تورم افسار گسيخته http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:44:37 ۱۰۴۱ تن کالا از آذربایجان‌ غربی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۰۴۱ تن کالا از آذربایجان‌ غربی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شد/ ۱۰۴۱ تن کالا از آذربایجان‌ غربی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2020 14:34:08 گشايش اقتصادي چگونه به يک چالش بزرگ تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/گشايش اقتصادي چگونه به يک چالش بزرگ تبديل شد/ گشايش اقتصادي چگونه به يک چالش بزرگ تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:03:23 زمینه کشت ۱۰۰ هکتار گیاه دارویی کم‌آب‌بر در آذربایجان‌غربی فراهم می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زمینه کشت ۱۰۰ هکتار گیاه دارویی کم‌آب‌بر در آذربایجان‌غربی فراهم می‌شود/ زمینه کشت ۱۰۰ هکتار گیاه دارویی کم‌آب‌بر در آذربایجان‌غربی فراهم می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2020 14:35:24 ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان غربی تعطیل هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۰ درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان غربی تعطیل هستند/ ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان غربی تعطیل هستند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2020 14:31:46 اجرای طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی در آذربایجان غربی/ اجرای طرح مقابله با تغییر کاربری اراضی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2020 13:24:04 کاهش معاملات در تالار بورس آذربایجان غربی/سهم ۵۵ درصدی فروش سهام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاهش معاملات در تالار بورس آذربایجان غربی/ کاهش معاملات در تالار بورس آذربایجان غربی/سهم ۵۵ درصدی فروش سهام http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2020 13:19:14 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود/ طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:46:10 خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات/ خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:45:16 نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي/ نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:26:21 تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب/ تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:51:36 نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه/ نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:46:19 هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود/ هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:05:23 سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده/ سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:04:37 آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است/ آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:06:50 موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها/ موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:06:23 احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود/ احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:23:44 تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم/ تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:09:13 بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟/ بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2020 13:19:16 ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است/ ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:48:09 تنديس"رسانه برتر" "نصيب آرازآذربايجان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تنديس سانه برتر نصيب آرازآذربايجان شد/ تنديس"رسانه برتر" "نصيب آرازآذربايجان شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:25:00 اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم/ اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:30:11 سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند/ سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:29:46 فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم/ فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:30:36 اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم/ اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:12:07 شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند/ شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:11:29 کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است/ کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:11:06 چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد/ چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:09:10 حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ/ حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:08:46 کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي/ کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:01:05 کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت/ کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:00:27 موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود/ موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:33:55 فضاي مجازي، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي، تهديد يا فرصت/ فضاي مجازي، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:24:32 ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی / ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:10:57 شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني- اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني اسلامي / شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني- اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:09:00 در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم / در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:07:38 نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم/ نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:53:51 غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي/ غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:53:08 تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است/ تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Sep 2020 14:04:34 نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي/ نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:58:29 سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي جنگ سينمايي براي صلح است/ سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:50:27 کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند/ کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:49:46 سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود/ سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:11:35 داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد/ داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:14:14 شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود / شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:13:38 موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود/ موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2020 16:04:07 بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد/ بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2020 15:17:40 فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است/ فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:39:42 تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است/ تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:38:43 بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟/ بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟ http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:57:36 سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا / سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:52:24 مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند/ مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:30:13 حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات/ حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:29:47 ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما/ ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:09:35 مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند / مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:03:16 پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود/ پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:00:03 ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم/ ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:58:28 براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند/ براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:12:31 کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق/ کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:50:31 کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت / کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:51:45 پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور / پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2020 12:00:54 موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است/ موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2020 11:08:22 سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف / سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:15:25 بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست / بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:14:12 فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي/ فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:06:19 سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر/ سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:05:49 فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ دروغ‌گويي / فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:13:22 شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند/ شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:12:29 پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت/ پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:38:39 کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق/ کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:38:12 کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا خير است يا شر/ کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:11:51 آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر/ آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:10:45 کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب / کرونا و آغاز فصلي جديد براي بازار کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:10:07 رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد/ رسانه‌هاي ديجيتال به مخاطب آزادي انتخاب مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:09:15 معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه/ معافیت یک‌هزار نفر از اهالی فرهنگ در آذربایجان‌غربی از پرداخت حق بیمه http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2020 11:45:10 آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد/ آينده تيره دانش آموزان ايراني با اسم رمز شاد! http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:59:47 آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند/ آيا همه چشم‌شان را بر روي نابودي رسانه‌هاي خصوصي بسته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2020 12:58:57 موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود/ موزه و اماکن تاریخی ارومیه ساماندهی و تعمیر می‌ شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2020 12:40:36 دزداني نگران رونق کتابخواني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دزداني نگران رونق کتابخواني / دزداني نگران رونق کتابخواني http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:50:49 آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است/ آموزگاري هيچ گاه ساده نبوده است http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2020 11:48:35 تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست/ تعلل در ساماندهی لشکر ۶۴ ارومیه قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2020 12:25:31 شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار/ شاد کرونا زده و دانش آموزان چشم انتظار http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:37:31 در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد/ در عصر ديجيتال روزنامه‌ جايگاه خود را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2020 11:36:17 سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم/ سينماي آنلاين يک پروژه ملي است؛ تخريبش نکنيم! http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:42:28 نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است/ نگاه سنتي مانع نشر الکترونيک روزنامه‌ها است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2020 13:41:33 آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا/ آماده باش فضاي مجازي درپساکرونا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:27:09 سياست‌هاي نادرست؛ تيشه به ريشه ي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگاهي به توقف چاپ روزنامه‌هاي کاغذي/ سياست‌هاي نادرست؛ تيشه به ريشه ي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2020 13:26:14 نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي/ نابساماني اقتصادي و تاثير عجيب آن بر فرهنگ عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:10:40 سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع/ سلبريتي‌هايي برآمده از جامعه و عليه اجتماع http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:50:06 تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود/ تعهدات رسانه به اجتماع جدي گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2020 13:49:19 بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند/ بي‌هويتي، خطري است که فرهنگ ايراني امروز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:53:52 مرز غنا و موسيقي کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مرز غنا و موسيقي کجاست/ مرز غنا و موسيقي کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:50:38 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند/ 78 درصد مردم کشور اصلاً سينما نمي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:11:46 سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي/ سوءاستفاده از جاي خالي رسانه‌هاي رسمي http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:11:02 تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه/ تاثير سلبريتي‌هاي پولي بر فرهنگ مصرفي جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:50:08 رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند/ رسانه ابزار جنگ نرم و خبرها گلوله‌هايش هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 15:49:11 عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است/ عرضه کاغذ با يارانه دولتي مُسکني موقت در بازار کتاب است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:11:01 صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟/ صداو سيما مدعي کدام توليد ملي است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:10:36 کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت/ کتاب سوزي، زشت ترين رفتار به جا مانده از جاهليت http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 13:09:40 دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي/ دوقطبي سدي بزرگ در مسير فرهنگ دموکراسي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2020 12:45:51 انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي_کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي کند/ انتشار اخبار منفي مردم را دچار پس زدگي خبرمي_کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:05:02 مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست/ مجازي شدن فرهنگ به معناي آسيب نيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2020 13:03:47 مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول/ مساجد، بهترين مکان ها براي انجام مطالبه هاي معقول http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:34:11 تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست/ تاريخ ژورناليستي امروز متکي بر سند نيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:33:50 چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟/ چرا بايد براي عُرس مولانا به خوي برويم؟ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:33:03 مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند/ مردم صداي اعتراض خود را از رسانه نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:32:12 جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند/ جايگاهي که روزنامه ها ديگر در ميان مردم ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:15:39 ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي/ ايجاد فرصت برابر آموزشي با استفاده از آموزش رايگان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2019 13:14:49 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 رئیس دستگاه قضا، فردا میهمان آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس دستگاه قضا، فردا میهمان آذربایجان غربی است/ رئیس دستگاه قضا، فردا میهمان آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2021 14:07:58 آتش‌سوزی عرصه‌های ملی آذربایجان‌غربی را تهدید می‌کند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آتش‌سوزی عرصه‌های ملی آذربایجان‌غربی را تهدید می‌کند‌ / آتش‌سوزی عرصه‌های ملی آذربایجان‌غربی را تهدید می‌کند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 02 Mar 2021 19:57:49 یک مراسم عروسی ۲۸ نفر از روستاییان ارومیه را به کرونا مبتلا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/یک مراسم عروسی ۲۸ نفر از روستاییان ارومیه را به کرونا مبتلا کرد/ یک مراسم عروسی ۲۸ نفر از روستاییان ارومیه را به کرونا مبتلا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:50:03 شهر هاي نارنجي آذربايجان‌غربي ورود ممنوع شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهر هاي نارنجي آذربايجان‌غربي ورود ممنوع شدند/ شهر هاي نارنجي آذربايجان‌غربي ورود ممنوع شدند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:43:15 بيش از 85 درصد جمعيت بيمه سلامت آذربايجان غربي خدمات رايگان دريافت مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ بيش از 85 درصد جمعيت بيمه سلامت آذربايجان غربي خدمات رايگان دريافت مي‌کنند / بيش از 85 درصد جمعيت بيمه سلامت آذربايجان غربي خدمات رايگان دريافت مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2021 20:17:13 شهر های نارنجی آذربایجان‌غربی ورود ممنوع شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهر های نارنجی آذربایجان‌غربی ورود ممنوع شدند/ شهر های نارنجی آذربایجان‌غربی ورود ممنوع شدند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2021 13:13:13 چهارمین کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چهارمین کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شناسایی شد/ چهارمین کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2021 19:57:46 ظرفیت بیمارستان طالقانی ارومیه ‌از بیماران کرونایی پر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ظرفیت بیمارستان طالقانی ارومیه ‌از بیماران کرونایی پر شد / ظرفیت بیمارستان طالقانی ارومیه ‌از بیماران کرونایی پر شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2021 13:21:49 میزان استفاده از ماسک در آذربایجان غربی کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/میزان استفاده از ماسک در آذربایجان غربی کاهش یافته است/ میزان استفاده از ماسک در آذربایجان غربی کاهش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:29:01 مرکز فوریت‌های پلیسی فتا در آذربایجان‌غربی راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرکز فوریت‌های پلیسی فتا در آذربایجان‌غربی راه‌اندازی می‌شود/ مرکز فوریت‌های پلیسی فتا در آذربایجان‌غربی راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:27:18 مرزهاي آذربايجان غربي با شمال عراق بسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ مرزهاي آذربايجان غربي با شمال عراق بسته شد/ مرزهاي آذربايجان غربي با شمال عراق بسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:17:37 بیش از ۴۶۰۰ بیمار خاص در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۴۶۰۰ بیمار خاص در آذربایجان غربی شناسایی شد/ بیش از ۴۶۰۰ بیمار خاص در آذربایجان غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2021 23:29:49 ثبت ۷ اثر ملی منقول آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ثبت ۷ اثر ملی منقول آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی/ ثبت ۷ اثر ملی منقول آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2021 11:51:03 حفظ و نگهداری اثر ملی «مدرسه هدایت» نیازمند مشارکت بخش خصوصی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حفظ و نگهداری اثر ملی «مدرسه هدایت» نیازمند مشارکت بخش خصوصی است/ حفظ و نگهداری اثر ملی «مدرسه هدایت» نیازمند مشارکت بخش خصوصی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2021 15:20:49 بیماران سرپایی و بستری کرونایی آذربایجان غربی افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیماران سرپایی و بستری کرونایی آذربایجان غربی افزایش یافته است/ بیماران سرپایی و بستری کرونایی آذربایجان غربی افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Feb 2021 15:17:25 انتشار و توزیع دفترچه های کاغذی بیمه تامین اجتماعی حذف می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انتشار و توزیع دفترچه های کاغذی بیمه تامین اجتماعی حذف می شود/ انتشار و توزیع دفترچه های کاغذی بیمه تامین اجتماعی حذف می شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:46:31 خسارات وارده به بازارچه مهاباد از منابع مختلف جبران خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خسارات وارده به بازارچه مهاباد از منابع مختلف جبران خواهد شد/ خسارات وارده به بازارچه مهاباد از منابع مختلف جبران خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:40:45 ترک تحصيل 6184 دانش‌آموز آذربايجان غربي در سال تحصيلي کرونايي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ترک تحصيل 6184 دانش‌آموز آذربايجان غربي در سال تحصيلي کرونايي/ ترک تحصيل 6184 دانش‌آموز آذربايجان غربي در سال تحصيلي کرونايي! http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:39:34 فقر عامل افزايش ترک تحصيل در آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فقر عامل افزايش ترک تحصيل در آذربايجان غربي است/ فقر عامل افزايش ترک تحصيل در آذربايجان غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:34:01 شیوه های مطالبه گری و آتش به اختیاری به مردم تبیین شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شیوه های مطالبه گری و آتش به اختیاری به مردم تبیین شود/ شیوه های مطالبه گری و آتش به اختیاری به مردم تبیین شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2021 13:55:08 طرح هدایت با هدف تهیه تبلت دانش‌آموزی در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح هدایت با هدف تهیه تبلت دانش‌آموزی در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود / طرح هدایت با هدف تهیه تبلت دانش‌آموزی در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2021 13:43:25 ظرفیت تامین آب شرب شهری در آذربایجان غربی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ظرفیت تامین آب شرب شهری در آذربایجان غربی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است/ ظرفیت تامین آب شرب شهری در آذربایجان غربی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Feb 2021 14:17:12 ۵ هزار بسته معیشتی در ارومیه توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵ هزار بسته معیشتی در ارومیه توزیع شد/ ۵ هزار بسته معیشتی در ارومیه توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2021 14:06:19 تونل انتقال آب به درياچه اروميه سال آينده افتتاح مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تونل انتقال آب به درياچه اروميه سال آينده افتتاح مي شود/ تونل انتقال آب به درياچه اروميه سال آينده افتتاح مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 14:55:33 ضریب اشغال هتل‌های آذربایجان غربی به زیر ۵ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضریب اشغال هتل‌های آذربایجان غربی به زیر ۵ درصد رسید/ ضریب اشغال هتل‌های آذربایجان غربی به زیر ۵ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2021 14:21:22 آغاز روند افزایشی کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز روند افزایشی کرونا در آذربایجان غربی/ آغاز روند افزایشی کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2021 14:18:00 گلزار شهدای آذربایجان‌غربی همزمان با دهه فجر عطرافشانی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گلزار شهدای آذربایجان‌غربی همزمان با دهه فجر عطرافشانی شد/ گلزار شهدای آذربایجان‌غربی همزمان با دهه فجر عطرافشانی شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2021 16:00:50 کولبري نکنند از گرسنگي مي‌ميرند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ کولبري نکنند از گرسنگي مي‌ميرند / کولبري نکنند از گرسنگي مي‌ميرند! http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:44:57 وضعیت ثبات نسبی کرونا در آذربایجان‌غربی شکننده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت ثبات نسبی کرونا در آذربایجان‌غربی شکننده است/ وضعیت ثبات نسبی کرونا در آذربایجان‌غربی شکننده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2021 13:48:58 بستری‌های روزانه کرونایی در آذربایجان‌غربی ۱.۵ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بستری‌های روزانه کرونایی در آذربایجان‌غربی / بستری‌های روزانه کرونایی در آذربایجان‌غربی ۱.۵ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2021 12:18:10 ۵۷۰ پروژه عمرانی اقتصادی دهه فجر در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۷۰ پروژه عمرانی اقتصادی دهه فجر در آذربایجان غربی افتتاح می شود/ ۵۷۰ پروژه عمرانی اقتصادی دهه فجر در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2021 12:16:15 ۵۱۳ کیلوگرم انواع موادمخدر در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۱۳ کیلوگرم انواع موادمخدر در آذربایجان غربی کشف شد/ ۵۱۳ کیلوگرم انواع موادمخدر در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2021 18:40:53 فعالیت سامانه بارشی جدید از پنجشنبه در آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فعالیت سامانه بارشی جدید از پنجشنبه در آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود/ فعالیت سامانه بارشی جدید از پنجشنبه در آذربایجان‌غربی آغاز می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2021 13:52:51 افتتاح مرکز درمان و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افتتاح مرکز درمان و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در ارومیه/ افتتاح مرکز درمان و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2021 13:51:07 پرونده ۱۳ هزارمدعی مصدومیت شیمیایی سردشت رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پرونده ۱۳ هزارمدعی مصدومیت شیمیایی سردشت رسیدگی شد/ پرونده ۱۳ هزارمدعی مصدومیت شیمیایی سردشت رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2021 11:12:23 ۱۱ بال لک‌لک در مهاباد از شدت سرما به منازل مسکونی مردم پناه آوردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱ بال لک‌لک در مهاباد از شدت سرما به منازل مسکونی مردم پناه آوردند/ ۱۱ بال لک‌لک در مهاباد از شدت سرما به منازل مسکونی مردم پناه آوردند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:57:59 درمبارزه با فساد هيچ خط قرمزي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ درمبارزه با فساد هيچ خط قرمزي وجود ندارد/ درمبارزه با فساد هيچ خط قرمزي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:51:26 یکی از اجساد ۳ گمشده در غار بابا احمد چالدران کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/یکی از اجساد ۳ گمشده در غار بابا احمد چالدران کشف شد/ یکی از اجساد ۳ گمشده در غار بابا احمد چالدران کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2021 14:15:44 مهلت قانونی شورای شهر ارومیه برای انتخاب شهردار، سه ماهه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مهلت قانونی شورای شهر ارومیه برای انتخاب شهردار، سه ماهه است/ مهلت قانونی شورای شهر ارومیه برای انتخاب شهردار، سه ماهه است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2021 14:12:51 بستری‌شدگان کرونایی در آذربایجان‌غربی به ۳۲۰ نفر کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بستری‌شدگان کرونایی در آذربایجان‌غربی به ۳۲۰ نفر کاهش یافت/ بستری‌شدگان کرونایی در آذربایجان‌غربی به ۳۲۰ نفر کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2021 11:34:40 ۲۴ درمانگاه آذربایجان‌غربی به نسخه‌نویسی الکترونیک مجهز شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۴ درمانگاه آذربایجان‌غربی به نسخه‌نویسی الکترونیک مجهز شدند/ ۲۴ درمانگاه آذربایجان‌غربی به نسخه‌نویسی الکترونیک مجهز شدند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2021 11:29:22 امدادرسانی به ۱۸۶ نفر گرفتار در برف وکولاک آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امدادرسانی به ۱۸۶ نفر گرفتار در برف وکولاک آذربایجان غربی/ امدادرسانی به ۱۸۶ نفر گرفتار در برف وکولاک آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2021 13:02:53 بیش از ۲۳ میلیارد ریال به واحدهای بوم‌گردی خوی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۲۳ میلیارد ریال به واحدهای بوم‌گردی خوی اختصاص یافت/ بیش از ۲۳ میلیارد ریال به واحدهای بوم‌گردی خوی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2021 12:56:40 قوانین حاکم بر مدیریت شهری باید اصلاح شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قوانین حاکم بر مدیریت شهری باید اصلاح شود/ قوانین حاکم بر مدیریت شهری باید اصلاح شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2021 14:07:25 انجام بیش از ۲۲ هزار معاینه سرپایی ناشی از نزاع در پزشکی قانونی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انجام بیش از ۲۲ هزار معاینه سرپایی ناشی از نزاع در پزشکی قانونی آذربایجان غربی/ انجام بیش از ۲۲ هزار معاینه سرپایی ناشی از نزاع در پزشکی قانونی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 14:01:00 نيروگاه‌ها در آذربايجان‌غربي از مازوت استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نيروگاه‌ها در آذربايجان‌غربي از مازوت استفاده نمي‌کنند/ نيروگاه‌ها در آذربايجان‌غربي از مازوت استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:57:01 فرونشست زمين3 شهرستان آذربايجان غربي را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرونشست زمين3 شهرستان آذربايجان غربي را تهديد مي کند/ فرونشست زمين3 شهرستان آذربايجان غربي را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:56:43 بازگشايي مدارس از بهمن‌ماه؛ چرا والدين نبايد نگران باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازگشايي مدارس از بهمن‌ماه؛ چرا والدين نبايد نگران باشند/ بازگشايي مدارس از بهمن‌ماه؛ چرا والدين نبايد نگران باشند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:55:51 کپي‌کاري‌هاي پر هزينه، براي مردم تفريح و سرگرمي نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کپي‌کاري‌هاي پر هزينه، براي مردم تفريح و سرگرمي نمي‌شود/ کپي‌کاري‌هاي پر هزينه، براي مردم تفريح و سرگرمي نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:52:35 ارومیه صاحب اِلمان می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ارومیه صاحب اِلمان می شود / ارومیه صاحب اِلمان می شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:29:01 وضعیت شیوع کرونا در ۸ شهرستان آذربایجان‌غربی، آبی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت شیوع کرونا در ۸ شهرستان آذربایجان‌غربی، آبی شد/ وضعیت شیوع کرونا در ۸ شهرستان آذربایجان‌غربی، آبی شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2021 16:49:11 فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده هوا در ارومیه تا اطلاع ثانوی تعطیل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده هوا در ارومیه تا اطلاع ثانوی تعطیل است/ فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده هوا در ارومیه تا اطلاع ثانوی تعطیل است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2021 11:53:21 امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش می‌شود/ امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2021 11:43:34 خبر دستگیری شهردار ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خبر دستگیری شهردار ارومیه تایید شد / خبر دستگیری شهردار ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2021 14:10:23 ۲۴۰۰ سند تک برگی برای موقوفات آذربایجان‌غربی اخذ شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۴۰۰ سند تک برگی برای موقوفات آذربایجان‌غربی اخذ شد / ۲۴۰۰ سند تک برگی برای موقوفات آذربایجان‌غربی اخذ شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2021 14:05:17 شهردار اروميه به ‌اداره اطلاعات فراخوانده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهردار اروميه به ‌اداره اطلاعات فراخوانده شد/ شهردار اروميه به ‌اداره اطلاعات فراخوانده شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 19:20:44 زمین لرزه ۳.۵ ریشتری، نقده در جنوب آذربایجان‌غربی را لرزاند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زمین لرزه نقده در جنوب آذربایجان‌غربی را لرزاند/ زمین لرزه ۳.۵ ریشتری، نقده در جنوب آذربایجان‌غربی را لرزاند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 15:17:55 کرونا مانع سرشماری جمعیت گوزن زرد ایرانی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا مانع سرشماری جمعیت گوزن زرد ایرانی شد/ کرونا مانع سرشماری جمعیت گوزن زرد ایرانی شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 15:17:02 زنگ خطر موج چهارم کرونا در آذربايجان غربي به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زنگ خطر موج چهارم کرونا در آذربايجان غربي به صدا درآمد/ زنگ خطر موج چهارم کرونا در آذربايجان غربي به صدا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:07:41 پيشرفت در صنعت پتروشيمي موفقيت در اقتصاد مقاومتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پيشرفت در صنعت پتروشيمي موفقيت در اقتصاد مقاومتي/ پيشرفت در صنعت پتروشيمي موفقيت در اقتصاد مقاومتي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 11:54:59 کرونا در آذربايجان‌غربي؛ سراشيبي شکننده ابتلا و بستري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا در آذربايجان‌غربي؛ سراشيبي شکننده ابتلا و بستري/ کرونا در آذربايجان‌غربي؛ سراشيبي شکننده ابتلا و بستري http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 11:53:46 کاهش و کنترل تشديد آلودگي هوا با همراهي مردم امکانپذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش و کنترل تشديد آلودگي هوا با همراهي مردم امکانپذير است/ کاهش و کنترل تشديد آلودگي هوا با همراهي مردم امکانپذير است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 11:48:04 وضعیت بیماری کرونا در ۴ شهرستان آذربایجان غربی آبی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت بیماری کرونا در ۴ شهرستان آذربایجان غربی آبی شد/ وضعیت بیماری کرونا در ۴ شهرستان آذربایجان غربی آبی شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2021 12:07:27 زمان رسیدگی به جرایم سرقت با راه‌اندازی سامانه مها در آذربایجان‌غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زمان رسیدگی به جرایم سرقت با راه‌اندازی سامانه مها در آذربایجان‌غربی کاهش یافت/ زمان رسیدگی به جرایم سرقت با راه‌اندازی سامانه مها در آذربایجان‌غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2021 11:20:43 سرانه فضای سبز ارومیه در دهه اخیر ۲ برابر شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه فضای سبز ارومیه در دهه اخیر ۲ برابر شده است/ سرانه فضای سبز ارومیه در دهه اخیر ۲ برابر شده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2021 11:18:19 طرح ایمن سازی دامهای سنگین آذربایجان غربی علیه بیماری بروسلوز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح ایمن سازی دامهای سنگین آذربایجان غربی علیه بیماری بروسلوز/ طرح ایمن سازی دامهای سنگین آذربایجان غربی علیه بیماری بروسلوز http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2021 13:19:06 تراز دریاچه ارومیه بیش از ۱.۲ متر افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تراز دریاچه ارومیه افزایش یافته است/ تراز دریاچه ارومیه بیش از ۱.۲ متر افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2021 11:54:13 امسال 155 کيلومتر رودخانه در آذربايجان‌غربي لايروبي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال 155 کيلومتر رودخانه در آذربايجان‌غربي لايروبي مي‌شود/ امسال 155 کيلومتر رودخانه در آذربايجان‌غربي لايروبي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:12:23 مشاغل مزاحم یک تهدید اجتماعی برای ارومیه هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه/ مشاغل مزاحم یک تهدید اجتماعی برای ارومیه هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2021 19:26:40 هیچ مشکلی از بابت تامین آب شرب در سطح شهر ارومیه وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هیچ مشکلی از بابت تامین آب شرب در سطح شهر ارومیه وجود ندارد/ هیچ مشکلی از بابت تامین آب شرب در سطح شهر ارومیه وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2021 19:24:11 آرمانهای شهید سردار سلیمانی سرلوحه مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آرمانهای شهید سردار سلیمانی سرلوحه مسئولان قرار گیرد/ آرمانهای شهید سردار سلیمانی سرلوحه مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2021 11:44:45 سد کانی‌سیب پیرانشهر با فرمان رئیس‌جمهور افتتاح شد؛ دریاچه ارومیه در یک قدمی احیاء http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سد کانی‌سیب پیرانشهر با فرمان رئیس‌جمهور افتتاح شد؛ دریاچه ارومیه در یک قدمی احیاء/ سد کانی‌سیب پیرانشهر با فرمان رئیس‌جمهور افتتاح شد؛ دریاچه ارومیه در یک قدمی احیاء http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2020 14:32:36 بیش از ۶ میلیارد مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۶ میلیارد مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شد/ بیش از ۶ میلیارد مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2020 14:29:46 15فقره پرونده قتل عمد در آذربایجان‌ غربی منجر به سازش شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پرونده قتل عمد در آذربایجان‌ غربی منجر به سازش شد/ 15فقره پرونده قتل عمد در آذربایجان‌ غربی منجر به سازش شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2020 14:12:38 ۲ طرح صنعت آب در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ طرح صنعت آب در آذربایجان غربی افتتاح می شود/ ۲ طرح صنعت آب در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2020 13:40:24 سردار شهید سلیمانی نمونه شخصیتی فراجناحی و فراسیاسی بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سردار شهید سلیمانی نمونه شخصیتی فراجناحی و فراسیاسی بود/ سردار شهید سلیمانی نمونه شخصیتی فراجناحی و فراسیاسی بود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2020 13:20:03 به فقر جمعي دچار شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/به فقر جمعي دچار شده‌ايم/ به فقر جمعي دچار شده‌ايم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:10:23 ورزشکاران آذربایجان‌غربی به مرز ۱۰۰ هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ورزشکاران آذربایجان‌غربی به مرز ۱۰۰ هزار نفر رسید / ورزشکاران آذربایجان‌غربی به مرز ۱۰۰ هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2020 13:11:56 آذربایجان‌غربی، استان نخست کشور در جذب همیاران طبیعت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان‌غربی، استان نخست کشور در جذب همیاران طبیعت است/ آذربایجان‌غربی، استان نخست کشور در جذب همیاران طبیعت است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2020 11:26:07 عید میلاد مسیح (ع) به صورت مجازی در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عید میلاد مسیح به صورت مجازی در ارومیه برگزار شد/ عید میلاد مسیح (ع) به صورت مجازی در ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2020 11:22:35 کالاهای احتکاری در سردشت به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کالاهای احتکاری در سردشت به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد/ کالاهای احتکاری در سردشت به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2020 20:10:33 ضریب پرستار به تخت در آذربایجان غربی از متوسط کشوری بالاتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضریب پرستار به تخت در آذربایجان غربی از متوسط کشوری بالاتر است/ ضریب پرستار به تخت در آذربایجان غربی از متوسط کشوری بالاتر است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2020 12:23:19 مستمری بیمه‌شدگان روستایی آذربایجان‌غربی ۵۳ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مستمری بیمه‌شدگان روستایی آذربایجان‌غربی ۵۳ درصد افزایش یافت/ مستمری بیمه‌شدگان روستایی آذربایجان‌غربی ۵۳ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Dec 2020 12:20:04 ۴ بیمارستان آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴ بیمارستان آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد/ ۴ بیمارستان آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2020 14:23:55 سيستم نظارتي آذربايجان‌غربي منفعل عمل نکند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سيستم نظارتي آذربايجان‌غربي منفعل عمل نکند/ سيستم نظارتي آذربايجان‌غربي منفعل عمل نکند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:31:06 ضرورت تشديد اقدامات مقابله اي با کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضرورت تشديد اقدامات مقابله اي با کرونا/ ضرورت تشديد اقدامات مقابله اي با کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:28:10 تکليف ستاد احياي درياچه اروميه در دولت بعد چه مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تکليف ستاد احياي درياچه اروميه در دولت بعد چه مي شود/ تکليف ستاد احياي درياچه اروميه در دولت بعد چه مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:27:23 زلزله نوار مرزی ترکیه در شمال آذربایجان‌غربی خسارت نداشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زلزله نوار مرزی ترکیه در شمال آذربایجان‌غربی خسارت نداشت/ زلزله نوار مرزی ترکیه در شمال آذربایجان‌غربی خسارت نداشت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2020 12:15:15 کرونا، آیین کریسمس را در آذربایجان‌غربی مجازی کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا، آیین کریسمس را در آذربایجان‌غربی مجازی کرد/ کرونا، آیین کریسمس را در آذربایجان‌غربی مجازی کرد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2020 12:00:15 ۱۱ هزار کیلومتر کمربند حفاظتی در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱ هزار کیلومتر کمربند حفاظتی در آذربایجان غربی اجرا می شود/ ۱۱ هزار کیلومتر کمربند حفاظتی در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2020 13:23:26 رانندگان اتوبوس در ارومیه خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رانندگان اتوبوس در ارومیه خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی شدند/ رانندگان اتوبوس در ارومیه خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2020 13:21:18 ۲۴۰ هزار مشترک اینترنت پرسرعت در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۴۰ هزار مشترک اینترنت پرسرعت در آذربایجان‌غربی فعال است/ ۲۴۰ هزار مشترک اینترنت پرسرعت در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2020 14:19:44 نوجوانان آذربایجان‌غربی در مسابقه نقاشی بازی‌های بومی محلی درخشیدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نوجوانان آذربایجان‌غربی در مسابقه نقاشی بازی‌های بومی محلی درخشیدند/ نوجوانان آذربایجان‌غربی در مسابقه نقاشی بازی‌های بومی محلی درخشیدند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2020 13:58:45 بیماران ناشی از مسمومیت در بوکان ترخیص شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیماران ناشی از مسمومیت در بوکان ترخیص شدند/ بیماران ناشی از مسمومیت در بوکان ترخیص شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:41:13 کرونا نخستين عامل مرگ و مير در اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کرونا نخستين عامل مرگ و مير در اروميه است/ کرونا نخستين عامل مرگ و مير در اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 12:11:34 150هزار محتوای آموزش مجازی در آذربایجان‌غربی تدوین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هزار محتوای آموزش مجازی در آذربایجان‌غربی تدوین شد/ 150هزار محتوای آموزش مجازی در آذربایجان‌غربی تدوین شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2020 12:07:54 دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی در حل مشکلات کتابخانه‌ها یاری‌رسان باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی در حل مشکلات کتابخانه‌ها یاری‌رسان باشند/ دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی در حل مشکلات کتابخانه‌ها یاری‌رسان باشند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2020 14:25:54 ۳۹۰ هزارهکتار اراضی زراعی آذربایجان غربی زیر کشت غلات پاییزه رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۹۰ هزارهکتار اراضی زراعی آذربایجان غربی زیر کشت غلات پاییزه رفت/ ۳۹۰ هزارهکتار اراضی زراعی آذربایجان غربی زیر کشت غلات پاییزه رفت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2020 13:10:01 قاتل نزاع در خیابان عطایی ارومیه طی کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاتل نزاع در خیابان عطایی ارومیه طی کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد/ قاتل نزاع در خیابان عطایی ارومیه طی کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2020 11:59:59 برگزاری همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برگزاری همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست/ برگزاری همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2020 11:56:32 1.4 ميليارد مترمکعب آب به سمت درياچه اروميه رهاسازي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آب به سمت درياچه اروميه رهاسازي شد / 1.4 ميليارد مترمکعب آب به سمت درياچه اروميه رهاسازي شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:45:14 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد/ جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2021 13:54:47 مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند/ مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:44:23 درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد / درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:43:40 وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است/ وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2021 16:42:17 چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا ايراني‌ها سياست را بدون «عدد و رقم» درک مي‌کنند/ چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:10:08 مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند/ مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2020 13:22:18 دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است/ دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:42:38 ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است/ ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2020 12:11:07 ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است/ ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:54:48 ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد/ ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2020 13:49:22 شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است / شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2020 10:53:30 آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آخرين سال تحصيلي قرن/ آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:23:39 بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند/ بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:20:57 فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي/ فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:13:49 قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قره‌باغ متعلق به آذربايجان است/ قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 12:56:04 مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران/ مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 12:51:10 دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد/ دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2020 12:52:23 قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است/ قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2020 13:58:31 تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند/ تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:44:11 آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد/ آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2020 14:38:29 چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آيا اسرائيل پشت پرده حادثه نطنز است/ چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:53:06 وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است/ وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:17:26 گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود/ گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:16:10 تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی/ تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2020 14:19:29 ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد/ ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2020 14:18:38 دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است/ دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:42:23 ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است/ ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2020 14:05:47 اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد/ اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2020 14:24:22 داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید/ داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2020 12:40:02 قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست/ قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:16:18 جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است/ جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2020 16:14:31 بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است / بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:04:50 مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است/ مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:32:12 وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است/ وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2020 11:34:05 تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی / تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2020 11:19:54 جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است/ جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2020 14:03:03 نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند/ نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2020 11:43:23 صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟/ صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2020 13:03:36 انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست/ انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:12:33 صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد/ صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2020 12:53:21 ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود/ ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2020 12:37:24 مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسیر مقاومت سد نمی شود/ مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2020 11:54:24 ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است/ ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:50:38 عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا/ عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:45:22 ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است/ ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2019 10:35:50 مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند/ مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2019 11:40:10 تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است/ تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2019 11:31:37 صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد / صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2019 11:10:07 اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند/ اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2019 12:19:06 مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند/ مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2019 15:25:47 استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است/ استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:22:48 فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند/ فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:36:39 داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند/ داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:45:12 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:34:29 بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:11:11 اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت/ اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 10:28:35 رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان خبرداد/ رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:48:20 رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی/ رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:08:20 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31