دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود / طرح جامع عفاف و حجاب ويژه ادارات آذربايجان غربي اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:32:45 اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند/ اولین زائران آذربایجان‌غربی ۹ تیرماه عازم حج می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2022 10:01:19 مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان / مديريت خشم به منزله پاسداشت ايمان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:21:30 از در و ديوار حرم امام رضا(ع) رأفت مي‌بارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از در و ديوار حرم امام رضارأفت مي‌بارد/ از در و ديوار حرم امام رضا(ع) رأفت مي‌بارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:08:06 تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست/ تشابه قرآن و متون ديني ايران پيش از اسلام نشانه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:52:17 چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند/ چرا خوب و بد گرفتار بلا مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:51:36 عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند/ عواملي که انسان را به عمل اخلاقي دعوت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:13:09 آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه/ آثار شوم بازگويي گناه خود و ديگري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:46:47 انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت / انديشه تخريب بقيع؛ از امويت تا وهابيت http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:46:05 آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد / آيا همه انسان‌ها وارد جهنم خواهند شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:56:38 چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم/ چرا نبايد زندگي پس از زندگي را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:55:28 فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي/ فتح مکه؛ پاياني بر تحجر و واپس‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:43:28 آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود/ آيا مرگ انديشي سبب افسردگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:42:54 جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست/ جامعه جوان ما هرگز دين ستيز نيست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:37:47 خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد/ خلأ معنويت در عصر مدرن، زمينه ظهور عرفان‌هاي کاذب را فراهم کرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:31:44 رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي/ رمضان ماه بندگي و ترميم سبک زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:31:17 انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور/ انقلاب اسلامي گذرگاه بعثت نبوي تا عصر ظهور http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:42:10 نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است/ نگاه ما به دين بوي ايدئولوژيک گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:28:11 مبعث در نگاه عترت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مبعث در نگاه عترت/ مبعث در نگاه عترت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:27:37 عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد/ عکس العمل انسان در بلا چگونه بايد باشد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:32:55 آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است/ آزادي بيان از ويژگي‌هاي مکتب اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:32:11 انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر/ انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تحولات تاريخي ديروز و فرداي بشر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:41:04 آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد/ آيا خاستگاه انقلاب اسلامي ريشه در قرآن و روايات دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:20:48 بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري/ بصيرت، دشمن شناسي و مطالبه گري http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 12:05:40 کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي - ايراني در بحران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي ايراني در بحران کرونا/ کمک مومنانه تجلي ارزش هاي اسلامي - ايراني در بحران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:43:36 آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است/ آيا دينداري در فضاي سايبر امکان‌پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:43:01 بي‌خبري از "ذات‌گرايي جديد" و لطمات بسيار بالاي آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بي‌خبري از ذات‌گرايي جديد و لطمات بسيار بالاي آن/ بي‌خبري از "ذات‌گرايي جديد" و لطمات بسيار بالاي آن http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:41:08 دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد / دايره حجاب را نبايد به نوع خاصي از حجاب ظاهري محدود کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:40:46 بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند/ بي‌تدبيري برخي مسئولان دشمن را گستاخ‌تر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:57:29 حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها/ حُقه جديد بهائيت براي بهائي‌‌سازي خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:56:30 متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد/ متاورس چيست و چه تاثيري بر دينداري دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:56:03 پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود/ پنجره واحد اقتصادی در آذربایجان غربی راه اندازی شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2022 19:06:29 هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند/ هیئت های مذهبی با بصیرت در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2022 10:49:07 مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند/ مشاوران مدارس در دوران کرونا چه کردند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:18:21 تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است/ تناقضات رفتاري مدعيان دين‌داري علت بدبيني مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:16:56 زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است/ زندگی پیروان ادیان الهی در آذربایجان‌غربی مثال زدنی است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2021 12:08:41 آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني / آسيب‌شناسي؛ نخستين گام براي تحول در علوم انساني http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:32:49 نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است / نژادپرستي جنسيتي در نگاه اسلام محکوم به شکست است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:31:29 اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند/ اديان در عصر فضاي مجازي چه سرنوشتي دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:07:52 آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد/ آيا قرآن براي آينده مسلمين راهکار عملي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:04:28 آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند / آيا همه اهل کتاب بايد مسلمان شوند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:21:55 چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است / چرا دخالت‌ دولت‌ها براي بهبود وضعيت عدالت نتيجه عکس داده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:32:06 مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست/ مسجد محوري از شعار تا واقعيت؛ مشکل کجاست http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:14:29 خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است/ خصومت جبهه استکبار با انقلاب اسلامي بر سر ماهيت اين نظام عظيم است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:13:46 چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند/ چطور قرآن کريم هدايت انسان قرن 21 را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:57:20 اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است/ اخلاق محمدي بهترين راه گسترش اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:21:11 تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف/ تيغ دو لبه احياي موقوفات و ترويج سنت وقف http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:08:17 مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند/ مسئولان آذربایجان غربی موضوع حجاب و عفاف را پیگیری کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2021 10:13:00 چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است / چه ارتباطي بين مرگ و نماز برقرار است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:33:30 هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست/ هويت سنتي طلبه جوابگوي مسائل حکومت اسلامي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:32:31 عزاداری مردم آذربایجان‌غربی درسوگ رحلت رسول اکرم(ص) وامام حسن (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همزماه با ۲۸ صفر برگزار شد؛/ عزاداری مردم آذربایجان‌غربی درسوگ رحلت رسول اکرم(ص) وامام حسن (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:27:40 آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند/ آيا حکومت اسلامي مي‌تواند مردم را وادار به رعايت حجاب کند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:25:18 جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم/ جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:01:59 درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت/ درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:33:19 اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم/ اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:33:00 آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت/ آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:44:42 ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي/ ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:24:36 تکاپوي ايرانيان براي مشروطه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تکاپوي ايرانيان براي مشروطه/ تکاپوي ايرانيان براي مشروطه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:32:02 فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا / فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:30:29 احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است/ احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2021 14:18:43 کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين/ کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:31:30 حجاب و امنيت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب و امنيت اجتماعي/ حجاب و امنيت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:53:25 مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود/ مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:47:02 تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند / تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:45:51 توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان/ توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:42:16 دو خطري که حاکميت يکدست را_تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دو خطري که حاکميت يکدست را تهديد مي‌کند/ دو خطري که حاکميت يکدست را_تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:47:14 دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند/ دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:45:51 وحدت زير سايه جمهوريت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت زير سايه جمهوريت/ وحدت زير سايه جمهوريت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:34:40 کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است/ کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:34:13 آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد/ آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:46:54 پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني / پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:50:05 وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست/ وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:49:28 فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود/ فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2021 20:26:07 بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود/ بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:10:22 میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد/ میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2021 12:57:56 بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد/ بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:43:26 مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم/ مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:42:38 گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم/ گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:02:01 آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي/ آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:59:40 نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد/ نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:35:26 دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد/ دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Mar 2021 22:28:13 قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد/ قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:45:40 کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد/ کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:47:12 مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است/ مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:25:44 مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند/ مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:30:19 جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است/ جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:27:59 سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره فاطمي در زندگي علوي/ سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:53:13 هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است/ هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:52:26 سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است/ سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:49:14 جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست/ جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:48:06 منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد / منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:55:03 اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد/ اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:53:51 امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند/ امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:06:33 چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است/ چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:06:11 مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است/ مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:28:17 سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها/ سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:16:18 آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند/ آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:15:39 مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني/ مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:09:18 روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند/ روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2020 13:00:14 مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند/ مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:25:21 پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي/ پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:24:33 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند/ پايان دو دهه انتظار براي پنجره ملي خدمات دولت هوشمند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:24:54 هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد/ هوش مصنوعي به کمک امنيت سايبري آمد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:23:49 200 کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود/ 200 کيلومتر فيبر نوري در روستاهاي استان اجرا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:20:15 رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد / رمزريال مي‌تواند در مسير مبارزه با پولشويي ياري‌گر باشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:28:39 چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند / چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:27:35 چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم / چيزهاي که نبايد از گوگل بپرسيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:25:23 متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد / متاورس تا 2024 به کجا مي‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:24:35 متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد / متاورس چگونه مي تواند بر زندگي کودکان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:14:53 "هميشه رايگان" از شعار تلگرام حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هميشه رايگان از شعار تلگرام حذف مي‌شود/ "هميشه رايگان" از شعار تلگرام حذف مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:14:11 آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است/ آيا هوش مصنوعي چاره ساز همه مشکلات بشر است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:12:44 هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند/ هکرها صنايع غذايي را تهديد مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:55:42 مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير / مسئوليت پذيري پلتفرم ها در قبال نشر و توليد محتواي فضاي مجازي؛ آري يا خير http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:54:59 آيا در اينترنت همه چيز رايگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا در اينترنت همه چيز رايگان است / آيا در اينترنت همه چيز رايگان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:53:12 آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است / آيا فضاي مجازي کاملا از فضاي واقعي مجزا است http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:14:49 مفهوم مالکيت در متاورس: يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مفهوم مالکيت در متاورس يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي/ مفهوم مالکيت در متاورس: يک مفهوم واقعي يا غيرواقعي http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 15:01:21 راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست / راز فعاليت‌هاي خورشيدي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 15:00:33 صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم/ صفحات فيشينگ را چگونه شناسايي کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:49:05 رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند/ رايانش ابري چشم‌‏‏انداز کار بر بستر اينترنت را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:47:57 سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت/ سرنوشت وي‌پي‌ان قانوني در سايه طرح صيانت http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:46:45 ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است/ ابعاد خدمت‌رساني پيام‌رسان‌هاي بومي چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:45:43 سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري/ سيماي جنگ مدرن در پس پرده حملات سايبري http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:29:23 مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند/ مردم با زور به پلتفرم‌هاي داخلي کوچ نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:28:52 روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت/ روزگار ناگوار مردم و استارت‌آپ‌ها در پساصيانت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 12:36:03 سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد / سرنوشت موتور‌هاي جستجوگر ايراني با هزينه‌هاي ميلياردي چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 12:35:42 فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم/ فرصت‌هاي رمزارزي را با اقدامات هيجاني به تهديد تبديل نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:43:07 تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات/ تحقق اينترنت پرسرعت با تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:42:30 طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد/ طراحي و پياده سازي خدمات در دولت الکترونيک چه الزاماتي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:41:53 تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين / تحقق امنيت و شفافيت در تجارت با صنعت بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:24:52 صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند/ صنعت گيم ما را به متاورس مي‌رساند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:24:29 محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود/ محدود‌سازي اينترنت چراغ خاموش به شوراي نگهبان مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 12:07:13 تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد/ تکميل شبکه ملي اطلاعات چه مزيت‌هايي به‌ دنبال دارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 12:06:44 بايد و نبايدهاي رمزارز ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايد و نبايدهاي رمزارز ملي/ بايد و نبايدهاي رمزارز ملي http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:38:41 اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند / اينترنت سه بعدي با امنيت و فرهنگ و سياست در ايران چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:28:48 رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند/ رايانه‌هاي کوانتومي دنيا را تغيير مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:42:58 دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود/ دنياي امنيت سايبري در سال 2022 شاهد چه اتفاقاتي خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:00:26 ايرادهاي طرح "صيانت" هنوز پابرجاست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايرادهاي طرح صيانت هنوز پابرجاست / ايرادهاي طرح "صيانت" هنوز پابرجاست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 12:59:50 پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022/ پيش‌بيني‌ امنيت سايبري براي سال 2022 http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:18:40 صيانت در پوسته جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/صيانت در پوسته جديد/ صيانت در پوسته جديد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:18:01 فيلم_سازي را از بيان بصري دور نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلم سازي را از بيان بصري دور نکنيم / فيلم_سازي را از بيان بصري دور نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:14:33 رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند/ رسانه‌هاي بي هويتي که فقط يارانه مي‌گيرند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:02:48 مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند/ مسائل اجتماعي و اقتصادي موتور محرکه فضاي مجازي هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:33:00 شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند / شبکه‌هاي اجتماعي چگونه ما را محصور مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:32:22 هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد / هشدارهايي که به تغيير طرح صيانت ختم شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:35:18 ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد / ارزهاي ديجيتالي ضررهاي بورسي را جبران کرد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:34:29 متاورس چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/متاورس چيست/ متاورس چيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:06:45 سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي/ سهل انگاري‌ کوچک عامل افشاي اطلاعات سازمان‌ دولتي http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:05:59 وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود/ وقتي خلأ قانوني بلاي جان پلتفرم‌هاي بومي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:06:14 ملک ديجيتالي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ملک ديجيتالي چيست/ ملک ديجيتالي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:05:34 احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال / احراز هويت غير حضوري و ايمن در فضاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 13:01:42 طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند/ طرح صيانت موج مهاجرت نيروهاي متخصص ايجاد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 13:00:59 حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست/ حلقه مفقوده امنيت سايبري چيست http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:57:28 تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات/ تلاش براي ساخت ايران هوشمند و تکميل شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:05:22 مخابرات ايران انحصاري ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مخابرات ايران انحصاري ندارد / مخابرات ايران انحصاري ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:35:35 ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود/ ارتباطات بي‌حد و مرز با اينترنت اشيا محقق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:34:51 طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد/ طرح صيانت فضاي مجازي فساد را گسترش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:34:27 چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد/ چرا امنيت سايبري به نيروي کار متنوع و فراگيرتر نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:05:21 دسترسي طبقاتي به اينترنت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دسترسي طبقاتي به اينترنت / دسترسي طبقاتي به اينترنت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:04:59 شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست/ شرايط مذاکره با ‌پلتفرم‌ها در طرح صيانت امکان‌پذير نيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:59:37 مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت/ مهمترين دلايل حمله سايبري به سامانه هاي سوخت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:58:45 پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود/ پيامک‌هاي تبليغاتي اپراتورها چطور غيرفعال مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:31:31 اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد/ اينترنت بي‌کيفيت تهديدي براي اقتصاد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:29:20 شبکه ملي اطلاعات، اينترنت را محدود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات، اينترنت را محدود مي‌کند/ شبکه ملي اطلاعات، اينترنت را محدود مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:28:36 نقش دولت تدبير و اميد در عقب ماندگي اينترنت ثابت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش دولت تدبير و اميد در عقب ماندگي اينترنت ثابت/ نقش دولت تدبير و اميد در عقب ماندگي اينترنت ثابت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:22:51 زندگي بشر غرق در هوش مصنوعي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زندگي بشر غرق در هوش مصنوعي مي‌شود/ زندگي بشر غرق در هوش مصنوعي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:22:04 کميسيون مشترک طرح صيانت نگراني کاربران را رفع مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کميسيون مشترک طرح صيانت نگراني کاربران را رفع مي کند/ کميسيون مشترک طرح صيانت نگراني کاربران را رفع مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:39:26 آلبوم‌هاي عکس خانوادگي به اينستاگرام کوچ کرده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آلبوم‌هاي عکس خانوادگي به اينستاگرام کوچ کرده‌اند/ آلبوم‌هاي عکس خانوادگي به اينستاگرام کوچ کرده‌اند! http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:38:39 شبکه ملي اطلاعات و دولت سيزدهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات و دولت سيزدهم/ شبکه ملي اطلاعات و دولت سيزدهم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:26:12 شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت/ شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:04:40 ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي/ ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:04:14 وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني/ وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:36:07 اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست/ اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:35:45 طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني/ طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:45:40 تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است/ تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:26:07 راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا/ راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:25:37 طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود/ طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:43:30 ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند/ ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:33:29 بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد/ بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:12:31 طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد/ طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:11:50 تکليف اينترنت نامحدود چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکليف اينترنت نامحدود چه شد/ تکليف اينترنت نامحدود چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:50:29 ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند/ ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 15:21:41 نگراني از حملات سايبري آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگراني از حملات سايبري آينده/ نگراني از حملات سايبري آينده http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 15:21:12 ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي/ ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 15:20:42 راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين/ راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:45:08 در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم / در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:43:23 اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان/ اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 14:27:03 تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند/ تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:48:15 نقش رمزارزها در مقابله با تحريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش رمزارزها در مقابله با تحريم/ نقش رمزارزها در مقابله با تحريم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:36:21 مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات/ مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:35:45 هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند / هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2021 12:26:26 رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی / رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:49:01 ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن/ ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:43:04 نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي/ نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 14:07:31 دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند/ دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 14:06:25 هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند/ هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:13:40 اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور/ اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:09:29 چرا کلاب هاوس مخاطب دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا کلاب هاوس مخاطب دارد/ چرا کلاب هاوس مخاطب دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:08:31 شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد/ شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:45:05 شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز/ شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:44:34 چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است/ چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:06:47 چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد/ چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:06:02 از جويشگرهاي ايراني چه خبر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از جويشگرهاي ايراني چه خبر/ از جويشگرهاي ايراني چه خبر http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:24:42 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد/ اگر اين نشانه ها را داريد معتاد به شيريني هستيد! http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:09:41 مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است/ مشکلات رفتاري يادگيري مجازي براي کدام کودکان چالشي‌تر است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:08:58 واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي/ واقعيت هاي مهم و شايعات عجيب ورزشي http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:08:02 محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد/ محبوب‌ترين نوشيدني هاي سم‌زداي تابستاني را بشناسيد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:54:13 اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند/ اين دردها با سياه دانه درمان مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:53:29 چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم/ چرا نياز داريم خودخواهي بيشتري داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:52:50 چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند / چرا کودکان در حضور مادرشان بدترين رفتار را نشان مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:19:04 کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند / کدام خوراکي ها باعث جوانسازي پوست مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:18:00 راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم/ راهکارهايي براي آب کردن چربي شکم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:05:14 10 واقعيت درباره سالمندي و سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واقعيت درباره سالمندي و سلامت/ 10 واقعيت درباره سالمندي و سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:04:27 گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند/ گياهان خانگي به کاهش اضطراب کمک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:04:05 چرا هميشه عصباني هستم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا هميشه عصباني هستم/ چرا هميشه عصباني هستم http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:48:04 7 روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن / 7 روش ثابت‌شده‌ علمي براي متمرکز ماندن http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:46:54 کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر / کنترل فشار خون براي زندگي بهتر و بيشتر http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 15:42:18 توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري/ توصيه هايي ساده براي کاهش سرعت روند پيري http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 15:39:46 چقدر هواي خودتان را داريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چقدر هواي خودتان را داريد/ چقدر هواي خودتان را داريد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:48:52 علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن/ علت اختلال سکوت انتخابي در کودکان و نحوه درمان آن http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:48:18 مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد/ مشاهده خشونت والدين چه تاثيري بر کودکان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:38:46 تکنيک ساده براي پياده‌روي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تکنيک ساده براي پياده‌روي / تکنيک ساده براي پياده‌روي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:37:12 دوره اينترنت ارزان به پايان رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دوره اينترنت ارزان به پايان رسيد/ دوره اينترنت ارزان به پايان رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:39:51 مديريت نياز و زمان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مديريت نياز و زمان در فضاي مجازي / مديريت نياز و زمان در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:39:02 شش مشکل سلامتي که باعث کمردرد مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شش مشکل سلامتي که باعث کمردرد مي‌شوند/ شش مشکل سلامتي که باعث کمردرد مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:35:07 دم نوش هايي براي آلرژي‌ بهاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دم نوش هايي براي آلرژي‌ بهاري/ دم نوش هايي براي آلرژي‌ بهاري http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:33:12 اوتيسم، اختلال ناشناخته در خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اوتيسم، اختلال ناشناخته در خانواده‌ها/ اوتيسم، اختلال ناشناخته در خانواده‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:32:24 چگونه در ماه رمضان لاغر شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه در ماه رمضان لاغر شويم/ چگونه در ماه رمضان لاغر شويم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:25:23 کمال‌گرايي مانع لذت بردن از زندگي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کمال‌گرايي مانع لذت بردن از زندگي مي‌شود/ کمال‌گرايي مانع لذت بردن از زندگي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:24:42 مبارزه با افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مبارزه با افسردگي در تعطيلات/ مبارزه با افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:22:04 روان آزرده کودکان را دريابيم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روان آزرده کودکان را دريابيم/ روان آزرده کودکان را دريابيم! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:17:03 حمله وحشت زدگي چيست و چکار بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حمله وحشت زدگي چيست و چکار بايد کرد/ حمله وحشت زدگي چيست و چکار بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:37:47 لاغري تضميني با اعتياد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/لاغري تضميني با اعتياد/ لاغري تضميني با اعتياد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:35:54 دير حرف زدن کودکان تا چه سني عادي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دير حرف زدن کودکان تا چه سني عادي است/ دير حرف زدن کودکان تا چه سني عادي است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:26:52 علت خستگي ناشي از کوويد طولاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت خستگي ناشي از کوويد طولاني/ علت خستگي ناشي از کوويد طولاني http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:26:10 خطرناک ترين حالت‌هاي خوابيدن کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خطرناک ترين حالت‌هاي خوابيدن کدامند/ خطرناک ترين حالت‌هاي خوابيدن کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:29:04 درمان سرفه خشک با توصيه‌هاي طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان سرفه خشک با توصيه‌هاي طب سنتي/ درمان سرفه خشک با توصيه‌هاي طب سنتي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:28:39 کرونا با اضطراب و افسردگي مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا با اضطراب و افسردگي مي‌آيد/ کرونا با اضطراب و افسردگي مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:21:51 بهترين رژيم براي کاهش وزن با نتايج ماندگار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين رژيم براي کاهش وزن با نتايج ماندگار/ بهترين رژيم براي کاهش وزن با نتايج ماندگار http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:36:27 رژيم‌هاي سم‌زدايي،براي بدن خطرناک هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم‌هاي سم‌زدايي،براي بدن خطرناک هستند/ رژيم‌هاي سم‌زدايي،براي بدن خطرناک هستند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:13:51 همه ما نياز داريم ياد بگيريم چگونه عصباني باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه ما نياز داريم ياد بگيريم چگونه عصباني باشيم/ همه ما نياز داريم ياد بگيريم چگونه عصباني باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:13:08 روغن هاي مفيد براي بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روغن هاي مفيد براي بدن/ روغن هاي مفيد براي بدن http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 11:35:08 چرا حافظه‌تان ضعيف شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا حافظه‌تان ضعيف شده است/ چرا حافظه‌تان ضعيف شده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 11:34:44 درباره رژيم‌هاي غذايي سم‌زدايي چه مي‌دانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درباره رژيم‌هاي غذايي سم‌زدايي چه مي‌دانيد/ درباره رژيم‌هاي غذايي سم‌زدايي چه مي‌دانيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 11:34:09 کمبود اين ماده مغذي در بدن عوارض جدي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کمبود اين ماده مغذي در بدن عوارض جدي دارد/ کمبود اين ماده مغذي در بدن عوارض جدي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:40:37 راهکار‌هاي مقابله با افسردگي فصلي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکار‌هاي مقابله با افسردگي فصلي چيست/ راهکار‌هاي مقابله با افسردگي فصلي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:39:37 براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد/ براي محافظت از سلامت در مقابل با خطرات آلودگي هوا چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:33:51 چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد/ چگونه مغزتان را براي موفقيت در کاهش وزن آماده کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:33:26 خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند/ خواب نامناسب سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:05:14 خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد/ خوراکي‌هايي که شما را جوان نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:04:51 اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد/ اختلال استرسي پس از حادثه را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:03:43 حضرت زهرا(س) در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حضرت زهراس در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند/ حضرت زهرا(س) در قالب دعا جهان‌بيني صحيح را آموزش مي‌دادند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:16:24 هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني/ هندسه بصيرت يابي و بصيرت افزايي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:15:48 راه‌هايي براي سم زدايي ميوه و سبزيجات آلوده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي سم زدايي ميوه و سبزيجات آلوده/ راه‌هايي براي سم زدايي ميوه و سبزيجات آلوده http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:01:48 گروه‌درماني چه کمکي به ما مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گروه‌درماني چه کمکي به ما مي کند/ گروه‌درماني چه کمکي به ما مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jan 2022 11:01:17 بهترين نوشيدني‌هاي گياهي براي روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين نوشيدني‌هاي گياهي براي روزهاي آلوده / بهترين نوشيدني‌هاي گياهي براي روزهاي آلوده http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:14:08 راهکارهايي که سلامت روان را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي که سلامت روان را تضمين مي‌کند / راهکارهايي که سلامت روان را تضمين مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:13:14 با خوردن اين خوراکي‌ها گرسنه‌تر مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با خوردن اين خوراکي‌ها گرسنه‌تر مي‌شويد/ با خوردن اين خوراکي‌ها گرسنه‌تر مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:41:29 خطر مسموميت با ويتامين دي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خطر مسموميت با ويتامين دي را جدي بگيريد / خطر مسموميت با ويتامين دي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:39:59 چگونه بر خجالتي‎‌ بودن غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر خجالتي‎‌ بودن غلبه کنيم / چگونه بر خجالتي‎‌ بودن غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:38:41 کسلي و اضطراب پاييز را با دمنوش‌ها برطرف کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ کسلي و اضطراب پاييز را با دمنوش‌ها برطرف کنيد/ کسلي و اضطراب پاييز را با دمنوش‌ها برطرف کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:03:58 کمک به ديگران روشي ساده براي سلامتي و افزايش طول عمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کمک به ديگران روشي ساده براي سلامتي و افزايش طول عمر/ کمک به ديگران روشي ساده براي سلامتي و افزايش طول عمر http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:03:24 شش روش طبيعي تقويت سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شش روش طبيعي تقويت سيستم ايمني بدن/ شش روش طبيعي تقويت سيستم ايمني بدن http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:00:20 راهکارهايي ساده براي داشتن خواب راحت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي ساده براي داشتن خواب راحت/ راهکارهايي ساده براي داشتن خواب راحت http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:59:33 چگونه از آدم‌هاي با انرژي منفي دور بمانيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه از آدم‌هاي با انرژي منفي دور بمانيم/ چگونه از آدم‌هاي با انرژي منفي دور بمانيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:58:38 تاثير کتابخواني بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير کتابخواني بر سلامت روان/ تاثير کتابخواني بر سلامت روان http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:39:31 بحران ‌خاموش در بين مردان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بحران ‌خاموش در بين مردان/ بحران ‌خاموش در بين مردان http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:38:44 وجود اضطراب در کودکان که والدين متوجه آن نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وجود اضطراب در کودکان که والدين متوجه آن نمي‌شوند / وجود اضطراب در کودکان که والدين متوجه آن نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:37:23 ورزش تاثير به سزايي در کاهش اضطراب دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش تاثير به سزايي در کاهش اضطراب دارد/ ورزش تاثير به سزايي در کاهش اضطراب دارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:10:01 چند اشتباه رايج در رژيم هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند اشتباه رايج در رژيم هاي غذايي/ چند اشتباه رايج در رژيم هاي غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:09:00 نسخه‌اي براي صبح‌هاي پاييزي پر اضطراب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نسخه‌اي براي صبح‌هاي پاييزي پر اضطراب/ نسخه‌اي براي صبح‌هاي پاييزي پر اضطراب http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:08:31 هفت ماده غذايي مفيد براي سلامت قلب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هفت ماده غذايي مفيد براي سلامت قلب/ هفت ماده غذايي مفيد براي سلامت قلب http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:26:03 علت پرخوري افراد هنگام بروز خشم و استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علت پرخوري افراد هنگام بروز خشم و استرس/ علت پرخوري افراد هنگام بروز خشم و استرس http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:25:37 با چه راهکارهايي از استرس و اضطراب غروب پاييز بکاهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با چه راهکارهايي از استرس و اضطراب غروب پاييز بکاهيم/ با چه راهکارهايي از استرس و اضطراب غروب پاييز بکاهيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:24:59 زنجبيل در کاهش خطر فشارخون بالا موثر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زنجبيل در کاهش خطر فشارخون بالا موثر است/ زنجبيل در کاهش خطر فشارخون بالا موثر است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:11:00 اين عادات ساده و سالم شما را باهوش‌تر مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين عادات ساده و سالم شما را باهوش‌تر مي کنند/ اين عادات ساده و سالم شما را باهوش‌تر مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:10:33 افسردگي و اضطراب؛ دروازه ورود به بيماري‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي و اضطراب؛ دروازه ورود به بيماري‌ها/ افسردگي و اضطراب؛ دروازه ورود به بيماري‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:10:07 ورزش هميشه باعث لاغري نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش هميشه باعث لاغري نمي‌شود/ ورزش هميشه باعث لاغري نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:55:59 چرا با تغيير فصل بيمار مي شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا با تغيير فصل بيمار مي شويم/ چرا با تغيير فصل بيمار مي شويم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2021 10:55:27 تاثير سرکه سيب در کنترل قند خون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير سرکه سيب در کنترل قند خون/ تاثير سرکه سيب در کنترل قند خون http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:37:36 غذاهايي که شما را گرسنه‌تر مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غذاهايي که شما را گرسنه‌تر مي‌کنند/ غذاهايي که شما را گرسنه‌تر مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:36:34 ارتباط بين سلامت روان و آلرژي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط بين سلامت روان و آلرژي چيست/ ارتباط بين سلامت روان و آلرژي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:35:51 لخته شدن خون را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/لخته شدن خون را جدي بگيريد/ لخته شدن خون را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:01:36 نوشيدني‌هاي رژيمي مغز را وادار به احساس گرسنگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نوشيدني‌هاي رژيمي مغز را وادار به احساس گرسنگي مي‌کنند/ نوشيدني‌هاي رژيمي مغز را وادار به احساس گرسنگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 10:59:48 هشدار؛ اين ترکيبات سمي را هرگز نخوريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار؛ اين ترکيبات سمي را هرگز نخوريد/ هشدار؛ اين ترکيبات سمي را هرگز نخوريد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 10:59:03 چگونه با اختلالات خُلقي ناشي از تغيير فصل کنار بياييم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه با اختلالات خُلقي ناشي از تغيير فصل کنار بياييم/ چگونه با اختلالات خُلقي ناشي از تغيير فصل کنار بياييم http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 10:58:38 درمان سرماخوردگي با5 راهکار خانگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان سرماخوردگي با5 راهکار خانگي/ درمان سرماخوردگي با5 راهکار خانگي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:27:00 هنگام استرس از افراد با موج منفي دوري کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هنگام استرس از افراد با موج منفي دوري کنيد/ هنگام استرس از افراد با موج منفي دوري کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:25:35 رهايي از سردردهاي ميگرني با اين سه ماده غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رهايي از سردردهاي ميگرني با اين سه ماده غذايي/ رهايي از سردردهاي ميگرني با اين سه ماده غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:23:23 چکار کنيم دچار آلزايمر نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چکار کنيم دچار آلزايمر نشويم/ چکار کنيم دچار آلزايمر نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:22:59 مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد/ مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 11:59:06 کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند/ کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 11:58:39 اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد/ اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:31:30 آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد/ آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:28:51 آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد/ آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:42:06 ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس/ ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:41:32 آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود/ آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:15:27 چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم/ چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:15:02 تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست/ تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:46:23 افسردگي با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي با بدنتان چه مي‌کند/ افسردگي با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:45:52 آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند/ آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:26:22 وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد/ وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:25:31 براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد/ براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:53:44 سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار/ سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:53:23 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 نصب کارتخوان در نانوايي‌هاي آذربايجان غربي با هدف شفاف‌سازي عرضه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نصب کارتخوان در نانوايي‌هاي آذربايجان غربي با هدف شفاف‌سازي عرضه است/ نصب کارتخوان در نانوايي‌هاي آذربايجان غربي با هدف شفاف‌سازي عرضه است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:06:04 امسال ۵۴۲هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۵۴۲هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود/ امسال ۵۴۲هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2022 13:43:19 برق ۳۸ اداره پرمصرف آذربایجان غربی قطع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ برق ۳۸ اداره پرمصرف آذربایجان غربی قطع شد/ برق ۳۸ اداره پرمصرف آذربایجان غربی قطع شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2022 20:23:39 هزینه های تولید در آذربایجان غربی کاهش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هزینه های تولید در آذربایجان غربی کاهش یابد/ هزینه های تولید در آذربایجان غربی کاهش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2022 14:13:58 ۲۸هزار مسافر از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه جابجا شده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۸هزار مسافر از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه جابجا شده اند/ ۲۸هزار مسافر از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه جابجا شده اند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2022 14:00:59 دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد / دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:36:13 دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد/ دولت راهکار منطقي براي ايجاد ثبات در بازار ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 10:35:17 ناوگان حمل بار سبک در آذربایجان‌غربی ساماندهی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان حمل بار سبک در آذربایجان‌غربی ساماندهی می‌شود/ ناوگان حمل بار سبک در آذربایجان‌غربی ساماندهی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2022 11:13:52 امسال باید ۵۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در آذربایجان‌غربی جذب شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال باید ۵۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در آذربایجان‌غربی جذب شود/ امسال باید ۵۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در آذربایجان‌غربی جذب شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2022 11:56:36 سرمایه گذاری بخش خصوصی در آذربایجان غربی تسهیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمایه گذاری بخش خصوصی در آذربایجان غربی تسهیل می شود/ سرمایه گذاری بخش خصوصی در آذربایجان غربی تسهیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2022 11:52:12 پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه/ پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2022 09:45:18 ۳۵۰۰ واحد تولیدی راکد کشور به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۳۵۰۰ واحد تولیدی راکد کشور به چرخه تولید بازگشتند / ۳۵۰۰ واحد تولیدی راکد کشور به چرخه تولید بازگشتند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2022 12:56:59 رشد ۴۵۲ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد ۴۵۲ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر/ رشد ۴۵۲ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2022 13:56:05 آينده بدون برجام براي ايران چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آينده بدون برجام براي ايران چگونه خواهد بود/ آينده بدون برجام براي ايران چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:43:45 ۵۷ تن آرد احتکار شده در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۷ تن آرد احتکار شده در ارومیه کشف شد/ ۵۷ تن آرد احتکار شده در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2022 19:45:57 مناطق ویژه اقتصادی آذربایجان‌غربی با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مناطق ویژه اقتصادی آذربایجان‌غربی با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود / مناطق ویژه اقتصادی آذربایجان‌غربی با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:34:26 امنيت سايبري کسب‌وکارهاي کوچک http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ امنيت سايبري کسب‌وکارهاي کوچک / امنيت سايبري کسب‌وکارهاي کوچک http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:33:05 قيمت اينترنت همچنان نيازمند اصلاح‌ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قيمت اينترنت همچنان نيازمند اصلاح‌ است/ قيمت اينترنت همچنان نيازمند اصلاح‌ است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:32:08 شوک‌هاي قيمتي با يارانه جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شوک‌هاي قيمتي با يارانه جبران مي‌شود / شوک‌هاي قيمتي با يارانه جبران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:27:54 مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد/ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2022 10:06:31 ظرفيت هاي حمل و نقل ريلي آذربايجان غربي مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ظرفيت هاي حمل و نقل ريلي آذربايجان غربي مورد غفلت واقع شده است/ ظرفيت هاي حمل و نقل ريلي آذربايجان غربي مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:41:23 در تامین سهمیه آرد واحدهای نانوایی در استان آذربایجان‌غربی مشکلی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/در تامین سهمیه آرد واحدهای نانوایی در استان آذربایجان‌غربی مشکلی وجود ندارد / در تامین سهمیه آرد واحدهای نانوایی در استان آذربایجان‌غربی مشکلی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2022 20:03:24 دولت جلوی افزایش نامتعارف قیمت ها بایستد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت جلوی افزایش نامتعارف قیمت ها بایستد / دولت جلوی افزایش نامتعارف قیمت ها بایستد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2022 20:01:32 ۳۴۰ هکتار از اراضی دشت مهاباد به سیستم آبیاری نوین مجهز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۴۰ هکتار از اراضی دشت مهاباد به سیستم آبیاری نوین مجهز است/ ۳۴۰ هکتار از اراضی دشت مهاباد به سیستم آبیاری نوین مجهز است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2022 12:26:01 ایمن سازی محور ارومیه – سرو آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایمن سازی محور ارومیه – سرو آغاز شد/ ایمن سازی محور ارومیه – سرو آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 14:15:14 ۳۵ تن نیاز کشور به سیست آرتمیا از طریق واردات تامین می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۵ تن نیاز کشور به سیست آرتمیا از طریق واردات تامین می شود/ ۳۵ تن نیاز کشور به سیست آرتمیا از طریق واردات تامین می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2022 19:26:48 ۶۷۰۰تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی صید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۷۰۰تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی صید شد/ ۶۷۰۰تن ماهی از منابع آبی آذربایجان غربی صید شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2022 15:02:34 ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای راه‌های روستایی در آذربایجان‌غربی هزینه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۵۰۰ میلیارد ریال برای راه‌های روستایی در آذربایجان‌غربی هزینه شد/ ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای راه‌های روستایی در آذربایجان‌غربی هزینه شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:44:29 نظارت هايي که به کنترل قيمت نمي انجامد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت هايي که به کنترل قيمت نمي انجامد/ نظارت هايي که به کنترل قيمت نمي انجامد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:42:49 چند و چون گراني مواد غذايي در سال 1401 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چند و چون گراني مواد غذايي در سال 1401/ چند و چون گراني مواد غذايي در سال 1401 http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:41:49 اعتبارات به پروژه بیمارستان 250 تختخوابی بوکان اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اعتبارات به پروژه بیمارستان 250 تختخوابی بوکان اختصاص یافت/ اعتبارات به پروژه بیمارستان 250 تختخوابی بوکان اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2022 09:23:36 نظارت بر عملکرد بازار آذربايجان‌غربي با جديت بيشتري انجام گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت بر عملکرد بازار آذربايجان‌غربي با جديت بيشتري انجام گيرد/ نظارت بر عملکرد بازار آذربايجان‌غربي با جديت بيشتري انجام گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 13:03:45 نقش ترکيه در بحران ريزگردهاي منطقه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نقش ترکيه در بحران ريزگردهاي منطقه چيست/ نقش ترکيه در بحران ريزگردهاي منطقه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:48:05 صادرات از مرز بازرگان در سال گذشته ۵۰ درصد رشد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از مرز بازرگان در سال گذشته ۵۰ درصد رشد کرد/ صادرات از مرز بازرگان در سال گذشته ۵۰ درصد رشد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2022 11:52:37 انجام بیش از۷ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/انجام بیش از۷ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی آذربایجان غربی / انجام بیش از۷ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2022 13:39:17 معاملات بورسی آذربایجان‌غربی به بیش از ۵۶۶ میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاملات بورسی آذربایجان‌غربی به بیش از ۵۶۶ میلیارد ریال رسید/ معاملات بورسی آذربایجان‌غربی به بیش از ۵۶۶ میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2022 14:18:18 پایانه مرزی رازی خوی تا پایان اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پایانه مرزی رازی خوی تا پایان اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد/ پایانه مرزی رازی خوی تا پایان اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Apr 2022 14:25:04 هزار میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستایی استان تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هزار میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستایی استان تخصیص یافت/ هزار میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستایی استان تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Mar 2022 19:58:20 جاده های آذربایجان غربی مناسب ترانزیت کالا نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جاده های آذربایجان غربی مناسب ترانزیت کالا نیست/ جاده های آذربایجان غربی مناسب ترانزیت کالا نیست http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2022 09:58:26 پيش‌بيني مهم از وضعيت اقتصادي سال آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پيش‌بيني مهم از وضعيت اقتصادي سال آينده/ پيش‌بيني مهم از وضعيت اقتصادي سال آينده http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:44:27 ۱۱۰۰ تن میوه شب عید در آذربایجان غربی ذخیره سازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۱۱۰۰ تن میوه شب عید در آذربایجان غربی ذخیره سازی شد/ ۱۱۰۰ تن میوه شب عید در آذربایجان غربی ذخیره سازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Mar 2022 19:02:45 ۱۶ هزار متر زمین خواری در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۶ هزار متر زمین خواری در آذربایجان غربی کشف شد/ ۱۶ هزار متر زمین خواری در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2022 20:04:02 آمادگی مرزهای آذربایجان غربی برای تردد مسافران نوروزی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آمادگی مرزهای آذربایجان غربی برای تردد مسافران نوروزی / آمادگی مرزهای آذربایجان غربی برای تردد مسافران نوروزی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Mar 2022 12:36:20 ۱۲۲ هزار مسافر از پایانه مرزی سرو ارومیه تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۲۲ هزار مسافر از پایانه مرزی سرو ارومیه تردد کرده اند/ ۱۲۲ هزار مسافر از پایانه مرزی سرو ارومیه تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2022 11:37:40 رمزارزها وارد تجارت رسمي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رمزارزها وارد تجارت رسمي مي‌شوند/ رمزارزها وارد تجارت رسمي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 13:07:14 فضاي مجازي فرصتي بي‌نظير براي ايجاد مشاغل جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فضاي مجازي فرصتي بي‌نظير براي ايجاد مشاغل جديد/ فضاي مجازي فرصتي بي‌نظير براي ايجاد مشاغل جديد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 13:05:57 طرح صيانت به معني خداحافظي با اينترنت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح صيانت به معني خداحافظي با اينترنت است/ طرح صيانت به معني خداحافظي با اينترنت است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 13:05:02 ثبت‌نام مسکن ملی در آذربایجان‌غربی از ۹۳ هزار خانوار فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت‌نام مسکن ملی در آذربایجان‌غربی از ۹۳ هزار خانوار فراتر رفت/ ثبت‌نام مسکن ملی در آذربایجان‌غربی از ۹۳ هزار خانوار فراتر رفت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:33:33 پایانه مرزی رازی بهار سال آینده آماده بهره برداری کامل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پایانه مرزی رازی بهار سال آینده آماده بهره برداری کامل می شود/ پایانه مرزی رازی بهار سال آینده آماده بهره برداری کامل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:31:06 زيروبمِ طرح طبقه‌بندي مشاغل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زيروبمِ طرح طبقه‌بندي مشاغل/ زيروبمِ طرح طبقه‌بندي مشاغل http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:22:52 بزرگراه بین المللی ارومیه – سرو تاپایان سال تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بزرگراه بین المللی ارومیه – سرو تاپایان سال تکمیل می شود/ بزرگراه بین المللی ارومیه – سرو تاپایان سال تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2022 12:33:33 اشتغال و درآمد پايدار روستاهاي آذربايجان غربي مورد توجه قرار گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اشتغال و درآمد پايدار روستاهاي آذربايجان غربي مورد توجه قرار گيرد/ اشتغال و درآمد پايدار روستاهاي آذربايجان غربي مورد توجه قرار گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 12:34:58 ترافیک خروجی مرز بازرگان به مرزهای سرو و پلدشت منتقل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ترافیک خروجی مرز بازرگان به مرزهای سرو و پلدشت منتقل شد/ ترافیک خروجی مرز بازرگان به مرزهای سرو و پلدشت منتقل شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2022 12:32:37 تولید قراردادی سیب توسط سازمان تعاون روستایی انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید قراردادی سیب توسط سازمان تعاون روستایی انجام می شود/ تولید قراردادی سیب توسط سازمان تعاون روستایی انجام می شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:47:29 دولت در بوجه1401 از استان‌هاي مرزي غفلت کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت در بوجه1401 از استان‌هاي مرزي غفلت کرده است/ دولت در بوجه1401 از استان‌هاي مرزي غفلت کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:35:15 قيمت خودرو تک نرخي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ قيمت خودرو تک نرخي مي شود/ قيمت خودرو تک نرخي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:34:39 ۶۷ درصد جمعیت شهری آذربایجان غربی تحت پوشش فاضلاب قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۷ درصد جمعیت شهری آذربایجان غربی تحت پوشش فاضلاب قرار دارند/ ۶۷ درصد جمعیت شهری آذربایجان غربی تحت پوشش فاضلاب قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2022 10:45:04 شبکه ریلی آذربایجان‌غربی ظرفیت حمل و نقل سالانه ۱۰ میلیون تٌن بار را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شبکه ریلی آذربایجان‌غربی ظرفیت حمل و نقل سالانه ۱۰ میلیون تٌن بار را دارد/ شبکه ریلی آذربایجان‌غربی ظرفیت حمل و نقل سالانه ۱۰ میلیون تٌن بار را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2022 10:42:30 حجم آب دریاچه ارومیه ۱۶۰ میلیون مترمکعب بیشتر از ابتدای سال آبی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حجم آب دریاچه ارومیه ۱۶۰ میلیون مترمکعب بیشتر از ابتدای سال آبی/ حجم آب دریاچه ارومیه ۱۶۰ میلیون مترمکعب بیشتر از ابتدای سال آبی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2022 19:24:00 تغییر الگوی کشت در آذربایجان غربی یک ضرورت عملیاتی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تغییر الگوی کشت در آذربایجان غربی یک ضرورت عملیاتی است/ تغییر الگوی کشت در آذربایجان غربی یک ضرورت عملیاتی است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Feb 2022 13:27:26 قطار تهران به ارومیه از ریل خارج شد/ مسافران در صحت کامل هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قطار تهران به ارومیه از ریل خارج شد/ قطار تهران به ارومیه از ریل خارج شد/ مسافران در صحت کامل هستند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Feb 2022 13:25:27 ظرفیت شهر جدید گلمان در مسکن ملی استفاده می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ظرفیت شهر جدید گلمان در مسکن ملی استفاده می‌شود/ ظرفیت شهر جدید گلمان در مسکن ملی استفاده می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 19:57:40 يارانه نقدي 1401 به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/يارانه نقدي 1401 به کجا رسيد/ يارانه نقدي 1401 به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:10:45 تولید پتروشیمی مهاباد به بالاتر از ظرفیت اسمی و ۳۸۷ هزار تن رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید پتروشیمی مهاباد به بالاتر از ظرفیت اسمی و ۳۸۷ هزار تن رسید / تولید پتروشیمی مهاباد به بالاتر از ظرفیت اسمی و ۳۸۷ هزار تن رسید http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2022 10:08:00 ۳۸ معدن جدید در آذربایجان غربی وارد مدار تولید شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۸ معدن جدید در آذربایجان غربی وارد مدار تولید شدند/ ۳۸ معدن جدید در آذربایجان غربی وارد مدار تولید شدند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2022 10:04:54 اجرای 3 سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوقف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای 3 سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوقف شد / اجرای 3 سد حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوقف شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2022 11:01:39 راه ۱۲۰ روستا مسدود است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه ۱۲۰ روستا مسدود است/ راه ۱۲۰ روستا مسدود است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2022 13:12:52 زمینه سرمایه گذاری شستا در آذربایجان غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زمینه سرمایه گذاری شستا در آذربایجان غربی فراهم است / زمینه سرمایه گذاری شستا در آذربایجان غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2022 11:27:18 آذربایجان غربی برای جذب گردشگر ایرلاین بومی نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی برای جذب گردشگر ایرلاین بومی نیاز دارد/ آذربایجان غربی برای جذب گردشگر ایرلاین بومی نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2022 12:20:38 پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه ارومیه در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه ارومیه در حال انجام است/ پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه ارومیه در حال انجام است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2022 11:43:34 تردد۴۸هزاردستگاه ناوگان ترانزیتی ازپایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تردد۴۸هزاردستگاه ناوگان ترانزیتی ازپایانه های مرزی آذربایجان غربی / تردد۴۸هزاردستگاه ناوگان ترانزیتی ازپایانه های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2022 11:41:19 کمبود اعتبارات علت کندی اجرای پروژه آزاد راه ارومیه _تبریز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود اعتبارات علت کندی اجرای پروژه آزاد راه ارومیه تبریز است / کمبود اعتبارات علت کندی اجرای پروژه آزاد راه ارومیه _تبریز است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2022 10:12:08 سیب آذربایجان غربی تا چند روز آینده به صورت هوایی صادر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیب آذربایجان غربی تا چند روز آینده به صورت هوایی صادر می شود/ سیب آذربایجان غربی تا چند روز آینده به صورت هوایی صادر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2022 11:16:02 واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بروسلوز گاوی در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بروسلوز گاوی در آذربایجان غربی آغاز شد/ واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بروسلوز گاوی در آذربایجان غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2022 10:50:53 تشکل های صنفی برای توسعه آذربایجان غربی فعال تر شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تشکل های صنفی برای توسعه آذربایجان غربی فعال تر شوند/ تشکل های صنفی برای توسعه آذربایجان غربی فعال تر شوند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:10:51 کشاورزان تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزان تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند / کشاورزان تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2022 10:21:31 ۶۰ هزار خانوار آذربایجان غربی در طرح مسکن ملی ثبت‌ نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۰ هزار خانوار آذربایجان غربی در طرح مسکن ملی ثبت‌ نام کردند / ۶۰ هزار خانوار آذربایجان غربی در طرح مسکن ملی ثبت‌ نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2022 10:19:14 ۵۲۰ هزار مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۵۲۰ هزار مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند / ۵۲۰ هزار مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2022 11:52:49 صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت / صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت صادرات از مرز بازرگان ۵۷ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2021 14:11:19 تداوم سايه پوپوليسم بر هدفمندي يارانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تداوم سايه پوپوليسم بر هدفمندي يارانه‌ها / تداوم سايه پوپوليسم بر هدفمندي يارانه‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:09:26 بنزین و نفتگاز توزیعی در ارومیه دارای استاندارد یورو ۴ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بنزین و نفتگاز توزیعی در ارومیه دارای استاندارد یورو ۴ است/ بنزین و نفتگاز توزیعی در ارومیه دارای استاندارد یورو ۴ است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2021 12:10:35 هزارمیلیاردریال برای تبدیل شبکه مسی برق درآذربایجان‌غربی هزینه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هزارمیلیاردریال برای تبدیل شبکه مسی برق درآذربایجان‌غربی هزینه می‌شود / هزارمیلیاردریال برای تبدیل شبکه مسی برق درآذربایجان‌غربی هزینه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2021 10:46:21 صادرات ۱.۸ میلیون تنی از مرزهای آذربایجان غرب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات میلیون تنی از مرزهای آذربایجان غرب/ صادرات ۱.۸ میلیون تنی از مرزهای آذربایجان غرب http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2021 10:29:47 اجرای کامل طرح کاداستر اراضی کلی کشور تا پایان سال آینده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای کامل طرح کاداستر اراضی کلی کشور تا پایان سال آینده / اجرای کامل طرح کاداستر اراضی کلی کشور تا پایان سال آینده http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:42:33 از عيدي عجيب تا رکورد در برداشت‌هاي ارزي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/از عيدي عجيب تا رکورد در برداشت‌هاي ارزي/ از عيدي عجيب تا رکورد در برداشت‌هاي ارزي! http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:37:17 فعاليت هاي گمرکي در منطقه آزاد ماکو روان سازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ فعاليت هاي گمرکي در منطقه آزاد ماکو روان سازي شود/ فعاليت هاي گمرکي در منطقه آزاد ماکو روان سازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:27:16 قطب سیب ایران در برزخ صادرات؛ خطر فاسد شدن بیخ گوش سیب‌ درختی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ قطب سیب ایران در برزخ صادرات؛ خطر فاسد شدن بیخ گوش سیب‌ درختی آذربایجان‌غربی / قطب سیب ایران در برزخ صادرات؛ خطر فاسد شدن بیخ گوش سیب‌ درختی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2021 13:08:57 بانک مهرايران به خانوارهاي درگير کرونا در استان وام پرداخت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بانک مهرايران به خانوارهاي درگير کرونا در استان وام پرداخت مي‌کند / بانک مهرايران به خانوارهاي درگير کرونا در استان وام پرداخت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:23:57 مشکل کمبود گوشت مرغ آذربایجان‌غربی رفع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکل کمبود گوشت مرغ آذربایجان‌غربی رفع شد / مشکل کمبود گوشت مرغ آذربایجان‌غربی رفع شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:12:16 بودجه 1401 ‌در راستاي حل مشکل دهک‌هاي پايين جامعه تنظيم مي‌شود‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بودجه 1401 ‌در راستاي حل مشکل دهک‌هاي پايين جامعه تنظيم مي‌شود‌/ بودجه 1401 ‌در راستاي حل مشکل دهک‌هاي پايين جامعه تنظيم مي‌شود‌ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Dec 2021 12:00:29 پروانه اکتشاف ۳۲ محدوده معدنی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پروانه اکتشاف ۳۲ محدوده معدنی در آذربایجان غربی صادر شد/ پروانه اکتشاف ۳۲ محدوده معدنی در آذربایجان غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2021 13:32:28 آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به بندر خشک در منطقه را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به بندر خشک در منطقه را دارد / آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به بندر خشک در منطقه را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2021 13:28:08 نابرابري دريافتي لايه‌هاي بالاي مزدبگيران با کارگران و بازنشستگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ نابرابري دريافتي لايه‌هاي بالاي مزدبگيران با کارگران و بازنشستگان / نابرابري دريافتي لايه‌هاي بالاي مزدبگيران با کارگران و بازنشستگان http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:49:30 همه بايد از مزاياي منطقه آزاد ماکو بهره‌مند شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همه بايد از مزاياي منطقه آزاد ماکو بهره‌مند شوند/ همه بايد از مزاياي منطقه آزاد ماکو بهره‌مند شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 10:45:15 بازارهای جدید صادراتی برای تولیدات آذربایجان غربی شناسایی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازارهای-جدید-صادراتی-برای-تولیدات-آذربایجان-غربی-شناسایی-شود/ بازارهای جدید صادراتی برای تولیدات آذربایجان غربی شناسایی شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2021 12:16:45 ۳۹۸ پرونده تخلف در بخش حمل و نقل آذربایجان غربی رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۹۸ پرونده تخلف در بخش حمل و نقل آذربایجان غربی رسیدگی شد/ ۳۹۸ پرونده تخلف در بخش حمل و نقل آذربایجان غربی رسیدگی شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2021 12:14:45 خدمات دهی به بیش از ۳۵۰۰ نفر از اموات کرونایی در باغ رضوان ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خدمات دهی به بیش از ۳۵۰۰ نفر از اموات کرونایی در باغ رضوان ارومیه/ خدمات دهی به بیش از ۳۵۰۰ نفر از اموات کرونایی در باغ رضوان ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2021 11:17:04 سد حسنلو اواخر آذرماه آبگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سد حسنلو اواخر آذرماه آبگیری می شود/ سد حسنلو اواخر آذرماه آبگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2021 11:01:00 بورس بر سر يک دو راهي بزرگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بورس بر سر يک دو راهي بزرگ/ بورس بر سر يک دو راهي بزرگ http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 12:07:21 بانک ها اعتبارات آذربايجان غربي را در خود استان هزينه کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ بانک ها اعتبارات آذربايجان غربي را در خود استان هزينه کنند / بانک ها اعتبارات آذربايجان غربي را در خود استان هزينه کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Nov 2021 11:48:22 بیش از ۲ هزار واحد صنعتی دارای پروانه در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۲ هزار واحد صنعتی دارای پروانه در آذربایجان‌غربی فعال است/ بیش از ۲ هزار واحد صنعتی دارای پروانه در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2021 10:27:18 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود / جريان هاي مردمي در جامعه تقويت شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:15:26 برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد/ برگزاري جشنواره‌ها نقش مهمي در جذب گردشگر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:13:00 هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس/ هشدار براي حذف ادبيات در برخي از مدارس http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:11:58 چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند/ چگونه مافياي اکران سينماي ايران را کنترل مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:11:06 نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ / نگراني از آينده جمهوري اسلامي چرا؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:31:17 رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد / رسانه تلويزيون آينده‌اي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:30:01 ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است/ ترانه هايي که عمرشان فقط چندماه است! http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:20:24 خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ/ خيرين کتابخانه‌ساز جهادگران بي‌ادعاي عرصه فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:35:48 فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود/ فرهنگ دوران دفاع مقدس بايد احيا شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:50:42 کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند/ کتاب‌هاي درسي ايراني نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:49:51 لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی / لزوم کارفرهنگی در مباحث آموزشی برای تربیت گروه‌های انقلابی http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2022 10:19:10 ۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود / ۱۵ موزه جدید در آذربایجان غربی احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2022 12:30:20 چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم/ چرا ديگر پاي سريال‌هاي تلويزيون ميخکوب نمي‌شويم http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:44:36 طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس/ طرح حراج اشياء تاريخي ايران روي ميز مجلس! http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:43:49 تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است/ تداوم يادگيري معلمان مهمترين عامل در ارتقاي کيفي آموزش است http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:54:23 داغي به نام نويسندگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/داغي به نام نويسندگي/ داغي به نام نويسندگي! http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:53:39 بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است/ بومی سازی مسائل فرهنگی آذربایجان غربی ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2022 19:48:03 لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد/ لطفـاً تلويزيون را به عقب برگردانيد! http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:41:22 شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد/ شورای اطلاع‌رسانی باید در بحث سیاست‌گذاری حوزه رسانه موثر باشد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2022 15:06:02 اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد/ اعلان‌هاي همايش شمس ومولانا رونمايي شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:36:43 تيغ قيمت بر گلوي کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تيغ قيمت بر گلوي کتاب/ تيغ قيمت بر گلوي کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:36:06 رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌/ رسانه‌هاي اجتماعي؛ سلاح نظامي جديد براي پيروزي در جنگ‌ http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 12:26:33 آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز / آمادگی ۳۴ مرکز اقامتی ارومیه برای میزبانی از مسافران نوروز http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:47:00 آذربايجان ديلي،آناديليم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان ديلي،آناديليم/ آذربايجان ديلي،آناديليم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:40:38 ايلين آخير چرشنبه لري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايلين آخير چرشنبه لري/ ايلين آخير چرشنبه لري http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:40:08 انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد/ انسانِ امروز و هنرش، به گوش سپردن عميق و برابري نياز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:40:27 اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي/ اقتصاد رانتي و ناشران دوپينگي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 12:38:36 دانشگاه رفتن مهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانشگاه رفتن مهم است/ دانشگاه رفتن مهم است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:30:43 مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است/ مردم از هر چه خوششان بيايد موسيقي خوبي است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Feb 2022 11:30:18 برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است/ برتري‌جويي بر پايه زبان، هدفي نژادپرستانه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:38:26 چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم/ چگونه رسانه هاي قوي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2022 13:37:19 دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي/ دهه فجر فرصت دوباره اي براي رونق سينماهاي آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2022 03:16:34 مترجمي که وجود خارجي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مترجمي که وجود خارجي ندارد / مترجمي که وجود خارجي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2022 11:49:03 ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است/ ادبيات پايداري بر پايه‌ مفهوم هويت استوار است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:42:17 اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب/ اميدآفريني در جامعه مهمترين اولويت رسانه ها در گام دوم انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jan 2022 11:41:27 بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است/ بازدید از موزه های آذربایجان غربی رایگان است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2022 11:54:51 بايد به داد موسيقي و شعر رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بايد به داد موسيقي و شعر رسيد / بايد به داد موسيقي و شعر رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jan 2022 13:39:59 ۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود/ ۱۲ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2022 10:47:34 سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است / سينماي ما همواره در ميان شرايط موجود و استراتژي‌هاي فرهنگي سرگردان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2022 13:06:23 آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد / آلبوم موسیقی «روایت دل» در ارومیه منتشر شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2022 11:55:10 حریم تپه «حسنلو» بعد از نیم قرن تعیین شد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ابلاغ ضوابط حفاظت ۱۵ اثر به استاندار آذربایجان غربی/ حریم تپه «حسنلو» بعد از نیم قرن تعیین شد! http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2022 19:08:25 گردشگري فرهنگي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گردشگري فرهنگي چيست/ گردشگري فرهنگي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:15:30 سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود / سليقه موسيقايي مردم بايد هدفمند شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:30:21 صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد / صداي ساز و آواز کاروان فرهنگ و هنر در بارگاه شمس تبريزي طنين انداز شد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2021 12:29:09 اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه/ اعزام کاروان فرهنگ و هنر ایران به ترکیه http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2021 10:55:57 بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند/ بازي‌هايي که جدي گرفته نمي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:03:33 بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است/ بزرگ‌ترين مشکل سينماي کودک رها شدگي است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2021 11:02:33 عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود/ عزاداري طولاني مدت، باعث دين زدگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:52:30 ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار/ ترويج کتابخواني و نياز به اقدامات آتش به اختيار http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:51:18 صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است/ صداوسيما موسيقي را به ابتذال کشانده است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:50:02 جوان‌مرگي در طنز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جوان‌مرگي در طنز/ جوان‌مرگي در طنز http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2021 12:31:14 ۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود/ ۲۴۰عنوان برنامه همزمان باهفته کتاب درآذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2021 12:01:50 صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند/ صداوسيما نبايد مصالح عمومي رو فداي منافع جناحي کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:12:41 چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد/ چگونه مي‌توان به صداي بي‌صداها تبديل شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:38:50 پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد/ پويش وقف کتاب، خير ماندگاردر آذربايجان‌غربي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:30:08 رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد/ رسانه ملي براي ارتقاء همبستگي ملي بايد تنوع را بپذيرد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Oct 2021 10:28:50 آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد/ آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات فرهنگی رنج می برد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2021 13:05:14 حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند / حتي اساتيد شناخته شده موسيقي هم کپي مي‌کنند! http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:24:18 پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست/ پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:01:10 جايي که ادبيات و سينما به هم مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جريان‌شناسي اقتباس در سينماي ايران/ جايي که ادبيات و سينما به هم مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:00:15 خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند/ خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:32:13 دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است/ دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:43:46 صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است/ صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:43:09 نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز/ نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:16:40 گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود/ گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:16:18 ۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است / ۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2021 12:51:23 زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد/ زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:27:51 رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند/ رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:16:42 پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2021 12:21:31 آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب¬‌زدايي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب زدايي مي‌شود/ آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب¬‌زدايي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:29:03 طرحي که ايران را حذف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرحي که ايران را حذف مي‌کند/ طرحي که ايران را حذف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:27:49 دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است/ دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:44:21 آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا/ آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:41:04 چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است/ چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:40:42 بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد/ بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 14:29:55 مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است/ مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:44:36 "پول پرقدرت" اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ پول پرقدرت اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد/ "پول پرقدرت" اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:33:28 سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد/ سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2021 13:43:08 زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه/ زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:46:13 فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند/ فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:48:39 کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند/ کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:44:01 کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند/ کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:09:20 برخي از شفافيت "طرح جواني جمعيت" هراس دارند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برخي از شفافيت طرح جواني جمعيت هراس دارند/ برخي از شفافيت "طرح جواني جمعيت" هراس دارند! http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:06:42 خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي / خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:06:17 گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است / گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:03:41 آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند/ آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:03:19 کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا/ کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا! http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:02:54 رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات/ رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:32:36 کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه/ کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:01:00 افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ/ افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:23:12 100 هزار نفر از نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ / 100 هزار نفر از نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:34:36 ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است/ ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:33:11 فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است / فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:32:41 مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند/ مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:12:37 طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود/ طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:46:10 خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات/ خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:45:16 نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي/ نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:26:21 تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب/ تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:51:36 نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه/ نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:46:19 هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود/ هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:05:23 سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده/ سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:04:37 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 هلال احمر آذربایجان غربی به دنبال احیای قلعه اربابی دورباش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هلال احمر آذربایجان غربی به دنبال احیای قلعه اربابی دورباش است/ هلال احمر آذربایجان غربی به دنبال احیای قلعه اربابی دورباش است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2022 20:21:47 سیلاب ۶۸ میلیارد ریال به ابنیه و راه های آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سیلاب ۶۸ میلیارد ریال به ابنیه و راه های آذربایجان غربی خسارت زد/ سیلاب ۶۸ میلیارد ریال به ابنیه و راه های آذربایجان غربی خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2022 13:40:11 امسال بیش از ۲ تن مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال بیش از ۲ تن مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد/ امسال بیش از ۲ تن مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2022 13:37:44 ۱۰۹ قبضه سلاح غیرمجاز در خوی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰۹ قبضه سلاح غیرمجاز در خوی کشف شد/ ۱۰۹ قبضه سلاح غیرمجاز در خوی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:27:05 اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام در اولويت مديريت شهري اروميه باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام در اولويت مديريت شهري اروميه باشد/ اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام در اولويت مديريت شهري اروميه باشد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2022 13:16:58 رتبه دوم کشوری آذربایجان غربی در استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رتبه دوم کشوری آذربایجان غربی در استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس / رتبه دوم کشوری آذربایجان غربی در استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2022 20:18:47 موردي از ابتلا به بيماري تب کريمه کنگو در استان مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ مديرکل دامپزشکي آذربايجان غربي/ موردي از ابتلا به بيماري تب کريمه کنگو در استان مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2022 19:49:48 کیفیت هوای سردشت خطرناک شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کیفیت هوای سردشت خطرناک شد/ کیفیت هوای سردشت خطرناک شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2022 10:21:23 وضعیت کرونا در آذربایجان غربی رضایت بخش است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دبیر قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا در آذربایجان غربی/ وضعیت کرونا در آذربایجان غربی رضایت بخش است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2022 10:16:08 آغاز حلقه گذاری پرندگان در زیستگاه های جوجه آور آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آغاز حلقه گذاری پرندگان در زیستگاه های جوجه آور آذربایجان غربی / آغاز حلقه گذاری پرندگان در زیستگاه های جوجه آور آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 12:16:07 ابلاغ ۹۵ درصد اوراق قضایی آذربایجان غربی در بستر الکترونیکی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ابلاغ ۹۵ درصد اوراق قضایی آذربایجان غربی در بستر الکترونیکی / ابلاغ ۹۵ درصد اوراق قضایی آذربایجان غربی در بستر الکترونیکی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 12:14:00 اروميه ميزبان مسابقات ورزشي بين المللي خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اروميه ميزبان مسابقات ورزشي بين المللي خواهد بود / اروميه ميزبان مسابقات ورزشي بين المللي خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:34:23 از والیبال ارومیه حمایت قانونی می‌کنیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/از والیبال ارومیه حمایت قانونی می‌کنیم/ از والیبال ارومیه حمایت قانونی می‌کنیم http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2022 13:41:59 سرانه مصرف آب در آذربایجان غربی بسیار بالاتر از استاندارد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه مصرف آب در آذربایجان غربی بسیار بالاتر از استاندارد است/ سرانه مصرف آب در آذربایجان غربی بسیار بالاتر از استاندارد است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2022 13:40:21 مادر ارومیه ای در اولین زایمان خود چهارقلو به دنیا آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مادر ارومیه ای در اولین زایمان خود چهارقلو به دنیا آورد/ مادر ارومیه ای در اولین زایمان خود چهارقلو به دنیا آورد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2022 09:51:42 خسارت۴۳ میلیاردریالی بلایای طبیعی به بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خسارت۴۳ میلیاردریالی بلایای طبیعی به بخش کشاورزی آذربایجان غربی/ خسارت۴۳ میلیاردریالی بلایای طبیعی به بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2022 09:42:17 ۴ نمایشگاه صنایع‌دستی در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴ نمایشگاه صنایع‌دستی در آذربایجان غربی برگزار می‌شود/ ۴ نمایشگاه صنایع‌دستی در آذربایجان غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:28:44 آذربايجان غربي در تامين نهاده‌هاي دامي با مشکلات جدي مواجه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان غربي / آذربايجان غربي در تامين نهاده‌هاي دامي با مشکلات جدي مواجه است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:23:09 افتتاح تونل انتقال آب به درياچه اروميه به بهمن ماه موکول شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افتتاح تونل انتقال آب به درياچه اروميه به بهمن ماه موکول شد / افتتاح تونل انتقال آب به درياچه اروميه به بهمن ماه موکول شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:16:01 ورود فاضلاب ماکو به رودخانه زنگمار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ورود فاضلاب ماکو به رودخانه زنگمار/ ورود فاضلاب ماکو به رودخانه زنگمار http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:14:18 شاخص‌هاي توسعه برخي مناطق اروميه بسيار کمتر از متوسط استاني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شاخص‌هاي توسعه برخي مناطق اروميه بسيار کمتر از متوسط استاني است/ شاخص‌هاي توسعه برخي مناطق اروميه بسيار کمتر از متوسط استاني است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2022 13:13:08 گرد و خاک آذربایجان غربی را فرا می گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/گرد و خاک آذربایجان غربی را فرا می گیرد/ گرد و خاک آذربایجان غربی را فرا می گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2022 14:42:02 ۵ میلیارد ریال بسته معیشتی در مناطق مرزی آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵ میلیارد ریال بسته معیشتی در مناطق مرزی آذربایجان غربی توزیع شد/ ۵ میلیارد ریال بسته معیشتی در مناطق مرزی آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2022 14:40:17 شهرستان‌های با وضع آبی کرونایی در آذربایجان‌غربی به ۱۵ رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شهرستان‌های با وضع آبی کرونایی در آذربایجان‌غربی به ۱۵ رسید/ شهرستان‌های با وضع آبی کرونایی در آذربایجان‌غربی به ۱۵ رسید http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2022 09:47:33 6 نفر از عوامل درگیری مسلحانه در ارومیه دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ نفر از عوامل درگیری مسلحانه در ارومیه دستگیر شدند / 6 نفر از عوامل درگیری مسلحانه در ارومیه دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2022 13:04:48 مراسم تحلیف اعضای جدید شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ مراسم تحلیف اعضای جدید شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد / مراسم تحلیف اعضای جدید شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:39:05 مجلس معيشت مردم را در اولويت قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجلس معيشت مردم را در اولويت قرار دهد/ مجلس معيشت مردم را در اولويت قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:11:51 وضعیت فضاهای آموزشی آذربایجان غربی بحرانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت فضاهای آموزشی آذربایجان غربی بحرانی است/ وضعیت فضاهای آموزشی آذربایجان غربی بحرانی است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2022 21:39:27 ۲۰ مرکز درمانی در مناطق کم‌برخوردار کشور امسال افتتاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۰ مرکز درمانی در مناطق کم‌برخوردار کشور امسال افتتاح می‌شود/ ۲۰ مرکز درمانی در مناطق کم‌برخوردار کشور امسال افتتاح می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2022 13:58:57 برپایی ۱۱ بازارچه صنایع دستی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برپایی ۱۱ بازارچه صنایع دستی در آذربایجان غربی/ برپایی ۱۱ بازارچه صنایع دستی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2022 12:20:34 کارمند شهرداری و پیمانکار یکی ازپروژه های شهری ارومیه دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کارمند شهرداری و پیمانکار یکی ازپروژه های شهری ارومیه دستگیر شدند/ کارمند شهرداری و پیمانکار یکی ازپروژه های شهری ارومیه دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2022 12:17:57 بزرگترين باند قاچاق مواد مخدر در شمال غرب کشور منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بزرگترين باند قاچاق مواد مخدر در شمال غرب کشور منهدم شد/ بزرگترين باند قاچاق مواد مخدر در شمال غرب کشور منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 13:02:23 ۳۰۷ هکتار بافت تاریخی فرسوده در ارومیه شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۰۷ هکتار بافت تاریخی فرسوده در ارومیه شناسایی شد/ ۳۰۷ هکتار بافت تاریخی فرسوده در ارومیه شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:58:30 سرانه فضاي آموزشي در آذربايجان غربي کمتر از متوسط کشوري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه فضاي آموزشي در آذربايجان غربي کمتر از متوسط کشوري است/ سرانه فضاي آموزشي در آذربايجان غربي کمتر از متوسط کشوري است http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2022 12:45:33 باند خانوادگی اراذل و اوباش در ارومیه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/باند خانوادگی اراذل و اوباش در ارومیه منهدم شد/ باند خانوادگی اراذل و اوباش در ارومیه منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2022 19:48:49 حادثه سقوط خودروی وانت به دره در منطقه سرو ارومیه ۴ کشته برجای گذاشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ حادثه سقوط خودروی وانت به دره در منطقه سرو ارومیه ۴ کشته برجای گذاشت / حادثه سقوط خودروی وانت به دره در منطقه سرو ارومیه ۴ کشته برجای گذاشت http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2022 20:47:53 تکیه بر ظرفیت داخلی لازمه موفقیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تکیه بر ظرفیت داخلی لازمه موفقیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی است / تکیه بر ظرفیت داخلی لازمه موفقیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2022 12:44:21 ۲ دستگاه آمبولانس در میادین مرکزی ارومیه مستقر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ دستگاه آمبولانس در میادین مرکزی ارومیه مستقر شد/ ۲ دستگاه آمبولانس در میادین مرکزی ارومیه مستقر شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2022 20:00:30 ۲۳۰ خانه هلال در مناطق آسیب پذیر آذربایجان غربی ایجاد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۳۰ خانه هلال در مناطق آسیب پذیر آذربایجان غربی ایجاد شد/ ۲۳۰ خانه هلال در مناطق آسیب پذیر آذربایجان غربی ایجاد شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2022 19:58:08 حقابه درياچه اروميه بايد تامين شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حقابه درياچه اروميه بايد تامين شود/ حقابه درياچه اروميه بايد تامين شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:19:12 توقیف کامیون حامل بیش از ۳ تن برنج قاچاق در اشنویه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توقیف کامیون حامل بیش از ۳ تن برنج قاچاق در اشنویه/ توقیف کامیون حامل بیش از ۳ تن برنج قاچاق در اشنویه http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2022 12:45:50 حق آبه درياچه اروميه تخصيص نيافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حق آبه درياچه اروميه تخصيص نيافته است/ حق آبه درياچه اروميه تخصيص نيافته است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2022 19:28:10 میزان آب دریاچه ارومیه ۴میلیون مترمکعب افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/میزان آب دریاچه ارومیه ۴میلیون مترمکعب افزایش یافت/ میزان آب دریاچه ارومیه ۴میلیون مترمکعب افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2022 19:25:52 تعداد نانوايي‌هاي 2 شيفت در اروميه به 100 واحد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تعداد نانوايي‌هاي 2 شيفت در اروميه به 100 واحد افزايش يافت/ تعداد نانوايي‌هاي 2 شيفت در اروميه به 100 واحد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:30:20 ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خوی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خوی کشف شد / ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خوی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2022 13:23:32 بازسازی ۹۲.۷ درصد واحدهای مسکونی زلزله زده قطور به اتمام رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازسازی 93 درصد واحدهای مسکونی زلزله زده قطور به اتمام رسید / بازسازی ۹۲.۷ درصد واحدهای مسکونی زلزله زده قطور به اتمام رسید http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2022 13:21:24 افزایش شهرهای آبی کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دبیر قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا در استان خبرداد / افزایش شهرهای آبی کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2022 10:58:43 بازرسی‌ها در بازار استان آذربایجان غربی افزایش می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازرسی‌ها در بازار استان آذربایجان غربی افزایش می‌یابد / بازرسی‌ها در بازار استان آذربایجان غربی افزایش می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2022 12:29:16 ۴.۵ تن برنج قاچاق در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تن برنج قاچاق در ارومیه کشف شد/ ۴.۵ تن برنج قاچاق در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2022 12:27:20 در حفاظت از حریم هوایی ایران ‌لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/در حفاظت از حریم هوایی ایران ‌لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم/ در حفاظت از حریم هوایی ایران ‌لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2022 14:31:54 آرتمیا از دریاچه ارومیه برداشت نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آرتمیا از دریاچه ارومیه برداشت نمی شود / آرتمیا از دریاچه ارومیه برداشت نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2022 14:27:57 کمتر از ۲۰ درصد از کودکان زیر ۱۲ سال در آذربایجان غربی واکسینه کامل شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمتر از ۲۰ درصد از کودکان زیر ۱۲ سال در آذربایجان غربی واکسینه کامل شدند/ کمتر از ۲۰ درصد از کودکان زیر ۱۲ سال در آذربایجان غربی واکسینه کامل شدند http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 15:05:44 مبارزه با رانت خواري اولويت اصلي مسئولان قرار گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مبارزه با رانت خواري اولويت اصلي مسئولان قرار گيرد/ مبارزه با رانت خواري اولويت اصلي مسئولان قرار گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:58:35 روايت‌هايي دردناک از مهاجرت پزشکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روايت‌هايي دردناک از مهاجرت پزشکان/ روايت‌هايي دردناک از مهاجرت پزشکان http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:57:44 عملکرد ستاد احياي درياچه اروميه در مجلس بررسي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ عملکرد ستاد احياي درياچه اروميه در مجلس بررسي مي‌شود/ عملکرد ستاد احياي درياچه اروميه در مجلس بررسي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:39:10 4500 بهره بردار حوضه درياچه اروميه در طرح کشاورزي پايدار مشارکت کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بهره بردار حوضه درياچه اروميه در طرح کشاورزي پايدار مشارکت کردند/ 4500 بهره بردار حوضه درياچه اروميه در طرح کشاورزي پايدار مشارکت کردند http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2022 14:38:47 تگرگ و سیلاب به ۱۲۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی ارومیه خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تگرگ و سیلاب به ۱۲۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی ارومیه خسارت زد/ تگرگ و سیلاب به ۱۲۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی ارومیه خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2022 12:06:28 64درصد از آذربایجان غربی دچار خشکسالی شدید تا بسیار شدید است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/از آذربایجان غربی دچار خشکسالی شدید تا بسیار شدید است/ 64درصد از آذربایجان غربی دچار خشکسالی شدید تا بسیار شدید است http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2022 12:03:56 ثبت حداقل بستری جدید کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ثبت حداقل بستری جدید کرونایی در آذربایجان غربی/ ثبت حداقل بستری جدید کرونایی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2022 09:57:48 مدارس سردشت به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدارس سردشت به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد/ مدارس سردشت به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2022 09:54:57 صدور سند مالکیت برای پارک جنگلی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/صدور سند مالکیت برای پارک جنگلی ارومیه / صدور سند مالکیت برای پارک جنگلی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2022 19:50:34 وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی شد/ وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2022 12:23:21 قیمت گندم و نان در آذربایجان غربی هیچ تغییری نکرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قیمت گندم و نان در آذربایجان غربی هیچ تغییری نکرده است/ قیمت گندم و نان در آذربایجان غربی هیچ تغییری نکرده است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2022 20:09:51 وجود مدارس کانکسي در شأن مردم آذربايجان غربي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وجود مدارس کانکسي در شأن مردم آذربايجان غربي نيست/ وجود مدارس کانکسي در شأن مردم آذربايجان غربي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2022 13:44:41 کاهش پرونده های نزاع در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش پرونده های نزاع در آذربایجان غربی/ کاهش پرونده های نزاع در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2022 19:24:21 حماسه هاي دلاورمردان ارتش به نسل هاي بعدي انتقال يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حماسه هاي دلاورمردان ارتش به نسل هاي بعدي انتقال يابد/ حماسه هاي دلاورمردان ارتش به نسل هاي بعدي انتقال يابد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2022 11:23:08 ۹۰ درصد هزینه IVF در مراکز طرف قرارداد توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۹۰ درصد هزینه IVF در مراکز طرف قرارداد توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود/ ۹۰ درصد هزینه IVF در مراکز طرف قرارداد توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2022 09:30:09 ۱۱۳ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۱۳ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در آذربایجان‌غربی کشف شد/ ۱۱۳ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2022 10:07:09 ۲ شهر در استان آذربایجان‌غربی به رنگ قرمز کرونایی درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ شهر در استان آذربایجان‌غربی به رنگ قرمز کرونایی درآمد/ ۲ شهر در استان آذربایجان‌غربی به رنگ قرمز کرونایی درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2022 10:03:27 دریاچه ارومیه همچنان آب می رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دریاچه ارومیه همچنان آب می رود / دریاچه ارومیه همچنان آب می رود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2022 18:49:23 هوای سه شهر در آذربایجان غربی ناسالم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هوای سه شهر در آذربایجان غربی ناسالم است/ هوای سه شهر در آذربایجان غربی ناسالم است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2022 18:56:13 حادثه رانندگی در میاندوآب 4 فوتی و زخمی بر جای گذاشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حادثه رانندگی در میاندوآب 4 فوتی و زخمی بر جای گذاشت/ حادثه رانندگی در میاندوآب 4 فوتی و زخمی بر جای گذاشت http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 13:13:19 مدرسه دوکلاسه روستای شیوانکندی خوی دچار حریق شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدرسه دوکلاسه روستای شیوانکندی خوی دچار حریق شد/ مدرسه دوکلاسه روستای شیوانکندی خوی دچار حریق شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2022 13:10:08 روند تامین مسکن برای محرومان آذربایجان غربی تسریع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روند تامین مسکن برای محرومان آذربایجان غربی تسریع شود/ روند تامین مسکن برای محرومان آذربایجان غربی تسریع شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2022 19:51:04 ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۵ کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه کشف شد/ ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2022 19:41:22 ۴۳۰ نفر به اتهام ارتشا و اختلاس در آذربایجان غربی بازداشت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴۳۰ نفر به اتهام ارتشا و اختلاس در آذربایجان غربی بازداشت شدند/ ۴۳۰ نفر به اتهام ارتشا و اختلاس در آذربایجان غربی بازداشت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Apr 2022 19:39:40 شرکت های دانش بنیان کشاورزی در آذربایجان غربی افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شرکت های دانش بنیان کشاورزی در آذربایجان غربی افزایش یابد/ شرکت های دانش بنیان کشاورزی در آذربایجان غربی افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2022 11:47:35 شناسایی ۴۵۸ مورد کودک مبتلا به اوتیسم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شناسایی ۴۵۸ مورد کودک مبتلا به اوتیسم در آذربایجان غربی/ شناسایی ۴۵۸ مورد کودک مبتلا به اوتیسم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2022 11:35:04 تعطیلی نانوایی‌ها در آذربایجان‌غربی صحت ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعطیلی نانوایی‌ها در آذربایجان‌غربی صحت ندارد/ تعطیلی نانوایی‌ها در آذربایجان‌غربی صحت ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2022 11:32:43 ۷۰ جشن گلریزان ماه رمضان در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷۰ جشن گلریزان ماه رمضان در آذربایجان غربی برگزار می شود/ ۷۰ جشن گلریزان ماه رمضان در آذربایجان غربی برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2022 13:36:22 مشکل کمبود گروههای خونی در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکل کمبود گروههای خونی در آذربایجان غربی وجود ندارد/ مشکل کمبود گروههای خونی در آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2022 14:16:15 محدودیت‌های ترافیکی روز ۱۳ فروردین در ارومیه اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محدودیت‌های ترافیکی روز ۱۳ فروردین در ارومیه اعلام شد/ محدودیت‌های ترافیکی روز ۱۳ فروردین در ارومیه اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Apr 2022 14:22:22 بازدید ۱۰۰۰ نفر با اتوبوس گردشگری ارومیه از جاذبه های گردشگری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بازدید ۱۰۰۰ نفر با اتوبوس گردشگری ارومیه از جاذبه های گردشگری/ بازدید ۱۰۰۰ نفر با اتوبوس گردشگری ارومیه از جاذبه های گردشگری http://amanatazarbaijan.com/ 29 Mar 2022 19:55:50 نمایشگاه نوروزی صنایع‌دستی در ارومیه برپاشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نمایشگاه نوروزی صنایع‌دستی در ارومیه برپاشد/ نمایشگاه نوروزی صنایع‌دستی در ارومیه برپاشد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Mar 2022 20:20:46 بیش از پنج میلیون تردد خودرویی در جاده‌های آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از پنج میلیون تردد خودرویی در جاده‌های آذربایجان غربی ثبت شد/ بیش از پنج میلیون تردد خودرویی در جاده‌های آذربایجان غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Mar 2022 20:18:57 برف و کولاک در محورهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برف و کولاک در محورهای آذربایجان غربی/ برف و کولاک در محورهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Mar 2022 11:08:17 تعداد مصدومان چهارشنبه سوری آذربایجان غربی به ۱۸۳ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعداد مصدومان چهارشنبه سوری آذربایجان غربی به ۱۸۳ نفر رسید/ تعداد مصدومان چهارشنبه سوری آذربایجان غربی به ۱۸۳ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Mar 2022 10:57:26 نهادهای دخیل برای مقابله با خطرات چهارشنبه آخر سال در ارومیه آمادگی کامل دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نهادهای دخیل برای مقابله با خطرات چهارشنبه آخر سال در ارومیه آمادگی کامل دارند/ نهادهای دخیل برای مقابله با خطرات چهارشنبه آخر سال در ارومیه آمادگی کامل دارند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2022 10:00:46 رييس جمهور به وعده خود در مورد احياي درياچه اروميه عمل کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رييس جمهور به وعده خود در مورد احياي درياچه اروميه عمل کند/ رييس جمهور به وعده خود در مورد احياي درياچه اروميه عمل کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:49:10 نوروز بايرامي يئني ايلين باشلانغيج نغمه سي دير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نوروز بايرامي يئني ايلين باشلانغيج نغمه سي دير / نوروز بايرامي يئني ايلين باشلانغيج نغمه سي دير http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:29:56 نوروز عنعنه سينه قيسا بير باخئيش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نوروز عنعنه سينه قيسا بير باخئيش/ نوروز عنعنه سينه قيسا بير باخئيش http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2022 10:26:33 ابتلا به کرونا در سه ماهه سوم با خطر بیشتری برای مادر و جنین همراه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ابتلا به کرونا در سه ماهه سوم با خطر بیشتری برای مادر و جنین همراه است/ ابتلا به کرونا در سه ماهه سوم با خطر بیشتری برای مادر و جنین همراه است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2022 11:01:28 دفتر ویژه پیگیری پرونده‌های خاص در دادگستری استان تشکیل می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دفتر ویژه پیگیری پرونده‌های خاص در دادگستری استان تشکیل می‌شود / دفتر ویژه پیگیری پرونده‌های خاص در دادگستری استان تشکیل می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Mar 2022 18:58:46 کاهش 1211کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کاهش 1211کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه/ کاهش 1211کیلومتر مربعی وسعت دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 09 Mar 2022 12:30:49 کشف 101 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف 101 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در آذربایجان‌غربی/ کشف 101 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2022 11:39:28 بزرگترین بیمارستان جنوب آذربایجان غربی در میاندوآب احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بزرگترین بیمارستان جنوب آذربایجان غربی در میاندوآب احداث می شود/ بزرگترین بیمارستان جنوب آذربایجان غربی در میاندوآب احداث می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2022 13:19:56 آذربايجان غربي با کمبود پزشک متخصص مواجه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان غربي با کمبود پزشک متخصص مواجه است/ آذربايجان غربي با کمبود پزشک متخصص مواجه است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:17:27 طرح نظارتي ويژه نوروز در آذربايجان غربي اجرا مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح نظارتي ويژه نوروز در آذربايجان غربي اجرا مي شود/ طرح نظارتي ويژه نوروز در آذربايجان غربي اجرا مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:15:51 فرونشست دشت‌هاي اطراف درياچه اروميه و خسارت‌هايي که در پي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فرونشست دشت‌هاي اطراف درياچه اروميه و خسارت‌هايي که در پي دارد/ فرونشست دشت‌هاي اطراف درياچه اروميه و خسارت‌هايي که در پي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:14:46 ميزباني اروميه از جام باشگاه هاي آسيا منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ميزباني اروميه از جام باشگاه هاي آسيا منتفي شد / ميزباني اروميه از جام باشگاه هاي آسيا منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:12:43 طرح‌ "وارثین" در ۲ محله کم‌برخوردار ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح‌ وارثین در ۲ محله کم‌برخوردار ارومیه برگزار می شود/ طرح‌ "وارثین" در ۲ محله کم‌برخوردار ارومیه برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2022 12:18:40 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است/ امنیت پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2022 20:11:21 تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود/ تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2022 19:46:15 عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد/ عملکرد مسئولان در خصوص اداره کشور نياز به اصلاح ساختار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2022 11:39:41 مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است/ مرزهای آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه و ملی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2022 19:34:32 تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است/ تولید محصولات استراتژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اولویت است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2022 19:32:48 دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند/ دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از اقشار ضعيف بيشتر حمايت کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2022 13:00:07 قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند/ قوای سه گانه باید سخنان رهبری را تکلیف خود قرار دهند http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2022 20:46:03 حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است / حفاظت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین خیر است http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2022 12:48:45 از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت/ از تصويب 157 مصوبه تا وعده ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2022 16:32:43 157طرح براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد/ 157طرح براي توسعه و آباداني آذربايجان غربي مصوب شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2022 20:36:22 آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگی، تاریخی و تمدنی برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور در فرودگاه ارومیه/ آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگی، تاریخی و تمدنی برای ملت ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2022 19:26:03 مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است/ مشکلات و موانع توسعه آذربایجان غربی احصا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2022 19:24:06 رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است/ رئیس جمهور جمعه مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 15:07:38 چرا مدام گوشم وز وز مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا مدام گوشم وز وز مي کند/ چرا مدام گوشم وز وز مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:42:24 ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان/ ارتباط هدفمند قصه‌گويي با درمان اضطراب کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:41:06 مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند/ مردم خواستار تثبيت و کنترل قيمت ها هستند http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:39:52 سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است/ سدسازي هاي ترکيه عامل اصلي ريزگردهاي منطقه است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:34:29 توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود/ توسعه ريلي آذربايجان‌غربي جدي پيگيري شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2022 14:33:47 عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی/ عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در مجلس بررسی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2022 19:44:08 بنا نبود با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی/ بنا نبود با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2022 19:42:26 حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است / حمایت از مظلومان وظیفه شرعی مسلمانان است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2022 17:51:04 روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است/ روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حال توسعه است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2022 18:59:21 بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است/ بسته کامل سرمایه گذاری استان در حال تدوین است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2022 18:54:20 ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی/ ضربات سهمگین سربازان گمنام امام زمان به شبکه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2022 10:59:21 روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد / روحیه جهادی و تلاش گری در انتصابات مدنظر باشد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2022 19:46:34 دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند/ دولت ايران ديپلماسي منطقه را تقويت مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2022 12:25:22 دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند/ دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به دنبال جذب اعتبارات محرومیت زدایی باشند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2022 19:47:34 بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند/ بازرگانان آذربایجان غربی به افزایش ارتباطات تجاری با زاخو علاقه مندند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2022 19:45:32 کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود/ کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه افتتاح شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2022 12:39:41 مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند/ مسئولان باید مطالبات رهبری را عملیاتی کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2022 19:39:15 پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود/ پسوند محرومیت باید از استان آذربایجان‌غربی برداشته شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2022 19:26:46 مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ / مردم آذربایجان‌غربی ۲۲ بهمن تماشایی دیگری خلق کردند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 11 Feb 2022 19:25:15 کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است/ کسب دستاوردهای عظیم در عرصه‌های مختلف ثمره مجاهدت انقلابی مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Feb 2022 19:23:07 با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود/ با اراذل و اوباش مقتدرانه برخورد شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2022 19:09:35 تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد/ تفاهم نامه امنیتی بین شهرستان خوی و استان وان ترکیه امضا شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2022 11:52:58 وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند/ وزارت امور خارجه سهم ايران در آب‌هاي مرزي را پيگيري کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:10:26 قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد/ قوانين سليقه اي سرمايه گذاران آذربايجان غربي را فراري مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2021 14:07:06 سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند/ سرپرستان فرمانداری‌های شوط و پلدشت منصوب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Dec 2021 10:58:41 مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند/ مسئولان آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2021 19:56:25 معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود/ معضل سد معبر در خیابانهای ارومیه مدیریت شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2021 19:49:20 مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت/ مذاکرات وين چطور پيش خواهد رفت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2021 12:35:25 مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند/ مسئولان آذربایجان غربی موانع تولید را رفع کنند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2021 19:35:20 نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است/ نگاه دولت سیزدهم به پیشرفت آذربایجان‌غربی ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Nov 2021 12:13:48 انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود/ انحصار شرکت های دولتی شکسته می شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2021 12:17:19 نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند/ نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2021 10:52:51 ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد/ ستاد احياي درياچه اروميه به‌زودي با شکل جديد فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:21:23 بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود / بايد ظرفيت هاي آذربايجان غربي بيش از پيش بارور شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2021 10:17:50 استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد/ استاندار جدید به مباحث معیشتی و فرهنگی آذربایجان غربی توجه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2021 17:51:28 استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد / استاندار آذربایجان‌غربی از ظرفیت مرزی بودن برای توسعه استان بهره ببرد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2021 17:47:48 ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد/ ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌زودی با شکل جدید فعال خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2021 19:19:08 استاندار آذربایجان غربی تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ استاندار آذربایجان غربی تعیین شد/ استاندار آذربایجان غربی تعیین شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Oct 2021 11:24:02 وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود/ وحدت در جامعه حفظ و تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2021 18:49:08 شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد/ شایسته سالاری مهمترین ملاک برای انتخاب مدیران اجرایی باشد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:29:35 رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان/ رزمايش خيبر؛ رزمگاه مشترک ديپلماسي و ميدان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2021 13:22:03 اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد/ اجازه تحرک به هیچ گروه و فردی در منطقه و مرزها نخواهیم داد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2021 13:34:57 رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت/ رزمایش فاتحان خیبر، اقتدار نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2021 13:32:59 احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است/ احداث سد نازلوی ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2021 14:15:34 پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود / پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2021 18:46:41 به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود/ به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2021 18:45:01 وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد/ وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2021 23:26:24 شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است/ شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2021 15:21:02 دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد/ دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:15:55 نمره مردودي دولت روحاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آمار دقيق صادرات ايران در سال 1399 براي اولين بار منتشر شد/ نمره مردودي دولت روحاني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 09:54:00 مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود/ مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:34:11 منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت/ منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:30:10 رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس دولت آينده کيست/ رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:29:44 شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی/ شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2021 16:23:21 رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند/ رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:52:31 حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند / حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jun 2021 15:36:51 بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود / بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:36:24 نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي/ نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:15:05 وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است/ وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2021 19:16:50 شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است/ شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2021 11:06:56 ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2021 12:13:53 ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2021 20:40:02 ۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند/ ۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2021 11:17:04 تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد/ تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2021 10:01:03 داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید/ داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Mar 2021 11:50:46 آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر / آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:04:26 ۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند/ ۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2021 20:17:37 جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد/ جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2021 13:54:47 مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند/ مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:44:23 درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد / درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:43:40 وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است/ وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2021 16:42:17 چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا ايراني‌ها سياست را بدون «عدد و رقم» درک مي‌کنند/ چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:10:08 مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند/ مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2020 13:22:18 دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است/ دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:42:38 ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است/ ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2020 12:11:07 ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است/ ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:54:48 ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد/ ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2020 13:49:22 شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است / شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2020 10:53:30 آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آخرين سال تحصيلي قرن/ آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:23:39 بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند/ بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:20:57 فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي/ فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:13:49 قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قره‌باغ متعلق به آذربايجان است/ قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 12:56:04 مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران/ مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 12:51:10 دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد/ دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2020 12:52:23 قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است/ قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2020 13:58:31 تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند/ تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:44:11 آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد/ آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2020 14:38:29 چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آيا اسرائيل پشت پرده حادثه نطنز است/ چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:53:06