دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 غزه؛ منطق حسيني و موقعيت کربلايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غزه؛ منطق حسيني و موقعيت کربلايي/ غزه؛ منطق حسيني و موقعيت کربلايي http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 15:00:48 امر به معروف و نهي از منکر؛ راهبرد امام حسين(ع) در قيام عاشورا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهي از منکر؛ راهبرد امام حسين در قيام عاشورا/ امر به معروف و نهي از منکر؛ راهبرد امام حسين(ع) در قيام عاشورا http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 14:59:21 امروزه مسئله فلسطین به عامل وحدت بین ملت‌های آزادی خواه تبدیل شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امروزه مسئله فلسطین به عامل وحدت بین ملت‌های آزادی خواه تبدیل شده است/ امروزه مسئله فلسطین به عامل وحدت بین ملت‌های آزادی خواه تبدیل شده است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2024 14:40:54 اجرای ۴۰۰ برنامه در هفته احیای امر به معروف در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اجرای ۴۰۰ برنامه در هفته احیای امر به معروف در آذربایجان غربی/ اجرای ۴۰۰ برنامه در هفته احیای امر به معروف در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2024 14:38:51 ضرورت پرهيز از عزاداري‌هاي نامتعارف در عزاي حسيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ضرورت پرهيز از عزاداري‌هاي نامتعارف در عزاي حسيني/ ضرورت پرهيز از عزاداري‌هاي نامتعارف در عزاي حسيني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:09:45 دين محصول مستقيم فرايندهاي تکاملي يا محصول جانبي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين محصول مستقيم فرايندهاي تکاملي يا محصول جانبي / دين محصول مستقيم فرايندهاي تکاملي يا محصول جانبي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:08:45 قيام امام حسين (ع) قيام عليه نفاق بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قيام امام حسين قيام عليه نفاق بود/ قيام امام حسين (ع) قيام عليه نفاق بود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:07:59 امر به معروف و نهی از منکر به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهی از منکر به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود/ امر به معروف و نهی از منکر به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2024 21:12:13 مساجد بايد طراز حرکت فرهنگي در جامعه اسلامي باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مساجد بايد طراز حرکت فرهنگي در جامعه اسلامي باشند/ مساجد بايد طراز حرکت فرهنگي در جامعه اسلامي باشند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2024 20:01:35 وقتي دنياي مجازي تارو پود صله ارحام را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقتي دنياي مجازي تارو پود صله ارحام را دگرگون مي‌کند/ وقتي دنياي مجازي تارو پود صله ارحام را دگرگون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2024 20:00:54 حضور يکپارچه در پاي صندوق هاي راي مهر باطلي بر نقشه هاي دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضور يکپارچه در پاي صندوق هاي راي مهر باطلي بر نقشه هاي دشمنان است/ حضور يکپارچه در پاي صندوق هاي راي مهر باطلي بر نقشه هاي دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:36:07 ولايت‌پذيري؛ معياري براي انتخاب اصلح http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ولايت‌پذيري؛ معياري براي انتخاب اصلح/ ولايت‌پذيري؛ معياري براي انتخاب اصلح http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:34:33 سدسازي، عامل اصلي خشکيدن درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سدسازي، عامل اصلي خشکيدن درياچه اروميه است/ سدسازي، عامل اصلي خشکيدن درياچه اروميه است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 21:00:46 فلسفه حج وحدت مسلمانان و برائت از شرک و ظلم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه حج وحدت مسلمانان و برائت از شرک و ظلم است/ فلسفه حج وحدت مسلمانان و برائت از شرک و ظلم است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 21:00:03 گراميداشت ششمين سالروز رحلت مجاهد نستوه آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گراميداشت ششمين سالروز رحلت مجاهد نستوه آذربايجان / گراميداشت ششمين سالروز رحلت مجاهد نستوه آذربايجان http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 13:02:37 پوشش اسلامي، جستجوي عفاف در گراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پوشش اسلامي، جستجوي عفاف در گراني / پوشش اسلامي، جستجوي عفاف در گراني http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 13:01:06 تلاش دشمن اين است که انقلاب اسلامي الگوي آزادگان عالم نباشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تلاش دشمن اين است که انقلاب اسلامي الگوي آزادگان عالم نباشد/ تلاش دشمن اين است که انقلاب اسلامي الگوي آزادگان عالم نباشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:27:47 شادي و نشاط را بايد به طرق مختلف درجامعه تزريق کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شادي و نشاط را بايد به طرق مختلف درجامعه تزريق کرد/ شادي و نشاط را بايد به طرق مختلف درجامعه تزريق کرد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:26:59 آيا ماليات جايگزين خمس و زکات است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا ماليات جايگزين خمس و زکات است/ آيا ماليات جايگزين خمس و زکات است http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2024 13:30:23 قرآن کتاب انسان‌‌محور اسلام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن کتاب انسان‌‌محور اسلام است/ قرآن کتاب انسان‌‌محور اسلام است http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:21:37 امام صادق (ع) مبانی درست اسلام را دقیق تبیین کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام صادق مبانی درست اسلام را دقیق تبیین کرد/ امام صادق (ع) مبانی درست اسلام را دقیق تبیین کرد http://amanatazarbaijan.com/ 04 May 2024 21:08:34 شادي را بايد در انديشه کلي اسلام تبيين کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شادي را بايد در انديشه کلي اسلام تبيين کنيم / شادي را بايد در انديشه کلي اسلام تبيين کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:52:12 چگونه مي‌توان به حرام سياسي پاسخ فرهنگي داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه مي‌توان به حرام سياسي پاسخ فرهنگي داد/ چگونه مي‌توان به حرام سياسي پاسخ فرهنگي داد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:51:38 مسئولان مشکلات معيشتي مردم را حل کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان مشکلات معيشتي مردم را حل کنند/ مسئولان مشکلات معيشتي مردم را حل کنند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:04:23 اضطراب هاي شخصي و اجتماعي که فتنه ايجاد مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اضطراب هاي شخصي و اجتماعي که فتنه ايجاد مي کند/ اضطراب هاي شخصي و اجتماعي که فتنه ايجاد مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:03:43 الهيات ناکارآمد؛ بررسي علل، چالش‌ها و پيامدهاي آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/الهيات ناکارآمد؛ بررسي علل، چالش‌ها و پيامدهاي آن/ الهيات ناکارآمد؛ بررسي علل، چالش‌ها و پيامدهاي آن http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:25:55 قرآن چراغ هدايت انسان ها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن چراغ هدايت انسان ها است/ قرآن چراغ هدايت انسان ها است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:25:18 آيا جامعه ما تاب عدالت‌گستري امام زمان(عج) را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا جامعه ما تاب عدالت‌گستري امام زمان را دارد/ آيا جامعه ما تاب عدالت‌گستري امام زمان(عج) را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2024 16:03:14 ابديت را نبايد به خدا نسبت داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ابديت را نبايد به خدا نسبت داد/ ابديت را نبايد به خدا نسبت داد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2024 14:03:50 وحدت مردم ما بزرگترين عامل يأس و نا اميدي دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت مردم ما بزرگترين عامل يأس و نا اميدي دشمنان است/ وحدت مردم ما بزرگترين عامل يأس و نا اميدي دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:17:47 انتخابات؛ زيباترين وجه مردم‌سالاري ديني در حکمراني اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انتخابات؛ زيباترين وجه مردم‌سالاري ديني در حکمراني اسلامي/ انتخابات؛ زيباترين وجه مردم‌سالاري ديني در حکمراني اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:16:55 آذربايجان‌غربي قله جهاد و اجتهاد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان‌غربي قله جهاد و اجتهاد است/ آذربايجان‌غربي قله جهاد و اجتهاد است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:26:30 بالا رفتن سطح فرهنگ مذهبي جامعه از تحولات جامعه بعد از انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بالا رفتن سطح فرهنگ مذهبي جامعه از تحولات جامعه بعد از انقلاب / بالا رفتن سطح فرهنگ مذهبي جامعه از تحولات جامعه بعد از انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:25:44 قرار نيست هر مسير معنوي را عرفان اطلاق کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرار نيست هر مسير معنوي را عرفان اطلاق کنيم/ قرار نيست هر مسير معنوي را عرفان اطلاق کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:39:43 بلاگران حجاب يا کاسبان ميليوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بلاگران حجاب يا کاسبان ميليوني/ بلاگران حجاب يا کاسبان ميليوني http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:32:10 زماني براي درنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زماني براي درنگ/ زماني براي درنگ http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:20:12 حساسيت و مسئوليت‌پذيري عموم مردم نسبت به خطر بي‌حجابي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حساسيت و مسئوليت‌پذيري عموم مردم نسبت به خطر بي‌حجابي/ حساسيت و مسئوليت‌پذيري عموم مردم نسبت به خطر بي‌حجابي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:19:29 اعتکاف؛فرصتي براي بازگشت به خداوند و خويشتن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتکاف؛فرصتي براي بازگشت به خداوند و خويشتن / اعتکاف؛فرصتي براي بازگشت به خداوند و خويشتن http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:42:56 علماي دين مقابل شبهه‌ها سينه سپر کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/علماي دين مقابل شبهه‌ها سينه سپر کرده‌اند/ علماي دين مقابل شبهه‌ها سينه سپر کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:58:31 فهم غايت‌گرايي از دريچه اخلاق قرآني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فهم غايت‌گرايي از دريچه اخلاق قرآني/ فهم غايت‌گرايي از دريچه اخلاق قرآني http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:57:40 ایران اسلامی نمونه بارزی از وحدت ادیان الهی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ ایران اسلامی نمونه بارزی از وحدت ادیان الهی است/ ایران اسلامی نمونه بارزی از وحدت ادیان الهی است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jan 2024 12:02:44 تمدن توحش و جاهلی، هویت انسانی و مقدس زنان را از آن ها گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمدن توحش و جاهلی، هویت انسانی و مقدس زنان را از آن ها گرفته است/ تمدن توحش و جاهلی، هویت انسانی و مقدس زنان را از آن ها گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 19:26:24 اهميت جايگاه زن در تفکر انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهميت جايگاه زن در تفکر انقلاب اسلامي/ اهميت جايگاه زن در تفکر انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:56:35 حکمراني مردمي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حکمراني مردمي در گفتمان انقلاب اسلامي/ حکمراني مردمي در گفتمان انقلاب اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:52:16 خطر براي ايران؛ احتمال سرباز کردن شکاف هاي قوميتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خطر براي ايران؛ احتمال سرباز کردن شکاف هاي قوميتي/ خطر براي ايران؛ احتمال سرباز کردن شکاف هاي قوميتي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:01:11 گفت‌وگو با اخلاق‌مداري نياز فعلي جامعه به‌ويژه در جامعه دانشگاهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گفت‌وگو با اخلاق‌مداري نياز فعلي جامعه به‌ويژه در جامعه دانشگاهي است / گفت‌وگو با اخلاق‌مداري نياز فعلي جامعه به‌ويژه در جامعه دانشگاهي است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:32:01 حجاب راهي براي آزادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب راهي براي آزادي/ حجاب راهي براي آزادي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:19:27 تناقض قانون اختياري و موضوع حجاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تناقض قانون اختياري و موضوع حجاب/ تناقض قانون اختياري و موضوع حجاب http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:56:01 مهمترين مسئله اخلاق خوب زندگي کردن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهمترين مسئله اخلاق خوب زندگي کردن است/ مهمترين مسئله اخلاق خوب زندگي کردن است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:53:45 جمهوريت و حجاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوريت و حجاب/ جمهوريت و حجاب http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:54:05 نياز به توجه و هنجارشکني اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نياز به توجه و هنجارشکني اجتماعي/ نياز به توجه و هنجارشکني اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:51:07 هيئات مذهبي بااستفاده از ظرفيت رسانه هنر خدمات خودشان رابروز دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هيئات مذهبي بااستفاده از ظرفيت رسانه هنر خدمات خودشان رابروز دهند/ هيئات مذهبي بااستفاده از ظرفيت رسانه هنر خدمات خودشان رابروز دهند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:11:35 فلسطين؛ فصل غربال و رويش‌هاي آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسطين؛ فصل غربال و رويش‌هاي آخرالزماني/ فلسطين؛ فصل غربال و رويش‌هاي آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:10:02 کشورهای اسلامی باید به وظیفه خود در قبال فلسطین عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کشورهای اسلامی باید به وظیفه خود در قبال فلسطین عمل کنند / کشورهای اسلامی باید به وظیفه خود در قبال فلسطین عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Nov 2023 13:41:39 جنايات رژيم صهيونيستي در حق مردم فلسطين تبيين شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جنايات رژيم صهيونيستي در حق مردم فلسطين تبيين شود/ جنايات رژيم صهيونيستي در حق مردم فلسطين تبيين شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:44:47 گرفتاري‌هاي معيشتي مانع رشد و دينداري انسان مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گرفتاري‌هاي معيشتي مانع رشد و دينداري انسان مي شود / گرفتاري‌هاي معيشتي مانع رشد و دينداري انسان مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:17:59 هم‌نوايي مردم آذربايجان‌غربي با آرمان ضدصهيونيستي ملت فلسطين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هم‌نوايي مردم آذربايجان‌غربي با آرمان ضدصهيونيستي ملت فلسطين/ هم‌نوايي مردم آذربايجان‌غربي با آرمان ضدصهيونيستي ملت فلسطين http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 11:58:15 اختلاف يهوديان و مسلمانان بر سر بيت‌المقدس از چه زماني شکل گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اختلاف يهوديان و مسلمانان بر سر بيت‌المقدس از چه زماني شکل گرفت/ اختلاف يهوديان و مسلمانان بر سر بيت‌المقدس از چه زماني شکل گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 11:57:40 حمايت از مظلوم در ديدگاه اسلام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حمايت از مظلوم در ديدگاه اسلام/ حمايت از مظلوم در ديدگاه اسلام http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:41:33 در انداختن طرحي نو براي پوشيدگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در انداختن طرحي نو براي پوشيدگي/ در انداختن طرحي نو براي پوشيدگي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:40:51 نزاع و کشمکش باعث از بين رفتن هيبت مسلمانان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نزاع و کشمکش باعث از بين رفتن هيبت مسلمانان مي‌شود / نزاع و کشمکش باعث از بين رفتن هيبت مسلمانان مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:49:23 دستگاه کارشناسي کشور برگرفته از توسعه غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دستگاه کارشناسي کشور برگرفته از توسعه غربي است/ دستگاه کارشناسي کشور برگرفته از توسعه غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:46:41 دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد/ دشمن تحلیل غلطی روی جوانان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2023 11:44:24 فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش/ فرآيند جامعه پذيري در امر پوشش http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:04:56 12 شاخصه حکومت حضرت مهدي(عج) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شاخصه حکومت حضرت مهدي عج / 12 شاخصه حکومت حضرت مهدي(عج) http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:02:38 هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام/ هدايت و نجات انسان در سايه پيروي از قرآن و امام http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:52:16 اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد/ اروميه با بوي شهدا عطر آگين شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:51:36 چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال/ چگونگي حفظ آثار اربعين و محرم در طول سال http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:51:38 زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي/ زبان پوشش و معاني آن در تعامل اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:50:52 انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است/ انشقاق مذهبی و قومیتی جزو اصلی‌ترین ترفندهای دشمن علیه نظام است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:47:15 زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي / زن مسلمان ايراني و پرچم استقلال هويتي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:41:12 اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست/ اتحاد به معناي نفي آزادي انديشه و عدالت‌خواهي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:39:26 تفاوت‌هاي تبرج و حجاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفاوت‌هاي تبرج و حجاب/ تفاوت‌هاي تبرج و حجاب http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:11:34 نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني/ نهضت حسيني جلوه‌گاه تدبير و مديريت در شرايط بحراني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:10:56 انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه / انگيزه متفاوت طلاب گذشته و امروز از تحصيل در سطوح حوزه علميه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:18:11 دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم/ دين يکي از محورهاي وفاق و اتحاد آحاد مردم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:17:37 صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین/ صدور مجوز فعالیت ۷۴ موکب آذربایجان غربی در اربعین http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2023 13:10:23 ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني/ ابعاد موضوع حجاب در لحظه کنوني http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:12:25 تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين (ع) در کربلا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين ع در کربلا/ تقويت بعد رسانه‌اي عاشورا با حضور خانواده امام حسين (ع) در کربلا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:06:48 نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم/ نیازمند فقهی جدید مبتنی بر مشترکات و مسایل روز جهان اسلام هستیم http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2023 14:26:21 برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است/ برکت نماز نه تنها معيشت را دربر مي‌گيرد بلکه بر اخلاق هم موثر است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:25:36 جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي/ جلسات ديني زنانه از اوج معنويت تا رواج عرفان‌هاي انحرافي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:24:52 آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين ع/ آثار مهم حضور زنان و کودکان در سپاه امام حسين (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:47:25 نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود/ نباید سخنرانی‌ از برنامه سوگواری ایام محرم حذف شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2023 18:47:33 نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست/ نقش مباهله در تثبيت حقيقت چيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:59:28 بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود/ بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2023 21:48:14 طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد/ طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:34:13 طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد/ طينت چه نقشي در افعال، سرنوشت و سعادت انسان دارد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:13:23 پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است/ پيروزي انقلاب اسلامي مرهون مساجد و هيات‌هاي مذهبي است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:52:45 رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است/ رعايت حجاب قانون است يا امر الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:52:09 آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است/ آيا لازمه ظهور، شيوع يأس و نااميدي در جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:51:37 خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند/ خداوند حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتني نشان دهند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2023 14:34:12 آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد/ آذربایجان غربی برای تردد زائران اربعین ظرفیت مناسبی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2023 21:25:46 چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند/ چه کساني در طول تاريخ کعبه را ساخته و تجديد بنا کردند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:32:56 چرا اميرالمومنين(ع) برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا اميرالمومنين برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت/ چرا اميرالمومنين(ع) برخي منکرات جامعه را ناديده مي‌گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:42:40 مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود/ مدارس معارف در آذربايجان غربي راه اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:42:00 فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است/ فلسفه ابزار بهينه کردن ادراک و مجراي تحقق آن است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:43:43 نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است/ نياز به دعا در عصر کنوني بيشتر از گذشته است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:43:10 مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص/ مخاطبان راهيان نور، نه تکراري هستند؛ نه از قشري خاص http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:20:47 حجاب؛ از واقعيت تا روايت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب؛ از واقعيت تا روايت / حجاب؛ از واقعيت تا روايت http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2023 14:23:59 اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد/ اسم اعظم الهي چيست و چگونه مي‌توان به آن دسترسي پيدا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2023 16:37:16 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 رئيس جمهور منتخب درباره اينترنت چه وعده‌هايي داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رئيس جمهور منتخب درباره اينترنت چه وعده‌هايي داد/ رئيس جمهور منتخب درباره اينترنت چه وعده‌هايي داد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 15:04:16 چگونه يک به روزرساني بزرگترين شکست فناوري اطلاعات تاريخ را رقم زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه يک به روزرساني بزرگترين شکست فناوري اطلاعات تاريخ را رقم زد/ چگونه يک به روزرساني بزرگترين شکست فناوري اطلاعات تاريخ را رقم زد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 15:03:25 سازندگان همستر کامبت؛ نابغه‌هاي بازاريابي يا طنزپرداز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سازندگان همستر کامبت؛ نابغه‌هاي بازاريابي يا طنزپرداز/ سازندگان همستر کامبت؛ نابغه‌هاي بازاريابي يا طنزپرداز http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:11:14 زندگي موازي با واقعيت؛ موهبت شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زندگي موازي با واقعيت؛ موهبت شبکه‌هاي اجتماعي/ زندگي موازي با واقعيت؛ موهبت شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:10:39 چند ترفند براي پيدا کردن گوشي سرقتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چند ترفند براي پيدا کردن گوشي سرقتي/ چند ترفند براي پيدا کردن گوشي سرقتي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2024 20:25:34 همه آنچه بايد درباره ريال ديجيتال بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/همه آنچه بايد درباره ريال ديجيتال بدانيد/ همه آنچه بايد درباره ريال ديجيتال بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2024 20:02:30 درخواست از رئيس جمهور آينده براي ايجاد شبکه امن بلاکچين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/درخواست از رئيس جمهور آينده براي ايجاد شبکه امن بلاکچين/ درخواست از رئيس جمهور آينده براي ايجاد شبکه امن بلاکچين http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:39:32 توسعه هوش مصنوعي با فيلتر اينترنت و منع آيفون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توسعه هوش مصنوعي با فيلتر اينترنت و منع آيفون/ توسعه هوش مصنوعي با فيلتر اينترنت و منع آيفون http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:38:41 بازي همستر؛ کلاهبرداري يا سرگرمي جديد تلگرام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازي همستر؛ کلاهبرداري يا سرگرمي جديد تلگرام/ بازي همستر؛ کلاهبرداري يا سرگرمي جديد تلگرام http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 21:02:06 هوش مصنوعي توسعه‌دهنده تمدن يا مانع بزرگ پيشرفت و نوآوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي توسعه‌دهنده تمدن يا مانع بزرگ پيشرفت و نوآوري / هوش مصنوعي توسعه‌دهنده تمدن يا مانع بزرگ پيشرفت و نوآوري http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 21:01:32 طرح صيانت تندروها تصويب خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ طرح صيانت تندروها تصويب خواهد شد/ طرح صيانت تندروها تصويب خواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 13:26:25 هوش مصنوعي فراتر از اغراق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي فراتر از اغراق/ هوش مصنوعي فراتر از اغراق http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 13:25:29 کمبود فضا از مشکلات شرکت‌هاي دانش بنيان آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمبود فضا از مشکلات شرکت‌هاي دانش بنيان آذربايجان‌غربي است/ کمبود فضا از مشکلات شرکت‌هاي دانش بنيان آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:33:42 چگونه کلمه عبور امن داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه کلمه عبور امن داشته باشيم/ چگونه کلمه عبور امن داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:33:07 تحول در دنياي کتابخواني با پيدايش نشر ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحول در دنياي کتابخواني با پيدايش نشر ديجيتال/ تحول در دنياي کتابخواني با پيدايش نشر ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:32:21 جنگ اطلاعات ابزار نوين قدرت طلبي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جنگ اطلاعات ابزار نوين قدرت طلبي/ جنگ اطلاعات ابزار نوين قدرت طلبي http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2024 13:33:51 توليد گوشي‌هايي با سيستم عامل بومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توليد گوشي‌هايي با سيستم عامل بومي/ توليد گوشي‌هايي با سيستم عامل بومي http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:23:50 مسير اقتصاد ديجيتال از جاده فيبر نوري مي‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مسير اقتصاد ديجيتال از جاده فيبر نوري مي‌گذرد/ مسير اقتصاد ديجيتال از جاده فيبر نوري مي‌گذرد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:22:57 توصيه‌هايي براي بهبود عملکرد پيام‌رسان‌هاي بومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توصيه‌هايي براي بهبود عملکرد پيام‌رسان‌هاي بومي/ توصيه‌هايي براي بهبود عملکرد پيام‌رسان‌هاي بومي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:53:32 آيا شاد به اندازه کافي امن است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا شاد به اندازه کافي امن است/ آيا شاد به اندازه کافي امن است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:53:06 تغيير گسترده کروم گوگل؛ تهديدي براي اينترنت رايگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تغيير گسترده کروم گوگل؛ تهديدي براي اينترنت رايگان/ تغيير گسترده کروم گوگل؛ تهديدي براي اينترنت رايگان http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:07:52 اختلال‌هاي گاه و بيگاه؛ دردسر جديد کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اختلال‌هاي گاه و بيگاه؛ دردسر جديد کاربران/ اختلال‌هاي گاه و بيگاه؛ دردسر جديد کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:07:14 شبکه‌هاي اجتماعي و چالش‌هاي اخلاقي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي و چالش‌هاي اخلاقي/ شبکه‌هاي اجتماعي و چالش‌هاي اخلاقي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:10:57 زنگ خطر هوش مصنوعي براي مشاغل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زنگ خطر هوش مصنوعي براي مشاغل/ زنگ خطر هوش مصنوعي براي مشاغل http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 12:51:08 زنگ خطر هوش مصنوعي براي مشاغل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زنگ خطر هوش مصنوعي براي مشاغل/ زنگ خطر هوش مصنوعي براي مشاغل http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 12:45:15 شبکه‌هاي اجتماعي ديگر چندان اجتماعي نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي ديگر چندان اجتماعي نيستند/ شبکه‌هاي اجتماعي ديگر چندان اجتماعي نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2024 16:06:58 ماهيچ ما نگاه در قضيه سند ملي هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ماهيچ ما نگاه در قضيه سند ملي هوش مصنوعي / ماهيچ ما نگاه در قضيه سند ملي هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2024 16:06:05 چرايي افزايش تعرفه اينترنت و مهم ترين تعهد اپراتورهاي ارتباطي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرايي افزايش تعرفه اينترنت و مهم ترين تعهد اپراتورهاي ارتباطي/ چرايي افزايش تعرفه اينترنت و مهم ترين تعهد اپراتورهاي ارتباطي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2024 16:05:30 آرزوي سهم 15 درصدي اقتصاد ديجيتال محقق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آرزوي سهم 15 درصدي اقتصاد ديجيتال محقق مي‌شود/ آرزوي سهم 15 درصدي اقتصاد ديجيتال محقق مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2024 14:06:47 پلتفرم‌هاي ديجيتال چگونه مي‌توانند اعتماد کاربران را جلب کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پلتفرم‌هاي ديجيتال چگونه مي‌توانند اعتماد کاربران را جلب کنند/ پلتفرم‌هاي ديجيتال چگونه مي‌توانند اعتماد کاربران را جلب کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:32:50 فيلترشکن‌ زير تيغ شورا کاربران مجرم مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترشکن‌ زير تيغ شورا کاربران مجرم مي‌شوند/ فيلترشکن‌ زير تيغ شورا کاربران مجرم مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:31:23 فيبر نوري چه سرعت اينترنتي به کاربران مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيبر نوري چه سرعت اينترنتي به کاربران مي‌دهد/ فيبر نوري چه سرعت اينترنتي به کاربران مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:50:39 تاريخ انساني در عصر الگوريتم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاريخ انساني در عصر الگوريتم/ تاريخ انساني در عصر الگوريتم http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:49:52 اينترنت ماهواره‌اي ناجي کاربران روستايي و مناطق دورافتاده مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي ناجي کاربران روستايي و مناطق دورافتاده مي‌شود/ اينترنت ماهواره‌اي ناجي کاربران روستايي و مناطق دورافتاده مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:41:30 چالش تاکسي‌هاي اينترنتي؛ از انحصار در بازار تا دامپينگ قيمت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش تاکسي‌هاي اينترنتي؛ از انحصار در بازار تا دامپينگ قيمت/ چالش تاکسي‌هاي اينترنتي؛ از انحصار در بازار تا دامپينگ قيمت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:40:52 تراشه مغزي ايلان ماسک چگونه به ياري بيماران مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تراشه مغزي ايلان ماسک چگونه به ياري بيماران مي‌شتابد/ تراشه مغزي ايلان ماسک چگونه به ياري بيماران مي‌شتابد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:38:16 ماهواره شهيدسيد رضي تست هاي عملکردي خود را تکميل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ماهواره شهيدسيد رضي تست هاي عملکردي خود را تکميل کرد/ ماهواره شهيدسيد رضي تست هاي عملکردي خود را تکميل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:35:49 گيمرهاي ايراني روزي چند ساعت بازي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گيمرهاي ايراني روزي چند ساعت بازي مي‌کنند/ گيمرهاي ايراني روزي چند ساعت بازي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:23:41 پلتفرم هاي مشمول آيين نامه حمايت از کسب و کارهاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پلتفرم هاي مشمول آيين نامه حمايت از کسب و کارهاي ديجيتال/ پلتفرم هاي مشمول آيين نامه حمايت از کسب و کارهاي ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:23:06 عمر زندگي روي کره زمين چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/عمر زندگي روي کره زمين چقدر است/ عمر زندگي روي کره زمين چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:46:10 چند ميليون نفر از قابليت اينترکانکشن استفاده کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چند ميليون نفر از قابليت اينترکانکشن استفاده کرده‌اند/ چند ميليون نفر از قابليت اينترکانکشن استفاده کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:45:03 آيا آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا آخرالزمان اينترنتي در راه است/ آيا آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 14:00:45 قانون درباره جرايم رايانه‌اي چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قانون درباره جرايم رايانه‌اي چه مي‌گويد/ قانون درباره جرايم رايانه‌اي چه مي‌گويد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 14:00:09 چگونه هوش مصنوعي مي‌تواند حريم خصوصي و هويت ما را تهديد کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه هوش مصنوعي مي‌تواند حريم خصوصي و هويت ما را تهديد کند/ چگونه هوش مصنوعي مي‌تواند حريم خصوصي و هويت ما را تهديد کند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:59:29 ترکيه ابرهاي ما را مي‌دزدد؛ پيچيده شدن صداي روايتي غير علمي در عصر داده! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ترکيه ابرهاي ما را مي‌دزدد؛ پيچيده شدن صداي روايتي غير علمي در عصر داده/ ترکيه ابرهاي ما را مي‌دزدد؛ پيچيده شدن صداي روايتي غير علمي در عصر داده! http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:30:59 هوش‌مصنوعي در 2024 ترسناک‌تر از آن چيزي مي‌شود که فکرش را مي‌کنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش‌مصنوعي در 2024 ترسناک‌تر از آن چيزي مي‌شود که فکرش را مي‌کنيد/ هوش‌مصنوعي در 2024 ترسناک‌تر از آن چيزي مي‌شود که فکرش را مي‌کنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:30:24 خودروهاي بدون راننده؛ تکنولوژي نوين عصر حاضر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خودروهاي بدون راننده؛ تکنولوژي نوين عصر حاضر/ خودروهاي بدون راننده؛ تکنولوژي نوين عصر حاضر http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:38:48 آيا درياچه اروميه را با تشعشع خشکانده و با فناوري ابرهاي باران‌زا را دزديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا درياچه اروميه را با تشعشع خشکانده و با فناوري ابرهاي باران‌زا را دزديده‌اند/ آيا درياچه اروميه را با تشعشع خشکانده و با فناوري ابرهاي باران‌زا را دزديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:38:09 رئيس جمهور از فيلترشکن استفاده مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رئيس جمهور از فيلترشکن استفاده مي‌کند/ رئيس جمهور از فيلترشکن استفاده مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:04:34 چند راهکار براي افزايش سرعت تلفن همراه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چند راهکار براي افزايش سرعت تلفن همراه/ چند راهکار براي افزايش سرعت تلفن همراه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:03:51 هوش مصنوعي واقعيت را هدف مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي واقعيت را هدف مي‌گيرد/ هوش مصنوعي واقعيت را هدف مي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:34:58 راه‌هاي بستن نفوذ هکرها به‌ حساب شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه‌هاي بستن نفوذ هکرها به‌ حساب شبکه‌هاي اجتماعي/ راه‌هاي بستن نفوذ هکرها به‌ حساب شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:27:47 مخاطبان پيام‌رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي داخلي چقدر افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مخاطبان پيام‌رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي داخلي چقدر افزايش يافت/ مخاطبان پيام‌رسان‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي داخلي چقدر افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:06:03 کامپيوترها در آينده قادر به انجام چه کارهاي عجيبي خواهند بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کامپيوترها در آينده قادر به انجام چه کارهاي عجيبي خواهند بود/ کامپيوترها در آينده قادر به انجام چه کارهاي عجيبي خواهند بود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:05:27 موضوع جرم‌انگاري فروش فيلترشکن به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موضوع جرم‌انگاري فروش فيلترشکن به کجا رسيد/ موضوع جرم‌انگاري فروش فيلترشکن به کجا رسيد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:59:30 اختلال‌هاي بدون توضيح آيا بايد منتظر تکرار قطعي و کندي اينترنت باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اختلال‌هاي بدون توضيح آيا بايد منتظر تکرار قطعي و کندي اينترنت باشيم/ اختلال‌هاي بدون توضيح آيا بايد منتظر تکرار قطعي و کندي اينترنت باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 19:58:53 نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود/ نارضايتي کاربران از بسته‌هاي اينترنت نامحدود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 01:01:14 روش رديابي گوشي در اپراتور اول تلفن همراه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روش رديابي گوشي در اپراتور اول تلفن همراه / روش رديابي گوشي در اپراتور اول تلفن همراه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 01:00:45 اينترنت ماهواره‌اي به ايران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي به ايران مي‌آيد/ اينترنت ماهواره‌اي به ايران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:59:29 مهم‌ترين دليل هک شدن تلفن همراه چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين دليل هک شدن تلفن همراه چيست/ مهم‌ترين دليل هک شدن تلفن همراه چيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:51:18 انقلاب پهپادها در نبردهاي نوين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انقلاب پهپادها در نبردهاي نوين/ انقلاب پهپادها در نبردهاي نوين http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:50:34 دليل کندي اينترنت چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دليل کندي اينترنت چيست/ دليل کندي اينترنت چيست http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:52:33 همه چيز درباره دارک وب؛ فرصت‌ها و تهديدها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/همه چيز درباره دارک وب؛ فرصت‌ها و تهديدها/ همه چيز درباره دارک وب؛ فرصت‌ها و تهديدها http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:51:46 همه ما يک کليک با خالي شدن حسابمان فاصله داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/همه ما يک کليک با خالي شدن حسابمان فاصله داريم/ همه ما يک کليک با خالي شدن حسابمان فاصله داريم http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:37:37 مهم‌ترين پيشران رسيدن به اقتصاد ديجيتال چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين پيشران رسيدن به اقتصاد ديجيتال چيست/ مهم‌ترين پيشران رسيدن به اقتصاد ديجيتال چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:37:06 بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن/ بايد و نبايد‌هاي يک سازمان پس از هک شدن http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:08:54 آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود / آيا روياي گوشي هوشمند ايراني به واقعيت تبديل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2023 02:06:30 با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد/ با اين8 اشتباه طعمه هکرها مي‌شويد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:08:57 تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد/ تراشه و دردسرهاي آن پايان مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:08:23 نقش سايبر بر امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش سايبر بر امنيت ملي/ نقش سايبر بر امنيت ملي http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:44:40 چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا واي فاي رايگان خطرناک است/ چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:43:44 همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها/ همه چيز درباره خانه‌هاي هوشمند؛ مزيت‌ها و خطرها http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:58:04 چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا واي فاي رايگان خطرناک است/ چرا واي فاي رايگان خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:57:28 راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست/ راهکارهاي امنيتي مقابله با تروجان‌ها چيست http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:45:08 آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي/ آمار بالاي استفاده از فيلترشکن در بين کودکان ابتدايي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:43:51 از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد/ از انقلاب صنعتي تا هوش مصنوعي کدام مشاغل جان سالم به در خواهند برد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:14:25 واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد/ واتس‌اپ اسکرين‌شات‌ها را خبر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:20:50 اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي/ اينترنت اشيا جادو مي‌کند يا جاسوسي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2023 14:20:10 نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد/ نکاتي که بايد درباره اينترنت 5G بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:16:23 بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند/ بدون لباس فضايي چقدر مي‌توان در فضا زنده ماند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:15:49 از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني/ از هوش‌مصنوعي بترسيد، اما نه آخرالزماني http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:15:10 اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود/ اينترکانکشن فراتر از مرزها مي‌رود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:26:57 نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد/ نکاتي که بهتر است قبل و بعد از خريد لپ‌تاپ‌ بدانيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:26:21 آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد / آيا هوش مصنوعي جهان را به هم مي‌ريزد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:20:51 اينترنت با سرعت نور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت با سرعت نور/ اينترنت با سرعت نور http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:20:09 از هوش مصنوعي بايد ترسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از هوش مصنوعي بايد ترسيد/ از هوش مصنوعي بايد ترسيد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:23:09 اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران/ اما و اگر فعاليت اينترنت ماهواره‌اي در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:22:36 آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران/ آمار و ارقام عجيب درآمد فروشندگان فيلترشکن در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:03:42 آخرالزمان اينترنتي در کار نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ آخرالزمان اينترنتي در کار نيست/ آخرالزمان اينترنتي در کار نيست http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 13:02:15 انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد/ انتخابات؛ عرصه نوظهور نقش آفريني هوش مصنوعي مولد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:42:03 بهتر است از 5G بگذريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بهتر است از 5G بگذريم/ بهتر است از 5G بگذريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:41:17 آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آخرالزمان اينترنتي در راه است/ آخرالزمان اينترنتي در راه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:17:08 حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي/ حريم خصوصي کاربران؛ بزرگترين دغدغه فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:54:57 توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد/ توليد جنين انسان در آزمايشگاه جنجال به پا کرد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:54:20 هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد/ هوش‌مصنوعي حال ربات مي‌سازد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:29:11 خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين/ خوب و بد بازي‌هاي رايانه‌اي آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:28:45 مدل اينترنت ايران،چيني مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مدل اينترنت ايران،چيني مي شود/ مدل اينترنت ايران،چيني مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:28:11 توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه/ توجه به توسعه اقتصاد ديجيتال در لايحه برنامه هفتم توسعه http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:28:53 با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد/ با هوش مصنوعي نيازي به يادگيري اين مهارت‌ها نداريد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:27:52 چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است/ چقدر از اينترنت کودکان استقبال شده است http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:27:11 اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ / اختلالات اينترنت، نتيجه آزمون و خطا مسئولان براي ايجاد محدوديت‌ http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:46:10 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 چند راهکار ساده براي مديريت استرس را ياد بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند راهکار ساده براي مديريت استرس را ياد بگيريد/ چند راهکار ساده براي مديريت استرس را ياد بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 14:56:45 چگونه در شب‌هاي گرم تابستان راحت‌تر بخوابيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه در شب‌هاي گرم تابستان راحت‌تر بخوابيم/ چگونه در شب‌هاي گرم تابستان راحت‌تر بخوابيم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 14:55:59 چگونه از تاثير ژن چاقي جلوگيري کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه از تاثير ژن چاقي جلوگيري کنيم/ چگونه از تاثير ژن چاقي جلوگيري کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 14:55:17 افکار ما چقدر روي سلامتي ما تاثير دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افکار ما چقدر روي سلامتي ما تاثير دارند/ افکار ما چقدر روي سلامتي ما تاثير دارند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:05:13 وزن کردن را به رفتاري وسواسي تبديل نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ وزن کردن را به رفتاري وسواسي تبديل نکنيد/ وزن کردن را به رفتاري وسواسي تبديل نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:04:37 سردردهاي مزمن را با رايحه درمان کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سردردهاي مزمن را با رايحه درمان کنيد/ سردردهاي مزمن را با رايحه درمان کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2024 19:59:24 حرف زدن با خودمان طبيعي است يا نه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حرف زدن با خودمان طبيعي است يا نه/ حرف زدن با خودمان طبيعي است يا نه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2024 19:55:35 پيري سالم با اين نوشيدني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيري سالم با اين نوشيدني/ پيري سالم با اين نوشيدني http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:29:41 اين افراد در تابستان چه بلايي سر خود مي‌آورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين افراد در تابستان چه بلايي سر خود مي‌آورند/ اين افراد در تابستان چه بلايي سر خود مي‌آورند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:28:48 بيماري‌هاي رواني دير خواب‌ها را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري‌هاي رواني دير خواب‌ها را تهديد مي‌کند/ بيماري‌هاي رواني دير خواب‌ها را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 20:57:43 5 غذاي سياه که وزن شما را کاهش مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غذاي سياه که وزن شما را کاهش مي‌دهند/ 5 غذاي سياه که وزن شما را کاهش مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 20:57:10 اين بيماري فرزندان تقصير پدران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين بيماري فرزندان تقصير پدران است/ اين بيماري فرزندان تقصير پدران است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 20:56:17 يک‌شبه پير شدن حقيقت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/يک‌شبه پير شدن حقيقت دارد / يک‌شبه پير شدن حقيقت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 12:59:27 بهترين زمان نوشيدن آب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين زمان نوشيدن آب / بهترين زمان نوشيدن آب http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 12:58:19 استرس اين بلاها را بر سرتان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس اين بلاها را بر سرتان مي‌آورد / استرس اين بلاها را بر سرتان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 12:57:23 چه سکته‌اي در تابستان بيشتر رخ مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ چه سکته‌اي در تابستان بيشتر رخ مي‌دهد/ چه سکته‌اي در تابستان بيشتر رخ مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:44:49 اين علائم آرتريت روماتوئيد را هرگز ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين علائم آرتريت روماتوئيد را هرگز ناديده نگيريد/ اين علائم آرتريت روماتوئيد را هرگز ناديده نگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:44:11 نوشيدن قهوه براي اين افراد ضرر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نوشيدن قهوه براي اين افراد ضرر دارد / نوشيدن قهوه براي اين افراد ضرر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2024 13:27:16 کاري که افراد موفق هرگز صبح‌ها انجام نمي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ کاري که افراد موفق هرگز صبح‌ها انجام نمي‌دهند/ کاري که افراد موفق هرگز صبح‌ها انجام نمي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2024 13:23:49 ورزش باعث رشد قد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش باعث رشد قد مي‌شود/ ورزش باعث رشد قد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:43:30 دلايل پنهان احساس خستگي دائمي که از آن‌ها بي خبر بوديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ دلايل پنهان احساس خستگي دائمي که از آن‌ها بي خبر بوديد/ دلايل پنهان احساس خستگي دائمي که از آن‌ها بي خبر بوديد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:42:34 همه‌چيز در مورد يک ويروس بهاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه‌چيز در مورد يک ويروس بهاري/ همه‌چيز در مورد يک ويروس بهاري http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:01:33 چند توصيه براي اينکه دست از هله‌هوله خوري برداريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند توصيه براي اينکه دست از هله‌هوله خوري برداريد/ چند توصيه براي اينکه دست از هله‌هوله خوري برداريد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:00:47 مواد قندي عامل ابتلا به زوال عقل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مواد قندي عامل ابتلا به زوال عقل است/ مواد قندي عامل ابتلا به زوال عقل است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:22:10 چطور بدون نوشيدن قهوه خواب آلودگي را کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور بدون نوشيدن قهوه خواب آلودگي را کاهش دهيم/ چطور بدون نوشيدن قهوه خواب آلودگي را کاهش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:21:48 اضطراب باعث مي شود احساس بيماري کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اضطراب باعث مي شود احساس بيماري کنيد/ اضطراب باعث مي شود احساس بيماري کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:21:11 چگونه فرزندان شادتري تربيت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه فرزندان شادتري تربيت کنيم/ چگونه فرزندان شادتري تربيت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2024 15:51:50 چه چيزي باعث ميگرن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه چيزي باعث ميگرن مي‌شود/ چه چيزي باعث ميگرن مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2024 15:50:59 چند راه آسان براي کنترل پرخوري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند راه آسان براي کنترل پرخوري / چند راه آسان براي کنترل پرخوري http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2024 15:48:08 چطور هم سم‌زدايي کنيم و هم ذهن‌مان را جوان نگه‌ داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور هم سم‌زدايي کنيم و هم ذهن‌مان را جوان نگه‌ داريم/ چطور هم سم‌زدايي کنيم و هم ذهن‌مان را جوان نگه‌ داريم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2024 14:05:49 پيوند ژنتيکي بين بيش‌فعالي و زبان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پيوند ژنتيکي بين بيش‌فعالي و زبان/ پيوند ژنتيکي بين بيش‌فعالي و زبان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2024 14:04:06 راه‌هاي طبيعي و آسان براي تناسب اندام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هاي طبيعي و آسان براي تناسب اندام/ راه‌هاي طبيعي و آسان براي تناسب اندام http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2024 14:01:58 ترس از غذا يا سيبوفوبيا چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترس از غذا يا سيبوفوبيا چيست/ ترس از غذا يا سيبوفوبيا چيست http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:14:36 تکنيک کاهش وزن با نوشيدن آب ليمو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تکنيک کاهش وزن با نوشيدن آب ليمو/ تکنيک کاهش وزن با نوشيدن آب ليمو http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:13:51 رايحه‌ها با زنده‌کردن خاطرات به درمان افسردگي مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رايحه‌ها با زنده‌کردن خاطرات به درمان افسردگي مي‌روند/ رايحه‌ها با زنده‌کردن خاطرات به درمان افسردگي مي‌روند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:23:03 اختلال دو قطبي حالت چشم‌ها را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال دو قطبي حالت چشم‌ها را تغيير مي‌دهد/ اختلال دو قطبي حالت چشم‌ها را تغيير مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:22:29 چگونه مي توان از افزايش وزن در زمستان جلوگيري کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه مي توان از افزايش وزن در زمستان جلوگيري کرد/ چگونه مي توان از افزايش وزن در زمستان جلوگيري کرد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:34:43 آيا فشار خون بالا مي تواند باعث تشنگي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا فشار خون بالا مي تواند باعث تشنگي شود/ آيا فشار خون بالا مي تواند باعث تشنگي شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:33:50 هشدار؛ اين مواد غذايي در يخچال سمي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار؛ اين مواد غذايي در يخچال سمي مي‌شوند/ هشدار؛ اين مواد غذايي در يخچال سمي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:29:42 با يک آزمايش ساده از مرگ نجات پيدا کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با يک آزمايش ساده از مرگ نجات پيدا کنيد/ با يک آزمايش ساده از مرگ نجات پيدا کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:27:17 تفاوت‌ نشانه‌هاي سرماخوردگي با کرونا يا بيماري تنفسي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفاوت‌ نشانه‌هاي سرماخوردگي با کرونا يا بيماري تنفسي/ تفاوت‌ نشانه‌هاي سرماخوردگي با کرونا يا بيماري تنفسي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:16:39 معجزه 6 هزار قدم زدن در روز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/معجزه 6 هزار قدم زدن در روز/ معجزه 6 هزار قدم زدن در روز http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 19:25:16 عوارض خطرناک افکار منفي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عوارض خطرناک افکار منفي بر بدن/ عوارض خطرناک افکار منفي بر بدن http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:36:50 ترکيب اين خوراکي ها با آب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترکيب اين خوراکي ها با آب خطرناک است/ ترکيب اين خوراکي ها با آب خطرناک است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:36:25 در 30 سالگي چه کارهايي بايد براي سلامت بدن انجام دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در 30 سالگي چه کارهايي بايد براي سلامت بدن انجام دهيم/ در 30 سالگي چه کارهايي بايد براي سلامت بدن انجام دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:34:52 آيا استرس و اضطراب مي تواند باعث آلرژي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا استرس و اضطراب مي تواند باعث آلرژي شود/ آيا استرس و اضطراب مي تواند باعث آلرژي شود http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:56:40 بهترين حالت خوابيدن کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين حالت خوابيدن کدام است/ بهترين حالت خوابيدن کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:56:07 هفت ماده مغذي براي مغز که با اضطراب مقابله مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هفت ماده مغذي براي مغز که با اضطراب مقابله مي‌کنند / هفت ماده مغذي براي مغز که با اضطراب مقابله مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:55:29 با اين کارها ديرتر پير شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با اين کارها ديرتر پير شويد/ با اين کارها ديرتر پير شويد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 06:00:53 جايگزيني براي افرادي که وقت پياده روي ندارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جايگزيني براي افرادي که وقت پياده روي ندارند/ جايگزيني براي افرادي که وقت پياده روي ندارند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 06:00:22 نقش اساتيد دانشگاهي در تبيين جلوه‌هاي جهاد و شهادت بي‌بديل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش اساتيد دانشگاهي در تبيين جلوه‌هاي جهاد و شهادت بي‌بديل است/ نقش اساتيد دانشگاهي در تبيين جلوه‌هاي جهاد و شهادت بي‌بديل است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:36:20 تناقضات مساله حجاب در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تناقضات مساله حجاب در جامعه اسلامي/ تناقضات مساله حجاب در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:35:16 فشار خون قاتل خاموش زنان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فشار خون قاتل خاموش زنان/ فشار خون قاتل خاموش زنان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:34:52 داروهاي خوراکي يا موضعي، کدام بهتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/داروهاي خوراکي يا موضعي، کدام بهتر است/ داروهاي خوراکي يا موضعي، کدام بهتر است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:34:17 چند اقدام ساده براي کاهش ميزان آلودگي هواي خانه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند اقدام ساده براي کاهش ميزان آلودگي هواي خانه/ چند اقدام ساده براي کاهش ميزان آلودگي هواي خانه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2024 13:33:39 بيماري هايي که به دنبال استرس زياد بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري هايي که به دنبال استرس زياد بروز مي‌کند/ بيماري هايي که به دنبال استرس زياد بروز مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 14:58:34 چرا بايد بدنمان را در معرض سرما قرار دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بايد بدنمان را در معرض سرما قرار دهيم/ چرا بايد بدنمان را در معرض سرما قرار دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 14:57:56 چطور بفهميم فرزندمان اُتيسم دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور بفهميم فرزندمان اُتيسم دارد/ چطور بفهميم فرزندمان اُتيسم دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:28:32 عادت هاي صبحگاهي که شما را در کل روز پرانرژي نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت هاي صبحگاهي که شما را در کل روز پرانرژي نگه مي‌دارد/ عادت هاي صبحگاهي که شما را در کل روز پرانرژي نگه مي‌دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:25:01 دوري از سرطان با راهکارهاي ساده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دوري از سرطان با راهکارهاي ساده/ دوري از سرطان با راهکارهاي ساده http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:09:14 اشتباه رايج که سلامت زنان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اشتباه رايج که سلامت زنان را تهديد مي‌کند/ اشتباه رايج که سلامت زنان را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:07:39 راهکارهايي ساده که رفلاکس معده را برطرف مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهايي ساده که رفلاکس معده را برطرف مي کند/ راهکارهايي ساده که رفلاکس معده را برطرف مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:17:48 7 هشدار براي کساني که مدام احساس خستگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ هشدار براي کساني که مدام احساس خستگي مي‌کنند/ 7 هشدار براي کساني که مدام احساس خستگي مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:17:08 چه کنيم تا در فصل سرما مريض نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کنيم تا در فصل سرما مريض نشويم/ چه کنيم تا در فصل سرما مريض نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:09:16 آيا پيشگيري از اوتيسم امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا پيشگيري از اوتيسم امکان پذير است/ آيا پيشگيري از اوتيسم امکان پذير است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:08:54 7 ترفند ساه براي خلاص شدن از شر چربي شکم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ ترفند ساه براي خلاص شدن از شر چربي شکم/ 7 ترفند ساه براي خلاص شدن از شر چربي شکم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:33:07 آنفولانزا چقدر مي‌تواند خطرناک باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آنفولانزا چقدر مي‌تواند خطرناک باشد/ آنفولانزا چقدر مي‌تواند خطرناک باشد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:32:23 چگونه بر اضطراب در زندگي امروزي غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر اضطراب در زندگي امروزي غلبه کنيم/ چگونه بر اضطراب در زندگي امروزي غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:31:37 بهترين غذاها براي مبارزه با پيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين غذاها براي مبارزه با پيري/ بهترين غذاها براي مبارزه با پيري http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 11:48:04 سينوزيت درپاييز را چگونه کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سينوزيت درپاييز را چگونه کنترل کنيم/ سينوزيت درپاييز را چگونه کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 11:47:40 سوپ مرغ واقعا به بهبود سرماخوردگي کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سوپ مرغ واقعا به بهبود سرماخوردگي کمک مي‌کند/ سوپ مرغ واقعا به بهبود سرماخوردگي کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:15:42 مواظب باشيد اين ماده خطرناک وارد بدن کودک نشود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مواظب باشيد اين ماده خطرناک وارد بدن کودک نشود/ مواظب باشيد اين ماده خطرناک وارد بدن کودک نشود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:15:07 چند گام ساده براي مراقبت از خود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند گام ساده براي مراقبت از خود/ چند گام ساده براي مراقبت از خود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:14:40 عادت هاي خطرناک براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت هاي خطرناک براي سلامتي/ عادت هاي خطرناک براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 12:02:54 6 عادت که قبل از شروع ورزش بايد ترک کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ عادت که قبل از شروع ورزش بايد ترک کنيد/ 6 عادت که قبل از شروع ورزش بايد ترک کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 12:02:28 چقدر در طول هفته ورزش کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چقدر در طول هفته ورزش کنيم/ چقدر در طول هفته ورزش کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 12:23:11 بيماري هايي که سلامت استخوان هاي شما را به خطر مي اندازند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري هايي که سلامت استخوان هاي شما را به خطر مي اندازند/ بيماري هايي که سلامت استخوان هاي شما را به خطر مي اندازند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 12:22:28 عادت هاي به ظاهر بي ضرري که بي سر و صدا به شما آسيب مي زنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت هاي به ظاهر بي ضرري که بي سر و صدا به شما آسيب مي زنند/ عادت هاي به ظاهر بي ضرري که بي سر و صدا به شما آسيب مي زنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:37:07 چگونه ايمني بدن را تقويت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه ايمني بدن را تقويت کنيم/ چگونه ايمني بدن را تقويت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:36:27 بلاهايي که پر خوابي بر سر بدن مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلاهايي که پر خوابي بر سر بدن مي‌آورد/ بلاهايي که پر خوابي بر سر بدن مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:33:09 جلوگيري از اشتهاي زياد با روش هاي طبيعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جلوگيري از اشتهاي زياد با روش هاي طبيعي/ جلوگيري از اشتهاي زياد با روش هاي طبيعي http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:32:47 دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود/ دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:00:39 دردسرهاي نشستن زياد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/دردسرهاي نشستن زياد/ دردسرهاي نشستن زياد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:00:05 چه کنيم احساس خستگي نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کنيم احساس خستگي نکنيم/ چه کنيم احساس خستگي نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:59:24 همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است/ همراه با غذا چه مخلفاتي بخوريم بهتر است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:48:45 بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا/ بهترين زمان تزريق واکسن آنفولانزا http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:48:08 رمز و راز جواني مغز چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رمز و راز جواني مغز چيست/ رمز و راز جواني مغز چيست http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:47:21 تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است/ تاثير شکر مانند اثر مواد مخدر بر مغز است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:53:09 تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد-19 کدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد19 کدام است/ تفاوت بين علائم آنفلوآنزا و سويه جديد کوويد-19 کدام است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:52:26 شب‌بيداري با شما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شب‌بيداري با شما چه مي‌کند/ شب‌بيداري با شما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:31:24 شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل/ شش راه آسان براي کاهش خطر زوال عقل http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:30:43 جايگزين کمبود خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جايگزين کمبود خواب چيست/ جايگزين کمبود خواب چيست http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:08:09 گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن/ گياهخواري؛ رژيم سلامتي يا تهديدکننده بدن http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:07:23 9 اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي/ 9 اشتباه آسيب‌رسان در پخت و پز مواد غذايي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:03:31 بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار/ بايد ها ونبايدهاي تغذيه اي در کودکان بيمار http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:02:21 اثر گرماي هوا بر قلب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اثر گرماي هوا بر قلب/ اثر گرماي هوا بر قلب http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:16:53 رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان/ رمز و راز جلوگيري از چاقي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 13:54:58 باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب/ باورهاي درست و نادرست در مورد نوشيدن آب http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:26:44 6 نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد/ 6 نکته براي اينکه تابستان بي‌خطري را سپري کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:25:49 تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر/ تغيير رنگ اين مواد غذايي مضر يا بي‌ضرر http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:20:57 براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم/ براي پيشگيري از سرطان چه بخوريم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:20:15 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 نقشه راه توسعه آذربايجان غربي در استان تهيه و اجرايي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نقشه راه توسعه آذربايجان غربي در استان تهيه و اجرايي شد/ نقشه راه توسعه آذربايجان غربي در استان تهيه و اجرايي شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 15:08:40 دوئل مشاغل مزاحم با آسايش مردم در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دوئل مشاغل مزاحم با آسايش مردم در اروميه/ دوئل مشاغل مزاحم با آسايش مردم در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 15:08:01 تحقق 25 درصدي تعهد اشتغال در مهاباد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق 25 درصدي تعهد اشتغال در مهاباد/ تحقق 25 درصدي تعهد اشتغال در مهاباد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 15:07:27 ۴۲ هزار فقره زمین برای ساخت مسکن در آذربایجان‌غربی تامین شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۴۲ هزار فقره زمین برای ساخت مسکن در آذربایجان‌غربی تامین شد/ ۴۲ هزار فقره زمین برای ساخت مسکن در آذربایجان‌غربی تامین شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2024 20:55:46 اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر در حوزه اصناف آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر در حوزه اصناف آذربایجان غربی/ اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر در حوزه اصناف آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2024 20:28:26 فرصت طلايي ترميم اقتصاد اهميت دو سال نخست دولت جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فرصت طلايي ترميم اقتصاد اهميت دو سال نخست دولت جديد/ فرصت طلايي ترميم اقتصاد اهميت دو سال نخست دولت جديد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:01:02 دولت سیزدهم در روستاها اقدامات ارزشمندی داشته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت سیزدهم در روستاها اقدامات ارزشمندی داشته است/ دولت سیزدهم در روستاها اقدامات ارزشمندی داشته است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2024 13:38:37 تخلف ۵ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریالی ارز در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تخلف ۵ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریالی ارز در آذربایجان‌غربی/ تخلف ۵ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریالی ارز در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2024 12:22:45 زنبورداري، نقش کليدي در توسعه اقتصادي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زنبورداري، نقش کليدي در توسعه اقتصادي دارد/ زنبورداري، نقش کليدي در توسعه اقتصادي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2024 19:54:35 بیش از ۴ میلیون راس دام‌ در آذربایجان‌غربی علیه تب برفکی واکسینه می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۴ میلیون راس دام‌ در آذربایجان‌غربی علیه تب برفکی واکسینه می‌شوند/ بیش از ۴ میلیون راس دام‌ در آذربایجان‌غربی علیه تب برفکی واکسینه می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2024 12:10:02 پیش بینی برداشت ۱۳ هزار تن کلزا در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت ۱۳ هزار تن کلزا در آذربایجان‌غربی/ پیش بینی برداشت ۱۳ هزار تن کلزا در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2024 21:25:42 برخورد با1500 انشعاب غير مجاز آب در استان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برخورد با1500 انشعاب غير مجاز آب در استان/ برخورد با1500 انشعاب غير مجاز آب در استان http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:27:06 ایمن سازی محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی برای تردد امن زوار اربعین حسینی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایمن سازی محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی برای تردد امن زوار اربعین حسینی/ ایمن سازی محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی برای تردد امن زوار اربعین حسینی http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2024 21:04:51 150 دستگاه ماينر غيرمجاز در آذربايجان‌غربي کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دستگاه ماينر غيرمجاز در آذربايجان‌غربي کشف شد/ 150 دستگاه ماينر غيرمجاز در آذربايجان‌غربي کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2024 20:21:00 ۳هزار تن سیب در سردخانه‌های آذربایجان‌غربی باقی مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳هزار تن سیب در سردخانه‌های آذربایجان‌غربی باقی مانده است/ ۳هزار تن سیب در سردخانه‌های آذربایجان‌غربی باقی مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2024 11:57:43 کشف ۱۴ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط مرزبانان آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف ۱۴ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط مرزبانان آذربایجان‌غربی/ کشف ۱۴ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط مرزبانان آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2024 13:04:06 میزان وصول حقوق دولتی معادن آذربایجان‌غربی ۲.۶ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میزان وصول حقوق دولتی معادن آذربایجان‌غربی برابر شد/ میزان وصول حقوق دولتی معادن آذربایجان‌غربی ۲.۶ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2024 12:58:27 حجم ورودی سدهای آذربایجان غربی به۲۰۵۹ میلیون مترمکعب رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حجم ورودی سدهای آذربایجان غربی به۲۰۵۹ میلیون مترمکعب رسید/ حجم ورودی سدهای آذربایجان غربی به۲۰۵۹ میلیون مترمکعب رسید http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2024 21:21:01 زیرساخت های پایانه مرز تمرچین توسعه یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زیرساخت های پایانه مرز تمرچین توسعه یابد/ زیرساخت های پایانه مرز تمرچین توسعه یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2024 21:19:20 بهره‌برداری از ۱۵ کیلومتر بزرگراه بین‌المللی نقده-پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهره‌برداری از ۱۵ کیلومتر بزرگراه بین‌المللی/ بهره‌برداری از ۱۵ کیلومتر بزرگراه بین‌المللی نقده-پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jun 2024 20:55:49 بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران در خوی آماده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران در خوی آماده شود/ بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران در خوی آماده شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jun 2024 20:58:08 ضرورت تسریع در عملیات هوشمندسازی کنتورهای برق برای مدیریت پیک بار در تابستان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ضرورت تسریع در عملیات هوشمندسازی کنتورهای برق برای مدیریت پیک بار در تابستان/ ضرورت تسریع در عملیات هوشمندسازی کنتورهای برق برای مدیریت پیک بار در تابستان http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2024 20:54:01 رشد اقتصاد آذربایجان غربی در بخش معدن به یک درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد اقتصاد آذربایجان غربی در بخش معدن به یک درصد رسید/ رشد اقتصاد آذربایجان غربی در بخش معدن به یک درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2024 20:52:19 خسارت ۱۳۳ میلیارد تومانی تگرگ به بخش کشاورزی چایپاره http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خسارت ۱۳۳ میلیارد تومانی تگرگ به بخش کشاورزی چایپاره/ خسارت ۱۳۳ میلیارد تومانی تگرگ به بخش کشاورزی چایپاره http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2024 13:59:24 ۳۰۴ واحد راکد صنعتی و معدنی در آذربایجان‌غربی در دولت سیزدهم احیا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۰۴ واحد راکد صنعتی و معدنی در آذربایجان‌غربی در دولت سیزدهم احیا شد/ ۳۰۴ واحد راکد صنعتی و معدنی در آذربایجان‌غربی در دولت سیزدهم احیا شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2024 15:12:27 توسعه و عمران شهري با مشارکت شهروندان رقم مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه و عمران شهري با مشارکت شهروندان رقم مي‌خورد/ توسعه و عمران شهري با مشارکت شهروندان رقم مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:36:17 تجارت مرزی در مرزهای رازی - کاپی کوی رونق می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تجارت مرزی در مرزهای رازی کاپی کوی رونق می‌گیرد/ تجارت مرزی در مرزهای رازی - کاپی کوی رونق می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2024 20:27:09 معطل ماندن مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معطل ماندن مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی قابل قبول نیست/ معطل ماندن مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی قابل قبول نیست http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2024 21:13:06 سدهای حوضه دریاچه ارومیه یک میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب آب دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سدهای حوضه دریاچه ارومیه یک میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب آب دارند/ سدهای حوضه دریاچه ارومیه یک میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب آب دارند http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2024 13:49:46 سرمايه‌گذار در روند کار نبايد دغدغه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ سرمايه‌گذار در روند کار نبايد دغدغه داشته باشد/ سرمايه‌گذار در روند کار نبايد دغدغه داشته باشد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:12:24 پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان غربی/ پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2024 12:41:08 1.5 ميليون متر مربع از معابر اروميه آسفالت‌ريزي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ميليون متر مربع از معابر اروميه آسفالت‌ريزي مي‌شود/ 1.5 ميليون متر مربع از معابر اروميه آسفالت‌ريزي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:41:34 شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی راکد و غیرفعال در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی راکد و غیرفعال در آذربایجان غربی/ شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی راکد و غیرفعال در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2024 11:01:36 دليل افزايش قيمت ها در ابتداي سال چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دليل افزايش قيمت ها در ابتداي سال چيست/ دليل افزايش قيمت ها در ابتداي سال چيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 20:59:40 ۱۴ سیلو برای خرید گندم در آذربایجان‌غربی آماده شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۴ سیلو برای خرید گندم در آذربایجان‌غربی آماده شده است/ ۱۴ سیلو برای خرید گندم در آذربایجان‌غربی آماده شده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2024 15:45:31 راه‌اندازی محافل ادبی هنری مهمترین گام در جریان سازی شعر و ادبیات است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/راه‌اندازی محافل ادبی هنری مهمترین گام در جریان سازی شعر و ادبیات است/ راه‌اندازی محافل ادبی هنری مهمترین گام در جریان سازی شعر و ادبیات است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2024 13:55:04 ۴.۶ میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند/ ۴.۶ میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Apr 2024 13:51:12 چگونه از تورم نجات يابيم و دستمزدها را افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چگونه از تورم نجات يابيم و دستمزدها را افزايش دهيم/ چگونه از تورم نجات يابيم و دستمزدها را افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:11:46 قطار باری در قطور از ریل خارج نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قطار باری در قطور از ریل خارج نشده است/ قطار باری در قطور از ریل خارج نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2024 13:16:36 ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در آذربایجان‌غربی آماده بهره‌برداری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در آذربایجان‌غربی آماده بهره‌برداری است/ ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در آذربایجان‌غربی آماده بهره‌برداری است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2024 16:10:58 کشاورزان از پرداخت هزینه ثبت وصدور اسناد تک برگی معاف هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزان از پرداخت هزینه ثبت وصدور اسناد تک برگی معاف هستند/ کشاورزان از پرداخت هزینه ثبت وصدور اسناد تک برگی معاف هستند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2024 14:25:36 بعد از ۱۳ سال صدای بوق تریلی از مرز رازی خوی شنیده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بعد از ۱۳ سال صدای بوق تریلی از مرز رازی خوی شنیده شد/ بعد از ۱۳ سال صدای بوق تریلی از مرز رازی خوی شنیده شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2024 14:21:34 ۴۲۵ تن میوه شب عید آماده عرضه در بازارهای آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۴۲۵ تن میوه شب عید آماده عرضه در بازارهای آذربایجان‌غربی است/ ۴۲۵ تن میوه شب عید آماده عرضه در بازارهای آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Mar 2024 11:30:54 کاشت پسته در آذربایجان‌غربی توسعه می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کاشت پسته در آذربایجان‌غربی توسعه می‌یابد/ کاشت پسته در آذربایجان‌غربی توسعه می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Mar 2024 12:17:45 ۱۵۰ تن سیب شب عید در آذربایجان‌غربی عرضه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۵۰ تن سیب شب عید در آذربایجان‌غربی عرضه می‌شود/ ۱۵۰ تن سیب شب عید در آذربایجان‌غربی عرضه می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2024 18:41:53 نيمه پنهان ماليات دستفروشان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نيمه پنهان ماليات دستفروشان/ نيمه پنهان ماليات دستفروشان http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2024 14:00:50 400 غرفه فروش فوق‌العاده در آذربايجان‌غربي داير مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ غرفه فروش فوق‌العاده در آذربايجان‌غربي داير مي‌شود / 400 غرفه فروش فوق‌العاده در آذربايجان‌غربي داير مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2024 13:59:42 طرح‌های عمرانی شهر ارومیه تعیین تکلیف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح‌های عمرانی شهر ارومیه تعیین تکلیف شود/ طرح‌های عمرانی شهر ارومیه تعیین تکلیف شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:58:11 اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام روستايي بايد در اولويت باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام روستايي بايد در اولويت باشد/ اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام روستايي بايد در اولويت باشد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:55:31 آيا سلبريتي‌هاي تبليغ کننده بايد پاسخگوي کلاهبرداري کوروش کمپاني باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا سلبريتي‌هاي تبليغ کننده بايد پاسخگوي کلاهبرداري کوروش کمپاني باشند / آيا سلبريتي‌هاي تبليغ کننده بايد پاسخگوي کلاهبرداري کوروش کمپاني باشند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:20:38 آيا کنترل نرخ ارز از دست دولت رئيسي خارج شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا کنترل نرخ ارز از دست دولت رئيسي خارج شده است/ آيا کنترل نرخ ارز از دست دولت رئيسي خارج شده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:19:59 ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک است/ ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2024 11:15:21 منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو کلنگ زنی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منطقه ویژه اقتصادی ارومیه سرو کلنگ زنی شد/ منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو کلنگ زنی شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2024 20:20:51 کریدور بزرگراهی غرب کشور سال آینده اتمام می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کریدور بزرگراهی غرب کشور سال آینده اتمام می یابد/ کریدور بزرگراهی غرب کشور سال آینده اتمام می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Feb 2024 20:19:20 منطقه ویژه اقتصادی ارومیه- سرو کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منطقه ویژه اقتصادی ارومیه سرو کلنگ زنی می شود/ منطقه ویژه اقتصادی ارومیه- سرو کلنگ زنی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Feb 2024 11:38:20 احداث منطقه آزاد مشترک ايران و ترکيه اقتصادآذربايجان غربي را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/احداث منطقه آزاد مشترک ايران و ترکيه اقتصادآذربايجان غربي را متحول مي‌کند/ احداث منطقه آزاد مشترک ايران و ترکيه اقتصادآذربايجان غربي را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:15:11 افزایش ۳ برابری رفع تداخلات اراضی کشاورزی در آذربایجان‌غربی طی سال جاری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش ۳ برابری رفع تداخلات اراضی کشاورزی در آذربایجان‌غربی طی سال جاری/ افزایش ۳ برابری رفع تداخلات اراضی کشاورزی در آذربایجان‌غربی طی سال جاری http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2024 12:39:34 امسال ۱۵ هکتار زمین‌ کشاورزی در آذربایجان‌غربی آزادسازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۱۵ هکتار زمین‌ کشاورزی در آذربایجان‌غربی آزادسازی شد/ امسال ۱۵ هکتار زمین‌ کشاورزی در آذربایجان‌غربی آزادسازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2024 20:26:31 شاخص اجرای طرح هادی در آذربایجان‌غربی ۱۳ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شاخص اجرای طرح هادی در آذربایجان‌غربی ۱۳ درصد افزایش یافت/ شاخص اجرای طرح هادی در آذربایجان‌غربی ۱۳ درصد افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2024 20:24:55 ۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد/ ۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2024 10:21:10 ناوگان باری فعال آذربایجان‌غربی جوان‌تر از میانگین کشوری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان باری فعال آذربایجان‌غربی جوان‌تر از میانگین کشوری است/ ناوگان باری فعال آذربایجان‌غربی جوان‌تر از میانگین کشوری است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2024 20:04:39 ثبت نام ۶۶۴ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن روستایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت نام ۶۶۴ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن روستایی در آذربایجان‌غربی/ ثبت نام ۶۶۴ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن روستایی در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jan 2024 20:01:29 تعریض محور حیدرآباد-نقده ۳۵۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعریض محور حیدرآباد قده ریال اعتبار نیاز دارد/ تعریض محور حیدرآباد-نقده ۳۵۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jan 2024 14:36:37 عملیات ساخت ۹ هزار مسکن روستایی مقاوم در آذربایجان غربی آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عملیات ساخت ۹ هزار مسکن روستایی مقاوم در آذربایجان غربی آغاز شده است/ عملیات ساخت ۹ هزار مسکن روستایی مقاوم در آذربایجان غربی آغاز شده است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:46:58 یک‌میلیون و ۲۷۵ هزار تردد از پایانه مرزی رازی خوی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/یک‌میلیون و ۲۷۵ هزار تردد از پایانه مرزی رازی خوی ثبت شد/ یک‌میلیون و ۲۷۵ هزار تردد از پایانه مرزی رازی خوی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2024 19:59:34 متخلفان در آذربایجان غربی بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/متخلفان در آذربایجان غربی بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه شدند/ متخلفان در آذربایجان غربی بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2023 12:47:31 امسال ۱۰۶۴ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان‌غربی پر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۱۰۶۴ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان‌غربی پر شد/ امسال ۱۰۶۴ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان‌غربی پر شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2023 12:43:09 روزانه یک‌هزار تن قیر در پالایشگاه ارومیه تولید می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/روزانه یک‌هزار تن قیر در پالایشگاه ارومیه تولید می‌شود/ روزانه یک‌هزار تن قیر در پالایشگاه ارومیه تولید می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2023 12:22:13 ناوگان حمل و نقل آذربايجان غربي به روز مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ناوگان حمل و نقل آذربايجان غربي به روز مي شود/ ناوگان حمل و نقل آذربايجان غربي به روز مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 14:57:03 ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند / ساختار‌هاي اقتصاد ايران فسادزا هستند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 14:55:29 بازگشت ۹۵ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان‌غربی به حالت عادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازگشت ۹۵ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان‌غربی به حالت عادی/ بازگشت ۹۵ درصد جایگاه های سوخت آذربایجان‌غربی به حالت عادی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Dec 2023 11:31:03 مشکلات ۳۰ ساله تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی حل و فصل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکلات ۳۰ ساله تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی حل و فصل شد/ مشکلات ۳۰ ساله تعاونی‌های مسکن آذربایجان غربی حل و فصل شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2023 10:28:17 هفت‌هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال اعتبار عمرانی ویژه به شهرستان ارومیه تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هفت‌هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال اعتبار عمرانی ویژه به شهرستان ارومیه تخصیص یافت/ هفت‌هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال اعتبار عمرانی ویژه به شهرستان ارومیه تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2023 10:21:50 سقف ۳۰۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده خوی پایان آذرماه اتمام می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سقف ۳۰۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده خوی پایان آذرماه اتمام می یابد/ سقف ۳۰۰۰ واحد مسکونی خسارت دیده خوی پایان آذرماه اتمام می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2023 15:14:58 ارومیه تا پایان دی ماه تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارومیه تا پایان دی ماه تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرد/ ارومیه تا پایان دی ماه تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2023 19:38:29 سه‌هزار نفر در بخش ترویج کشاورزی آذربایجان غربی فعالیت دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سه‌هزار نفر در بخش ترویج کشاورزی آذربایجان غربی فعالیت دارند/ سه‌هزار نفر در بخش ترویج کشاورزی آذربایجان غربی فعالیت دارند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Dec 2023 19:37:10 روزانه ۲۶۰ تن مرغ در بازار آذربایجان غربی توزیع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/روزانه ۲۶۰ تن مرغ در بازار آذربایجان غربی توزیع می‌شود / روزانه ۲۶۰ تن مرغ در بازار آذربایجان غربی توزیع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:25:16 مساکن مهر باقی مانده آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مساکن مهر باقی مانده آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند/ مساکن مهر باقی مانده آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Dec 2023 18:50:06 ١٣٠ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان‌غربی آسفالت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/١٣٠ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان‌غربی آسفالت شدند/ ١٣٠ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان‌غربی آسفالت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2023 20:41:14 سقف ۸۸ درصد واحدهای خسارت دیده زلزله خوی اتمام یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سقف ۸۸ درصد واحدهای خسارت دیده زلزله خوی اتمام یافت / سقف ۸۸ درصد واحدهای خسارت دیده زلزله خوی اتمام یافت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2023 13:10:20 فرسودگي 500 کيلومتر خطوط انتقال آب در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مديرعامل آب و فاضلاب آذربايجان غربي عنوان کرد/ فرسودگي 500 کيلومتر خطوط انتقال آب در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:29:06 فعالیت ۴۲۰ مرکز و مزرعه آبزی پروری در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فعالیت ۴۲۰ مرکز و مزرعه آبزی پروری در آذربایجان‌غربی / فعالیت ۴۲۰ مرکز و مزرعه آبزی پروری در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2023 12:51:06 ساماندهی بیش از ۳۹۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساماندهی بیش از ۳۹۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در آذربایجان‌غربی/ ساماندهی بیش از ۳۹۰۰ انشعاب غیرمجاز آب در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2023 14:40:45 لزوم ساماندهي گمرک بازرگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/لزوم ساماندهي گمرک بازرگان/ لزوم ساماندهي گمرک بازرگان http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:06:30 آذربايجان غربي نياز به ايجاد اداره کل راه‌آهن مستقل دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربايجان غربي نياز به ايجاد اداره کل راه‌آهن مستقل دارد / آذربايجان غربي نياز به ايجاد اداره کل راه‌آهن مستقل دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 11:52:29 تعمیرات و نگهداری ٣۶ پروژه پل‌ بزرگ آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعمیرات و نگهداری ٣۶ پروژه پل‌ بزرگ آذربایجان‌غربی/ تعمیرات و نگهداری ٣۶ پروژه پل‌ بزرگ آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2023 11:45:15 بیش از ۴ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۴ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد / بیش از ۴ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2023 11:25:23 کشف کالای قاچاق در مرز ماکو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف کالای قاچاق در مرز ماکو/ کشف کالای قاچاق در مرز ماکو http://amanatazarbaijan.com/ 08 Nov 2023 12:57:07 مرز جديد بين ايران و ترکيه بازگشايي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرز جديد بين ايران و ترکيه بازگشايي مي شود/ مرز جديد بين ايران و ترکيه بازگشايي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 15:00:58 اجرای ۲۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای ۲۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در آذربایجان غربی / اجرای ۲۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2023 12:14:07 مرز جدید بین ایران و ترکیه بازگشایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرز جدید بین ایران و ترکیه بازگشایی می شود / مرز جدید بین ایران و ترکیه بازگشایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2023 12:12:17 پلیس گمرکات در مرزهای رازی و سرو راه اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پلیس گمرکات در مرزهای رازی و سرو راه اندازی می شود / پلیس گمرکات در مرزهای رازی و سرو راه اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2023 09:57:20 نظارت بر تعاوني‌هاي مسکن افزايش يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت بر تعاوني‌هاي مسکن افزايش يابد/ نظارت بر تعاوني‌هاي مسکن افزايش يابد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 12:15:28 اتمام اسکلت 1409 واحد نهضت ملي مسکن در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتمام اسکلت 1409 واحد نهضت ملي مسکن در آذربايجان غربي/ اتمام اسکلت 1409 واحد نهضت ملي مسکن در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Oct 2023 12:01:21 ۲ میلیون هکتار از مزارع کشور زیرکشت گندم رفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲ میلیون هکتار از مزارع کشور زیرکشت گندم رفت/ ۲ میلیون هکتار از مزارع کشور زیرکشت گندم رفت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2023 16:04:47 ۱۰۷ معدن راکد آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۰۷ معدن راکد آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشت / ۱۰۷ معدن راکد آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشت http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2023 11:44:00 دولت سرمایه گذاری ویژه ای برای معادن آذربایجان غربی می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت سرمایه گذاری ویژه ای برای معادن آذربایجان غربی می کند/ دولت سرمایه گذاری ویژه ای برای معادن آذربایجان غربی می کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 14:02:56 احداث سقف ۸۳ درصد واحدهای تخریبی زلزله سال گذشته خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/احداث سقف ۸۳ درصد واحدهای تخریبی زلزله سال گذشته خوی پایان یافت/ احداث سقف ۸۳ درصد واحدهای تخریبی زلزله سال گذشته خوی پایان یافت http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2023 11:33:46 رغبت بازارهای همسایه برای کالاهای تولیدی آذربایجان‌غربی افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رغبت بازارهای همسایه برای کالاهای تولیدی آذربایجان‌غربی افزایش یافته است/ رغبت بازارهای همسایه برای کالاهای تولیدی آذربایجان‌غربی افزایش یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2023 13:10:16 ۳.۹ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد/ ۳.۹ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Oct 2023 20:17:38 ۴۳۸ هزار تراکنش با کالابرگ الکترونیکی در آذربایجان غربی انجام شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۴۳۸ هزار تراکنش با کالابرگ الکترونیکی در آذربایجان غربی انجام شده است/ ۴۳۸ هزار تراکنش با کالابرگ الکترونیکی در آذربایجان غربی انجام شده است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Oct 2023 12:22:24 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 آذربايجان‌غربي جايگاه برجسته‌اي در ميراث فرهنگي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان‌غربي جايگاه برجسته‌اي در ميراث فرهنگي دارد / آذربايجان‌غربي جايگاه برجسته‌اي در ميراث فرهنگي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 14:58:33 باغ موزه پدر ژپتوي ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باغ موزه پدر ژپتوي ايران/ باغ موزه پدر ژپتوي ايران http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 14:57:46 مردم ارومیه دارای فرهنگ غنی و متمدنانه هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم ارومیه دارای فرهنگ غنی و متمدنانه هستند/ مردم ارومیه دارای فرهنگ غنی و متمدنانه هستند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2024 21:41:49 یوم العباس در تاریخ ثبت معنوی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/«یوم العباس در تاریخ ثبت معنوی شود/ یوم العباس در تاریخ ثبت معنوی شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2024 12:54:49 کاوش‌ها در قبرستان قلايچي بوکان و جواب چند معما از دوره مانايي‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کاوش‌ها در قبرستان قلايچي بوکان و جواب چند معما از دوره مانايي‌ها/ کاوش‌ها در قبرستان قلايچي بوکان و جواب چند معما از دوره مانايي‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:06:29 افزايش مطالعه و بهبود کيفيت زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/افزايش مطالعه و بهبود کيفيت زندگي/ افزايش مطالعه و بهبود کيفيت زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:31:37 توسعه فضاي کتابخانه‌اي در آذربايجان‌غربي احداث هشت کتابخانه براي ارتقاي شاخص مطالعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توسعه فضاي کتابخانه‌اي در آذربايجان‌غربي احداث هشت کتابخانه براي ارتقاي شاخص مطالعه/ توسعه فضاي کتابخانه‌اي در آذربايجان‌غربي احداث هشت کتابخانه براي ارتقاي شاخص مطالعه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 20:59:09 بازارچه دائمي صنايع‌دستي در مدرسه هدايت اروميه راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازارچه دائمي صنايع‌دستي در مدرسه هدايت اروميه راه‌اندازي شود/ بازارچه دائمي صنايع‌دستي در مدرسه هدايت اروميه راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2024 20:58:33 دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در ارومیه/ دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2024 11:43:12 اما و اگرهاي نمايشگاه کتاب که نبايد مقهور اعداد و ارقامش بود! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمایشگاه / اما و اگرهاي نمايشگاه کتاب که نبايد مقهور اعداد و ارقامش بود! http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:24:58 فضاي مجازي در پي ربودن کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي در پي ربودن کودکان/ فضاي مجازي در پي ربودن کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2024 13:28:26 شناساندن ظرفيت‌هاي آذربايجان غربي در اولويت قرار گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شناساندن ظرفيت‌هاي آذربايجان غربي در اولويت قرار گيرد/ شناساندن ظرفيت‌هاي آذربايجان غربي در اولويت قرار گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:20:36 مسجد جامع ارومیه قابلیت جهانی شدن را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مسجد جامع ارومیه قابلیت جهانی شدن را دارد/ مسجد جامع ارومیه قابلیت جهانی شدن را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2024 12:36:39 راديو، صداي آرامش و گام هاي آهسته تر زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راديو، صداي آرامش و گام هاي آهسته تر زندگي/ راديو، صداي آرامش و گام هاي آهسته تر زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:45:20 سينماي ديجيتال در آذربايجان‌غربي راه‌اندازي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي ديجيتال در آذربايجان‌غربي راه‌اندازي مي‌شود / سينماي ديجيتال در آذربايجان‌غربي راه‌اندازي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2024 15:44:50 ۱۷میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صنایع دستی از آذربایجان‌غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۷میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صنایع دستی از آذربایجان‌غربی صادر شد/ ۱۷میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صنایع دستی از آذربایجان‌غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2024 14:28:55 استاد قليزاده عليار پايه گذار رويدادهاي ادبي و تاريخي متعهد و اثرگذار در آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ استاد قليزاده عليار پايه گذار رويدادهاي ادبي و تاريخي متعهد و اثرگذار در آذربايجان‌غربي است/ استاد قليزاده عليار پايه گذار رويدادهاي ادبي و تاريخي متعهد و اثرگذار در آذربايجان‌غربي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:02:54 کتاب؛ ابزاري براي ايجاد رزومه يا عکس يادگاري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب؛ ابزاري براي ايجاد رزومه يا عکس يادگاري/ کتاب؛ ابزاري براي ايجاد رزومه يا عکس يادگاري http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:02:18 رسانه ملي ديگر مخاطب 90 يا 90 درصدي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ملي ديگر مخاطب 90 يا 90 درصدي ندارد/ رسانه ملي ديگر مخاطب 90 يا 90 درصدي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:23:14 افزايش چراغ‌خاموش قيمت بليت کنسرت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/افزايش چراغ‌خاموش قيمت بليت کنسرت/ افزايش چراغ‌خاموش قيمت بليت کنسرت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:22:54 اقامت نزدیک به ۱۲۴ هزار مسافر نوروزی در مراکز اقامتی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقامت نزدیک به ۱۲۴ هزار مسافر نوروزی در مراکز اقامتی آذربایجان‌غربی/ اقامت نزدیک به ۱۲۴ هزار مسافر نوروزی در مراکز اقامتی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2024 14:43:46 جابجایی ۲۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جابجایی ۲۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی آذربایجان غربی/ جابجایی ۲۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Mar 2024 15:15:26 پیشرفت بازسازی مناطق زلزله زده خوی به ۹۳ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پیشرفت بازسازی مناطق زلزله زده خوی به ۹۳ درصد رسید / پیشرفت بازسازی مناطق زلزله زده خوی به ۹۳ درصد رسید http://amanatazarbaijan.com/ 17 Mar 2024 15:13:26 ايلين سون چرشنبه‌ مراسيملرآذربايجاندا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايلين سون چرشنبه‌ مراسيملرآذربايجاندا / ايلين سون چرشنبه‌ مراسيملرآذربايجاندا http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2024 14:09:52 تکم چي حايات ايشيقلانماسينين موشتولوغون وئرير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تکم چي حايات ايشيقلانماسينين موشتولوغون وئرير/ تکم چي حايات ايشيقلانماسينين موشتولوغون وئرير http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2024 14:07:55 نوروز بايرامي ياشيل ياشاييش،آيدين گله‌جکلر گتيرير http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوروز بايرامي ياشيل ياشاييش،آيدين گله‌جکلر گتيرير / نوروز بايرامي ياشيل ياشاييش،آيدين گله‌جکلر گتيرير http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2024 14:06:49 ۲۰ نوروزگاه در آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۲۰ نوروزگاه در آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود/ ۲۰ نوروزگاه در آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Mar 2024 12:20:27 ما آذربايجاني‌ها نبوديم، چه کسي از زبان فارسي دفاع مي‌کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ما آذربايجاني‌ها نبوديم، چه کسي از زبان فارسي دفاع مي‌کرد/ ما آذربايجاني‌ها نبوديم، چه کسي از زبان فارسي دفاع مي‌کرد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2024 14:02:52 ثبت ملی ۳ اثر میراث ناملموس آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ثبت ملی ۳ اثر میراث ناملموس آذربایجان‌غربی/ ثبت ملی ۳ اثر میراث ناملموس آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2024 17:20:55 سلبريتي‌هاي فضاي مجازي و نقش هويت‌سازي براي کودکان نسل آلفا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي‌هاي فضاي مجازي و نقش هويت‌سازي براي کودکان نسل آلفا/ سلبريتي‌هاي فضاي مجازي و نقش هويت‌سازي براي کودکان نسل آلفا http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:24:38 aپژوهش موسيقي در ايران مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/aپژوهش موسيقي در ايران مغفول مانده است/ aپژوهش موسيقي در ايران مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2024 12:23:57 آذربايجان‌غربي از قطب‌هاي فرهنگي هنري کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ آذربايجان‌غربي از قطب‌هاي فرهنگي هنري کشور است/ آذربايجان‌غربي از قطب‌هاي فرهنگي هنري کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:38:13 ساخت اسباب‌بازي با قدمتي به درازاي تاريخ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساخت اسباب‌بازي با قدمتي به درازاي تاريخ/ ساخت اسباب‌بازي با قدمتي به درازاي تاريخ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 12:37:38 موزه هاي تخصصي در مدرسه 22 بهمن اروميه راه‌اندازي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ موزه هاي تخصصي در مدرسه 22 بهمن اروميه راه‌اندازي مي‌شوند/ موزه هاي تخصصي در مدرسه 22 بهمن اروميه راه‌اندازي مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:31:00 فيلم‌هاي سينمايي چگونه بر جوامع و سبک زندگي ما تأثير مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فيلم‌هاي سينمايي چگونه بر جوامع و سبک زندگي ما تأثير مي‌گذارند/ فيلم‌هاي سينمايي چگونه بر جوامع و سبک زندگي ما تأثير مي‌گذارند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:30:20 تلاش جبهه رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ تلاش جبهه رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام ضروری است/ تلاش جبهه رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای نظام ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2024 19:32:43 زواياي يک اعتياد مدرن و آسيب‌هايي در جامعه زنان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زواياي يک اعتياد مدرن و آسيب‌هايي در جامعه زنان/ زواياي يک اعتياد مدرن و آسيب‌هايي در جامعه زنان http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:18:43 تبليغات تحقيرآميز در تلويزيون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبليغات تحقيرآميز در تلويزيون/ تبليغات تحقيرآميز در تلويزيون http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:18:00 زبان هنر از ابزارهاي مهم معرفي فرهنگ غني ايراني به دنياست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زبان هنر از ابزارهاي مهم معرفي فرهنگ غني ايراني به دنياست/ زبان هنر از ابزارهاي مهم معرفي فرهنگ غني ايراني به دنياست http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:17:26 تاريخ‌نگاري بر خانه به دوشي‌هاي جشنواره فيلم فجر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تاريخ‌نگاري بر خانه به دوشي‌هاي جشنواره فيلم فجر/ تاريخ‌نگاري بر خانه به دوشي‌هاي جشنواره فيلم فجر http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:41:04 بازار نشر در انحصار ترجمه يا تأليف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازار نشر در انحصار ترجمه يا تأليف / بازار نشر در انحصار ترجمه يا تأليف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jan 2024 12:37:47 نبود سالن هاي با کيفيت مانعي پيش روي تئاتر آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نبود سالن هاي با کيفيت مانعي پيش روي تئاتر آذربايجان غربي/ نبود سالن هاي با کيفيت مانعي پيش روي تئاتر آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:50:33 کمبود منابع گروه‌هاي خاص در کتابخانه مرکزي اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کمبود منابع گروه‌هاي خاص در کتابخانه مرکزي اروميه/ کمبود منابع گروه‌هاي خاص در کتابخانه مرکزي اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:49:52 نوشتن در کشور ما سياسي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوشتن در کشور ما سياسي است/ نوشتن در کشور ما سياسي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 06:04:29 اسلام پرچمدار حفظ حقوق زن در دنیای امروز است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اسلام پرچمدار حفظ حقوق زن در دنیای امروز است/ اسلام پرچمدار حفظ حقوق زن در دنیای امروز است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2024 19:57:45 وزارت فرهنگ موضوع معرفی حماسه چالدران را پیگیری کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ وزارت فرهنگ موضوع معرفی حماسه چالدران را پیگیری کند/ وزارت فرهنگ موضوع معرفی حماسه چالدران را پیگیری کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2023 12:25:50 ملت ايران و ترکيه داراي اشتراکات فرهنگي فراواني هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ملت ايران و ترکيه داراي اشتراکات فرهنگي فراواني هستند/ ملت ايران و ترکيه داراي اشتراکات فرهنگي فراواني هستند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2023 15:00:14 ۲۷ اثر تاریخی کشور آماده ثبت جهانی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۲۷ اثر تاریخی کشور آماده ثبت جهانی شد/ ۲۷ اثر تاریخی کشور آماده ثبت جهانی شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2023 15:09:44 استل کيله‌شين، کتيبه اورارتويي - آشوري در موزه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/استل کيله‌شين، کتيبه اورارتويي آشوري در موزه اروميه/ استل کيله‌شين، کتيبه اورارتويي - آشوري در موزه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2023 13:29:47 سلبريتي، دشمن فرضي صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سلبريتي، دشمن فرضي صداوسيما/ سلبريتي، دشمن فرضي صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:10:43 يافته‌هاي جديد در محوطه تپه حسنلو http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/يافته‌هاي جديد در محوطه تپه حسنلو/ يافته‌هاي جديد در محوطه تپه حسنلو http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2023 13:10:05 زني ترک‌زبان که روي فارسي غيرت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زني ترک‌زبان که روي فارسي غيرت دارد/ زني ترک‌زبان که روي فارسي غيرت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2023 15:18:39 بانک سفال در پایگاه ملی محوطه تاریخی حسنلو ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بانک سفال در پایگاه ملی محوطه تاریخی حسنلو ایجاد می شود/ بانک سفال در پایگاه ملی محوطه تاریخی حسنلو ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Dec 2023 18:47:55 "دم دم"؛ قلعه نظامي سه هزار ساله در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دم دم؛ قلعه نظامي سه هزار ساله در اروميه/ "دم دم"؛ قلعه نظامي سه هزار ساله در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:10:40 اسناد مربوط به هشت سال دفاع مقدس در آذربايجان غربي ناقص هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اسناد مربوط به هشت سال دفاع مقدس در آذربايجان غربي ناقص هستند/ اسناد مربوط به هشت سال دفاع مقدس در آذربايجان غربي ناقص هستند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Nov 2023 20:10:02 خانه صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مدرسه هدایت راه‌اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ خانه صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مدرسه هدایت راه‌اندازی می شود/ خانه صنایع‌دستی آذربایجان غربی در مدرسه هدایت راه‌اندازی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 Nov 2023 13:12:57 تهيه کنندگي فيلم‌هاي سينمايي به استان‌ها واگذار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تهيه کنندگي فيلم‌هاي سينمايي به استان‌ها واگذار مي‌شود/ تهيه کنندگي فيلم‌هاي سينمايي به استان‌ها واگذار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:48:52 پنجمين جشنواره رسانه‌اي ابوذر در اروميه برگزار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پنجمين جشنواره رسانه‌اي ابوذر در اروميه برگزار مي‌شود/ پنجمين جشنواره رسانه‌اي ابوذر در اروميه برگزار مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:48:17 روزنامه‌نگاري ادبيات شتاب‌زده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزنامه‌نگاري ادبيات شتاب‌زده است/ روزنامه‌نگاري ادبيات شتاب‌زده است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Nov 2023 00:45:46 پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در ارومیه برگزار می‌شود / پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در ارومیه برگزار می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Nov 2023 13:13:26 خانواده‌ها با خاطر آسوده‌تر به سینماها بروند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ خانواده‌ها با خاطر آسوده‌تر به سینماها بروند/ خانواده‌ها با خاطر آسوده‌تر به سینماها بروند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2023 14:31:14 چگونه ضريب نفوذ کتاب را افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چگونه ضريب نفوذ کتاب را افزايش دهيم/ چگونه ضريب نفوذ کتاب را افزايش دهيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:09:17 شهريار شاعري جاودانه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهريار شاعري جاودانه است/ شهريار شاعري جاودانه است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Nov 2023 12:08:57 هفت بناي تاريخي در آذربايجان‌غربي مرمت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هفت بناي تاريخي در آذربايجان‌غربي مرمت شد/ هفت بناي تاريخي در آذربايجان‌غربي مرمت شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:17:02 رويکرد ادبيات نمايشي تغيير کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رويکرد ادبيات نمايشي تغيير کرده است/ رويکرد ادبيات نمايشي تغيير کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2023 14:16:28 دروازه سنگی خوی مرمت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دروازه سنگی خوی مرمت می‌شود/ دروازه سنگی خوی مرمت می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Oct 2023 11:48:43 صنعت مد در دست شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنعت مد در دست شبکه‌هاي اجتماعي/ صنعت مد در دست شبکه‌هاي اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 23 Oct 2023 13:39:58 موسيقي‌ آرام چگونه جيب ما را خالي مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسيقي‌ آرام چگونه جيب ما را خالي مي‌کند/ موسيقي‌ آرام چگونه جيب ما را خالي مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:38:31 حافظ شاعري ناشناخته است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حافظ شاعري ناشناخته است/ حافظ شاعري ناشناخته است! http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2023 12:37:48 سهراب سپهري بدون کمک درخت‌هاي لاکچري به اوج بازگشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سهراب سپهري بدون کمک درخت‌هاي لاکچري به اوج بازگشت/ سهراب سپهري بدون کمک درخت‌هاي لاکچري به اوج بازگشت http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:36:24 چرا به اقوام ايراني در سينما بدرستي پرداخته نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا به اقوام ايراني در سينما بدرستي پرداخته نشده است/ چرا به اقوام ايراني در سينما بدرستي پرداخته نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2023 14:35:54 تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد/ تمبرینه طلای شمس و مولانا در خوی رونمایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2023 11:42:38 عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي/ عمومي‌سازي فرهنگ کسب‌وکارهاي کوچک در بستر کتابخانه‌هاي عمومي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 19:01:32 سينما بايد به گسترش صلح کمک کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينما بايد به گسترش صلح کمک کند/ سينما بايد به گسترش صلح کمک کند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:50:41 تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار/ تجاري‌سازي و صادرات فرهنگي؛ سهل يا دشوار http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2023 12:49:51 توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود/ توليد کتب تاريخي بدون مطالعه کافي باعث آسيب مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:50:12 ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم/ ونيز يک جهان را مي‌گرداند ما با انواع جشنواره هيچ کاري نمي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:49:13 گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران/ گردشگري سبز محبوب گردشگران و سرمايه‌گذاران http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:37:09 نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي/ نقش پياده‌روي اربعين در پيشرفت‌هاي فرهنگي و اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2023 14:35:59 فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي/ فرهنگ عاشيقي و تاثير آن بر پايداري فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2023 15:09:35 بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي/ بانوان و شور مضاعف دف‌نوازي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:05:55 جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها/ جشنواره رسانه؛ تفکيک خبرنگاران از خبرنگارنماها http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2023 14:05:15 رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند/ رسانه ها پرچم دار جهاد تبیین هستند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2023 21:20:12 جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران/ جايگاه خبرنگار در جامعه و ضرورت احياي حقوق خبرنگاران http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:18:15 بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد/ بايد کودکان نسل آلفا را با کتاب مأنوس کرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2023 14:17:31 رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند/ رسانه های انقلابی نقش مهمی برای مقابله با جنگ رسانه ای دشمن دارند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2023 12:06:11 ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است/ ادبيات زرد متفاوت از داستان و شعر عامه‌پسند است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2023 13:27:39 براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم/ براي حوزه‌هاي فرهنگ و هنر چشم‌انداز تعريف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 15:21:53 گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است/ گشت‌هاي پليس براي مقابله با بدحجابي فقط در حد تذکر است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 14:58:42 کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه/ کشفياتي جديد از مسجد جامع اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2023 14:47:45 گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه/ گراميداشت آيين هزار ساله قديسان کليساها در اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2023 12:57:59 ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است/ ارمغان جشنواره ها نشاط اجتماعي و حال خوب براي مردم است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:33:25 نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را/ نه فرهنگ را مي‌شناسيم، نه ايران را http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2023 13:32:49 شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود/ شکوه جشن های عید غدیر باید روزافزون شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2023 15:22:24 وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند/ وقتي روزنامه‌ها جاي شعر را گرفتند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:50:56 برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه/ برگزاری ١٨ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در تالار وحدت ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2023 20:54:23 آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد/ آثار 7هزار ساله در تپه تاريخي اشنويه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:32:00 سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي/ سرانه مطلوب مطالعه يا آمارسازي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2023 21:31:24 آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد/ آثار ۷هزار ساله در تپه تاریخی اشنویه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2023 21:14:48 بايد جلوي مرگ "گويش‌ها" را بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بايد جلوي مرگ گويش‌هارا بگيريم/ بايد جلوي مرگ "گويش‌ها" را بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2023 14:40:06 ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است/ ترکيه کدام مفاخر ايران را تصاحب کرده‌است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:42:19 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 آذربايجان‌غربي؛ قطب‌ توليد عسل در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان‌غربي؛ قطب‌ توليد عسل در ايران/ آذربايجان‌غربي؛ قطب‌ توليد عسل در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2024 14:51:42 اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان در دولت شهید رئیسی به دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان در دولت شهید رئیسی به دریاچه ارومیه/ اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان در دولت شهید رئیسی به دریاچه ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2024 21:21:07 ۲۷نفر در آذربایجان غربی دراثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۷نفر در آذربایجان غربی دراثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند/ ۲۷نفر در آذربایجان غربی دراثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2024 21:18:16 محکومیت پزشک متخلف در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محکومیت پزشک متخلف در ارومیه/ محکومیت پزشک متخلف در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2024 20:31:45 تاکنون بیماری تب دنگی در خوی مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تاکنون بیماری تب دنگی در خوی مشاهده نشده اس/ تاکنون بیماری تب دنگی در خوی مشاهده نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2024 13:26:29 واژگونی خودرو در اشنویه ٩ مصدوم برجای گذاشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/واژگونی خودرو در اشنویه ٩ مصدوم برجای گذاشت / واژگونی خودرو در اشنویه ٩ مصدوم برجای گذاشت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2024 16:41:39 افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی تردد مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی تردد مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی/ افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی تردد مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jul 2024 13:57:53 کشف کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی / کشف کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jul 2024 13:42:37 تحريم‌ اين طبقه درآمدي را با بحران مواجه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تحريم‌ اين طبقه درآمدي را با بحران مواجه کرد/ تحريم‌ اين طبقه درآمدي را با بحران مواجه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2024 21:03:24 یازدهمین سازش پرونده قتل آذربایجان‌غربی در ارومیه اتفاق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ یازدهمین سازش پرونده قتل آذربایجان‌غربی در ارومیه اتفاق افتاد/ یازدهمین سازش پرونده قتل آذربایجان‌غربی در ارومیه اتفاق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2024 21:14:12 آزادی ۱۶ زندانی در دهه ولایت و امامت در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آزادی ۱۶ زندانی در دهه ولایت و امامت در ارومیه/ آزادی ۱۶ زندانی در دهه ولایت و امامت در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2024 14:20:14 افتتاح ۳۲۷ پایگاه اورژانس در دوران کوتاه دولت سیزدهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افتتاح ۳۲۷ پایگاه اورژانس در دوران کوتاه دولت سیزدهم/ افتتاح ۳۲۷ پایگاه اورژانس در دوران کوتاه دولت سیزدهم http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2024 12:13:36 مرکز پایش دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرکز پایش دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی به بهره برداری رسید/ مرکز پایش دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2024 20:37:18 اجازه خلل امنیتی در برگزاری انتخابات آذربایجان غربی نمی دهیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اجازه خلل امنیتی در برگزاری انتخابات آذربایجان غربی نمی دهیم / اجازه خلل امنیتی در برگزاری انتخابات آذربایجان غربی نمی دهیم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2024 16:19:38 پروژه تفرجگاهي بام اروميه در دستور کار قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ پروژه تفرجگاهي بام اروميه در دستور کار قرار گرفت/ پروژه تفرجگاهي بام اروميه در دستور کار قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:37:45 تامين حق‌آبه پايدار درياچه اروميه از تصفيه‌خانه‌ تبريز و اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تامين حق‌آبه پايدار درياچه اروميه از تصفيه‌خانه‌ تبريز و اروميه/ تامين حق‌آبه پايدار درياچه اروميه از تصفيه‌خانه‌ تبريز و اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:37:21 ۵۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی سنددار شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۵۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی سنددار شد/ ۵۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی سنددار شد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jun 2024 12:16:29 اصلاح ۲۳ نقطه حادثه‌خیز در محورهای ارتباطی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اصلاح ۲۳ نقطه حادثه‌خیز در محورهای ارتباطی آذربایجان‌غربی/ اصلاح ۲۳ نقطه حادثه‌خیز در محورهای ارتباطی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2024 20:18:57 دستگیری عوامل ایجاد انشعاب غیرقانونی از لوله انتقال نفت در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری عوامل ایجاد انشعاب غیرقانونی از لوله انتقال نفت در ارومیه/ دستگیری عوامل ایجاد انشعاب غیرقانونی از لوله انتقال نفت در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2024 14:28:07 کمک ۱۳۶ میلیارد تومانی خیرین به مراکز نیکوکاری آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمک ۱۳۶ میلیارد تومانی خیرین به مراکز نیکوکاری آذربایجان‌غربی/ کمک ۱۳۶ میلیارد تومانی خیرین به مراکز نیکوکاری آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2024 11:59:28 حکم قطعی محکومان پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حکم قطعی محکومان پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی صادر شد/ حکم قطعی محکومان پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2024 20:42:50 انتخابات و شرکت در آن یک وظیفه همگانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انتخابات و شرکت در آن یک وظیفه همگانی است/ انتخابات و شرکت در آن یک وظیفه همگانی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2024 14:09:38 پایگاه امداد و نجات و امداد سرای هلال احمر سلماس افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پایگاه امداد و نجات و امداد سرای هلال احمر سلماس افتتاح شد/ پایگاه امداد و نجات و امداد سرای هلال احمر سلماس افتتاح شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2024 14:04:52 رهاسازی آزمایشی فاز دوم طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه از کانال بادین‌آباد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رهاسازی آزمایشی فاز دوم طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه از کانال بادین‌آباد/ رهاسازی آزمایشی فاز دوم طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه از کانال بادین‌آباد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2024 15:10:45 کنگره ملی شعر اربعین در آذربایجان غربی برگزار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کنگره ملی شعر اربعین در آذربایجان غربی برگزار شود/ کنگره ملی شعر اربعین در آذربایجان غربی برگزار شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jun 2024 20:56:29 سلامتی کارگران فدای معیشت شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سلامتی کارگران فدای معیشت شده است/ سلامتی کارگران فدای معیشت شده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2024 21:04:00 قاتل متواری طی کمتر از یک ساعت در خوی دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاتل متواری طی کمتر از یک ساعت در خوی دستگیر شد/ قاتل متواری طی کمتر از یک ساعت در خوی دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 28 May 2024 15:14:04 کشف کالاي قاچاق در نوار مرزي آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف کالاي قاچاق در نوار مرزي آذربايجان‌غربي/ کشف کالاي قاچاق در نوار مرزي آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 13:27:28 عدم اصلاح الگوي کشت و آبياري، پاشنه آشيل احياي درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عدم اصلاح الگوي کشت و آبياري، پاشنه آشيل احياي درياچه اروميه/ عدم اصلاح الگوي کشت و آبياري، پاشنه آشيل احياي درياچه اروميه http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2024 13:23:52 رفع مشکل آبگرفتگی محله کشتارگاه ارومیه در دستور کار قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رفع مشکل آبگرفتگی محله کشتارگاه ارومیه در دستور کار قرار دارد/ رفع مشکل آبگرفتگی محله کشتارگاه ارومیه در دستور کار قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2024 11:41:03 کشف کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی/ کشف کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2024 12:12:41 برنامه جامع مدیریت بحران تدوین شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برنامه جامع مدیریت بحران تدوین شود/ برنامه جامع مدیریت بحران تدوین شود http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2024 12:11:37 اعزام ۲۰۴۱ نفر به حج تمتع از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعزام ۲۰۴۱ نفر به حج تمتع از آذربایجان غربی/ اعزام ۲۰۴۱ نفر به حج تمتع از آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2024 14:39:45 امدادرسانی به ۴۸ واحد مسکونی در ارومیه که بر اثر بارش باران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امدادرسانی به ۴۸ واحد مسکونی در ارومیه که بر اثر بارش باران/ امدادرسانی به ۴۸ واحد مسکونی در ارومیه که بر اثر بارش باران http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2024 14:36:19 حجم آب سدهای آذربایجان‌ غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حجم آب سدهای آذربایجان‌ غربی افزایش یافت/ حجم آب سدهای آذربایجان‌ غربی افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2024 14:21:16 مجاهدت‌های حجت الاسلام حسنی از حافظه مردم پاک نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجاهدت‌های حجت الاسلام حسنی از حافظه مردم پاک نخواهد شد/ مجاهدت‌های حجت الاسلام حسنی از حافظه مردم پاک نخواهد شد http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2024 14:19:24 بايد براي مشکلات اجتماعي چاره‌جويي کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بايد براي مشکلات اجتماعي چاره‌جويي کنيم/ بايد براي مشکلات اجتماعي چاره‌جويي کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:30:02 با موتور سواران متخلف در آذربايجان غربي برخورد مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با موتور سواران متخلف در آذربايجان غربي برخورد مي شود/ با موتور سواران متخلف در آذربايجان غربي برخورد مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2024 20:49:11 حکم تهیه اقلام ضروری کودکان بی‌سرپرست در اشنویه جایگزین حبس شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حکم تهیه اقلام ضروری کودکان بی‌سرپرست در اشنویه جایگزین حبس شد/ حکم تهیه اقلام ضروری کودکان بی‌سرپرست در اشنویه جایگزین حبس شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2024 20:47:00 انفجار گاز شهری در ارومیه حادثه آفرید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انفجار گاز شهری در ارومیه حادثه آفرید/ انفجار گاز شهری در ارومیه حادثه آفرید http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2024 11:27:54 کمبود فضای آموزشی از دلایل ترک تحصیل در آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود فضای آموزشی از دلایل ترک تحصیل در آذربایجان‌غربی است / کمبود فضای آموزشی از دلایل ترک تحصیل در آذربایجان‌غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 15 May 2024 11:25:48 طرح‌ نور در سه محور در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح‌ نور در سه محور در آذربایجان غربی اجرا می شود/ طرح‌ نور در سه محور در آذربایجان غربی اجرا می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2024 21:03:29 شناسایی بیش از ۵۲ هزار معتاد در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شناسایی بیش از ۵۲ هزار معتاد در آذربایجان غربی/ شناسایی بیش از ۵۲ هزار معتاد در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 May 2024 21:02:01 ترويج فرهنگ فرزندآوري راهکار اصلي مقابله با پيري جمعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ترويج فرهنگ فرزندآوري راهکار اصلي مقابله با پيري جمعيت / ترويج فرهنگ فرزندآوري راهکار اصلي مقابله با پيري جمعيت http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2024 13:31:48 نرخ شيوع اعتياد در آذربايجان‌غربي کمتر از متوسط کشوري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ نرخ شيوع اعتياد در آذربايجان‌غربي کمتر از متوسط کشوري است/ نرخ شيوع اعتياد در آذربايجان‌غربي کمتر از متوسط کشوري است http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2024 13:22:27 پروژه‌هاي جديد با هدف کاهش ترافيک در سطح شهراجرايي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ پروژه‌هاي جديد با هدف کاهش ترافيک در سطح شهراجرايي مي شود/ پروژه‌هاي جديد با هدف کاهش ترافيک در سطح شهراجرايي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2024 13:20:12 ظرفیت ساماندهی معتادان متجاهر در آذربایجان غربی ۱۰ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ظرفیت ساماندهی معتادان متجاهر در آذربایجان غربی ۱۰ برابر شد/ ظرفیت ساماندهی معتادان متجاهر در آذربایجان غربی ۱۰ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2024 13:13:35 ۲ بیمارستان با ۲۹۲ تخت در آذربایجان‌غربی آماده افتتاح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ بیمارستان با ۲۹۲ تخت در آذربایجان‌غربی آماده افتتاح است/ ۲ بیمارستان با ۲۹۲ تخت در آذربایجان‌غربی آماده افتتاح است http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2024 13:11:04 بارش‌ها سبب آبگیری تالاب‌های آذربایجان‌غربی به صورت مطلوب شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بارش‌ها سبب آبگیری تالاب‌های آذربایجان‌غربی به صورت مطلوب شد/ بارش‌ها سبب آبگیری تالاب‌های آذربایجان‌غربی به صورت مطلوب شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2024 14:24:14 کشف مواد مخدر شیشه در هنگ مرزی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف مواد مخدر شیشه در هنگ مرزی ارومیه/ کشف مواد مخدر شیشه در هنگ مرزی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2024 14:22:09 ۲ فوتی و ۴ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در کمربندی ماکو -بازرگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ واژگونی خودرو در کمربندی ماکو بازرگان / ۲ فوتی و ۴ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در کمربندی ماکو -بازرگان http://amanatazarbaijan.com/ 07 May 2024 13:47:38 طرح آبرساني در 400 روستاي آذربايجان‌غربي اجرايي شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح آبرساني در 400 روستاي آذربايجان‌غربي اجرايي شده است/ طرح آبرساني در 400 روستاي آذربايجان‌غربي اجرايي شده است http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:25:20 خوردني و غذاهايي که افسردگي شديد مي آورند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خوردني و غذاهايي که افسردگي شديد مي آورند/ خوردني و غذاهايي که افسردگي شديد مي آورند http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:19:32 چرا بايد صبحانه را با سبزيجات شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا بايد صبحانه را با سبزيجات شروع کنيم/ چرا بايد صبحانه را با سبزيجات شروع کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:18:08 اين 4 نکته عمرتان را 6 سال افزايش مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اين 4 نکته عمرتان را 6 سال افزايش مي‌دهد/ اين 4 نکته عمرتان را 6 سال افزايش مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2024 13:17:22 اجرای طرح آبرسانی به ۶۰۰ روستای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اجرای طرح آبرسانی به ۶۰۰ روستای آذربایجان غربی/ اجرای طرح آبرسانی به ۶۰۰ روستای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 May 2024 20:56:03 آذربایجان غربی می‌تواند مقصد سفر گردشگران شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی می‌تواند مقصد سفر گردشگران شود/ آذربایجان غربی می‌تواند مقصد سفر گردشگران شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2024 13:16:55 اعضای شبکه سرقت خانه‌باغ در مهاباد دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعضای شبکه سرقت خانه‌باغ در مهاباد دستگیر شدند/ اعضای شبکه سرقت خانه‌باغ در مهاباد دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2024 13:15:45 تعیین تکلیف بافت قدیمی ۳۷۰ هکتاری از اقدامات مهم دولت سیزدهم در ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعیین تکلیف بافت قدیمی ۳۷۰ هکتاری از اقدامات مهم دولت سیزدهم در ارومیه است/ تعیین تکلیف بافت قدیمی ۳۷۰ هکتاری از اقدامات مهم دولت سیزدهم در ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2024 12:46:04 هفت نفر عوامل نزاع در پارک گوللر باغی ارومیه دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هفت نفر عوامل نزاع در پارک گوللر باغی ارومیه دستگیر شدند/ هفت نفر عوامل نزاع در پارک گوللر باغی ارومیه دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2024 12:32:26 ۲ نفر در رودخانه نازلو ارومیه غرق شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ نفر در رودخانه نازلو ارومیه غرق شدند/ ۲ نفر در رودخانه نازلو ارومیه غرق شدند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Apr 2024 10:59:46 ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری پل قویون ارومیه دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری پل قویون ارومیه دستگیر شدند/ ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری پل قویون ارومیه دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2024 18:47:17 سه هزار مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در آذربایجان‌غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سه هزار مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در آذربایجان‌غربی شناسایی شد/ سه هزار مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در آذربایجان‌غربی شناسایی شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2024 14:37:48 ایران آرمانی ترین کشور در دفاع از دین و استقلال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ایران آرمانی ترین کشور در دفاع از دین و استقلال است/ ایران آرمانی ترین کشور در دفاع از دین و استقلال است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2024 14:36:00 بیش از ۷۲هزار معاینه بالینی پزشکی قانونی در آذربایجان‌غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۷۲هزار معاینه بالینی پزشکی قانونی در آذربایجان‌غربی ثبت شد/ بیش از ۷۲هزار معاینه بالینی پزشکی قانونی در آذربایجان‌غربی ثبت شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2024 14:35:59 با دو ميليارد متر مکعب آب هم مي‌شود در درياچه اروميه قايق‌سواري کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ با دو ميليارد متر مکعب آب هم مي‌شود در درياچه اروميه قايق‌سواري کرد/ با دو ميليارد متر مکعب آب هم مي‌شود در درياچه اروميه قايق‌سواري کرد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2024 21:06:14 ۶ نفر از توزیع‌کنندگان مشروبات تقلبی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۶ نفر از توزیع‌کنندگان مشروبات تقلبی دستگیر شدند/ ۶ نفر از توزیع‌کنندگان مشروبات تقلبی دستگیر شدند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2024 20:38:10 امیدواریم روزهای خوبی در انتظار دریاچه ارومیه باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ امیدواریم روزهای خوبی در انتظار دریاچه ارومیه باشد/ امیدواریم روزهای خوبی در انتظار دریاچه ارومیه باشد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2024 20:36:30 کوهنوردان مفقودی دره جرمی ارومیه نجات یافتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کوهنوردان مفقودی دره جرمی ارومیه نجات یافتند / کوهنوردان مفقودی دره جرمی ارومیه نجات یافتند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2024 10:48:44 افزایش مناسبات منطقه‌ای از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزایش مناسبات منطقه‌ای از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است/ افزایش مناسبات منطقه‌ای از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2024 15:01:36 تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهیم کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهیم کرد/ تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهیم کرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2024 14:59:58 مشکلي در تامين آرد و نان آذربايجان‌غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکلي در تامين آرد و نان آذربايجان‌غربي وجود ندارد/ مشکلي در تامين آرد و نان آذربايجان‌غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:18:27 حال خوب درياچه اروميه، نتيجه سپردن امور به مقامات استاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حال خوب درياچه اروميه، نتيجه سپردن امور به مقامات استاني / حال خوب درياچه اروميه، نتيجه سپردن امور به مقامات استاني http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2024 13:13:42 اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دریاچه ارومیه متولد شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دریاچه ارومیه متولد شد/ اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دریاچه ارومیه متولد شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2024 13:14:10 کردستان طلای قایقرانان دریاچه ارومیه را کسب کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کردستان طلای قایقرانان دریاچه ارومیه را کسب کرد/ کردستان طلای قایقرانان دریاچه ارومیه را کسب کرد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2024 11:17:19 مشارکت مردمی شاه کلید احیای دریاچه ارومیه در فاز نرم‌افزاری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشارکت مردمی شاه کلید احیای دریاچه ارومیه در فاز نرم‌افزاری است/ مشارکت مردمی شاه کلید احیای دریاچه ارومیه در فاز نرم‌افزاری است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2024 11:15:10 قتل ۳ عضو خانواده مهابادی/موضوع سریعا بررسی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قتل ۳ عضو خانواده مهابادی موضوع سریعا بررسی شود/ قتل ۳ عضو خانواده مهابادی/موضوع سریعا بررسی شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2024 13:14:47 تراز دریاچه ارومیه ۷ سانتیمتر افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تراز دریاچه ارومیه ۷ سانتیمتر افزایش یافت/ تراز دریاچه ارومیه ۷ سانتیمتر افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2024 13:11:21 کسب ۲۲۰ مدال ورزشی توسط ورزشکاران آذربایجان‌غربی در مسابقات بین‌المللی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کسب ۲۲۰ مدال ورزشی توسط ورزشکاران آذربایجان‌غربی در مسابقات بین‌المللی/ کسب ۲۲۰ مدال ورزشی توسط ورزشکاران آذربایجان‌غربی در مسابقات بین‌المللی http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2024 11:32:35 عملیات احداث ۱۲هزار واحد مسکونی در آذربایجان‌غربی سال‌ گذشته آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عملیات احداث ۱۲هزار واحد مسکونی در آذربایجان‌غربی سال‌ گذشته آغاز شد/ عملیات احداث ۱۲هزار واحد مسکونی در آذربایجان‌غربی سال‌ گذشته آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2024 11:23:40 طنین انداز شدن شعار «مرگ بر اسرائیل» در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طنین انداز شدن شعار «مرگ بر اسرائیل» در ارومیه/ طنین انداز شدن شعار «مرگ بر اسرائیل» در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2024 14:40:39 کشف جسد زن جوان در خودرویی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشف جسد زن جوان در خودرویی در ارومیه/ کشف جسد زن جوان در خودرویی در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 02 Apr 2024 18:10:18 مسیر راهپیمایی روز قدس در ارومیه اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسیر راهپیمایی روز قدس در ارومیه اعلام شد/ مسیر راهپیمایی روز قدس در ارومیه اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Apr 2024 18:08:11 بیش از ۵ تن فرآورده مشکوک به آلودگی در آذربایجان غربی ضبط شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۵ تن فرآورده مشکوک به آلودگی در آذربایجان غربی ضبط شد/ بیش از ۵ تن فرآورده مشکوک به آلودگی در آذربایجان غربی ضبط شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Mar 2024 23:09:23 برخورد قاطع دستگاه قضایی با هنجارشکنی در ماه‌ رمضان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/برخورد قاطع دستگاه قضایی با هنجارشکنی در ماه‌ رمضان/ برخورد قاطع دستگاه قضایی با هنجارشکنی در ماه‌ رمضان http://amanatazarbaijan.com/ 31 Mar 2024 23:08:16 ترددهای نوروزی در آذربایجان‌غربی از مرز ۶ میلیون مورد گذشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ترددهای نوروزی در آذربایجان‌غربی از مرز ۶ میلیون مورد گذشت/ ترددهای نوروزی در آذربایجان‌غربی از مرز ۶ میلیون مورد گذشت http://amanatazarbaijan.com/ 26 Mar 2024 19:44:15 ۴۴ پرونده قتل در آذربایجان‌غربی سازش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۴۴ پرونده قتل در آذربایجان‌غربی سازش یافت/ ۴۴ پرونده قتل در آذربایجان‌غربی سازش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 26 Mar 2024 19:40:11 تعرض به اراضی ملی آذربایجان‌غربی در ایام نوروز با تمهیدات ویژه رصد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعرض به اراضی ملی آذربایجان‌غربی در ایام نوروز با تمهیدات ویژه رصد می‌شود/ تعرض به اراضی ملی آذربایجان‌غربی در ایام نوروز با تمهیدات ویژه رصد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2024 10:51:31 آمار مصدومان چهارشنبه آخرسال در آذربایجان غربی به ۹۹ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آمار مصدومان چهارشنبه آخرسال در آذربایجان غربی به ۹۹ نفر رسید/ آمار مصدومان چهارشنبه آخرسال در آذربایجان غربی به ۹۹ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2024 10:38:04 ارزش پرونده های جرایم اقتصادی آذربایجان‌غربی به ۵ همت رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ارزش پرونده های جرایم اقتصادی آذربایجان‌غربی به ۵ همت رسید/ ارزش پرونده های جرایم اقتصادی آذربایجان‌غربی به ۵ همت رسید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Mar 2024 13:20:05 قاتل ارومیه‌ای پس از ۱۷ سال حبس بخشیده شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاتل ارومیه‌ای پس از ۱۷ سال حبس بخشیده شد/ قاتل ارومیه‌ای پس از ۱۷ سال حبس بخشیده شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Mar 2024 13:17:53 افزايش20 درصدي جمعيت حيات وحش آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزايش20 درصدي جمعيت حيات وحش آذربايجان غربي/ افزايش20 درصدي جمعيت حيات وحش آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2024 14:14:58 خشک شدن درياچه اروميه ايران و کشورهاي همسايه را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خشک شدن درياچه اروميه ايران و کشورهاي همسايه را تهديد مي کند/ خشک شدن درياچه اروميه ايران و کشورهاي همسايه را تهديد مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2024 14:02:34 امسال ۹۹ فقره حریق در جنگل ها و مراتع آذربایجان‌غربی رخ داده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال ۹۹ فقره حریق در جنگل ها و مراتع آذربایجان‌غربی رخ داده است/ امسال ۹۹ فقره حریق در جنگل ها و مراتع آذربایجان‌غربی رخ داده است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Mar 2024 11:28:53 اراذل و اوباش خویی معروف به پلنگ آذربایجان دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اراذل و اوباش خویی معروف به پلنگ آذربایجان دستگیر شد/ اراذل و اوباش خویی معروف به پلنگ آذربایجان دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Mar 2024 14:26:11 مسمومیت ۱۸ دانش آموز در یکی از مدارس ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسمومیت ۱۸ دانش آموز در یکی از مدارس ارومیه / مسمومیت ۱۸ دانش آموز در یکی از مدارس ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2024 14:14:47 ماموريتي که نهضت سوادآموزي از پس‌ آن برنيامد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ماموريتي که نهضت سوادآموزي از پس‌ آن برنيامد/ ماموريتي که نهضت سوادآموزي از پس‌ آن برنيامد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2024 14:04:53 مشکل امنیتی در شعبات اخذ رای آذربایجان‌غربی نداریم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشکل امنیتی در شعبات اخذ رای آذربایجان‌غربی نداریم/ مشکل امنیتی در شعبات اخذ رای آذربایجان‌غربی نداریم http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2024 20:36:24 تنديس مشاهير اروميه در خيابان‌ها نصب شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تنديس مشاهير اروميه در خيابان‌ها نصب شود/ تنديس مشاهير اروميه در خيابان‌ها نصب شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:36:16 چرا ايران ثروتمند تا اين حد فقير است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا ايران ثروتمند تا اين حد فقير است/ چرا ايران ثروتمند تا اين حد فقير است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:33:53 حجم ورودي آب به درياچه اروميه 5 برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ حجم ورودي آب به درياچه اروميه 5 برابر شد/ حجم ورودي آب به درياچه اروميه 5 برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2024 13:20:24 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 رئیس جمهور منتخب در انتخاب کابینه معیارهای رهبری را مدنظر قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور منتخب در انتخاب کابینه معیارهای رهبری را مدنظر قرار دهد/ رئیس جمهور منتخب در انتخاب کابینه معیارهای رهبری را مدنظر قرار دهد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2024 20:53:37 عزاداری‌های محرم در راستای اهداف قیام امام حسین باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عزاداری‌های محرم در راستای اهداف قیام امام حسین باشد / عزاداری‌های محرم در راستای اهداف قیام امام حسین باشد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2024 16:43:54 مسعود پزشکیان نهمین رئیس‌جمهور ایران شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسعود پزشکیان نهمین رئیس‌جمهور ایران شد/ مسعود پزشکیان نهمین رئیس‌جمهور ایران شد http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2024 14:15:57 زیرساخت‌ها برای حضور پرشور در دور دوم انتخابات آماده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/یرساخت‌ها برای حضور پرشور در دور دوم انتخابات آماده است/ زیرساخت‌ها برای حضور پرشور در دور دوم انتخابات آماده است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2024 15:49:18 با برهم زنندگان سلامت انتخابات برخورد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/با برهم زنندگان سلامت انتخابات برخورد می‌شود/ با برهم زنندگان سلامت انتخابات برخورد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2024 13:44:38 از صندوق‌های رأی، امنیت نرم ایجاد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از صندوق‌های رأی، امنیت نرم ایجاد می‌شود/ از صندوق‌های رأی، امنیت نرم ایجاد می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2024 13:43:05 لازمه توسعه رفع موانع سرمایه در گردش بخش صنایع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/لازمه توسعه رفع موانع سرمایه در گردش بخش صنایع است/ لازمه توسعه رفع موانع سرمایه در گردش بخش صنایع است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2024 13:41:13 فرمانداران آذربایجان غربی آماده برگزاری مرحله دوم انتخابات باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانداران آذربایجان غربی آماده برگزاری مرحله دوم انتخابات باشند/ فرمانداران آذربایجان غربی آماده برگزاری مرحله دوم انتخابات باشند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2024 12:20:29 ۲۳۷۵ شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی مستقر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۲۳۷۵ شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی مستقر می شود/ ۲۳۷۵ شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی مستقر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2024 20:57:30 مشارکت مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشارکت مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند/ مشارکت مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی می کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2024 21:03:11 کاندیداها اقتدار ملی را تضعیف نکنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کاندیداها اقتدار ملی را تضعیف نکنند/ کاندیداها اقتدار ملی را تضعیف نکنند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2024 21:28:00 عید قربان مظهر و نماد بندگی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عید قربان مظهر و نماد بندگی است/ عید قربان مظهر و نماد بندگی است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2024 14:30:58 شرکت در انتخابات یکی از ملزومات اجتماعی و سیاسی در کشور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شرکت در انتخابات یکی از ملزومات اجتماعی و سیاسی در کشور است/ شرکت در انتخابات یکی از ملزومات اجتماعی و سیاسی در کشور است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2024 20:36:08 تعیین ۳۰۰ نقطه برای تبلیغات ریاست جمهوری در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تعیین ۳۰۰ نقطه برای تبلیغات ریاست جمهوری در ارومیه/ تعیین ۳۰۰ نقطه برای تبلیغات ریاست جمهوری در ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2024 15:09:03 مدیریت شهری نسبت به حل مشکلات ارومیه هوشمندانه عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مدیریت شهری نسبت به حل مشکلات ارومیه هوشمندانه عمل کنند/ مدیریت شهری نسبت به حل مشکلات ارومیه هوشمندانه عمل کنند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2024 15:09:10 مسئولان نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام ارومیه اقدام کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام ارومیه اقدام کنند/ مسئولان نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام ارومیه اقدام کنند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2024 21:05:40 کشتار در رفح بار دیگر خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی را به دنیا نشان داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/کشتار در رفح بار دیگر خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی را به دنیا نشان داد/ کشتار در رفح بار دیگر خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی را به دنیا نشان داد http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2024 13:52:28 آیت‌الله رئیسی به شهادت رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آیت‌الله رئیسی به شهادت رسید/ آیت‌الله رئیسی به شهادت رسید http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2024 13:47:59 بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شد/ بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2024 19:48:50 حاکمیت در برابر هجمه دشمن در حوزه حجاب کار فرهنگی انجام دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حاکمیت در برابر هجمه دشمن در حوزه حجاب کار فرهنگی انجام دهد/ حاکمیت در برابر هجمه دشمن در حوزه حجاب کار فرهنگی انجام دهد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2024 20:29:07 بیمه و امنیت شغلی کارگران مورد توجه مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بیمه و امنیت شغلی کارگران مورد توجه مسئولان قرار گیرد/ بیمه و امنیت شغلی کارگران مورد توجه مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2024 18:45:26 هر تجاوز دشمن پاسخی پشیمان کننده در پی‌خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/هر تجاوز دشمن پاسخی پشیمان کننده در پی‌خواهد داشت/ هر تجاوز دشمن پاسخی پشیمان کننده در پی‌خواهد داشت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2024 15:44:11 رسانه‌ها مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رسانه‌ها مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کنند/ رسانه‌ها مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کنند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2024 20:53:33 عده اي عکس شهدا را بالاي سرشان مي زنند اما خلاف مسير آنان حرکت مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عده اي عکس شهدا را بالاي سرشان مي زنند اما خلاف مسير آنان حرکت مي کنند/ عده اي عکس شهدا را بالاي سرشان مي زنند اما خلاف مسير آنان حرکت مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Mar 2024 14:16:00 موضوع فلسطین و غزه نباید فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موضوع فلسطین و غزه نباید فراموش شود/ موضوع فلسطین و غزه نباید فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2024 18:39:35 شرکت در انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ شرکت در انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی است/ شرکت در انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2024 20:24:47 زمینه برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در آذربایجان غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/زمینه برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در آذربایجان غربی فراهم است / زمینه برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در آذربایجان غربی فراهم است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2024 17:18:12 انتخابات ۱۱ اسفند ماه یک راه برای پیمودن مسیر انقلاب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انتخابات ۱۱ اسفند ماه یک راه برای پیمودن مسیر انقلاب است/ انتخابات ۱۱ اسفند ماه یک راه برای پیمودن مسیر انقلاب است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2024 11:39:18 افزایش ۱۰ درصدی تعداد شعبات اخذ رأی در استان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/افزایش ۱۰ درصدی تعداد شعبات اخذ رأی در استان آذربایجان غربی / افزایش ۱۰ درصدی تعداد شعبات اخذ رأی در استان آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2024 12:24:02 آذربايجان غربي بايد سکوي پرتاب صادرات کشور شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي بايد سکوي پرتاب صادرات کشور شود/ آذربايجان غربي بايد سکوي پرتاب صادرات کشور شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2024 10:59:09 دشمن به دنبال تفرقه و تبلیغ برای عدم مشارکت مردم در انتخابات است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمن به دنبال تفرقه و تبلیغ برای عدم مشارکت مردم در انتخابات است/ دشمن به دنبال تفرقه و تبلیغ برای عدم مشارکت مردم در انتخابات است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Feb 2024 20:07:18 ۳۶۵داوطلب انتخابات مجلس در آذربایجان غربی تایید صلاحیت شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۳۶۵داوطلب انتخابات مجلس در آذربایجان غربی تایید صلاحیت شدند/ ۳۶۵داوطلب انتخابات مجلس در آذربایجان غربی تایید صلاحیت شدند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:44:03 گزارش تحقيق و تفحص از ستاد احياي درياچه اروميه نهايي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/گزارش تحقيق و تفحص از ستاد احياي درياچه اروميه نهايي شد/ گزارش تحقيق و تفحص از ستاد احياي درياچه اروميه نهايي شد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:22:12 خوي به يکي از قطب هاي توليد کيک زرد ايران تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خوي به يکي از قطب هاي توليد کيک زرد ايران تبديل مي شود/ خوي به يکي از قطب هاي توليد کيک زرد ايران تبديل مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2024 15:21:41 ناحیه اقتصادی درروستای مافی کندی سلماس ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ناحیه اقتصادی درروستای مافی کندی سلماس ایجاد می شود/ ناحیه اقتصادی درروستای مافی کندی سلماس ایجاد می شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2024 19:30:37 سلامت انتخابات را تامین و تضمین می کنیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سلامت انتخابات را تامین و تضمین می کنیم/ سلامت انتخابات را تامین و تضمین می کنیم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2024 13:27:39 آذربايجان‌غربي نقش اول توسعه مناسبات ايران و ترکيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان‌غربي نقش اول توسعه مناسبات ايران و ترکيه/ آذربايجان‌غربي نقش اول توسعه مناسبات ايران و ترکيه http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jan 2024 20:24:48 فراهم شدن امکان تبلیغات تلویزیونی برای داوطلبان تایید صلاحیت شده جدید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فراهم شدن امکان تبلیغات تلویزیونی برای داوطلبان تایید صلاحیت شده جدید/ فراهم شدن امکان تبلیغات تلویزیونی برای داوطلبان تایید صلاحیت شده جدید http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2024 12:37:01 همواره ایام الله دهه فجر زنده نگه داشته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/همواره ایام الله دهه فجر زنده نگه داشته شود/ همواره ایام الله دهه فجر زنده نگه داشته شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2024 14:52:52 نباید قیام مردم ارومیه در دوم بهمن ۵۷ فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نباید قیام مردم ارومیه در دوم بهمن ۵۷ فراموش شود/ نباید قیام مردم ارومیه در دوم بهمن ۵۷ فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jan 2024 19:15:49 مسئولان در خصوص مالچ پاشي درياچه اروميه شفاف سازي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان در خصوص مالچ پاشي درياچه اروميه شفاف سازي کنند/ مسئولان در خصوص مالچ پاشي درياچه اروميه شفاف سازي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:48:57 اميد آفريني در جامعه از وظايف مهم رسانه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اميد آفريني در جامعه از وظايف مهم رسانه است/ اميد آفريني در جامعه از وظايف مهم رسانه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2024 13:48:02 تلاش شود با امید آفرینی مشارکت حداکثری در انتخابات رقم بخورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تلاش شود با امید آفرینی مشارکت حداکثری در انتخابات رقم بخورد/ تلاش شود با امید آفرینی مشارکت حداکثری در انتخابات رقم بخورد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2024 20:33:41 عرض اندام مجدد داعش در منطقه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عرض اندام مجدد داعش در منطقه/ عرض اندام مجدد داعش در منطقه http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2024 05:33:25 دشمنان بدانند انتقام خون شهدای کرمان قطعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان بدانند انتقام خون شهدای کرمان قطعی است/ دشمنان بدانند انتقام خون شهدای کرمان قطعی است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jan 2024 15:15:57 تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادارات در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادارات در دستور کار مسئولان قرار گیرد/ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادارات در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Dec 2023 15:11:39 مردم در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) حضور پرشور داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهراحضور پرشور داشته باشند/ مردم در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) حضور پرشور داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Dec 2023 20:30:44 ظرفیت های شهر سرو شناسایی و مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفیت های شهر سرو شناسایی و مورد توجه قرار گیرد / ظرفیت های شهر سرو شناسایی و مورد توجه قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2023 15:07:52 مسئولان کمبود مایحتاج مردم را مرتفع کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان کمبود مایحتاج مردم را مرتفع کنند / مسئولان کمبود مایحتاج مردم را مرتفع کنند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Dec 2023 15:05:09 ایران و فنلاند عزمی جدی برای توسعه همکاری‌ها دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و فنلاند عزمی جدی برای توسعه همکاری‌ها دارند/ ایران و فنلاند عزمی جدی برای توسعه همکاری‌ها دارند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2023 20:39:28 استکبار جهانی مخالف پیشرفت کشور در زمینه های علمی و هسته ای هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استکبار جهانی مخالف پیشرفت کشور در زمینه های علمی و هسته ای هستند/ استکبار جهانی مخالف پیشرفت کشور در زمینه های علمی و هسته ای هستند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Nov 2023 20:37:37 رفع مشکلات جامعه پرستاری مورد توجه مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفع مشکلات جامعه پرستاری مورد توجه مسئولان قرار گیرد/ رفع مشکلات جامعه پرستاری مورد توجه مسئولان قرار گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Nov 2023 20:26:13 اسراییل با وحشی گری سقوط خود را نزدیک‌تر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسراییل با وحشی گری سقوط خود را نزدیک‌تر کرد / اسراییل با وحشی گری سقوط خود را نزدیک‌تر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Oct 2023 13:58:48 ۱۳ آبان امسال فرصتی برای ابراز انزجار از کشتار دانش‌آموزان در غزه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۳ آبان امسال فرصتی برای ابراز انزجار از کشتار دانش‌آموزان در غزه است/ ۱۳ آبان امسال فرصتی برای ابراز انزجار از کشتار دانش‌آموزان در غزه است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2023 19:41:17 ۵۴۹ داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان‌غربی ثبت‌نام کردندامانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۴۹ داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان‌غربی ثبت‌نام کردند/ ۵۴۹ داوطلب نمایندگی مجلس در آذربایجان‌غربی ثبت‌نام کردندامانت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2023 19:39:34 ۵۸داوطلب انتخابات مجلس ثبت‌نام خود رادر آذربایجان‌غربی قطعی کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۸داوطلب انتخابات مجلس ثبت‌نام خود رادر آذربایجان‌غربی قطعی کردند/ ۵۸داوطلب انتخابات مجلس ثبت‌نام خود رادر آذربایجان‌غربی قطعی کردند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2023 13:05:03 حمله به بیمارستان غزه نشان از عمق خباثت رژیم منحوس صهیونیستی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حمله به بیمارستان غزه نشان از عمق خباثت رژیم منحوس صهیونیستی است/ حمله به بیمارستان غزه نشان از عمق خباثت رژیم منحوس صهیونیستی است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Oct 2023 18:04:01 معیار مسلمانی در دنیای امروز حمایت از مردم مظلوم فلسطین است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معیار مسلمانی در دنیای امروز حمایت از مردم مظلوم فلسطین است / معیار مسلمانی در دنیای امروز حمایت از مردم مظلوم فلسطین است http://amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2023 20:24:56 نباید اجازه دهیم فرهنگ غربی در جامعه نفوذ کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نباید اجازه دهیم فرهنگ غربی در جامعه نفوذ کند/ نباید اجازه دهیم فرهنگ غربی در جامعه نفوذ کند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Oct 2023 13:47:01 ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد / ايران در دوراهي بازي‌هاي آژانس چه خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2023 18:56:16 مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت (ع) در طول تاریخ تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت در طول تاریخ تکرار شود/ مسلمانان نخواهند گذاشت غربت اهل بیت (ع) در طول تاریخ تکرار شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2023 21:19:07 اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند/ اعضای هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2023 11:38:21 مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو-اروميه ابلاغ شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو اروميه ابلاغ شد/ مصوبه راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سرو-اروميه ابلاغ شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:47:53 جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است / جنگ آذربايجان و ارمنستان چقدر جدي است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2023 19:47:18 سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است/ سانسور رسانه ای حرکت عظیم اربعین بیانگر هراس دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2023 21:19:33 ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند/ ملت ایران وحدت ملی و یکپارچگی را حفظ کنند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2023 21:45:55 جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند/ جوانان به مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ اقبال خوبی دارند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2023 11:21:08 دیپلماسی آب های مرزی فعال شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دیپلماسی آب های مرزی فعال شود/ دیپلماسی آب های مرزی فعال شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2023 21:43:14 مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد/ مشکل حمل و نقل ‌زائران اربعین درعراق برطرف شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2023 21:27:24 امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است/ امیدآفرینی و تبیین حقایق مهمترین رسالت خبرنگاران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2023 21:26:02 غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند/ غربی‌ها فقط شعار آزادی می‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2023 20:24:32 نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است/ نگاه به ظرفیت‌های داخل در دولت سیزدهم موفقیت آمیز بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2023 13:51:05 آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است/ آذربایجان‌غربی سرزمین فرصت‌های بزرگ و کم‌نظیر است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2023 20:50:15 چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد/ چادرنشيني در خيابان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2023 20:18:01 سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است/ سوزاندن قرآن کریم نشانه توخالی بودن ادعای آزادی بیان در غرب است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2023 21:40:11 دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند/ دولت رئيسي حتي نمي‌تواند قيمت نان و مرغ را مديريت کند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:48:58 بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد/ بهره گيري از درياچه اروميه به عنوان ابزاري سياسي منجر به خشکي تدريجي شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2023 13:47:07 امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است/ امروز دنیا بر قدرت و جایگاه علمی ایران واقف است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2023 21:49:19 آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است/ آذربایجان‌غربی از استان‌های پیشرو در ساختارمندکردن مردمی‌سازی دولت است http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2023 21:16:43 ایمان و امید در جامعه تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایمان و امید در جامعه تقویت شود/ ایمان و امید در جامعه تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2023 21:11:34 بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است/ بوکان به دلیل توسعه نیافتگی نیازمند نگاه ویژه است http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2023 20:57:30 سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود/ سیاست جوانی جمعیت در کشور عملیاتی شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2023 20:56:00 دولت به دنبال مهار تورم و گراني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت به دنبال مهار تورم و گراني است/ دولت به دنبال مهار تورم و گراني است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:01:18 رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است/ رونق بازارچه‌هاي مرزي باعث رشد اقتصادي و تجاري است http://amanatazarbaijan.com/ 22 May 2023 16:00:50 تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است/ تربیت اسلامی فرزندان از وظایف مهم پدران و مادران است http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2023 21:15:38 تقویت بازارچه های مرزی/دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است/ تقویت بازارچه های مرزی/دولت به دنبال مهار تورم و گرانی است http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2023 21:13:52 دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند/ دشمنان در صدد تغییر فرهنگ ما هستند http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2023 21:40:31 نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود / نظارت در جریان امور گمرکی و خدمات قضائی در گمرک بازرگان تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2023 20:47:00 مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد/ مهار تورم در بحث معیشت مردم تاثیر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:26:24 دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند/ دستگاه‌هاي اجرايي اروميه در فکر توسعه و حل مشکلات باشند http://amanatazarbaijan.com/ 08 May 2023 16:22:00 مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند/ مسئولان شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده چاره اندیشی کنند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2023 21:11:38 ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است/ ارتش سپر غیرقابل نفوذ در برابر متجاوزین و دشمنان است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2023 14:33:25 روز قدس نماد تمایز حق از باطل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس نماد تمایز حق از باطل است/ روز قدس نماد تمایز حق از باطل است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2023 20:23:06 مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند/ مردم آذربایجان غربی در حمایت از فلسطین همصدا شدند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2023 20:20:24 دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است/ دولت دنبال ارتباط اقتصادی بیشتر با همسایگان است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2023 15:23:20 تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است/ تمرکز دولت بر اجرای برنامه‌های نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2023 19:32:23 ‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود / ‌درياچه اروميه با اجراي 26 طرح کاملا احيا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:24:58 دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند/ دولت از هيچ تلاشي براي کمک به بازسازي مناطق زلزله‌زده خوي دريغ نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:23:40 تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود/ تا احياي کامل درياچه اروميه نبايد تلاش‌ها متوقف شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2023 14:23:11 رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ افتتاح بزرگترین طرح زیست محیطی غرب آسیا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ رهاورد سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌ غربی/ افتتاح بزرگترین طرح زیست محیطی غرب آسیا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Feb 2023 19:53:44 رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند/ رییس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2023 12:33:04