دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم/ جاي خالي مراسم اربعين را چطور پُر کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:01:59 درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت/ درآمد موقوفات آذربايجان غربي 90 درصد افزايش يافت http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:33:19 اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم/ اربعين را در راهپيمايي و زيارت محدود نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:33:00 آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت/ آذربايجان غربي در عاشورا اشک ماتم ريخت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:44:42 ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي/ ترويج فرهنگ عاشورايي با حرکت‌هاي فرهنگي و اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:24:36 تکاپوي ايرانيان براي مشروطه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تکاپوي ايرانيان براي مشروطه/ تکاپوي ايرانيان براي مشروطه http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:32:02 فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا / فلسفه گريه و عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:30:29 احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است/ احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2021 14:18:43 کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين/ کرونا؛ دينداري مناسکي يا دين ورزي تقرب آفرين http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:31:30 حجاب و امنيت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب و امنيت اجتماعي/ حجاب و امنيت اجتماعي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:53:25 مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود/ مسئله امر به معروف و نهي از منکر نبايد در جامعه فراموش شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:47:02 تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند / تقويت سمن‌ها مي‌تواند حجاب را از تله‌هاي سياسي آزاد کند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:45:51 توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان/ توجه دين اسلام به وظايف متقابل والدين و فرزندان http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:42:16 دو خطري که حاکميت يکدست را_تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دو خطري که حاکميت يکدست را تهديد مي‌کند/ دو خطري که حاکميت يکدست را_تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:47:14 دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند/ دولت اسلامي براي حل کسري خود دست در جيب مردم نمي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:45:51 وحدت زير سايه جمهوريت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت زير سايه جمهوريت/ وحدت زير سايه جمهوريت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:34:40 کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است/ کرونا مرگ را از حوزه عمومي به حوزه فردي رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:34:13 آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد/ آيا مي توان به روايت هايي که از تجربه پس از مرگ تعريف مي کنند اعتماد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:46:54 پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني / پنج نکته درباره پايان روشنفکري ديني http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:50:05 وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست/ وظيفه شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي نيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:49:28 فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود/ فعالیت آمران به معروف با محوریت مسایل اجتماعی تقویت شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2021 20:26:07 بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود/ بحران الهياتي کرونا با اصلاح فهم دين مرتفع مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:10:22 میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد/ میزان زکات فطریه در آذربایجان‌غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 May 2021 12:57:56 بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد/ بايد از آزادي سخن بگوييم که از متن دين بيايد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:43:26 مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم/ مرزهاي دينداري را در عرصه‌هاي اجتماعي رعايت کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:42:38 گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم/ گر برانند و گر ببخشايند ره به جـاي دگر نمي‌دانيـم http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:02:01 آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي/ آثار زيان‌بار فقر فرهنگي و اقتصادي در سبک زندگي اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:59:40 نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد/ نظام اقتصادي نياز به تغيير اساسي بر مبناي اسلامي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:35:26 دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد/ دشمن از هر ابزاری برای تحریف مهدویت بهره می گیرد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Mar 2021 22:28:13 قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد/ قرآن از ما يکدستي نمي‌خواهد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:45:40 کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد/ کرونا با باورهاي ديني مردم چه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:47:12 مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است/ مسجد تجلي پيوند معماري و تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:25:44 مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند/ مردم منطقه آزاد ماکو تاکنون از مزیت های مناطق آزاد بهره مند نشدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:30:19 جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است/ جمهوري اسلامي الگوي همبستگي اديان الهي است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:27:59 سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سيره فاطمي در زندگي علوي/ سيره فاطمي در زندگي علوي http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:53:13 هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است/ هدف آينده پژوهي اسلامي محقق ساختن زندگي مطلوب و سعادت اخروي است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:52:26 سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است/ سبک زندگي اسلامي همدوش تمدن اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:49:14 جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست/ جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نيست http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:48:06 منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد / منش و روحيات شهداي مسلمان و مسيحي شباهت فراواني به يکديگر دارد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:55:03 اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد/ اين «بانوي بهشت» آدرس جهنم را مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:53:51 امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند/ امامان جمعه حلقه اتصال موثر بين مردم و مسوولان هستند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:06:33 چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است/ چرا بعد معرفتي دين کاهش و بعد مناسکي آن افزايش يافته ‌است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:06:11 مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است/ مرکز ثقل جامعه اسلامي وحدت مسلمين است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:28:17 سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها/ سه راهکار براي بهره‌مند شدن از شفاعت رسول مهرباني‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:16:18 آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند/ آيا تجربيات نزديک به مرگ مي‌تواند خدا را اثبات کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:15:39 مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني/ مسئوليت و کارکرد رسانه‌ها در نشر سبک زندگي ديني http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:09:18 روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند/ روحانیان آذربایجان غربی در زمینه ارتقای سوادآموزی فعالیت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2020 13:00:14 مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند/ مهارت‌هاي مورد نياز براي عبور از بحران کرونا کدامند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:25:21 پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي/ پژوهش، معنويت و تمدن‌سازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:24:33 تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا/ تغيير سبک زندگي منتظرانه در عصر پساکرونا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:15:11 سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي / سندرم احساس فقر در جامعه اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:49:20 آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند/ آيه‌اي از قرآن که نداي وحدت را فرياد مي‌زند http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:34:34 شاخصه علوم انسان مدرن چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ شاخصه علوم انسان مدرن چيست / شاخصه علوم انسان مدرن چيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:34:12 کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست / کرونا آخرين ايستگاه آخرالزمان نيست http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:33:45 مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت / مردم‌سالاري ديني و دولت مقاومت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:51:04 دين‌شناسي علمي و کارکرد دين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دين‌شناسي علمي و کارکرد دين/ دين‌شناسي علمي و کارکرد دين http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:31:07 توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است/ توجه بیشتر به علوم انسانی عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2020 12:53:22 گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است/ گاهي بلايا براي رشد و ارتقا درجه بندگي انسان‌ها است http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:32:45 وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي / وحدت گامي اساسي در جهت ايجاد تمدن اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:12:54 دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي/ دلايل حقانيت و مشروعيت مذهب دوازده امامي http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:11:45 حيثيت زن حريم خداوند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حيثيت زن حريم خداوند است/ حيثيت زن حريم خداوند است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:10:58 نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ/ نقش موضع‌گيري هاي ائمه جمعه در مناقشه قره باغ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:10:37 چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود/ چه کنيم تا بلا از جامعه دفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:01:50 آيا "اقتصاداسلامي" يک شوخي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا اقتصاداسلامي يک شوخي است/ آيا "اقتصاداسلامي" يک شوخي است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:36:28 معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست/ معنادار بودن زندگي امري از پيش تعيين شده نيست http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:36:04 چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند/ چگونه زيارت اربعين انسان را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 13:08:47 بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا/ بسط مفهوم فعل اخلاقي در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:59:06 سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم/ سواد رسانه‌اي را متناسب با تراز جامعه ديني دنبال کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:58:42 حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حضوري در جنگ که از دل مردم بود/ حضوري در جنگ که از دل مردم بود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:00:31 انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است/ انقطاع انسان از شريعت حاصل معنويت‌هاي نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:53:08 اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است/ اهانت روزنامه فرانسوي نشان دهنده ضعف استکبار جهاني است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:51:24 جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌/ جامعه قرآني از تحرک لازم برخوردار نيست‌ http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:15:19 آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است/ آذربايجان غربي نمايه‌اي از حضور اديان و اقوام مختلف در دفاع مقدس است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:14:56 معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست/ معناي دقيق کلمات عاشورا و تاسوعا چيست http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:42:30 عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزاداري امام حسين محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است / عزاداري امام حسين(ع) محور وحدت ميان مذاهب اسلامي است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:40:52 محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار(ع) جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار علیه السلام جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌/ محبت و ارادت اهل‌سنت به ائمه‌اطهار(ع) جزو لاینفک ایمان آن‌ها است‌ http://amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2020 16:56:53 دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند/ دستگاه هاي اجرايي فضاسازي محرم را جدي بگيرند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:04:58 آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند/ آيا مردم ايران مي توانند از سريعترين اينترنت جهان استفاده کنند http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:01:51 چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا/ چالش توسعه فناوري و اقتصاد ديجيتال در دوران کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 15:01:06 شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران/ شُکوه عزاداري و شِکوِه عزاداران http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:58:50 مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود/ مراسم عزاداری ایام محرم تنها در فضای باز برگزار می شود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2020 13:26:10 در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد/ در عدالت‌خواهي انگيزه‌ها نبايد سياسي و جناحي باشد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:54:27 وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند / وقتي کم‌کاري‌ها انسان را ملعون مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:53:47 آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است/ آيا کرونا يکي از امتحانات الهي پيش از ظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:53:14 تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است/ تجمعات و برگزاری دسته‌روی در ایام محرم ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2020 14:36:54 مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند/ مسلمانان باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز باشند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2020 16:43:14 قرآن بروشور حيات انساني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/قرآن بروشور حيات انساني/ قرآن بروشور حيات انساني http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:36:54 شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی / شناسایی بیش از ۶۴۰۰ موقوفه در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Aug 2020 13:58:13 آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی/ آذربایجان غربی همزمان با عید ولایت غرق در شادمانی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2020 12:22:39 عزادارى محرم و کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عزادارى محرم و کرونا/ عزادارى محرم و کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:30:56 آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد/ آيا ديني سازي علم به جمود و ايستايي مي‌انجامد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:10:51 هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود/ هدف از بناي کعبه بر روي زمين چه بود http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:10:24 اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است / اخلاق عمومي سنگ بناي حفظ جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:05:29 تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟/ تقابل سنت و مدرنيته در نگاه به مسائل زنان؛ آري يا خير؟ http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:01:25 آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد/ آيا علم ديني ظرفيت جهاني شدن دارد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:00:56 مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود/ مراسم باداراک امسال در قره کليسا برگزار نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:25:03 تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي/ تمرکز نهادهاي قرآني بر فعاليت‌هاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:15:04 حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حقوق کدام بشر/ حقوق کدام بشر http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:14:22 از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/از شريعتي تا انقلاب/ از شريعتي تا انقلاب http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:53:23 مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند/ مسئولان فضا را براي حرکت فکري و نقد افکار باز کنند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:52:50 دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست/ دردهاي انسان امروز براي انديشيدن شايسته نيست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:18:47 فناوری http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت/ شناسايي بيومتريک، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:04:40 ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي/ ضرورت ساماندهي بازار تلفن‌همراه با آغاز سال تحصيلي http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:04:14 وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني/ وعده هايي براي ساماندهي فضاي مجازي کودکان ايراني http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:36:07 اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست/ اينترنت آزاد افسانه اي بيش نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:35:45 طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني/ طرح صيانت از فضاي مجازي؛ دغدغه‌زدايي يا دغدغه‌آفريني http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:45:40 تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است/ تأثيرگذاري فضاي مجازي از رسانه‌هاي سنتي بيشتر است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:26:07 راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا/ راي‌هايي که پس گرفته شد طرح صيانت در سايه نبود شفافيت آرا http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:25:37 طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود/ طرح صيانت از کاربران فضاي مجازي منجر به افزايش تصدي‌گري دولت مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:43:30 ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند/ ميراث مجازي که دولت‌هاي يازده و دوازده براي رييس‌جمهور بعدي گذاشتند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:33:29 بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد/ بخش داخلي با بستن دسترسي هاي خارجي رشد نخواهد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:12:31 طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد/ طرح جنجالي محدوديت اينترنت در ايران يک گام به اجرا نزديک‌ترشد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:11:50 تکليف اينترنت نامحدود چه شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تکليف اينترنت نامحدود چه شد/ تکليف اينترنت نامحدود چه شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:50:29 ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند/ ميراثي که در کلاب‌هاوس به‌جا مي‌ماند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 15:21:41 نگراني از حملات سايبري آينده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگراني از حملات سايبري آينده/ نگراني از حملات سايبري آينده http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 15:21:12 ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي/ ضربه مردانه به کسب‌وکارهاي فعال در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 15:20:42 راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين/ راه‌هايي براي حفظ امنيت هويت آنلاين http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:45:08 در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم / در هيچکدام از اهداف شبکه ملي اطلاعات موفق نبوديم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:43:23 اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان/ اينترنت ماهواره‌اي، به زودي در سراسر جهان http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 14:27:03 تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند/ تراشه هوشمند يادگيري زبان را منسوخ مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:48:15 نقش رمزارزها در مقابله با تحريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش رمزارزها در مقابله با تحريم/ نقش رمزارزها در مقابله با تحريم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:36:21 مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات/ مغفول ماندن محتواي شبکه ملي اطلاعات http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:35:45 هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند / هزار و ۷۰۰ خانوار روستایی آذربایجان‌غربی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2021 12:26:26 رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی / رشد ١٢ برابری ظرفیت شبکه اینترنت دستاورد ۸ ساله در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:49:01 ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن/ ارزهاي ديجيتال سراب يا روياي ثروتمند شدن http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:43:04 نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي/ نوع تازه‌اي از رابطه دولت و مردم با کمک فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 14:07:31 دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند/ دولت و مجلس چه خوابي براي رمزارزها ديده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 14:06:25 هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند/ هوش مصنوعي به امنيت احراز هويت ديجيتال کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:13:40 اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور/ اروميه جزو پنج شهر پيشرو هوشمند کشور http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:09:29 چرا کلاب هاوس مخاطب دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا کلاب هاوس مخاطب دارد/ چرا کلاب هاوس مخاطب دارد http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:08:31 شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد/ شبکه ملي اطلاعات بايد سپر محافظتي فضاي مجازي باشد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:45:05 شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز/ شکنندگي بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:44:34 چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است/ چرا مديريت فضاي مجازي در ايران بد و در کشورهاي پيشرفته خوب است http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:06:47 چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد/ چرا دولت در پروژه موتور جستجو شکست خورد http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:06:02 از جويشگرهاي ايراني چه خبر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/از جويشگرهاي ايراني چه خبر/ از جويشگرهاي ايراني چه خبر http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:24:42 پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود / پشت پرده جريمه سنگين اپراتورها به بهانه اخلال در شبکه هاي اجتماعي چه بود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:24:04 کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس/ کوچ مناظره هاي انتخاباتي از تلويزيون به کلاب‌هاوس http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:45:49 وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است/ وزارت ارتباطات قرباني فيلترينگ است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:45:02 ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد/ ظرفیت پهنای باند اینترنت آذربایجان‌غربی ۴۴۹ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:39:25 توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد/ توليد محتوا در فضاي مجازي متولي ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:38:26 هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي/ هزار راه نرفته دولت در مديريت فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:38:05 اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود/ اينترنت ارزان نشده، «شاد» هم پولي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:02:30 فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد/ فضاي مجازي، مدل حکمراني در دنيا را تغيير داد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:01:45 ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها/ ضرورت قانون‌گذاري در حوزه استارت آپ ها http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:48:37 شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست/ شبکه ملي اطلاعات با اينترنت ماهواره‌اي منتفي شدني نيست http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:48:00 وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام/ وسوسه والدين؛ کودک کار اينستاگرام http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:22:00 آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است/ آيا اينترنت ماهواره‌‌اي با شبکه ملي اطلاعات در تقابل است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:21:35 هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران/ هزينه مضاعف فيلترينگ و فيلترشکن، بر دوش کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:36:23 هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت/ هوش مصنوعي؛ از گزافه تا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:35:44 هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد/ هيچ شفافيتي در حوزه خدمات فضاي مجازي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:12:35 بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم/ بازي تکراري فيلترينگ؛ واقعيت‌ها را ببينيم http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:12:05 فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار/ فيلترينگ اينستاگرام در ايران و تاثير آن بر کسب و کار http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:55:28 رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران/ رقابت شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها در رعايت حريم خصوصي کاربران http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:54:53 نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي/ نقش طراحي ارز ديجيتال در اجراي سياست‌هاي اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:55:29 گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي/ گمانه‌زني‌ها براي آينده رو به پيشرفت هوش مصنوعي http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:54:43 چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند/ چرا پيام‌رسان‌هاي بومي همه‌گير نيستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:58:35 توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است/ توجه مسئولان به بعد امنيتي و سياسي فضاي مجازي است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:57:58 بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود/ بحران اقتصادي پساکرونا بدون فناوري چگونه خواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:48:24 امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است/ امنيت سايبري اجتماعي، يک الزام نوظهور است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:47:40 براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد/ براي مبارزه با بدافزارهاي جديد چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:08:44 فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند/ فعاليت‌هاي جاسوسي، فناوري‌ را به خدمت گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:12:09 کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد/ کارنامه آموزش مجازي نمره قبولي نمي‌گيرد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:11:28 فضاي مجازي تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي تهديد يا فرصت/ فضاي مجازي تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:26:35 بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند/ بيش از نيمي از مدارس از شاد استفاده نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:16:43 چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا/ چالش‌هاي حريم خصوصي و امنيت در اينترنت اشيا http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:16:13 لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال/ لزوم حرکت به‌سمت رگولاتوري پويا براي تحقق تحول ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:48:11 دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است/ دغدغه بازي سازان عدم رعايت کپي رايت است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:47:48 تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها / تاثير پلتفرم‌هاي آنلاين بر افزايش قيمت‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:52:56 آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است/ آيا هوش مصنوعي به اندازه انسان‌ها خوب است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:52:02 نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد/ نکات امنيتي هنگام خريد اينترنتي را جدي بگيريد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:58:10 علم در خدمت مهار کوويد 19 http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/علم در خدمت مهار کوويد 19/ علم در خدمت مهار کوويد 19 http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:57:48 بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد/ بودن يا نبودن شبکه ملي اطلاعات ربطي به حمله‌هاي سايبري ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:57:02 آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند/ آيا رمزارزها سرمايه‌گذاري ايمني در کشور هستند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:25:42 حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند/ حملات سايبري ريشه در خلاءهاي قانوني دارند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:25:17 دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند/ دستگاه‌ها نگرانند با تحول ديجيتال قدرتشان را از دست بدهند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:16:38 چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا/ چشم‌انداز صنعت داده در سال کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:16:03 محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد/ محقق ايراني سيستم پيش‌بيني زلزله ابداع کرد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:13:55 ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران/ ارز ديجيتال پديده‌اي نوظهور در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:13:12 دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد/ دولت اهتمامي به شبکه ملي اطلاعات ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:12:32 وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران/ وضعيت نامطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:04:41 نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد/ نمي‌توان براي اعتماد کاربران به شبکه‌هاي اجتماعي دستوري عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:04:00 زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد/ زيرساخت آموزش مجازي، نيازي که جدي گرفته نشد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:26:46 مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست/ مهم‌ترين موانع توليد محتوا در فضاي مجازي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:02:44 شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است/ شبکه ملي اطلاعات زيرساخت اينترنت است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:02:00 بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است/ بومي‌سازي در کدام خدمات شبکه ملي اطلاعات ضروري است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2020 00:01:20 مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي/ مردم زير بمباران دشمن در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 29 Sep 2020 00:00:44 فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد/ فيلترينگ چه بلايي بر سر کاربران اينترنت مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:05:50 اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي/ اقتصاد ديجيتال راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 14:05:15 شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند/ شبکه ملي اطلاعات بايد ايمني کاربران را تامين کند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:54:40 استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است/ استفاده مردم از فيلترشکن طبيعي است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:53:54 چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم/ چرا خبرهاي دروغ فضاي مجازي را باور مي‌کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:17:16 احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي/ احتمال مسدود شدن همه پلتفرم‌هاي خارجي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:16:54 سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم/ سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به سبک مجلس يازدهم http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:43:43 شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه/ شاد ارزان مي‌شود اما رايگان نه http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:43:17 چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم/ چگونه ويروس‌ها را از گوشي خود حذف کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:50:12 بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است/ بلاک‌چين ابزاري کارآمد در اقتصاد ديجيتال است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:45:33 هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد/ هوش مصنوعي در برابر فيشينگ مي‌ايستد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:44:25 بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان/ بلاک‌چين و اينترنت اشيا، کليد امنيت غذايي جهان http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:47:39 خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود/ خلأ قانوني سبب به يغما رفتن اطلاعات کاربران مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:47:14 مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين/ مديريت شبکه‌هاي اجتماعي در دستان بلاک‌چين http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2020 00:46:37 تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال/ تامين زيرساخت مورد اعتماد براي اقتصاد ديجيتال http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:33:57 لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا/ لزوم ورود کشور به عصر چهارم فضا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:33:36 تندرستی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد/ مصرف لبنيات در پاندمي کرونا خوب يا بد http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 11:59:06 کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند/ کم خوابي خاطرات کاذب مي‌آفريند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 11:58:39 اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد/ اين خوراکي هاي گياهي را براي تعادل سطح کلسترول فراموش نکنيد! http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:31:30 آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد/ آثار منفي شب کاري بر روي سلامت و روان افراد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:28:51 آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد/ آيا مي‌توان ماهي را به طور مداوم خورد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:42:06 ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس/ ژنتيک، بيشترين عامل بروز بلوغ زودرس http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:41:32 آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود/ آيا سروصداي شغلي موجب ابتلا به بيماري قلبي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:15:27 چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم/ چگونه بر استرس کرونا غلبه کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:15:02 تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست/ تاثير شگفت‌انگيز جوشانده گياهي بر عفونت‌هاي کرونايي چيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:46:23 افسردگي با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسردگي با بدنتان چه مي‌کند/ افسردگي با بدنتان چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:45:52 آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند/ آپنه شديد خواب به عروق اصلي خون آسيب مي رساند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:26:22 وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد/ وقتي که افسردگي فصل نمي‌شناسد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:25:31 براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد/ براي لاغر شدن اين کارها را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:53:44 سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار/ سحرخيز باشيم يا شب‌زنده‌دار http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:53:23 رژيم غذايي گياهي در مقابله با بيماري ام اس موثر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي گياهي در مقابله با بيماري ام اس موثر است/ رژيم غذايي گياهي در مقابله با بيماري ام اس موثر است http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:52:36 تاثيرات ترسناک بيماري رواني بر جسم انسان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثيرات ترسناک بيماري رواني بر جسم انسان/ تاثيرات ترسناک بيماري رواني بر جسم انسان http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:52:12 مهارت هاي تاب آوري قابل يادگيري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهارت هاي تاب آوري قابل يادگيري است/ مهارت هاي تاب آوري قابل يادگيري است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:42:47 کرونا زنگ کم تحرکي را به صدا در آورده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا زنگ کم تحرکي را به صدا در آورده است/ کرونا زنگ کم تحرکي را به صدا در آورده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:42:23 نگراني‌هاي تغذيه‌اي در افراد مبتلا به آلزايمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نگراني‌هاي تغذيه‌اي در افراد مبتلا به آلزايمر/ نگراني‌هاي تغذيه‌اي در افراد مبتلا به آلزايمر http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:39:28 طبيعت گردي در دوران کرونا براي سلامت روان مفيد است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طبيعت گردي در دوران کرونا براي سلامت روان مفيد است/ طبيعت گردي در دوران کرونا براي سلامت روان مفيد است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:39:09 سالمندان هرگز نبايد اين کارها را انجام دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سالمندان هرگز نبايد اين کارها را انجام دهند/ سالمندان هرگز نبايد اين کارها را انجام دهند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:38:41 راه‌هاي کاهش استرس و بهبود کيفيت زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هاي کاهش استرس و بهبود کيفيت زندگي/ راه‌هاي کاهش استرس و بهبود کيفيت زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:43:21 چطور خشم خود را کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور خشم خود را کنترل کنيم/ چطور خشم خود را کنترل کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:42:51 جوان‌سازي پوست با يخ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/جوان‌سازي پوست با يخ/ جوان‌سازي پوست با يخ http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:32:40 فوايد خاک بازي براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد خاک بازي براي کودکان/ فوايد خاک بازي براي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:32:07 فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه/ فعاليت‌هاي سريع و فوري براي تقويت روحيه http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:31:46 همه چيز انديشه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/همه چيز انديشه است/ همه چيز انديشه است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 14:02:13 کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني/ کاهش وزن سريع با نوشيدني طراوت‌بخش تابستاني http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 13:42:26 مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي/ مصرف مواد قندي و افزايش خطر اختلال شناختي http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 13:16:43 روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري/ روشي ساده در کاهش استرس همه‌گيري http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:45:17 مي‌توانيد شادتر باشيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مي‌توانيد شادتر باشيد/ مي‌توانيد شادتر باشيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:44:56 توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده/ توصيه‌هايي براي مراقبت از بيمار افسرده http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:43:07 غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند/ غذاي سالم به سلامت روان کمک مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:08:16 10 راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي/ 10 راهکار ساده براي افزايش سطح انرژي http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:07:32 اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا/ اختلال استرس در کمين بهبوديافتگان کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:00:46 وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد/ وقتي آلزايمر از کودکي کليد مي‌خورد http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:00:19 چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم/ چگونه ريه‌هاي خود را سالم نگه داريم http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:29:07 پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود/ پس از کرونا شاهد موجي از بيماري‌هاي رواني خواهيم بود http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:28:03 با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد/ با خوردن اين ميوه ديگر سرما نخواهيد خورد http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:00:07 تناسب اندام بعد از 40 سالگي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تناسب اندام بعد از 40 سالگي/ تناسب اندام بعد از 40 سالگي! http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 22:59:35 کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد/ کرونا و تاثيرات رواني؛ چه بايد کرد http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 22:58:43 شما چه مزاجي هستيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شما چه مزاجي هستيد/ شما چه مزاجي هستيد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:22:15 کرونا يا حساسيت؟ مساله اين است! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا يا حساسيت مساله اين است/ کرونا يا حساسيت؟ مساله اين است! http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:21:40 افسرده اي؟ مثبت انديش باش http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسرده اي؟ مثبت انديش باش/ افسرده اي؟ مثبت انديش باش http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:54:25 پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن/ پاکسازي کبد براي کمک به کاهش وزن http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:51:18 اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن/ اوتيسم و رنج ناآگاهي جامعه از آن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 12:52:54 آوار چاقي بر سر سلامت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آوار چاقي بر سر سلامت/ آوار چاقي بر سر سلامت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 12:52:31 راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات/ راهکارهاي جلوگيري از افسردگي در تعطيلات http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:40:57 چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم/ چطور در نوروز معاشرت سالمي داشته باشيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:40:26 بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه/ بيماري شما ريشه عصبي دارد يعني چه http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:11:49 ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن/ ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:45:13 خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي/ خاصيت‌هاي باورنکردني دانه‌هاي کنجد براي سلامتي http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:44:46 ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد/ ورزش کردن هم ساعت خاصي دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:44:23 چرا دست هايم مي لرزند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا دست هايم مي لرزند/ چرا دست هايم مي لرزند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:24:54 گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود/ گام هايي اساسي براي احساس رضايت از خود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:24:30 ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن/ ترفندهاي صبحگاهي براي کاهش موثر وزن http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:42:25 از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم/ از تاثيرات جسمي رواني کرونا چه مي دانيم http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:41:56 بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني/ بهبود اختلال عاطفي فصلي با طبيعت درماني http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:20:45 عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند/ عاملي که سلامت مغز را تهديد مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:20:08 چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم/ چطور در سخت‌ترين شرايط افسرده نباشيم http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:49:26 شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد/ شادي را درتنهايي به خود هديه کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:48:42 يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان/ يک مسکن طبيعي براي دردهاي بي‌درمان http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:45:30 انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند/ انزوا و تنهايي با مغز ما چه مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:44:18 اصول تغذيه در آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اصول تغذيه در آلودگي هوا/ اصول تغذيه در آلودگي هوا http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:51:15 خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود/ خنديدن باعث رضايت از زندگي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:50:52 در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم/ در روزهاي سرد سال چگونه ايمني بدن را بالا ببريم http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:03:45 با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد / با اين تمرين‌ها خوشحالي را به زندگي خود بازگردانيد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:03:19 طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس/ طب سوزني و تاثير آن بر کاهش استرس http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:14:44 روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا/ روشي آسان براي آرام سازي ذهن در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:14:13 رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي/ رهايي از احساس گناه، رهايي از افسردگي http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:13:37 روان درماني کودکان با شن بازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روان درماني کودکان با شن بازي/ روان درماني کودکان با شن بازي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:05:41 بو نکشيد تا لاغر شويد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بو نکشيد تا لاغر شويد/ بو نکشيد تا لاغر شويد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:04:44 تزريق اميدواري با تغيير زندگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تزريق اميدواري با تغيير زندگي/ تزريق اميدواري با تغيير زندگي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:04:02 چرا خوابم نمي برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا خوابم نمي برد/ چرا خوابم نمي برد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:12:36 نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي/ نوشيدني هايي براي تقويت چربي‌سوزي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:12:13 چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم/ چگونه عادت‌هاي بد را ترک کنيم http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:11:42 کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد/ کرونا سردردهاي ميگرني را افزايش مي دهد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:08:12 رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود/ رژيم غذايي گياهي موجب تقويت متابوليسم بدن مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:07:42 اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين/ اين بيماري گاهي شادتان مي‌کند و گاهي غمگين http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:01:19 نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا/ نقش معنويت و آموزه‌هاي قرآني در مواجهه با کرونا http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:41:59 راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون/ راهکارهاي تغذيه اي براي کنترل چربي خون http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:41:25 با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد/ با ورزش کردن بيماري رواني را از خود دور کنيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2020 14:40:17 اصول طلايي قرنطينه خانگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اصول طلايي قرنطينه خانگي/ اصول طلايي قرنطينه خانگي http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:46:56 اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود/ اختلال اضطراب اجتماعي با دارو درمان نمي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:46:22 تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر / تأثير شگفت انگيز موسيقي در درمان بيماري آلزايمر http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:45:50 آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد/ آنفلوانزا گرفته‌ايد؟ اين 14 کار را نکنيد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:32:14 حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني/ حفظ سلامت روان در روزهاي خانه نشيني http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:31:36 نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد/ نااُميدي چگونه مي‌تواند بر سلامت روان تأثير بگذارد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:28:55 5 نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم / 5 نشانه که پس از 30 سالگي بايد جدي بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:28:24 سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ/ سبک زندگي سالم، رمز ملاقات ديرتر با مرگ http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:26:44 پانيک چيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پانيک چيست/ پانيک چيست http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:29:39 آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد/ آيا راهي براي رهايي از آلرژي فصلي وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:29:12 ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند/ ترس از ابتلا به کرونا مردم را رواني مي کند http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:28:38 بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد/ بلاهايي که هواي آلوده سرمان مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:20:58 چگونه بيمار نشويم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بيمار نشويم/ چگونه بيمار نشويم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:20:19 شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا/ شگرد دور زدن افسردگي در بحبوحه كرونا http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:19:35 روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار/ روش هايي براي آرامش ذهن و توقف هجوم افکار http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:07:58 زندگي با استرس را ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/زندگي با استرس را ياد بگيريم/ زندگي با استرس را ياد بگيريم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:07:11 آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است/ آسيب ابتلاي همزمان به آنفلوآنزا و کرونا چقدر است http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:06:39 چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب/ چند ترفند حيرت انگيز براي درمان اضطراب http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 13:59:37 سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان/ سايه ويروس کرونا بر زندگي کودکان http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 13:58:51 اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 تناوب دوره کشت در مزارع آذربایجان غربی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تناوب دوره کشت در مزارع آذربایجان غربی رعایت شود/ تناوب دوره کشت در مزارع آذربایجان غربی رعایت شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2021 11:47:54 تولیدکنندگان سیمان باید کد بورسی داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولیدکنندگان سیمان باید کد بورسی داشته باشند/ تولیدکنندگان سیمان باید کد بورسی داشته باشند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2021 11:02:46 آذربایجان‌غربی همچنان استان نخست کشور درسامانه‌های حمل ونقل هوشمند است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان‌غربی همچنان استان نخست کشور درسامانه‌های حمل ونقل هوشمند است/ آذربایجان‌غربی همچنان استان نخست کشور درسامانه‌های حمل ونقل هوشمند است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2021 11:35:05 طرح سایبان برای باغات سیب آذربایجان غربی اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح سایبان برای باغات سیب آذربایجان غربی اجرایی می شود/ طرح سایبان برای باغات سیب آذربایجان غربی اجرایی می شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2021 13:23:31 تعریض محورهای مهم بین‌المللی استان آذربایجان‌غربی لازم و ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعریض محورهای مهم بین‌المللی استان آذربایجان‌غربی لازم و ضروری است / تعریض محورهای مهم بین‌المللی استان آذربایجان‌غربی لازم و ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2021 12:17:25 ارزش معاملات بورسی آذربایجان‌غربی در یک هفته به ۶۷۲ میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ارزش معاملات بورسی آذربایجان‌غربی در یک هفته به ۶۷۲ میلیارد ریال رسید / ارزش معاملات بورسی آذربایجان‌غربی در یک هفته به ۶۷۲ میلیارد ریال رسید http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2021 11:45:07 بعد از حذف ارز 4200 توماني نمي‌توان جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بعد از حذف ارز 4200 توماني نمي‌توان جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت/ بعد از حذف ارز 4200 توماني نمي‌توان جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:50:27 شرايط کنترل نشود، تورم چند درصدي در پيش خواهيم داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شرايط کنترل نشود، تورم چند درصدي در پيش خواهيم داشت / شرايط کنترل نشود، تورم چند درصدي در پيش خواهيم داشت http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:12:48 صادرات یکساله کنسرسیوم‌های آذربایجان‌غربی به ۵۵۹ هزار یورو رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات یکساله کنسرسیوم‌های آذربایجان‌غربی به ۵۵۹ هزار یورو رسید/ صادرات یکساله کنسرسیوم‌های آذربایجان‌غربی به ۵۵۹ هزار یورو رسید http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2021 13:11:44 ۱.۴ میلیارد ریال برای بهسازی جاده خوی به مرز رازی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/میلیارد ریال برای بهسازی جاده خوی به مرز رازی اختصاص یافت/ ۱.۴ میلیارد ریال برای بهسازی جاده خوی به مرز رازی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2021 13:11:36 نشا کاری چغندر قند مصرف آب در کشور را کاهش می دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نشا کاری چغندر قند مصرف آب در کشور را کاهش می دهد / نشا کاری چغندر قند مصرف آب در کشور را کاهش می دهد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:36:26 کدام عوامل مسبب شکاف بين مردم و مسئولان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کدام عوامل مسبب شکاف بين مردم و مسئولان است / کدام عوامل مسبب شکاف بين مردم و مسئولان است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 12:40:29 عده ای از کارخانه طلای زرشوران تکاب حقوق نجومی می گیرند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عده ای از کارخانه طلای زرشوران تکاب حقوق نجومی می گیرند/ عده ای از کارخانه طلای زرشوران تکاب حقوق نجومی می گیرند http://amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2021 12:30:32 ۳۰۰۰ هکتار از پایاب سد کرم آباد پلدشت در مرحله بهره‌برداری قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۰۰۰ هکتار از پایاب سد کرم آباد پلدشت در مرحله بهره‌برداری قرار دارد / ۳۰۰۰ هکتار از پایاب سد کرم آباد پلدشت در مرحله بهره‌برداری قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2021 12:52:51 نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت/ نرخ بیکاری در آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2021 09:52:05 ۴۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۴۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی شد/ ۴۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2021 11:12:07 بیش از ۶۲ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۶۲ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی در آذربایجان‌غربی انجام شد/ بیش از ۶۲ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2021 11:08:20 پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار هندوانه از اراضی پلدشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار هندوانه از اراضی پلدشت/ پیش بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار هندوانه از اراضی پلدشت http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2021 12:06:22 پارادوکس آمار‌هاي مثبت اقتصادي و خالي‌تر شدن جيب مردم! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پارادوکس آمار‌هاي مثبت اقتصادي و خالي‌تر شدن جيب مردم/ پارادوکس آمار‌هاي مثبت اقتصادي و خالي‌تر شدن جيب مردم! http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:49:42 دریافت پروانه کسب، الزام قانونی برای فعالیت صنفی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دریافت پروانه کسب، الزام قانونی برای فعالیت صنفی است/ دریافت پروانه کسب، الزام قانونی برای فعالیت صنفی است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2021 11:47:59 حذف نقطه حادثه خیز سه راهی آبگرم محور ارومیه - سلماس http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حذف نقطه حادثه خیز سه راهی آبگرم محور ارومیه سلماس / حذف نقطه حادثه خیز سه راهی آبگرم محور ارومیه - سلماس http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2021 12:11:13 مشکل متقاضیان زمین‌های کوثر ارومیه پیگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکل متقاضیان زمین‌های کوثر ارومیه پیگیری می شود/ مشکل متقاضیان زمین‌های کوثر ارومیه پیگیری می شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 15:27:59 تغيير يک قانون بعد از 50 سال http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا دست دولت براي خلق پول و افزايش تورم بسته خواهد شد/ تغيير يک قانون بعد از 50 سال http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:36:01 اتاق اصناف کشاورزی در آذربایجان غربی راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اتاق اصناف کشاورزی در آذربایجان غربی راه‌اندازی می‌شود/ اتاق اصناف کشاورزی در آذربایجان غربی راه‌اندازی می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2021 12:10:31 مشکلي در توليد برق در نيروگاه هاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ مشکلي در توليد برق در نيروگاه هاي آذربايجان غربي وجود ندارد/ مشکلي در توليد برق در نيروگاه هاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:35:23 صرفه جویی بیش از ۱۵۳ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صرفه جویی بیش از ۱۵۳ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی/ صرفه جویی بیش از ۱۵۳ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2021 10:46:29 بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ تن کالا از مرز بازرگان وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ تن کالا از مرز بازرگان وارد کشور شد/ بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ تن کالا از مرز بازرگان وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2021 10:43:00 ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت تنش آبی در کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت تنش آبی در کشور اختصاص یافت/ ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت تنش آبی در کشور اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2021 12:30:23 بیش از ۱۲۹ میلیون دلار کالا از مرز بازرگان صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۱۲۹ میلیون دلار کالا از مرز بازرگان صادر شد/ بیش از ۱۲۹ میلیون دلار کالا از مرز بازرگان صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2021 14:20:41 ۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های آذربایجان غربی تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های آذربایجان غربی تخصیص یافت / ۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های آذربایجان غربی تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2021 13:48:34 بیش از ۵۲۸ هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۵۲۸ هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود / بیش از ۵۲۸ هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 14:33:12 نظارت جدي بر روند توزيع شرط اصلي ايجاد ثبات در بازار مرغ است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت جدي بر روند توزيع شرط اصلي ايجاد ثبات در بازار مرغ است/ نظارت جدي بر روند توزيع شرط اصلي ايجاد ثبات در بازار مرغ است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:36:22 ثبت‌نام بیش از ۴۵۰۰ نفر در طرح ملی مسکن آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت‌نام بیش از ۴۵۰۰ نفر در طرح ملی مسکن آذربایجان‌غربی انجام شد/ ثبت‌نام بیش از ۴۵۰۰ نفر در طرح ملی مسکن آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2021 12:18:25 ۳۱۲ طرح اقتصادی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی درآذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۱۲ طرح اقتصادی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی درآذربایجان غربی وجود دارد/ ۳۱۲ طرح اقتصادی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی درآذربایجان غربی وجود دارد http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2021 16:01:29 قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند/ قاچاقچیان احشام در آذربایجان غربی ۳میلیارد ریال جریمه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:39:58 برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد/ برداشت بیومس از مزرعه بزرگ پرورش آرتمیا در میاندوآب آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jun 2021 16:40:01 ۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد/ ۱۳۹ پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2021 11:22:47 ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد/ ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۶ شهر آذربایجان‌غربی آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2021 16:22:57 پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت بیش از۵ هزار تن سیراز مزارع آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2021 16:10:14 تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی / تشکیل پرونده تخلف ارزی ۵۹ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2021 12:22:27 صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد/ صادرات از آذربایجان‌غربی ۶ برابر شد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2021 14:04:00 زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد/ زیرساخت های سردخانه ای آذربایجان غربی توسعه یابد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jun 2021 15:38:40 بايد از فرصت هاي تجاري در مرزهاي کشور استفاده بهينه کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بايد از فرصت هاي تجاري در مرزهاي کشور استفاده بهينه کرد/ بايد از فرصت هاي تجاري در مرزهاي کشور استفاده بهينه کرد http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:33:34 اشتغالزایی برای ۲۲۲۲ نفر با افتتاح ۴ طرح توسعه ای صنعتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اشتغالزایی برای ۲۲۲۲ نفر با افتتاح ۴ طرح توسعه ای صنعتی در آذربایجان غربی/ اشتغالزایی برای ۲۲۲۲ نفر با افتتاح ۴ طرح توسعه ای صنعتی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2021 11:15:02 ستاد اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي واحدهاي توليدي مشکل دار را شناسايي کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ستاد اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي واحدهاي توليدي مشکل دار را شناسايي کند/ ستاد اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي واحدهاي توليدي مشکل دار را شناسايي کند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:06:33 گره کور هنر صنعت فرش‌بافي در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/گره کور هنر صنعت فرش‌بافي در آذربايجان‌غربي/ گره کور هنر صنعت فرش‌بافي در آذربايجان‌غربي http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:01:22 ۱۰۰ هزار تن علوفه و نهاده‌های دامی به زودی در سطح کشور توزیع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ۱۰۰ هزار تن علوفه و نهاده‌های دامی به زودی در سطح کشور توزیع می‌شود / ۱۰۰ هزار تن علوفه و نهاده‌های دامی به زودی در سطح کشور توزیع می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 May 2021 13:06:35 تمدید مهلت یک هفته ای اتوبوسرانی ارومیه نسبت به اعلام وضعیت فعالیت توسط رانندگان http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تمدید مهلت یک هفته ای اتوبوسرانی ارومیه نسبت به اعلام وضعیت فعالیت توسط رانندگان/ تمدید مهلت یک هفته ای اتوبوسرانی ارومیه نسبت به اعلام وضعیت فعالیت توسط رانندگان http://amanatazarbaijan.com/ 19 May 2021 11:35:07 عملیات راهسازی پروژه تکاب-شاهین‌دژ و میاندوآب در ۶ قطعه اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ عملیات راهسازی پروژه تکاب شاهین‌دژ و میاندوآب در ۶ قطعه اجرا می‌شود / عملیات راهسازی پروژه تکاب-شاهین‌دژ و میاندوآب در ۶ قطعه اجرا می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2021 13:20:33 کمک ۶ میلیارد ریالی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به مراکز درمانی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمک ۶ میلیارد ریالی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به مراکز درمانی آذربایجان غربی/ کمک ۶ میلیارد ریالی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به مراکز درمانی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:18:34 صنایع بسته بندی و سورتینگ در آذربایجان غربی بسیار کم رونق است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صنایع بسته بندی و سورتینگ در آذربایجان غربی بسیار کم رونق است/ صنایع بسته بندی و سورتینگ در آذربایجان غربی بسیار کم رونق است http://amanatazarbaijan.com/ 16 May 2021 11:47:14 اجرای کامل قانون، مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد را رفع می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای کامل قانون، مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد را رفع می‌کند/ اجرای کامل قانون، مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد را رفع می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 12 May 2021 18:31:40 خلا 10 روزه جوجه‌ريزي باعث کمبود مرغ در آذربايجان‌غربي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خلا 10 روزه جوجه‌ريزي باعث کمبود مرغ در آذربايجان‌غربي شد/ خلا 10 روزه جوجه‌ريزي باعث کمبود مرغ در آذربايجان‌غربي شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:25:12 ريسک بازار سرمايه در آستانه انتخابات افزايش مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ريسک بازار سرمايه در آستانه انتخابات افزايش مي‌يابد/ ريسک بازار سرمايه در آستانه انتخابات افزايش مي‌يابد http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:23:02 خلا ۱۰ روزه جوجه‌ریزی باعث کمبود مرغ در آذربایجان‌غربی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خلا ۱۰ روزه جوجه‌ریزی باعث کمبود مرغ در آذربایجان‌غربی شد/ خلا ۱۰ روزه جوجه‌ریزی باعث کمبود مرغ در آذربایجان‌غربی شد http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2021 11:03:17 مراحل نهایی تبدیل فرودگاه خوی به مرز هوایی بین المللی در دست اقدام است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مراحل نهایی تبدیل فرودگاه خوی به مرز هوایی بین المللی در دست اقدام است/ مراحل نهایی تبدیل فرودگاه خوی به مرز هوایی بین المللی در دست اقدام است http://amanatazarbaijan.com/ 06 May 2021 19:08:25 معدوم سازی بالغ بر ۳ تن انواع فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معدوم سازی بالغ بر ۳ تن انواع فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی/ معدوم سازی بالغ بر ۳ تن انواع فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 May 2021 13:28:45 1500 واحد صنفي اروميه پروانه کسب خود را باطل کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واحد صنفي اروميه پروانه کسب خود را باطل کردند/ 1500 واحد صنفي اروميه پروانه کسب خود را باطل کردند http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 22:54:39 معيشت کارگران در انتظار طرح و برنامه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معيشت کارگران در انتظار طرح و برنامه/ معيشت کارگران در انتظار طرح و برنامه http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 22:50:08 ایمن‌سازی مسیر مرز بازرگان در دستور کار جدی سازمان راهداری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ایمن‌سازی مسیر مرز بازرگان در دستور کار جدی سازمان راهداری است/ ایمن‌سازی مسیر مرز بازرگان در دستور کار جدی سازمان راهداری است http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2021 11:45:46 23 هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ تن نهاده دامی در آذربایجان غربی توزیع شد/ 23 هزار تن نهاده دامی در آذربایجان غربی توزیع شد http://amanatazarbaijan.com/ 01 May 2021 11:35:31 مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز مطلوب برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز مطلوب برخوردار است/ مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز مطلوب برخوردار است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2021 20:18:01 ساماندهی پایانه مسافری ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ ساماندهی پایانه مسافری ارومیه ضروری است/ ساماندهی پایانه مسافری ارومیه ضروری است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Apr 2021 13:02:33 افزایش قیمت خرید گندم بهترین مشوق برای گندم‌کاران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش قیمت خرید گندم بهترین مشوق برای گندم‌کاران است/ افزایش قیمت خرید گندم بهترین مشوق برای گندم‌کاران است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Apr 2021 11:42:58 کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی بدون داشتن اعتبار در جغرافیای خاص نامزدهای انتخاباتی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی بدون داشتن اعتبار در جغرافیای خاص نامزدهای انتخاباتی ممنوع است / کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی بدون داشتن اعتبار در جغرافیای خاص نامزدهای انتخاباتی ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Apr 2021 13:06:46 بوم‌گردي و احياي روستاها؛ اشتباه‌ها را تکرار نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بوم‌گردي و احياي روستاها؛ اشتباه‌ها را تکرار نکنيم/ بوم‌گردي و احياي روستاها؛ اشتباه‌ها را تکرار نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:58:05 عواملي که فاصله کتابخانه‌ها از جامعه را روزبه‌روز بيشتر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/عواملي که فاصله کتابخانه‌ها از جامعه را روزبه‌روز بيشتر مي‌کند/ عواملي که فاصله کتابخانه‌ها از جامعه را روزبه‌روز بيشتر مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Apr 2021 13:57:42 صادرات بیش از ۲.۹ میلیارد دلاری کالا از گمرکات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات کالا از گمرکات آذربایجان غربی/ صادرات بیش از ۲.۹ میلیارد دلاری کالا از گمرکات آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2021 11:28:20 ١٠٠ میلیارد ریال برای تکمیل بزرگراه ارومیه - سرو تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/١٠٠ میلیارد ریال برای تکمیل بزرگراه ارومیه سرو تخصیص یافت/ ١٠٠ میلیارد ریال برای تکمیل بزرگراه ارومیه - سرو تخصیص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2021 11:26:04 مسیرهای چالدران به خوی و چایپاره به جاده اصلی ارتقا یافتند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مسیرهای چالدران به خوی و چایپاره به جاده اصلی ارتقا یافتند/ مسیرهای چالدران به خوی و چایپاره به جاده اصلی ارتقا یافتند http://amanatazarbaijan.com/ 17 Apr 2021 10:46:08 مردم آذربایجان غربی نگران کمبود مرغ نباشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مردم آذربایجان غربی نگران کمبود مرغ نباشند/ مردم آذربایجان غربی نگران کمبود مرغ نباشند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2021 19:50:19 وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد گاوداری ۵۰ هزار راسی ‌در ‌سلماس موافقت کرد‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد گاوداری ۵۰ هزار راسی ‌در ‌سلماس موافقت کرد‌/ وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد گاوداری ۵۰ هزار راسی ‌در ‌سلماس موافقت کرد‌ http://amanatazarbaijan.com/ 14 Apr 2021 11:02:50 مرجوع شدن 656 تن محصول کشاورزی وارداتی آلوده از آذربایجان‌غربی به کشور مبدا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرجوع شدن 656 تن محصول کشاورزی وارداتی آلوده از آذربایجان‌غربی به کشور مبدا/ مرجوع شدن 656 تن محصول کشاورزی وارداتی آلوده از آذربایجان‌غربی به کشور مبدا http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2021 13:43:38 مدیریت نوین زنجیره تامین در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مدیریت نوین زنجیره تامین در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد شود/ مدیریت نوین زنجیره تامین در بخش کشاورزی آذربایجان غربی ایجاد شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:41:01 دولت بازار را رها کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/دولت بازار را رها کرده است/ دولت بازار را رها کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 12:40:13 وضعيت اقتصاد ايران در سال جديد بهتر از سال 99 نخواهد بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعيت اقتصاد ايران در سال جديد بهتر از سال 99 نخواهد بود/ وضعيت اقتصاد ايران در سال جديد بهتر از سال 99 نخواهد بود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 12:37:53 محور میاندوآب- سرچم تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محور میاندوآب سرچم تکمیل می شود/ محور میاندوآب- سرچم تکمیل می شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2021 11:58:09 ۱۵ هزار میلیارد ریال در شبکه های آبیاری آذربایجان غربی هزینه شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۵ هزار میلیارد ریال در شبکه های آبیاری آذربایجان غربی هزینه شده است/ ۱۵ هزار میلیارد ریال در شبکه های آبیاری آذربایجان غربی هزینه شده است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Apr 2021 15:07:49 بخشنامه های دست و پاگیر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بخشنامه های دست و پاگیر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است/ بخشنامه های دست و پاگیر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2021 11:20:12 تولید برق در نیروگاه سد مهاباد ۶ هزار مگاوات افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید برق در نیروگاه سد مهاباد ۶ هزار مگاوات افزایش یافت/ تولید برق در نیروگاه سد مهاباد ۶ هزار مگاوات افزایش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2021 13:32:01 ۳۹۱ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی به کشت گندم اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۳۹۱ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی به کشت گندم اختصاص یافت/ ۳۹۱ هزار هکتار از مزارع آذربایجان غربی به کشت گندم اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Apr 2021 13:25:19 ۶۰ فقره پروانه با سرمایه ۵۵۳ میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۶۰ فقره پروانه با سرمایه ۵۵۳ میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی صادر شد/ ۶۰ فقره پروانه با سرمایه ۵۵۳ میلیارد ریالی در آذربایجان‌غربی صادر شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2021 10:04:59 نجات‌بخشی از خطر انقراض گیاهان خوراکی در آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نجات‌بخشی از خطر انقراض گیاهان خوراکی در آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار گرفت/ نجات‌بخشی از خطر انقراض گیاهان خوراکی در آذربایجان‌غربی در دستور کار قرار گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2021 19:12:23 آذربایجان‌غربی آماده تقویت مراودات تجاری با اربیل عراق است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ آذربایجان‌غربی آماده تقویت مراودات تجاری با اربیل عراق است/ آذربایجان‌غربی آماده تقویت مراودات تجاری با اربیل عراق است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Apr 2021 19:04:52 خلع یدسرمایه گذاران فاقد اهلیت معادن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خلع یدسرمایه گذاران فاقد اهلیت معادن آذربایجان غربی/ خلع یدسرمایه گذاران فاقد اهلیت معادن آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Mar 2021 14:54:56 آذربایجان غربی جزو استانهای شاخص در صنعت طیور است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان غربی جزو استانهای شاخص در صنعت طیور است/ آذربایجان غربی جزو استانهای شاخص در صنعت طیور است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:16:53 بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت/ بیش از ۲۴ هزار تن انواع نهاده ویژه دام سبک و سنگین به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2021 14:05:51 نظارت ها در کشور مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نظارت ها در کشور مغفول مانده است/ نظارت ها در کشور مغفول مانده است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:53:26 صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است/ صد درصد افزايش دستمزد کارگران بازهم ناکافي است http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:41:58 ۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد/ ۸۷۰ مورد بازرسی از بازار مرغ در آذربایجان‌غربی انجام شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Feb 2021 13:14:54 انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر / انباشت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر http://amanatazarbaijan.com/ 26 Feb 2021 19:53:46 بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی / بهره برداری از ۲۶ طرح ابرسانی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 23 Feb 2021 13:19:13 تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد/ تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:23:25 آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد / آذربايجان‌غربي استانداردهاي پيشرفته‌شدن را دارد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Feb 2021 15:23:01 مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود/ مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2021 23:26:08 تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید/ تصفیه خانه مدول ٢ شهرک صنعتی خوی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2021 11:53:15 مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند/ مسئولان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:33:38 با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد/ با ارز 17 هزار و 500 توماني چه بلايي بر سر کارگران مي‌آيد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:18:57 کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد/ کمبود کالاي اساسي در بازارهاي آذربايجان غربي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 14:58:15 ۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید/ ۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2021 12:10:21 کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد/ کمبود کالای اساسی در بازارهای آذربایجان غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Feb 2021 11:53:44 فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست/ پيشرفت در عرصه‌هاي گوناگون بدون توسعه فرهنگي پايدار نيست http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:01:10 جايي که ادبيات و سينما به هم مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جريان‌شناسي اقتباس در سينماي ايران/ جايي که ادبيات و سينما به هم مي‌رسند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:00:15 خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند/ خط قرمزهايي که تاريخ سينما را سانسور مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:32:13 دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است/ دانش گالري‌داران در توسعه اقتصاد هنر اثرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:43:46 صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است/ صداوسيما اعتبار خود را از دست داده است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:43:09 نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز/ نقش تعليم و تربيت در جامعه امروز http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:16:40 گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود/ گره کور کتاب‌سازي به دست مجلس و دولت باز مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:16:18 ۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است / ۱۴ موزه در آذربایجان غربی در حال ساخت است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2021 12:51:23 زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد/ زمزمه‌هاي افزايش قيمت نوشت‌افزار در آستانه سال تحصيلي جديد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:27:51 رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند/ رسانه ها نقش تاثيرگذاري در امر مبارزه با فساد دارند http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:16:42 پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ پردیس سینمایی ارومیه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2021 12:21:31 آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب¬‌زدايي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب زدايي مي‌شود/ آيا سانسور، بهانه‌اي براي رقيب¬‌زدايي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:29:03 طرحي که ايران را حذف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرحي که ايران را حذف مي‌کند/ طرحي که ايران را حذف مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:27:49 دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است/ دخل و تصرف در محدوده حريم کليساي مارسرگيز اروميه جرم است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:44:21 آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا/ آينده‌ هنرهاي تجسمي؛ زشت يا زيبا http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:41:04 چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است/ چرا نقش موسيقي ايراني در جامعه کم‌رنگ شده است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:40:42 بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد/ بیش از 23هزار نفر در حوزه های آموزش وپرورش آذربایجان غربی کنکور خواهند داد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 14:29:55 مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است/ مشکل رسانه‌هاي ما رويدادمحوري است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:44:36 "پول پرقدرت" اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ پول پرقدرت اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد/ "پول پرقدرت" اجازه اجراي عدالت آموزشي را نمي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:33:28 سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد/ سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان غربی افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2021 13:43:08 زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه/ زخم برخي رسانه‌ها بر روح و روان جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:46:13 فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند/ فروبستگي فرهنگي جامعه را بي‌حس مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:48:39 کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند/ کدام رفتارهاي انتخاباتي رسانه‌ها، حقوق مردم را پايمال مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:44:01 کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند/ کانديداهاي رياست‌جمهوري فاقد ايده فرهنگي‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:09:20 برخي از شفافيت "طرح جواني جمعيت" هراس دارند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برخي از شفافيت طرح جواني جمعيت هراس دارند/ برخي از شفافيت "طرح جواني جمعيت" هراس دارند! http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:06:42 خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي / خطر عدالت‌طلبي در غياب کثرت‌گرايي http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:06:17 گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است / گفتمان و آزادي انديشه در حکومت‌هاي دموکراتيک رنگ باخته است http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:03:41 آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند/ آيين‌هاي ما در يک مونگوليسم فرهنگي فراموش شده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:03:19 کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا/ کنسرت هايي به قيمت گزاف کرونا! http://amanatazarbaijan.com/ 17 May 2021 13:02:54 رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات/ رکن چهارم دموکراسي و مهندسي افکار عمومي در انتخابات http://amanatazarbaijan.com/ 10 May 2021 12:32:36 کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه/ کتاب، همچنان کالاي غير ضروري در جامعه http://amanatazarbaijan.com/ 03 May 2021 23:01:00 افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ/ افزايش دانش سواد رسانه‌اي يا تمرکز روي فيلترينگ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Apr 2021 14:23:12 100 هزار نفر از نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ / 100 هزار نفر از نيروهاي ‌آموزش و پرورش تعيين تکليف شدند‌ http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:34:36 ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است/ ميزان انحراف مناره شمس در 2 قرن گذشته ثابت بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:33:11 فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است / فرهنگ در آستانه‌ي انحطاط است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Apr 2021 13:32:41 مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند/ مردم بايد فيلم خوب را در سينما با خيال راحت تماشا کنند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Mar 2021 12:12:37 طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود/ طرح ايجاد باغ ‌موزه در پادگان اروميه عملياتي مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Mar 2021 19:46:10 خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات/ خوب و بدِ شبکه‌هاي اجتماعي براي ادبيات http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2021 14:45:16 نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي/ نقش انقلاب اسلامي در تحول فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2021 15:26:21 تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب/ تلخ و شيرين نمايشگاه مجازي کتاب http://amanatazarbaijan.com/ 02 Feb 2021 22:51:36 نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه/ نمايشگاه مجازي يا مجاز از نمايشگاه http://amanatazarbaijan.com/ 25 Jan 2021 03:46:19 هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود/ هم افزايي نمايندگان مجلس و دولت منجر به تحقق عدالت آموزشي مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:05:23 سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده/ سرانجام موسيقي انقلابي؛ به حاشيه رانده شده http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2021 12:04:37 آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است/ آذربايجان غربي مملو از نام آوران ملي است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:06:50 موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها/ موسيقي اقوام زنجيره اتصال فرهنگ‌ها http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:06:23 احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود/ احترام به آثار تاريخي بايد به فرهنگ تبديل شود http://amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2020 14:23:44 تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم/ تبليغات يا بازي با اعصاب و روان مردم http://amanatazarbaijan.com/ 14 Dec 2020 13:09:13 بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟/ بودجه ساخت نخستین پردیس سینمایی ارومیه کجا هزینه شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 09 Dec 2020 13:19:16 ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است/ ساخت پرديس سينمايي شمال‌ غرب کشور در اروميه در انتظار تخصيص بودجه است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:48:09 تنديس"رسانه برتر" "نصيب آرازآذربايجان شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تنديس سانه برتر نصيب آرازآذربايجان شد/ تنديس"رسانه برتر" "نصيب آرازآذربايجان شد http://amanatazarbaijan.com/ 23 Nov 2020 13:25:00 اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم/ اوضاع نامناسب موزه‌ها در روزهاي کرونايي و نگاه حمايتي به مردم http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:30:11 سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند/ سندهاي ملي هنري چرا و چگونه تهيه مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2020 13:29:46 فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم/ فرهنگ بد يا فرهنگ خوب نداريم http://amanatazarbaijan.com/ 09 Nov 2020 14:30:36 اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم/ اين کرسي را از سينماي مستند دريغ نکنيم http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:12:07 شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند/ شرايطِ سختي که مطبوعات در آن قرار گرفته‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:11:29 کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است/ کرونا فرهنگ را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Nov 2020 19:11:06 چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد/ چراغ سينماهاي اروميه خاموش شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:09:10 حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ/ حضور مردم پيش‌شرطِ پررنگِ اقتصاد فرهنگ http://amanatazarbaijan.com/ 26 Oct 2020 11:08:46 کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي/ کپي رايت مهمان ناخوانده صنايع فرهنگي http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:01:05 کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت/ کرونا و تغيير شيوه توليد موسيقي؛ کيفيّت فداي کميّت http://amanatazarbaijan.com/ 19 Oct 2020 14:00:27 موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود/ موفقيت در ديپلماسي فرهنگي چگونه حاصل مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:33:55 فضاي مجازي، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي، تهديد يا فرصت/ فضاي مجازي، تهديد يا فرصت http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:24:32 ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی / ضربه اقتصادی کرونا بر پیکره سینماهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:10:57 شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني- اسلامي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني اسلامي / شمس تبريزي؛ عارف و انديشمندي ستُرگ در فرهنگ ايراني- اسلامي http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:09:00 در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم / در برابر نقد سر تعظيم فرود بياوريم http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 14:07:38 نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم/ نمايشگاه مجازي کتاب؛ مذموم يا مفيد و مهم http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:53:51 غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي/ غفلت از ساخت سريال‌هاي تاريخي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2020 23:53:08 تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است/ تزریق قطره‌چکانی اعتبارات علت تاخیر اجرای پروژه شمس تبریزی است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Sep 2020 14:04:34 نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي/ نمايشگاه کتاب از ابهام تا نمايشگاه مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2020 13:58:29 سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي جنگ سينمايي براي صلح است/ سينماي جنگ سينمايي براي صلح است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:50:27 کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند/ کتب اينترنتي مشکلي براي کتاب‌هاي فيزيکي ايجاد نمي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:49:46 سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود/ سینماهای فعال آذربایجان‌غربی بیش از ۲ برابر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:11:35 داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد/ داد فعالان موسيقي از ترانه‌هاي بي‌محتوا درآمد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:14:14 شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود / شهرک صنعتي ويژه چاپ بايد در استان راه‌اندازي شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2020 14:13:38 موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود/ موانع توسعه علمی شرکت های دانش بنیان آذربایجان غربی رفع شود http://amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2020 16:04:07 بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد/ بازار چاپ آذربایجان‌غربی ظرفیت حضور بین‌المللی دارد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2020 15:17:40 فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است/ فضاي مجازي رسانه هاي اصلي را به حاشيه رانده است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:39:42 تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است/ تعزيه بازنمايي فرهنگ دفاع از مظلوم و صلح‌طلبي ايرانيان است http://amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2020 14:38:43 بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟/ بي‌تعهدي به حقوق مالکيت فکري تا کي؟ http://amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2020 14:57:36 سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا / سينماي اعتراض در ايران از طغيان کيميايي تا سهم‌خواهي حاتمي‌کيا http://amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2020 14:52:24 مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند/ مهمان هايي که در تلويزيون نقره داغ مي شوند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:30:13 حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات/ حمايت يارانه‌اي و محتواي غني، دو نياز اصلي مطبوعات http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2020 14:29:47 ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما/ ظرفيت مغفول شبکه‌هاي استاني صداوسيما http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2020 14:09:35 مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند / مخاطبان تلويزيون به کجا کوچ کرده‌اند http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2020 14:03:16 پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود/ پيوند با گذشته در ادبيات کودک و نوجوان ناديده گرفته مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 13:00:03 ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم/ ماسک بر صورت مجسمه‌ها؛ فرهنگ‌سازي يا ونداليسم http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:58:28 براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند/ براي راويان کرونا که اغلب فراموش مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 13:12:31 کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق/ کتاب‌فروشان در دوراهي تجارت و اخلاق http://amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2020 12:50:31 کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت / کتاب قافيه را به نان و مسکن باخت http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2020 12:51:45 پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور / پایان عملیات عمرانی فاز نخست بزرگترین مجتمع گردشگری شمال‌غرب کشور http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2020 12:00:54 موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است/ موسیقی سنتی آذربایجان مورد غفلت واقع شده است http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2020 11:08:22 سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف / سينماي فقير ايران عاملي براي بلعيدن پول‌هاي کثيف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:15:25 بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست / بحران روزنامه‌نگاري مکتوب فراتر از تأثير کروناست http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2020 11:14:12 فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي/ فقر سواد رسانه اي در فضاي مجازي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:06:19 سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر/ سياه و سفيد اثر کرونا در عرصه فرهنگ و هنر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2020 11:05:49 فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ دروغ‌گويي / فرهنگ دروغ‌گويي! http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:13:22 شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند/ شيوع کرونا خبر را متحول مي‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Jun 2020 14:12:29 پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت/ پول کثيف؛ افسانه يا واقعيت http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:38:39 کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق/ کپي رايت؛ عاملي حياتي براي توسعه صنايع خلاق http://amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2020 11:38:12 کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کرونا خير است يا شر/ کرونا خير است يا شر http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:11:51 آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر/ آسيب‌هاي رشد و توسعه نامتوازن در هنر http://amanatazarbaijan.com/ 18 May 2020 13:10:45 اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 ۷۰ درصد جامعه هدف در آذربایجان‌غربی واکسینه می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۷۰ درصد جامعه هدف در آذربایجان‌غربی واکسینه می‌شوند / ۷۰ درصد جامعه هدف در آذربایجان‌غربی واکسینه می‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2021 16:04:22 ۶۴۶ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را در آذربایجان غربی آغاز کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۶۴۶ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را در آذربایجان غربی آغاز کردند/ ۶۴۶ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را در آذربایجان غربی آغاز کردند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2021 11:16:29 جامعه باید همواره جایگاه معلمی را تکریم کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جامعه باید همواره جایگاه معلمی را تکریم کند/ جامعه باید همواره جایگاه معلمی را تکریم کند http://amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2021 11:14:12 ماجرای پیدا شدن پوکه آمپول‌های امحا شده درحاشیه رودخانه مهاباد چه بود؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ماجرای پیدا شدن پوکه آمپول‌های امحا شده درحاشیه رودخانه مهاباد چه بود؟ / ماجرای پیدا شدن پوکه آمپول‌های امحا شده درحاشیه رودخانه مهاباد چه بود؟ http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2021 11:53:38 تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون نفر در آذربایجان غربی واکسینه شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آذربایجان غربی واکسینه شدند/ تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون نفر در آذربایجان غربی واکسینه شدند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2021 10:59:41 ۲۷ پروژه عمرانی طی هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۷ پروژه عمرانی طی هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی افتتاح می شود/ ۲۷ پروژه عمرانی طی هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی افتتاح می شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:18:07 حيات چندميليون نفر به احياي درياچه اروميه وابسته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حيات چندميليون نفر به احياي درياچه اروميه وابسته است/ حيات چندميليون نفر به احياي درياچه اروميه وابسته است http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 12:12:15 بافت فرسوده ارومیه نوسازی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بافت فرسوده ارومیه نوسازی شود/ بافت فرسوده ارومیه نوسازی شود http://amanatazarbaijan.com/ 20 Sep 2021 10:48:29 توجه نکردن به احیای دریاچه ارومیه یک تهدید زیست محیطی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توجه نکردن به احیای دریاچه ارومیه یک تهدید زیست محیطی است / توجه نکردن به احیای دریاچه ارومیه یک تهدید زیست محیطی است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2021 19:06:07 تزریق روزانه واکسن کرونا در آذربایجان‌غربی به ۶۸ هزار دُز رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تزریق روزانه واکسن کرونا در آذربایجان‌غربی به ۶۸ هزار دُز رسید/ تزریق روزانه واکسن کرونا در آذربایجان‌غربی به ۶۸ هزار دُز رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2021 19:02:52 هیچ مشکل امنیتی در مرزهای آذربایجان‌غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هیچ مشکل امنیتی در مرزهای آذربایجان‌غربی وجود ندارد/ هیچ مشکل امنیتی در مرزهای آذربایجان‌غربی وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2021 11:37:26 ۲۱۲۲ نفر در بخشهای کرونایی آذربایجان غربی بستری هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۱۲۲ نفر در بخشهای کرونایی آذربایجان غربی بستری هستند/ ۲۱۲۲ نفر در بخشهای کرونایی آذربایجان غربی بستری هستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2021 13:42:33 ۳۵ مرکز خرید سیب صنعتی در ارومیه دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۵ مرکز خرید سیب صنعتی در ارومیه دایر می شود/ ۳۵ مرکز خرید سیب صنعتی در ارومیه دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:40:49 تمهيدات لازم براي جلوگيري از ترک تحصيل دانش آموزان در ايام کرونا اتخاذ شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تمهيدات لازم براي جلوگيري از ترک تحصيل دانش آموزان در ايام کرونا اتخاذ شود/ تمهيدات لازم براي جلوگيري از ترک تحصيل دانش آموزان در ايام کرونا اتخاذ شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Sep 2021 22:39:32 آمار مبتلایان به کرونا در آذربایجان غربی همچنان ۴ رقمی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آمار مبتلایان به کرونا در آذربایجان غربی همچنان ۴ رقمی است / آمار مبتلایان به کرونا در آذربایجان غربی همچنان ۴ رقمی است http://amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2021 11:42:28 عمليات اجرايي سد باراندوز چاي از سر گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ عمليات اجرايي سد باراندوز چاي از سر گرفته شود/ عمليات اجرايي سد باراندوز چاي از سر گرفته شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:49:12 هر 50 ثانيه يک نفر درآذربايجان‌غربي به کرونا مبتلا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هر 50 ثانيه يک نفر درآذربايجان‌غربي به کرونا مبتلا مي‌شود/ هر 50 ثانيه يک نفر درآذربايجان‌غربي به کرونا مبتلا مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:39:26 انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی در هنگ مرزی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی در هنگ مرزی ارومیه / انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی در هنگ مرزی ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 23 Aug 2021 12:17:54 راه اندازی بخش بستری صحرایی در محوطه بیمارستان امام خمینی چایپاره http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/راه اندازی بخش بستری صحرایی در محوطه بیمارستان امام خمینی چایپاره/ راه اندازی بخش بستری صحرایی در محوطه بیمارستان امام خمینی چایپاره http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2021 13:10:13 موضوع حمله خرس به زن پیرانشهری در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/موضوع حمله خرس به زن پیرانشهری در دست بررسی است/ موضوع حمله خرس به زن پیرانشهری در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2021 13:01:49 اعمال ممنوعیت های تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعمال ممنوعیت های تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی/ اعمال ممنوعیت های تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 16 Aug 2021 13:28:56 دستگیری عوامل نزاع و درگیری دختران و پسران پارک امین ارومیه http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دستگیری عوامل نزاع و درگیری دختران و پسران پارک امین ارومیه/ دستگیری عوامل نزاع و درگیری دختران و پسران پارک امین ارومیه http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2021 12:40:03 تخصیص تمام بیمارستان های آذربایجان غربی به بیماران کرونایی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تخصیص تمام بیمارستان های آذربایجان غربی به بیماران کرونایی/ تخصیص تمام بیمارستان های آذربایجان غربی به بیماران کرونایی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2021 12:38:49 تداوم وضعیت بحرانی درآذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ تداوم وضعیت بحرانی درآذربایجان غربی/ تداوم وضعیت بحرانی درآذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2021 13:13:10 ۳۱ تریلی حامل سرم از مرز بازرگان وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۱ تریلی حامل سرم از مرز بازرگان وارد کشور شد / ۳۱ تریلی حامل سرم از مرز بازرگان وارد کشور شد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2021 12:54:37 جاری شدن فاضلابهای خانگی تکاب به رودخانه های سطح شهر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جاری-شدن-فاضلابهای-خانگی-تکاب-به-رودخانه-های-سطح-شهر/ جاری شدن فاضلابهای خانگی تکاب به رودخانه های سطح شهر http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 14:14:07 عامل تصادف خیابان کاشانی ارومیه دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/عامل تصادف خیابان کاشانی ارومیه دستگیر شد/ عامل تصادف خیابان کاشانی ارومیه دستگیر شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 14:04:34 فوتي هاي کرونا در آذربايجان غربي دو رقمي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فوتي هاي کرونا در آذربايجان غربي دو رقمي شد/ فوتي هاي کرونا در آذربايجان غربي دو رقمي شد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 09:54:52 افزایش ۳ برابری آتش سوزی در مراتع و جنگل های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزایش ۳ برابری آتش سوزی در مراتع و جنگل های آذربایجان غربی/ افزایش ۳ برابری آتش سوزی در مراتع و جنگل های آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2021 13:07:41 فوتی های کرونا در آذربایجان غربی دو رقمی شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فوتی های کرونا در آذربایجان غربی دو رقمی شد/ فوتی های کرونا در آذربایجان غربی دو رقمی شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2021 12:13:29 ۳۰ قبضه سلاح جنگی در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۰ قبضه سلاح جنگی در ارومیه کشف شد/ ۳۰ قبضه سلاح جنگی در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2021 11:04:25 اعضای هیات‌رییسه نخستین سال شورای ششم شهر ارومیه انتخاب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعضای هیات‌رییسه نخستین سال شورای ششم شهر ارومیه انتخاب شدند/ اعضای هیات‌رییسه نخستین سال شورای ششم شهر ارومیه انتخاب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2021 14:16:07 رزمایش اطفای حریق مراتع در ۳ هکتار از عرصه‌های ملی خوی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رزمایش اطفای حریق مراتع در ۳ هکتار از عرصه‌های ملی خوی اجرا شد/ رزمایش اطفای حریق مراتع در ۳ هکتار از عرصه‌های ملی خوی اجرا شد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Aug 2021 12:30:13 مرکز ارزیابی احیاء دریاچه ارومیه در ۳۰ کیلومتری این شهر فعالیت می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مرکز ارزیابی احیاء دریاچه ارومیه در ۳۰ کیلومتری این شهر فعالیت می‌کند/ مرکز ارزیابی احیاء دریاچه ارومیه در ۳۰ کیلومتری این شهر فعالیت می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2021 14:38:07 آمار آسيب‌هاي اجتماعي نبايد به صورت پنهاني باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آمار آسيب‌هاي اجتماعي نبايد به صورت پنهاني باشند/ آمار آسيب‌هاي اجتماعي نبايد به صورت پنهاني باشند http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:11:05 ظرفيت بيمارستان هاي مرجع کرونايي اروميه در حال تکميل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ظرفيت بيمارستان هاي مرجع کرونايي اروميه در حال تکميل است / ظرفيت بيمارستان هاي مرجع کرونايي اروميه در حال تکميل است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:07:44 طرح احياي درياچه اروميه نزديک به 100 درصد پيشرفت دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح احياي درياچه اروميه نزديک به 100 درصد پيشرفت دارد/ طرح احياي درياچه اروميه نزديک به 100 درصد پيشرفت دارد http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:07:14 ظرفیت بیمارستان های مرجع کرونایی ارومیه در حال تکمیل است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ظرفیت بیمارستان های مرجع کرونایی ارومیه در حال تکمیل است/ ظرفیت بیمارستان های مرجع کرونایی ارومیه در حال تکمیل است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2021 17:23:33 ۲ محور شمال آذربایجان غربی بر اثر سیل بسته شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲ محور شمال آذربایجان غربی بر اثر سیل بسته شد / ۲ محور شمال آذربایجان غربی بر اثر سیل بسته شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2021 10:47:51 حال تالاب های آذربایجان غربی خوب نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حال تالاب های آذربایجان غربی خوب نیست/ حال تالاب های آذربایجان غربی خوب نیست http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2021 10:46:11 دما در آذربایجان غربی تا ۶ درجه کاهش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دما در آذربایجان غربی تا ۶ درجه کاهش می یابد/ دما در آذربایجان غربی تا ۶ درجه کاهش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 12:08:36 نزدیک ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نزدیک ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد/ نزدیک ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان‌غربی کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 12:05:52 پروژه تونل انتقال آب به درياچه اروميه پاييز امسال به صورت کامل افتتاح مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پروژه تونل انتقال آب به درياچه اروميه پاييز امسال به صورت کامل افتتاح مي‌شود/ پروژه تونل انتقال آب به درياچه اروميه پاييز امسال به صورت کامل افتتاح مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jul 2021 11:52:10 ۲۰هزار پرس غذای گرم در آذربایجان غربی در عید غدیر طبخ می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ ۲۰هزار پرس غذای گرم در آذربایجان غربی در عید غدیر طبخ می شود/ ۲۰هزار پرس غذای گرم در آذربایجان غربی در عید غدیر طبخ می شود http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2021 12:04:04 مسدود بودن کانال های انتقال آب از علل وقوع سیل در آذربایجان غربی بود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسدود بودن کانال های انتقال آب از علل وقوع سیل در آذربایجان غربی بود/ مسدود بودن کانال های انتقال آب از علل وقوع سیل در آذربایجان غربی بود http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 15:24:46 ۲۱۰ فقره پرونده تخلف برای توزیع کنندگان مصالح ساختمانی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۱۰ فقره پرونده تخلف برای توزیع کنندگان مصالح ساختمانی تشکیل شد/ ۲۱۰ فقره پرونده تخلف برای توزیع کنندگان مصالح ساختمانی تشکیل شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 15:22:54 اروميه از محروميت پنهان در مناطق حاشيه نشين رنج مي برد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اروميه از محروميت پنهان در مناطق حاشيه نشين رنج مي برد/ اروميه از محروميت پنهان در مناطق حاشيه نشين رنج مي برد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jul 2021 14:51:22 سیل به آذربایجان غربی ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سیل به آذربایجان غربی ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت زد/ سیل به آذربایجان غربی ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2021 11:12:28 نزدیک ٢٠ هزار نفر در آذربایجان غربی پشت نوبت مستمری بگیری هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نزدیک ٢٠ هزار نفر در آذربایجان غربی پشت نوبت مستمری بگیری هستند/ نزدیک ٢٠ هزار نفر در آذربایجان غربی پشت نوبت مستمری بگیری هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2021 11:09:55 سیل به روستاهای آغ دره تکاب خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سیل به روستاهای آغ دره تکاب خسارت زد/ سیل به روستاهای آغ دره تکاب خسارت زد http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2021 11:42:00 بارش در حوضه دریاچه ارومیه پس از ۵۱ روز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بارش در حوضه دریاچه ارومیه پس از ۵۱ روز / بارش در حوضه دریاچه ارومیه پس از ۵۱ روز http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2021 14:27:43 بیش از سه چهارم سالمندان در آذربایجان غربی واکسن کرونا زدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از سه چهارم سالمندان در آذربایجان غربی واکسن کرونا زدند/ بیش از سه چهارم سالمندان در آذربایجان غربی واکسن کرونا زدند http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2021 14:24:32 ناکامی تیم ضد انقلاب در ورود به کشور از مرزهای غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ناکامی تیم ضد انقلاب در ورود به کشور از مرزهای غربی / ناکامی تیم ضد انقلاب در ورود به کشور از مرزهای غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2021 12:13:37 ۹۸ درصد اوراق قضایی در آذربایجان‌غربی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۹۸ درصد اوراق قضایی در آذربایجان‌غربی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود/ ۹۸ درصد اوراق قضایی در آذربایجان‌غربی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2021 12:11:33 دولت آینده باید از ظرفیت عظیم مدیریتی بانوان استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دولت آینده باید از ظرفیت عظیم مدیریتی بانوان استفاده کند/ دولت آینده باید از ظرفیت عظیم مدیریتی بانوان استفاده کند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2021 12:08:21 شهردار تازه سرکار آمده استيضاح مي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شوراي شهري که بعد از سال‌ها وظايف خود را به ياد آورد/ شهردار تازه سرکار آمده استيضاح مي شود http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jul 2021 14:38:05 ستاد ساماندهی امور جوانان بستر لازم برای پیگیری مطالبات جوانان را فراهم کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ستاد ساماندهی امور جوانان بستر لازم برای پیگیری مطالبات جوانان را فراهم کند/ ستاد ساماندهی امور جوانان بستر لازم برای پیگیری مطالبات جوانان را فراهم کند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Jul 2021 12:08:07 کمبود تخت برای پذیرش بیماران کرونایی در آذربایجان غربی نداریم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کمبود تخت برای پذیرش بیماران کرونایی در آذربایجان غربی نداریم/ کمبود تخت برای پذیرش بیماران کرونایی در آذربایجان غربی نداریم http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2021 12:08:20 زلزله ۵ ریشتری نقده خسارت جانی در پی نداشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/زلزله ۵ ریشتری نقده خسارت جانی در پی نداشت/ زلزله ۵ ریشتری نقده خسارت جانی در پی نداشت http://amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2021 12:07:10 سامانه شهروندسپاری می تواند در مبارزه با فساد اداری نقش اساسی ایفا کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سامانه شهروندسپاری می تواند در مبارزه با فساد اداری نقش اساسی ایفا کند/ سامانه شهروندسپاری می تواند در مبارزه با فساد اداری نقش اساسی ایفا کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2021 14:09:20 موضوع مرگ مادرباردار در بیمارستان مهزاد ارومیه در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/موضوع مرگ مادرباردار در بیمارستان مهزاد ارومیه در دست بررسی است/ موضوع مرگ مادرباردار در بیمارستان مهزاد ارومیه در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2021 14:06:39 رعایت موارد بهداشتی در آذربایجان‌غربی نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رعایت موارد بهداشتی در آذربایجان‌غربی نگران کننده است/ رعایت موارد بهداشتی در آذربایجان‌غربی نگران کننده است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:47:45 با رهاسازي آب به درياچه اروميه امکان تامين آب شرب را نخواهيم داشت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با رهاسازي آب به درياچه اروميه امکان تامين آب شرب را نخواهيم داشت / با رهاسازي آب به درياچه اروميه امکان تامين آب شرب را نخواهيم داشت http://amanatazarbaijan.com/ 05 Jul 2021 13:34:24 ۲۲۷ اثر تاریخی آذربایجان غربی نیازمند مرمت مداوم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۲۷ اثر تاریخی آذربایجان غربی نیازمند مرمت مداوم است/ ۲۲۷ اثر تاریخی آذربایجان غربی نیازمند مرمت مداوم است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2021 11:10:36 طی سالیان گذشته توجهی به سیاست های جمعیتی کشور نشده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طی سالیان گذشته توجهی به سیاست های جمعیتی کشور نشده است/ طی سالیان گذشته توجهی به سیاست های جمعیتی کشور نشده است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2021 11:04:56 آخرین وضعیت کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آخرین وضعیت کرونا در آذربایجان غربی/ آخرین وضعیت کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2021 13:28:43 پلدشتی ها از کمبود پزشک متخصص رنج می‌برند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پلدشتی ها از کمبود پزشک متخصص رنج می‌برند/ پلدشتی ها از کمبود پزشک متخصص رنج می‌برند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jun 2021 13:27:17 گرما احتمال آتش‌سوزي در جنگل‌هاي استان را افزايش مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ گرما احتمال آتش‌سوزي در جنگل‌هاي استان را افزايش مي‌دهد/ گرما احتمال آتش‌سوزي در جنگل‌هاي استان را افزايش مي‌دهد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:41:05 واکسيناسيون کرونا فعلا براي زير 70 سال در آذربايجان غربي انجام نمي شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/واکسيناسيون کرونا فعلا براي زير 70 سال در آذربايجان غربي انجام نمي شود/ واکسيناسيون کرونا فعلا براي زير 70 سال در آذربايجان غربي انجام نمي شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:34:58 قتل‌هاي ناموسي که خودکشي اعلام مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قتل‌هاي ناموسي که خودکشي اعلام مي‌شوند/ قتل‌هاي ناموسي که خودکشي اعلام مي‌شوند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:23:05 تعارضي بين احياي درياچه اروميه وکشاورزي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تعارضي بين احياي درياچه اروميه وکشاورزي وجود ندارد/ تعارضي بين احياي درياچه اروميه وکشاورزي وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:21:56 رهاسازي آب از سد تکاب به سرعت متوقف شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رهاسازي آب از سد تکاب به سرعت متوقف شود/ رهاسازي آب از سد تکاب به سرعت متوقف شود http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:20:19 اشکواژه‌هاي آخرين وداع http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اشکواژه‌هاي آخرين وداع/ اشکواژه‌هاي آخرين وداع http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jun 2021 13:18:24 ۱۳ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۳ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در ارومیه کشف شد/ ۱۳ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در ارومیه کشف شد http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2021 13:22:09 شنا در آب‌های غیرمجاز جان ۱۴نفر را گرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شنا در آب‌های غیرمجاز جان ۱۴نفر را گرفت/ شنا در آب‌های غیرمجاز جان ۱۴نفر را گرفت http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2021 13:19:59 مصدومیت ۱۸۸۹ نفر در تصادفات جاده ای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصدومیت ۱۸۸۹ نفر در تصادفات جاده ای آذربایجان غربی/ مصدومیت ۱۸۸۹ نفر در تصادفات جاده ای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2021 12:16:00 پیگیر برخورد با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران هستیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پیگیر برخورد با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران هستیم/ پیگیر برخورد با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران هستیم http://amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2021 15:56:46 دمای ارومیه به ۳۷ درجه سانتی گراد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دمای ارومیه به ۳۷ درجه سانتی گراد افزایش می یابد/ دمای ارومیه به ۳۷ درجه سانتی گراد افزایش می یابد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2021 14:23:24 خشکسالی، تولید گندم را در آذربایجان غربی کاهش داد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خشکسالی، تولید گندم را در آذربایجان غربی کاهش داد/ خشکسالی، تولید گندم را در آذربایجان غربی کاهش داد http://amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2021 14:18:18 پرونده شهرداری ارومیه در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پرونده شهرداری ارومیه در دست بررسی است/ پرونده شهرداری ارومیه در دست بررسی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:38:48 تراز دریاچه ارومیه ۵۵ سانتیمتر کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تراز دریاچه ارومیه ۵۵ سانتیمتر کاهش یافت/ تراز دریاچه ارومیه ۵۵ سانتیمتر کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 20 Jun 2021 13:23:30 دمای آذربایجان غربی چهار درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دمای آذربایجان غربی چهار درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد/ دمای آذربایجان غربی چهار درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2021 13:52:40 منتخبان دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ منتخبان دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه معرفی شدند/ منتخبان دوره ششم شورای اسلامی شهر ارومیه معرفی شدند http://amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2021 13:47:48 اعطای ۶ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بافنده فرش در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعطای ۶ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بافنده فرش در آذربایجان غربی/ اعطای ۶ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بافنده فرش در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2021 13:57:08 سرانه فضای سبز در شهر ارومیه افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرانه فضای سبز در شهر ارومیه افزایش یابد/ سرانه فضای سبز در شهر ارومیه افزایش یابد http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2021 13:49:56 ۲۱ باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۱ باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد/ ۲۱ باند مواد مخدر در آذربایجان غربی منهدم شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 14:11:25 کوچ عشاير آذربايجان‌غربي به مناطق ييلاقي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کوچ عشاير آذربايجان‌غربي به مناطق ييلاقي آغاز شد/ کوچ عشاير آذربايجان‌غربي به مناطق ييلاقي آغاز شد http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 13:15:45 وضعيت کرونا در آذربايجان غربي بسيار شکننده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعيت کرونا در آذربايجان غربي بسيار شکننده است/ وضعيت کرونا در آذربايجان غربي بسيار شکننده است http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 13:15:05 حدود 30 درصد ايراني‌ها زير خط فقر مطلق هستند! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حدود 30 درصد ايراني‌ها زير خط فقر مطلق هستند/ حدود 30 درصد ايراني‌ها زير خط فقر مطلق هستند! http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2021 13:13:53 منابع و امکانات شهرداری ارومیه باید به صورت بهینه استفاده شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/منابع و امکانات شهرداری ارومیه باید به صورت بهینه استفاده شود/ منابع و امکانات شهرداری ارومیه باید به صورت بهینه استفاده شود http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jun 2021 12:27:36 بستری شدگان کرونا در آذربایجان‌غربی پس از ۲.۵ ماه همچنان سه رقمی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بستری شدگان کرونا در آذربایجان‌غربی همچنان سه رقمی است/ بستری شدگان کرونا در آذربایجان‌غربی پس از ۲.۵ ماه همچنان سه رقمی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jun 2021 11:19:26 نقش خشونت در قتل‌هاي خانوادگي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نقش خشونت در قتل‌هاي خانوادگي/ نقش خشونت در قتل‌هاي خانوادگي http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:47:39 آذربایجان‌غربی آماده برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه‌های جهان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان‌غربی آماده برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه‌های جهان است/ آذربایجان‌غربی آماده برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه‌های جهان است http://amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2021 14:36:49 تنش آبی تابستان امسال در آذربایجان غربی دور از انتظار نیست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تنش آبی تابستان امسال در آذربایجان غربی دور از انتظار نیست/ تنش آبی تابستان امسال در آذربایجان غربی دور از انتظار نیست http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 15:13:23 189 مرکز، واکسيناسيون عليه کرونا را در آذربايجان غربي انجام مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ واکسيناسيون عليه کرونا را در آذربايجان غربي انجام مي‌دهند/ 189 مرکز، واکسيناسيون عليه کرونا را در آذربايجان غربي انجام مي‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:31:10 نقش خيزش انقلابي پانزده خرداد در تحولات سياسي ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نقش خيزش انقلابي پانزده خرداد در تحولات سياسي ايران/ نقش خيزش انقلابي پانزده خرداد در تحولات سياسي ايران http://amanatazarbaijan.com/ 31 May 2021 13:27:10 آتش بخشی از جنگل‌های سردشت در آذربایجان‌غربی را فراگرفت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آتش بخشی از جنگل‌های سردشت در آذربایجان‌غربی را فراگرفت/ آتش بخشی از جنگل‌های سردشت در آذربایجان‌غربی را فراگرفت http://amanatazarbaijan.com/ 30 May 2021 11:18:16 ۲۶۵هکتار از مراتع و جنگل های آذربایجان غربی در آتش سوخت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۲۶۵هکتار از مراتع و جنگل های آذربایجان غربی در آتش سوخت/ ۲۶۵هکتار از مراتع و جنگل های آذربایجان غربی در آتش سوخت http://amanatazarbaijan.com/ 29 May 2021 12:02:36 روزانه ۵۰۰ تن سیب از آذربایجان غربی صادر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روزانه ۵۰۰ تن سیب از آذربایجان غربی صادر می‌شود/ روزانه ۵۰۰ تن سیب از آذربایجان غربی صادر می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 27 May 2021 20:23:51 آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در آذربایجان غربی/ آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 26 May 2021 13:40:48 ۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان ارومیه آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان ارومیه آزاد شدند/ ۱۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان ارومیه آزاد شدند http://amanatazarbaijan.com/ 25 May 2021 11:53:32 سیاسی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود / پاسخ ایران به عناصر ضدانقلاب درصورت اخلال درامنیت کشور کوبنده خواهدبود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2021 18:46:41 به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود/ به مشکلات حوزه تعلیم و تربیت در مدارس رسیدگی شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2021 18:45:01 وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد/ وزیر کشور حکم شهردار ارومیه را صادر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2021 23:26:24 شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است/ شایسته‌سالاری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Aug 2021 15:21:02 دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد/ دولت سيزدهم ديوار بي‌اعتمادي بين مردم و دولت را فرو بريزد http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 10:15:55 نمره مردودي دولت روحاني http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آمار دقيق صادرات ايران در سال 1399 براي اولين بار منتشر شد/ نمره مردودي دولت روحاني http://amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2021 09:54:00 مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود/ مشکلات 5 شهر آذربايجان‌غربي سريع رفع‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 02 Aug 2021 13:34:11 منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت/ منتخبين ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي آذربايجان غربي در امانت http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:30:10 رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس دولت آينده کيست/ رئيس دولت آينده کيست http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jun 2021 20:29:44 شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی/ شناسایی و انهدام گروه های اخلالگر انتخابات درمرزهای آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2021 16:23:21 رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند/ رئیس جمهور آینده باید ظرفیت‌های هر استان را شناسایی کند http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jun 2021 13:52:31 حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند / حضور پرشور مردم در انتخابات آتی نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jun 2021 15:36:51 بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود / بسیاری از مشکلات کشور با انتخاب درست در انتخابات برطرف می‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:36:24 نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي/ نبودشفافيت آفت بزرگ شوراها در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 24 May 2021 12:15:05 وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است/ وظیفه همه شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2021 19:16:50 شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است/ شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است http://amanatazarbaijan.com/ 09 May 2021 11:06:56 ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۵۳۷۶ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 11 Apr 2021 12:13:53 ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند/ ۲۸۴۷ نفر در شوراهای اسلامی روستاهای آذربایجان‌غربی داوطلب شدند http://amanatazarbaijan.com/ 08 Apr 2021 20:40:02 ۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند/ ۵۷۷ داوطلب شوراهای اسلامی روستا در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 06 Apr 2021 11:17:04 تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد/ تمامی تحرکات در مرزهای شمال غرب تحت رصد سپاه قرار دارد http://amanatazarbaijan.com/ 04 Apr 2021 10:01:03 داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید/ داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آذربایجان‌غربی به مرز هزار نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 16 Mar 2021 11:50:46 آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر / آينده ي مبهم يک »رييس جمهور سابق« ديگر http://amanatazarbaijan.com/ 15 Mar 2021 14:04:26 ۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند/ ۱۶۳ نفر برای انتخابات شوراهای شهر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2021 20:17:37 جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد/ جمهوری اسلامی سبب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Jan 2021 13:54:47 مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند/ مسئولان زمينه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:44:23 درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد / درمانده شدن دولت چه بر سر ايران مي‌آورد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2021 13:43:40 وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است/ وحدت شیعه و سنی یکی از ضروریات جامعه است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2021 16:42:17 چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا ايراني‌ها سياست را بدون «عدد و رقم» درک مي‌کنند/ چرا ايراني‌ها سياست را بدون »عدد و رقم« درک مي‌کنند http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2021 15:10:08 مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند/ مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به جهانیان و فتنه گران نشان دادند http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2020 13:22:18 دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است/ دولت در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال محرومیت‌زدایی است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2020 13:42:38 ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است/ ایجاد تنش و اختلاف بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است http://amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2020 12:11:07 ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است/ ترور دانشمندان هسته اي نشانه زوال دشمنان ايران است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2020 13:54:48 ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد/ ترور دانشمند هسته‌ای، خصلت تروریستی آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد http://amanatazarbaijan.com/ 29 Nov 2020 13:49:22 شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است / شهادت و ترور سرمایه های حقیقی کشور نتیجه مذاکره با استکبار است http://amanatazarbaijan.com/ 28 Nov 2020 10:53:30 آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آخرين سال تحصيلي قرن/ آخرين سال تحصيلي قرن http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:23:39 بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند/ بيمارستان هاي خصوصي بيماران کرونايي پذيرش مي کنند http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:20:57 فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي/ فرياد مطالبه گري يا تخريب سياسي! http://amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2020 01:13:49 قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قره‌باغ متعلق به آذربايجان است/ قره‌باغ متعلق به آذربايجان است http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 12:56:04 مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران/ مناقشه قره‌باغ؛ اختلاف در ايران http://amanatazarbaijan.com/ 05 Oct 2020 12:51:10 دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد/ دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ قانونی عمل کرد http://amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2020 12:52:23 قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است/ قدرت ملت ایران به همه دنیا ثابت شده است http://amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2020 13:58:31 تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند/ تمامي آزادي‌خواهان بايد در مقابل اهانت به مقدسات اسلامي بايستند http://amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2020 14:44:11 آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد/ آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای برقراری و توسعه روابط با اتریش دارد http://amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2020 14:38:29 چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آيا اسرائيل پشت پرده حادثه نطنز است/ چهار نکته درباره انفجار در مرکز غني‌سازي نطنز http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2020 12:53:06 وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است/ وجود قوميت‌ها در آذربايجان‌غربي فرصتي طلايي براي توسعه است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:17:26 گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود/ گفتمان ‌مجلس يازدهم مبارزه با ‌‌فساد مي‌شود http://amanatazarbaijan.com/ 03 Mar 2020 12:16:10 تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی/ تدارک ۲۱۱۷ صندوق اخذ رای برای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 20 Feb 2020 14:19:29 ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد/ ۱۲۵ مورد تخلف انتخاباتی در آذربایجان‌غربی احصا شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Feb 2020 14:18:38 دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است/ دامن زدن به مباحث قوميتي در روند برگزاري انتخابات ممنوع است http://amanatazarbaijan.com/ 17 Feb 2020 07:42:23 ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است/ ۱۲کرسی مجلس به ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی اختصاص یافته است http://amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2020 14:05:47 اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد/ اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در آذربایجان غربی اعلام شد http://amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2020 14:24:22 داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید/ داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم در ارومیه به ۷۰ نفر رسید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2020 12:40:02 قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست/ قهر کردن با صندوق هاي راي به هيچ وجه به مصلحت کشور نيست http://amanatazarbaijan.com/ 10 Feb 2020 16:16:18 جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است/ جدایی دین از سیاست از هجمه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 08 Feb 2020 16:14:31 بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است / بيان مسائل قوميتي در انتخابات نشان از کوته‌فکري است http://amanatazarbaijan.com/ 03 Feb 2020 16:04:50 مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است/ مقدمات برگزاری پرشور انتخابات در آذربایجان غربی مهیا شده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Jan 2020 14:32:12 وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است/ وجود سلایق مختلف بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار است http://amanatazarbaijan.com/ 23 Jan 2020 11:34:05 تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی / تاکید بر برخورد جدی‌تر با تبلیغ انتخاباتی زودهنگام در آذربایجان‌غربی http://amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2020 11:19:54 جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است/ جلب مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو وظیفه ای همگانی است http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2020 14:03:03 نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند/ نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برای امنیت دو کشورتلاش می کنند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Jan 2020 11:43:23 صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟/ صلاحیت کدام نمایندگان آذربایجان‌غربی برای مجلس یازدهم تایید شد؟ http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jan 2020 13:03:36 انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست/ انقلابي‌گري فقط چفيه انداختن بر گردن نيست http://amanatazarbaijan.com/ 13 Jan 2020 14:12:33 صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد/ صلاحیت ۱۳۳ نامزد انتخاباتی آذربایجان‌غربی تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2020 12:53:21 ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود/ ۲۱۱۷ شعبه اخذ رأی در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرا دایر می شود http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2020 12:37:24 مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسیر مقاومت سد نمی شود/ مسیر مقاومت سد نمی شود http://amanatazarbaijan.com/ 04 Jan 2020 11:54:24 ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است/ ساخت گرم‌خانه در ارومیه مهمترین گام در ساماندهی متکدیان است http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:50:38 عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا/ عوامل داخلی دلیل نفوذ آمریکا http://amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2019 13:45:22 ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است/ ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2019 10:35:50 مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند/ مردم باید با بصیرت و آگاهی نماینده صالح را انتخاب کنند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2019 11:40:10 تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است/ تایید یا رد صلاحیت داوطلبان مجلس با لابی‌گری و رایزنی، تهمت به شورای نگهبان است http://amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2019 11:31:37 صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد / صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان مجلس یازدهم در ارومیه تایید شد http://amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2019 11:10:07 اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند/ اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پایبند قانون باشند http://amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2019 12:19:06 مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند/ مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را در موضوع بنزین نمی‌دهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Nov 2019 15:25:47 استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است/ استکبارستیزی گفتمان عمومی ایران است http://amanatazarbaijan.com/ 04 Nov 2019 16:22:48 فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند/ فرمانداران زمينه حضور سلايق مختلف سياسي را در انتخابات فراهم کنند http://amanatazarbaijan.com/ 21 Oct 2019 15:36:39 داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند/ داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:45:12 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:34:29 بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:11:11 اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت/ اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 10:28:35 رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان خبرداد/ رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:48:20 رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی/ رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:08:20 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05