در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

فرهنگی > هنر و ارزش مديريت آن

گروه فرهنگي:مقوله " مديريت هنر " در واقع بيانگر اصول مدون مديريت براي هنرمندي است که قصد مديريت دارد و يا بيامگر شناخت مفاهيم و کاربرده هاي انواع هنرها، براي مديري است که هدفش اداره يک پروژه هنري است.

  گروه فرهنگي:مقوله " مديريت هنر " در واقع بيانگر اصول مدون مديريت براي هنرمندي است که قصد مديريت دارد و يا بيامگر شناخت مفاهيم و کاربرده هاي انواع هنرها، براي مديري است که هدفش اداره يک پروژه هنري است.
  عليرضا للکامي مدير هنري و تهيه کننده توليد آثار موسيقيايي در ياداشتي عنوان کرد: اهميت و ارزش تعريف و بيان ماهيت دانش ومديريت هنري و نيز تعيين حوزه هاي فعاليت آن و در پي ، روشن نمودن وظايف و نقش مدير هنري در هرگروه ، از طريق پژوهش ، آموزشهاي کاربردي ، اين دانش و فن ، متناسب با فرهنگ ، سنن ، آداب و رسوم و باورهاي مذهبي و قومي ميسر مي گردد.
  هنر مديريت
  اگرچه به کار بردن واژه مديريت ،اغلب معناي رياست و رياست کردن را به اشتباه، به ذهن متبادر مي کند اما با تعاريفي که در اختيار داريم ، مديريت ، هنر و دانشي است که کاربرد و اعمال آن مخصوص به هيچ شغل و يا سن و جنس و گروه خاصي نيست .هر فردي در محدوده زندگي شخصي و گروهي خود به نوعي مدير اعمال و کردار خود مي باشد.
  ما هر کاري را که به خوبي انجام مي شود ، نوعي " هنر" مي دانيم . مديريت سالم و موفق نيز مي تواند خود، به عنوان هنري ارزشمند تعريف شود.بنابراين ، آن کسي که خوب مديريت مي کند خود هنرمندي است که در حوزه مديريت ، ارتباط موفق را ايجاد مي کند و راههاي استفاده بهينه از اصول قوانين مديريتي را در برنامه ريزيها ، تصميم گيريها و نظير آن مي شناسد و به کار مي برد
  مديريت هنر
  بحث مديريت در هنر ( مديريت بر هنرها) يعني توانايي برنامه ريزي ، سازماندهي ، رهبري و کنترل در پروژه ها ويا سازمانهاي فرهنگي هنري ،که اين پنج عامل به عنوان " ارکان مديريت " يا چرخه مديريت " عنوان مي گردند.
  آنچه يک مدير مسئول بايد بر آن اشراف داشته باشد ، بهره گيري از کاربردهاي امور هنري در مجموعه در اختيار خود با استفاده از ارکان مديريت مي باشد ذکر اين نکته حائز اهميت است که مقوله " مديريت هنر " در واقع بيانگر اصول مدون مديريت براي هنرمندي است که قصد مديريت دارد و يا بيامگر شناخت مفاهيم و کاربرده هاي انواع هنرها، براي مديري است که هدفش اداره يک پروژه هنري است.
  نقش " مديريت هنري " و موثر بودن حضور " مدير هنري " در هريک از حوزه هاي فعاليت اجتماعي بر اساس نوع فعاليتها و هدفمندي همان فعاليت اجتماعي ، تعيين و تبيين ميگردد که با ذکر نمونه هايي عيني مي توان جهت هاي نگر هريک را به طور کلي بيان نمود
  از اين رو مي توان عنوان نمود رشد و ارتقائ صحيح يک خواننده يا بازيگري غير از استعداد و علاقه وي مدير هنري ، در چشم انداز آتي اين افراد نقش  موثر و تاثير پذير دارد . در هنر اعم از هنرمندان اکثر کشورها که هنر آنها متکي به شخص است قطعا با تفحصي کوتاه نقش مدير هنري را در آن توسط فردي حس خواهيد نمود. لذا در ايران هم براي ويترين بهتر در عرصه هاي گوناگون هنري ، مديريت هنري نقش به سزايي دارد
  به گزارش امانت به نقل از راه دانا، توصيه مي گردد که علاقمندان به هنر قبل از هرگونه هزينه هاي گزاف و جلوگيري از سوء استفاده از افراد سود جو با مدير هنري جهت اهداف آتي خود مشاوره نمايند تا بتوانند هم به روياهاي خود جامه عمل بپوشانند و هم دست سودجويان را کوتاه کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی