در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸

دین و اندیشه > معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است

گروه دين و انديشه:عضو هئيت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اين که معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است، اظهار داشت: معنويت مدرن براي عرصه دين داري و فرهنگ اجتماعي يک آسيب جدي به شمار مي آيد.

  گروه دين و انديشه:عضو هئيت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اين که معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است، اظهار داشت: معنويت مدرن براي عرصه دين داري و فرهنگ اجتماعي يک آسيب جدي به شمار مي آيد.
  برنامه شعبده شوم با موضوع بررسي جنگ نرم و جنبش ‌ها و عرفان هاي معنوي نو پديد، با حضور محمدحسين شيخ شعاعي (دکتراي عرفان، نويسنده و پژوهشگر عرفان هاي نوظهور) و دسيد مسلم مدني (دکتراي عرفان و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران) از شبکه راديويي گفت و گو روي آنتن رفت.
  در اين برنامه محمدحسين شيخ شعاعي با اشاره به اين که در بررسي عرفان هاي نوپديد بسياري از مباحث ريشه اي بايد مورد بررسي قرار بگيرند، گفت: عدم توجه و مباحث جامع در روند تحليل عرفان هاي نوپديد باعث مي شود تا نتيجه صحبت هاي و بررسي ها به صورت ناقص در اختيار مردم قرار بگيرند و کارکرد مقابله محور نداشته باشند.
  وي با اشاره به ضرورت مرور گذشته بشر در هنگام تحليل عرفان هاي نوپديد، اظهار داشت: در حالت کلي مطالعه گذشته بايد در مسيري باشد که پيش بيني هاي در مورد آينده را به همراه بياورد.
  اين پژوهشگر عرفان هاي نوظهور با اشاره به تمام آسيب هاي اجتماعي در فرد ريشه دارند، عنوان کرد: در شکل گيري آسيب هاي اجتماعي فرد نسبت به کنش ها بيروني واکنشي را از خود بروز مي دهد که بر اساس معيارهاي موجود در اجتماع ناهنجار تشخيص داده مي شوند.
  وي با بيان اين که در جنبش هاي نوپديد ديني مساله اصلي افراد در بحران معنا شکل مي گيرد، تصريح کرد: بحران معنا از جمله موضوعاتي است که در ابتداي امر غرب را گرفتار کرد و در همين بستر معنويت هاي نوپديد ضرورت پيدا کرده و گسترش يافتند.
  محمدحسين شيخ شعاعي در مصاحبه با راديو گفت و گو با اشاره به اين که معنويت هاي نوظهور در ابتداي شکلگيري مساله جهان غرب بوده است، عنوان کرد: با گذشته سال هاي بسيار موضوع معنويت هاي نوظهور و بحران معنا امروزه به مساله کشور ما نيز تبديل شده است.
  وي در ادامه اضافه کرد: با ورود علم به عرصه حيات انسان و تشديد گرايش تجربه گرايي و حواله دادن همه حقيقت ها به تجربه، دين اعتبار خود را براي پاسخ دادن به برخي از سوالات بشر از دست داد و بر همين اساسا بشر به وضعيت جديدي وارد شد. قبل از ورود علم به حيات بشر و تشديد تجربه گرايي بشر بسياري از سوال هاي خود با استفاده از دين پاسخ مي داد.
  در ادامه برنامه شعبده شوم از شبکه راديويي گفت و گو سيد مسلم مدني با اشاره به معنويت هاي نو يک شرايط تاريخي و اجتماعي در غرب است که پس از جنگ جهاني اول و دوم شکل گرفته اند، گفت: عدم پاسخگويي دين هاي رسمي به نياز انسان حاضر در زمان جنگ هاي جهاني در جهان غرب در شکل گيري معنويت هاي نوپديد تاثير بسزايي دارند. ارتباط داشتن با ادياني مانند يهوديت و مسيحيت در زمان جنگ هاي جهاني زمينه گسسته شدن از جهان امروزي را براي انسان مدرن فراهم مي کند.
  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران افزود: رهايي و آزادي از عرصه جنگ و جهاني امروزي براي انسان غربي به معناي اتصال به معنويت معنا مي گيرد.
  وي با اشاره به اين که معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است، اظهار داشت: معنويت مدرن براي عرصه دين داري و فرهنگ اجتماعي يک آسيب جدي به شمار مي آيد.
  سيد مسلم مدني با اشاره به اين که عرفان نوظهور در تمدن مدرن غربي به وجود آمده است، عنوان کرد: لذت يکي از مهم ترين پديده هايي است که در زمينه پر از خشونت تمدن مدرن غربي به وجود آمده است، چرا که انسان درد کشيده حاضر در جنگ هاي جهاني همواره به دنبال بيشتري لذت و آرامش مي گردد.
  به گزارش امانت به نقل از مهر،وي اضافه کرد: لذت نامحدود مي تواند هميشه به دنبال خود روابط و خشونت هاي نامحدودي را ايجاد کند. که از جمله آن مي توان به روابط جنسي آزاد اشاره کرد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی