در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دین و اندیشه > جمعيت اسلامي عليه فرديت سرمايه داري

کيوان سليماني گروه دين و انديشه:اهتمام به تقويت »هويت جمعي« اسلامي در جمهوري اسلامي و همچنين جماعت هاي اسلامي کشورهاي مختلف جهان در جهت تحقق آرمان جهان معنوي عادلانه اسلام، مأموريت مهم افراد، جمعيت ها، جوامع و جمهوري اسلامي است.

  گروه دين و انديشه:اهتمام به تقويت »هويت جمعي« اسلامي در جمهوري اسلامي و همچنين جماعت هاي اسلامي کشورهاي مختلف جهان در جهت تحقق آرمان جهان معنوي عادلانه اسلام، مأموريت مهم افراد، جمعيت ها، جوامع و جمهوري اسلامي است.
   يکي از بزرگترين خطرهايي که اسلام براي نظام سرمايه داري ايجاد مي کند ناشي از خصلت جمع گرايانه آن است؛ علاوه بر »معنويت« و »عدالت«، »جمعيت« نيز متغيري مهم با »هويت« مستقل است که از سوي اسلام مورد توجه ويژه قرار گرفته و در تضاد با فردگراييِ آيين سرمايه داري است. عنصر جمعيت در تحقق معنويت و عدالت هم نقش کليدي دارد.
  فردگرايي از اصول محوري سرمايه سالاري مدرن است. سرمايه داري اقتصادي و فرهنگي بر فردگرايي و جمع زدايي هر چه بيشتر تأکيد دارد، فردهايي پراکنده در فرهنگ متکثر و اقتصاد خودخواهانه.
   در مثالي ساده اين پراکنده سازي ذهني و عيني، مشابه تفرقه افکني و پراکنده سازي سربازان يک لشگر نظامي و سپس سلطه و مديريت بر آن است!
  اسلام به شدت بر جمع گرايي تأکيد مي_کند، از سطح خرد اخوت و خانواده تا قوميت و محله تا جماعت و مدينه و تا جمهوريت و جهان اسلامي. البته صرف جمعيت فاقد ماهيت و ارزش مستقل است اما عامل و زمينه تحقق مطلوب هدف مستقل »معنويت در ضمن عدالت« است. در آيين اسلام، هم عدالتخواهي و قيام به قسط با تمام راهبردهاي دروني همچون زکات و انفاق و جهاد با فقر و فساد و تبعيض، جمعي است و هم معنويت و عبادت همچون نماز و حج و زيارت و حتي اعتکاف.
  جالب است که در سلوک صحيح عرفان اسلامي هم تأکيد زيادي بر توجه به اجتماع از يک سو و تأکيد بر رفيق و جمع سلوکي و جمع از سوي ديگر شده است. اسلام فراتر از »عرفان اجتماعي« که سلوک فردي در ضمن جمع است، بر »عرفان جمعي« که سلوک عارفانه جمعي است نيز تأکيد ميکند، سفر نهايي و چهارم عارف کامل حقيقي در »بازگشت« به جمع براي هدايت سلوک جمعي تعريف شده و در واقع تلاشي است در جهت نوعي »عرفان جمعي« به سمت ساخت »جمعي عرفاني«.
  با اين همه، اسلام تأکيد بر فردگرايي بسيار دقيق و حداکثري البته صحيحي نيز دارد که کاملا در نقطه مقابل فردگرايي کثرتگراي حول توهمات و نيازهاي کاذب و خودخواهي هاي مادي سرمايه داري است، »انسان اسلامي« در عين فداي جمع و در خدمت جمع بودن، مي داند که در حقيقت امر تنهاست و گويي خدا تنها او را خلق کرده و بايد فقط به خود بپردازد و همه فعاليت هاي اجتماعي خود را نيز در راستاي ارتباط خود با خدا تحقق ببخشد.
  به گزارش امانت به نقل از طليعه ، اهتمام به تقويت »هويت جمعي« اسلامي در جمهوري اسلامي و همچنين جماعت هاي اسلامي کشورهاي مختلف جهان در جهت تحقق آرمان جهان معنوي عادلانه اسلام، مأموريت مهم افراد، جمعيت ها، جوامع و جمهوري اسلامي است. اهتمام جمعي به مسئله عدالت توحيدي با تمام ابعاد و جوانب، راهبرد مبارزاتي گذر از جهان ظالمانه فردگرايانه ماترياليستي سرمايه داري، و حرکت به سمت معنويت جمعي حداکثري و تشکيل هويت جهاني اسلامي در عصر مهدويت است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی