در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸

دین و اندیشه > تقدس‌انگاري انديشه‌هاي غربي بايد شکسته شود

حسين‌علي رمضاني گروه دين و انديشه:استاديار دانشگاه امام حسين(ع) بيان کرد: مقدمه داشتن جرات علمي، داشتن قدرت علمي است. براي نقد انديشه يا نظريه بايد قدرت لازم علمي وجود داشته باشد تا بتوان به عنوان استاد آکادميک با پسوند اسلامي و ديني اشراف کامل به انديشه‌ها داشته باشيم و اين نياز به مطالعه زياد و تفکر زياد دارد.

  گروه دين و انديشه:استاديار دانشگاه امام حسين(ع) بيان کرد: مقدمه داشتن جرات علمي، داشتن قدرت علمي است. براي نقد انديشه يا نظريه بايد قدرت لازم علمي وجود داشته باشد تا بتوان به عنوان استاد آکادميک با پسوند اسلامي و ديني اشراف کامل به انديشه‌ها داشته باشيم و اين نياز به مطالعه زياد و تفکر زياد دارد.
  حسين علي رمضاني استاديار دانشگاه امام حسين(ع) با اشاره به امکان مديريت تحول در علوم انساني گفت: امري در عالم وجود ندارد که مديريت نشود. اگر همه پديده ها را براي تبيين و توصيف و پيش بيني درنظر بگيريم که علمي به ما مي دهند دو ساحت علوم طبيعي و علوم انساني را مي توانيم درنظر بگيريم. امور دقيقه و علوم طبيعي که قاعده مند و قابل پيش بيني است و در عرصه علوم انساني که با شرايط خاص مديريت و تبيين و پيش بيني امکان پذير است. اين عرصه با عرصه علوم طبيعي متفاوت است زيرا کنشگر آن انسان است.
  وي افزود: متغيرهايي که در ساحت علوم طبيعي محدود است، در ساحت انسان نامحدود است و اين عامل باعث ايجاد شبهه مي شود که آيا امکان دارد در عرصه علوم انساني مديريت صورت بگيرد؟ مديريت در اينجا به معناي قالب بندي کردن، اداره کردن و تعيين حدود و رسيدن به ساحت تبيين و توصيف و پيش بيني پذيري است.
  رمضاني اضافه کرد: تبيين به دنبال چرايي است و قاعده If and than  را دنبال مي کند. در علوم طبيعي اين قاعده امکانپذير است. اما در علوم انساني اگرها و متغيرها در تبيين پديده ها پاسخگو نيست زيرا متغيرها بي نهايت است. اگر متغيرها محدود و تعيين شود و شرطي سازي صورت بگيرد قابل پيش بيني مي شود. مبناي اين بحث به مباحث منطقي باز مي گردد به اين صورت که از منطق ساده شروع مي شود و به منطق رياضي مي رسد و در نهايت به منطق هوشمند يا فازي دست پيدا کرديم.
  استاديار دانشگاه امام حسين(ع) افزود: در علوم انساني منطق فازي مي تواند به تبيين و توصيف و پيش بيني پذير کردن خيلي از مسائل علوم انساني کمک کند. مديريت پذير بودن علوم انساني امکانپذير است اما به شرطي که ساختار درست، راهبرد دقيق، سازماندهي دقيق و فرآيند دقيقي انجام شود تا مديريت در سطح راهبردي علوم انساني پاسخگو باشد و ما به نتيجه دقيقي برسيم.
  وي با اشاره به اهميت جرات علمي در محققان و پژوهشگران در ارائه نظرات جديد گفت: در سيستم آکادمي ترجمه مباني فکري و هستي شناسي و مردم شناسي و جامعه شناسي که از غرب به جامعه ديني ما وارد شده است، تابو و مقدس شناخته مي شود. من قائل به اين هستم که در علوم طبيعي از جمله فيزيک و شيمي و اختر فيزيک قواعد و نظريه ها جهان شمول هستند و با پسوند اسلامي و غير ديني نمي توان آنها را تفکيک کرد.رمضاني افزود: در علوم انساني انسان و روابط انساني ساخته مي شود. تابوها و تقدس انگاري انديشه هاي غربي بايد شکسته شود و اين نياز به داشتن جرات علمي دارد. مقدمه داشتن جرات علمي داشتن قدرت علمي است. براي نقد انديشه يا نظريه بايد قدرت لازم علمي وجود داشته باشد تا بتوان به عنوان استاد آکادميک با پسوند اسلامي و ديني اشراف کامل به انديشه ها داشته باشيم و اين نياز به مطالعه زياد و تفکر زياد دارد.
  وي بيان کرد: مطالعه سطح دانش و تفکر عمق دانش را ايجاد مي کند. بايد نحوه تفکر علماي ديني صحيح شود زيرا ?? روش تفکري داريم و بسياري از علما تفکر انتقادي و سيستمي و تحليلي و تطبيقي را استفاده نمي کنند. من توصيه مي کنم با فرآيند حل مساله که غرب هم در آن زمينه به خوبي کار کرده است، انديشمندان ما براي يافتن قدرت علمي روش حل مساله را به خوبي بياموزند.
  وي با طرح اين پرسش که چرا با وجود قدرت علمي علم بيان نمي شود؟ گفت: اولا جامعه علمي مقاومت مي کند و تقدس دادن به نظريات غربي بايد کنار گذاشته شود. دوم اينکه نظريات ما قابليت تنه زدن به نظريات موجود را دارد يا خير؟ آيا در آيات و روايات قواعدي به عنوان سنت هاي الهي مي تواند به عنوان قاعده و نظريه مطرح شوند؟
  رمضاني اظهار کرد: بر اساس روايت »الملک يبقي مع الکفر ولا يبقي مع الظلم« يعني دولت مي تواند بر اساس کفر به دوام برسد اما بر اساس ظلم نمي تواند. اين يک سنت و قاعده است. مارکس عامل بسياري از انقلاب ها را شکاف هاي اقتصادي مي داند. اقليت و اکثريت در اثر ظلم بوجود مي آيد و اين قاعده 1400 سال پيش مطرح شده اما اکنون تئوريزه نمي شود زيرا جرات علمي وجود ندارد.رمضاني بيان کرد: تئوري سازي توسط جامعه علمي کار نشده و آشنايي با اصول منطق و قواعد منطقي که برپايه مفهوم سازي است ضرورت دارد. بايد اعتماد به نفس داشته باشيم و به دارايي هاي مان توجه کنيم و آنها را به عنوان ارزش افزوده و مزيت رقابتي در عرصه و ساحت علوم انساني در نظر بگيريم. دارايي ها اعم از منابع معرفتي مانند آيات و روايات و نهج البلاغه و کتاب هايي که در عرصه هاي مختلف توسط بزرگاني مانند ابوعلي سينا، ابوريحان و ملاصدرا نوشته اند و بايد افرادي قواعد را از منابع موجود خارج کنند.
  وي با اشاره به عدم توليد نظريه هاي قوي در حوزه علوم انساني بعد از گذشت ?? سال از انقلاب اسلامي گفت: انقلاب ما فرهنگي بود و نظام مسائل و نيازهاي مان را بر اساس نگاه اسلامي نچيديم و نظام موضوعات را مانند نقشه جامع علمي کشور که شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را تدوين کرده است، بر اساس نگاه اسلامي تنظيم نکرده ايم.
  رمضاني اضافه کرد: نظام مسائل مان را که بر اساس نظام موضوعات است بر پايه نگاه اسلامي قرار نداده ايم و اکنون که به اينجا رسيديم روش دقيق بومي اسلامي در راستاي پاسخ به مسائل پيدا نکرده ايم  تا به عنوان کليدي در قفل مسائل بيندازيم و آن را باز کنيم. نظام نيازها نظام موضوعات و نظام مسائل و روشي که بايد به اين سوالات پاسخ بدهد شکل نگرفته است..
  وي بيان کرد: اگر نظام موضوعات فرهنگي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي را مشخص کنيم روش پاسخگويي با نگاه اسلامي نداريم. شايد داشته باشيم اما پراکنده است. قوه عاقله به عنوان عرصه و ساحت متمرکز مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي کارکرد خود را نمي تواند احيا کند و متمرکز و راهبردي عمل نمي کند و دستگاه هاي علمي را همراه نمي کند تا از موازي کاري جلوگيري شود.
  به گزارش امانت به نقل از فارس،رمضاني افزود: غرب توانسته چرايي و چيستي را در ساحت هاي مختلف کنار بگذارد و به متد و چگونگي روي بياورد همانطور که روش حل مساله اين را مي گويد. ما در اسلام روش و متد داريم و مي توانيم با رويکرد اجتهادي آن را خارج کنيم اما صورت نگرفته است و دليل آن هم احساس نکردن ضرورت و اهميت است.وي در پايان گفت: ما در ساحت علمي کپي مي کنيم و انباشتن علوم ضربه زننده است. بعد از گذشت 40 سال از انقلاب قدرت علمي و جرات علمي احيا نشده است و ساخت هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي ما مغفول مانده و سوالي براي آن پيدا نکرده ايم.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی