در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

اقتصادی > نقش و اهميت وجود ماليات در اقتصاد

گروه اقتصاد:ماليات از ديرباز يکي از روش هاي حاکم براي تامين هزينه هاي اداره کشور و تجهيز ارتش بود که دولت هاي امروزي هم به روش هاي گوناگون آن را اخذ و در امور جاري صرف مي کنند و آن را يکي از مطمئن ترين راه ها براي پيشرفت کشور مي دانند.

  گروه اقتصاد:ماليات از ديرباز يکي از روش هاي حاکم براي تامين هزينه هاي اداره کشور و تجهيز ارتش بود که دولت هاي امروزي هم به روش هاي گوناگون آن را اخذ و در امور جاري صرف مي کنند و آن را يکي از مطمئن ترين راه ها براي پيشرفت کشور مي دانند.
  اتکا به درآمدهاي نفتي و تداوم اين رويکرد سبب ناپايداري در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد اقتصادي خواهد شد به نحوي که کاهش قيمت نفت به عنوان اصلي ترين منبع درآمد دولت، بسياري از سياست ها و برنامه ها را با تعويق همراه مي سازد. بدون ترديد ماليات و نظام مالياتي مي توانند نقش موثري در روند توسعه کشورداشته باشند.
  در همين راستا با اعمال سياست هاي مالياتي مناسب و حتي مشوق هاي مالياتي لازم مي توان در ايجاد تعادل و توازن توليد،توزيع و صادرات به رونق اقتصادي کشور کمک نمود.
  ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت از طريق تأثير بر فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي مي تواند در سياستگذاري هاي توسعه صنعتي نقش کليدي ايفا کند. دولت با تدوين نظام مالياتي مناسب مي تواند بر چگونگي دستيابي به هدف هاي توسعه اي تأثير گذارد.
  بر طبق تعريف "»ماليات وجوهي است که دولت بايد براي تامين هزينه هاي عمومي از اشخاص براساس قانون اخذ نمايد« منابع دريافت ماليات نيز عموما ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث، حق تمبر، ماليات بر درآمد املاک، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر درآمدهاي اتفاقي و ماليات بر ارزش افزوده است.
  همانگونه که مي دانيم در گذشته، بيشتر درآمدهاي نفتي صرف امور جاري و هزينه هاي عمراني مي گرديد و سهم آيندگان از اين نعمت خدادادي بسيار ناچيز بود. البته اين نگرش در سالهاي اخير تغيير کرده و مبناي سياستهاي اقتصادي دولت بر تامين بخشي از هزينه ها از محل ماليات شده است. براي اين منظور سازمان امور مالياتي مي بايست براي ترويج فرهنگ مالياتي در جامعه، برنامه هايي را تدوين و تنظيم نمايد که هدف نهايي آنها آشنايي مردم و موديان مالياتي با محل هزينه کرد ماليات باشد تا پرداخت کنندگان ماليات بدانند پولي که بعنوان ماليات به دولت پرداخته اند در جهت چه اموري به مصرف مي رسد.
  سازمان امور مالياتي نيز يکي از ارگانهايي است که در سال 1381 بموجب ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه تشکيل و وظيفه شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات را عهده دار گرديد. سازمان مذکور موظف است مالياتهاي اخذ شده را جمع آوري نموده و بحساب خزانه دولت واريز نمايد. شايان ذکر است منابع درآمدي فوق معمولا براساس بودجه هاي سنواتي صرف هزينه هاي جاري و عمراني کشور مي شود.
  سالهاست که ماليات سرلوحه برنامه هاي اقتصادي دولتها بوده و اقتصاددانان و در رأس آنها مسئولين نظام مالياتي مي کوشند با شفاف سازي و تبيين نقش ماليات در گرداندن چرخ اقتصادي کشور، راهکارهايي را که موجب افزايش اعتماد عمومي و ميزان مشارکت آنها در پرداخت ماليات باشد، اجرائي نمايد.
  بي شک مهمترين عامل تاثيرگذار در ايجاد اين اعتماد و اقناع افکار عمومي، معرفي مصاديق عيني صرف ماليات است، به ديگر سخن خودباوري و اعتقاد موديان به پرداخت ماليات هنگامي به منصه ظهور مي رسد که آنان بتوانند آثار آنرا بطور ملموس مشاهده نمايند.
  مسلم است نهادينه شدن چنين باور و اعتقادي در اذهان و افکار موديان موجب مي گردد که آنان برداشتهاي اشتباه پيشين خود را نسبت به ماليات کنار گذاشته و ماليات را بعنوان يک تکليف تلقي نمايند.
  با توجه به مطالب فوق مي توان دريافت که ماليات يکي از اجزاي اصلي منابع درآمدي دولت را تشکيل مي دهد و بر همين اساس همه ساله در تهيه لايحه بودجه سعي مي شود که سهم درآمدهاي مالياتي نسبت به سال قبل افزايش داشته تا از اين طريق ماليات بتواند جايگزين درآمدهاي نفتي گردد.
  به گزارش امانت به نقل از راه دانا،بنابراين بايد با اتخاذ روشهاي مناسب به گونه اي عمل شود تا هر چه بيشتر موديان به پرداخت داوطلبانه ماليات ترغيب گردند براي اين منظور، توصيه مي شود در هنگام احداث و بهره برداري از طرحهاي زيربنايي و عمراني به منابع مالي آنها که بيشتر از طريق ماليات تامين مي گردد اشاره شود تا موديان با مشاهده پروژه هاي فوق در جريان کامل نوع مصارف مالياتها قرار گيرند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی