در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

اجتماعی > پذیرش ۱۳۵ معتاد زن در کمپ ترک اعتیاد آذربایجان غربی طی سال جاری

امانت- مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی از پذیرش ۱۳۵ معتاد زن از ابتدای سال جاری در کمپ ترک اعتیاد استان خبرداد.

  امانت- مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی از پذیرش ۱۳۵ معتاد زن از ابتدای سال جاری در کمپ ترک اعتیاد استان خبرداد.

  سعید فریور، با اشاره به آخرین وضعیت درمانی زنان معتاد استان با بیان اینکه در سال جاری تعداد ۱۳۵ معتاد زن در تنها مرکز اقامتی بهبودی، بازتوانی افراد با اختلال سوء مصرف مواد پذیرش شده اند، افزود: در شهر ارومیه یک گرمخانه شبانه ویژه بانوان معتاد یا بهبود یافته با ظرفیت ۱۵ نفر وجود دارد.

  وی در خصوص آسیب های یک زن معتاد به خانواده و جامعه با تاکید بر اینکه به دلیل نقش مهم و پر رنگ زنان در تعادل وضعیت روانی خانواده و جامعه و تاثیر آن ها بر تربیت فرزند، مصرف مواد در زنان از اهمیت دوچندانی برخوردار است، ادامه داد: در واقع با آسیب دیدن زنان، علاوه بر اینکه خودشان لطمه می بینند آسیب های اجتماعی متعددی نیز به جامعه و خانواده وارد می شود  که از جمله این آسیب‌ها می توان به افزایش طلاق، افزایش کودکان کار و بی خانمان، افزایش بیماری‌های عفونی از جمله ایدز و...، متلاشی شدن خانواده، بی سرپرست ماندن کودکان ، عدم تربیت درست کودکان و نوجوانان بدلیل اعتیاد مادر خانواده، روی  آوردن زنان به فعالیت‌های نامشروع از جمله فروش مواد مخدر، روسپیگری و... اشاره  کرد.

  مدیرکل بهزیستی استان درخصوص اقدامات بهزیستی برای پیشگیری از این امر خطیر و مبتلا شدن افراد به دام اعتیاد با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات نظام مقدس جمهوری اسلامی، موضوع شیوع و گسترش انواع آسیب های اجتماعی وبزهکاری ها در جامعه بخصوص در شهر و به ویژه در کلان شهرها است، تصریح کرد: آسیب های اجتماعی به هر دلیلی که در جامعه ایجاد شده باشند، خود منشأ پیامدها و نتایج ناگوار فردی، خانوادگی و جمعی و اختلال در کارکردهای یک جامعه سالم است.

  وی با بیان اینکه به استناد قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی و کاهش آسیب ها با تاکید بر سلامت افراد و خانواده بوده تا با گسترش امکانات و تسهیلات لازم برای قشرهای گوناگون، جامعه را در مسیر دستیابی به امنیت و رفاه اجتماعی یاری رساند، یادآور شد: برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد از سال ۱۳۸۱ با سیاست تمرکززدایی و با هدف مشارکت دو طرفه مردم و مسوولان شروع شد که در این فعالیت، مردم با درنظر گرفتن فرهنگ بومی و با تسهیلگری کارشناسان بهزیستی، پروژ ه هایی را در ۳ محیط آموزشی (مهدهای کودک)، محلات شهری و روستایی و محیط‌های کار و نظامی تدوین می‌نمایند و توسط اعضای تیم ها به اجرا درمی‌آید.

  مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه یکی دیگر از ماموریت‌های سازمان اجرای طرح  پیشگیری از اعتیاد در زنان وکودکان (طرح پازک ) باهدف اصلی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن دارای ﻫﻤﺴﺮﻣﻌﺘﺎد درﺑﺮاﺑﺮاﻋﺘﯿﺎد است، گفت: با عنایت به اینکه ﺑﺴﯿﺎری اززﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ وﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ و دارای ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد هستند، اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﻮارد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻻزم در اداره اﻣﻮرزﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از روﻧﺪ اﻋﺘﯿﺎد در ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ، لذا داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، به منظور رسیدن به هدف طرح مربیان آموزشی براساس ﺑﺴﺘﻪ آموزشی ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن دارای ﻫﻤﺴﺮﻣﻌﺘﺎد ﻗﺮارﻣﯽدﻫند ﺗﺎ زنان بتوانند ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و فرزند خود در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺑﺤﺚ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ  ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﺎرب و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ودراﯾﻦ زﻣﺎنﮐﻮﺗﺎه ازﺑﻮدن درﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ. 

  فریور اظهار کرد: بهزیستی برای حمایت از معتادینی که از دام اعتیاد رهایی یافته اند اقداماتی نظیر ارائه آموزش فنی حرفه ای رایگان با مشارکت سازمان فنی حرفه ای – معرفی به دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد جهت حمایت از خانواده، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره در قالب وام اشتغال‌زایی‌، اجرای پروسه آماده سازی شغلی معتادین بهبود یافته به منظور ورود فرد با باز کسب و کار و اخذ وام اشتغال‌زایی، پذیرش معتادین بهبود یافته فاقد مسکن، شغل و خانواده در مرکز جامعه پذیری و توانمندسازی، انجام خدمات مددکاری و روانشناسی برای معتادین بهبود یافته جهت بازگرداندن آنها به کانون خانواده و اجتماع انجام می‎‌دهد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی