در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

اجتماعی > فرصت‌هايي که بحران کرونا فراهم کرد

گروه تحليل:بحراني نظير شيوع ويروس کرونا مشکلاتي را ايجاد کرده است با اين حال، يکچنين بحراني، فرصت‌هاي بي نظيري را نيز فراهم مي‌کند. اين بحران قادر است موجبِ تسريعِ بروز خلاقيت و نوآوري در زمينه‌هاي گوناگون شود.

  گروه تحليل:بحراني نظير شيوع ويروس کرونا مشکلاتي را ايجاد کرده است با اين حال، يکچنين بحراني، فرصت‌هاي بي نظيري را نيز فراهم مي‌کند. اين بحران قادر است موجبِ تسريعِ بروز خلاقيت و نوآوري در زمينه‌هاي گوناگون شود.
   چاک اسووبودا نويسنده پايگاه خبري فوربز در گزارشي به اين نکته اشاره مي‌کند که بحرانِ شيوع ويروس کرونا، در عينِ حال که مشکلات زيادي را ايجاد کرده، فرصت‌هاي بي نظيري را نيز به وجود آورده است که بايد آن‌ها را به مثابه محرک‌هاي اصليِ بروز خلاقيت و نوآوري در شرايط کنوني ارزيابي کرد.
   وي در اين رابط مي‌نويسد: »اپيدميِ ويروس کرونا، يک دغدغه و نگرانيِ جهاني است. تا به امروز، تلاش هايِ جهاني با هدفِ ممانعت از شيوع گسترده ويروس کرونا، تاثيرات گسترده و عميقي بر اقتصاد جهاني و جوامعِ محلي داشته است.«
  مدتي قبل، ايالات متحده آمريکا، محدوديت‌هاي مسافرتي خود را به تمامي افرادي که از قاره اروپا به آمريکا سفر مي‌کند گسترش داد. اضافه بر اين، نيويورک و ديگر ايالت‌هاي آمريکا، تجمعاتِ مردمي را قدغن کرده و اکثرِ رويداد‌هاي ورزشي نيز تا اطلاع ثانوي، تعليق و يا تعطيل شده اند.
  اگرچه صنعت مسافرت و توريسم در زمره نخستين بخش‌هايي بودند که که از نظر اقتصادي تحت تاثير شيوع ويروس کرونا قرار گرفتند، با اين حال، نگراني‌ها در مورد آثار و تبعات اقتصادي اپيدمي ويروس کرونا به مراتب از اين مسائل و حوزه‌ها گسترده‌تر است. تنها در چند هفته گذشته، بازار‌هاي بورس شاهد افتِ 20 درصدي بوده اند.
   شکي نيست که وقوعِ يک بحران، مشکلات زيادي را ايجاد مي‌کند با اين حال، فرصت‌هايي را نيز براي بروزِ خلاقيت و نوآوري فراهم مي‌کند.
  *قدرتِ بحران
  آيا براي فهمِ قدرت يک بحران، نياز به يک مثالِ تجاري و اقتصادي داريد؟ "شرکت خودروسازيِ فورد" را در نظر بگيريد. "ويليام کلي فورد" رئيس اجرايي شرکت فورد سال‌ها در تلاش بود تا به جاي درگير شدن در درگيري‌ها و نزاع‌هاي داخلي (در خانواده فورد)، تمرکز و نيروي شرکت خود را بر ساختِ اتومبيل‌هاي عالي و خارق العاده قرار دهد. وي در اين زمينه موفقيت چنداني (علي رغم تلاش‌هاي خود) کسب نکرد.
  ناگهان رکود بزرگ اقتصادي جهان در سال 2007 رخ داد. فورد مجبور شد در بحبوحه اين بحران مالي، با اعضاي خانواده خود که تقريبا 40 درصد از حق راي شرکت فورد را کنترل مي‌کردند صحبت کند و آن‌ها را متقاعد کند تا يکي از محصولات اين شرکت با نامِ فوردِ آبي را وثيقه گذاري کنند تا بدين طريق اين شرکت بتواند يک بسته کمک مالي دريافت کند و شرکت فورد بتواند در بحبوحه رکورد اقتصاديِ ناشي از بحران مالي جهان، جان سالم به در ببرد. در آن زمان، نجاتِ ميراثِ خانوادگي، مهمتر از نزاع‌هاي داخلي و خانوادگيِ خانواده فورد شد که سال‌ها شرکت آن‌ها (فورد) را به خود درگير کرده بود. اين مساله موجب شد تا اين شرکت (فورد) بار ديگر تمايل به انجام ريسک‌هايي را از خود نشان دهد که به آن اجازه مي‌داد تحتِ هدايت يک مدير جديد به نام "آلن مولالي"، راه را براي انجامِ تغييرات واقعي و برداشتنِ موانعي که در چند دهه اخير اين شرکت با آن‌ها رو به رو بوده است، هموار کند.
  شرکت فورد، نمونه بسيار خوبي در توضيحِ اين گزاره است که چگونه گاهي اوقات يک بحران مي‌تواند روند ابتکار، نوآوري و خلاقيت را سرعت بخشد. يک بحران قادر است محيطي را ايجاد کند که تحت شرايط عادي، محيا شدنِ آن با درنظرگرفتنِ برخي اصول محافظه کارانه، تقريبا غيرممکن است. در ادامه به سه مولفه شتاب دهنده (در بحث فعال سازي نوآوري و خلاقيت) که در بحبوحه يک بحران نظير شيوع ويروس کرونا مي‌توان از آن‌ها نفع برد، اشاره مي‌شود.
  1: بحران قادر است موازنه ريسک
  در اکثرِ سازمان ها، تصميم‌ها به نوعي بر پايه تحليلِ ريسک/بازده گرفته مي‌شوند. آيا کسبِ حدي بالقوه از سود در مقايسه با خطرِ شکست و ناکامي، رجحان و برتري دارد؟ چالش اصلي براي اکثر انسان‌ها اين است که در شرايط عادي، ترس از شکست در اغلبِ اوقات موجب مي‌شود تا افراد، هيچ استدلالي را به نفعِ راهبرد‌هايي که تغيير را پيشنهاد مي‌دهند، نپذيرند.
  از اين رو، شرکت‌ها به شدت از انجامِ ريسک گريزان هستند. با اين حال، اين معادله در شرايط بحران به طرزِ قابل توجهي تغيير مي‌کند به نحوي که در اين شرايط، خطر و ريسک اصلي اين است که هيچ کاري انجام نشود. از اين رو بايد گفت: در شرايط بحراني، گزينه ايجاد تغيير و نشان دادنِ ابتکار، نوآوري، بيش از پيش مجال حضور پيدا مي‌کند.
  2: بحران، تمرکز را افزايش مي‌دهد
  اولويت‌هاي رقابتي و گاه متناقض و مجادله آميز، مشکلاتي رايج هستند که تماميِ سازمان‌ها با آن‌ها رو به رو هستند. در اغلبِ موارد، شرکت‌ها ميزان توجهي برابر (مساوي) به هر اولويت نشان مي‌دهند. اين مساله موجب مي‌شود تا يک شرکت، اولويت‌هاي مختلف را با سرعتي کُند به پيش برد. اما اين امر، ظرفيت براي ظهور و موفقيت يک ايده خارق العاده و تحقق آن را به شدت محدود مي‌کنند. وقوعِ يک بحران به نحو قابل توجهي يکچنين فضايي را تغيير مي‌دهد. زماني که يک ديوار در مقابل شما قرار دارد، شما از گسترشِ تمرکز خود (به حوزه‌هاي ديگر) جلوگيري مي‌کنيد و فقط بر يک مشکل که واقعا براي سازمان و نهادِ شما مهم است تمرکز مي‌کنيد. تمرکز در اين شرايط، مولفه‌اي بسيار مهم است که به انسان‌هاي عادي اين قدرت را مي‌دهد تا کار‌هاي غيرعادي و خارق العاده انجام بدهند. وقوعِ يک بحران به انسان‌ها اين اجازه را مي‌دهد تا حواسِ خود را متمرکز کنند و معطوفِ به يک هدفِ مشخص شوند.
  3: وقوع بحران بر رويکرد مديران تاثيرگذار است
  شرکت‌ها پر از مديراني هستند که نيات خوبي دارند، اما در اغلبِ اوقات قادر نيستند خود را براي انجام ريسک، متقاعد کنند. اين افراد، در حقيقت محصولِ فرهنگي هستند که صرفا به کسبِ هدف (و متعاقبا پاداشِ ناشي از آن)، و نه پرداختنِ به چالش‌ها و تلاش براي حل آن‌ها مي‌انديشد. اين دسته از مديران، محدوديت‌هاي موجود را مي‌پذيرند و تلاش چنداني براي غلبه بر آن‌ها انجام نمي‌دهند. با اين حال، وضعيت در شرايط بحراني کاملا متفاوت است.
  به گزارش امانت به نقل از فرارو،  در جريان يک بحران، شما بايد براي خروج از آن، موضعي پيشرو اتخاذ کنيد. تحت اين شرايط، مديران و ديگر افراد بايد بر حل مشکلات تمرکز کنند. با توجه به اينکه مشکلات به خوديِ خود حل نمي‌شوند، فردي بايد قدم به ميدان بگذارد و راه حلي بيابد. وقوعِ يک بحران نظير شيوع ويروس کرونا به مديران اين فرصت را مي‌دهد تا به وضعيت موجود (و حفظ آن) بي اعتنايي کنند و اهدافِ بهتري را دنبال کنند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی